BAŞKAN KARADAĞ, DEDESİNDEN KALMA 150 YILLIK BAKIR SİNİYİ ANKARA’DA SERGİLİYOR

Ri­ze­li Sen­di­ka­cı, Öz Gıda İş Sen­di­ka­sı Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sul­tan Murat KA­RA­DAĞ, rah­met­li de­de­si Sul­tan Ka­ra­dağ’dan, rah­met­li ba­ba­sı hacı Hü­se­yin Ka­ra­dağ’a Os­man­lı­dan kalma 150 yıl­lık bakır si­ni­yi, An­ka­ra Bal­gat’taki Öz Gıda İş Sen­di­ka­sı Genel Mer­ke­zi ça­lış­ma ofi­sin­de ser­gi­le­ye­rek mi­sa­fir­le­ri­ne ta­nı­tı­yor. Ta­ri­hi bakır si­ni­yi bir hayli be­ğe­nen Ri­ze­li ol­ma­yan mi­sa­fir­le­rin bakır si­niy­le bir­lik­te fo­toğ­raf çek­tir­me­yi ihmal et­mi­yor­lar.

Öz Gıda İş Sen­di­ka­sı Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sul­tan Murat KA­RA­DAĞ, ”İsmini ta­şı­dı­ğım rah­met­li Sul­tan de­dem­den aile­mi­ze ha­tı­ra kalan ve 150 yıl­lık geç­mi­şi olan Os­man­lı­dan kalma si­ni­yi Rize’den An­ka­ra’ya ge­ti­rip ofi­sim­de ser­gi­li­yo­rum.
Geç­miş­te ev­le­ri­miz­de sofra ola­rak kul­la­nı­lan, bakır ve hatta gümüş olan si­ni­ler bile vardı.
Yıl­lar sonra bakır si­ni­ler ye­ri­ni alü­min­yum si­ni­le­re bı­rak­tı.
Bugün halen alü­min­yum si­ni­ler ka­la­ba­lık aile­ler­de sofra ola­rak kul­la­nıl­mak­ta­dır.
Fakat bakır si­ni­ler artık ta­ri­hi eser ol­du­lar.
Sehpa üze­rin­de mi­sa­fir­le­ri­min bir hayli dik­ka­ti­ni çe­ki­yor.
Mi­sa­fir­le­ri­min dik­ka­ti­ni çeken ta­ri­hi bakır si­niy­le il­gi­li ken­di­le­ri­ne bilgi ve­ri­yo­rum.
Rize’mizin geç­mi­şin­de yemek sof­ra­sı ola­rak kul­la­nı­lan ve ço­ğun­lu­ğu yöre sa­na­tı mo­tif­ler­le iş­le­me­li olan bakır si­ni­yi Rize’mizde halen ba­kır­cı­lar çar­şı­sı so­ka­ğın­da ba­kır­cı­lık sa­na­tı­nı devam et­ti­ren bir esnaf kar­de­şi­mi­ze si­ni­nin iç kıs­mı­na Rize yaz­dı­rıp, çay bit­ki­mi­zin fi­li­zi­ni iş­let­tim. “şek­lin­de açık­la­dı.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI