Sarp Sınır Kapısı 14.5 ay sonra yeniden açıldı

Tür­ki­ye’nin Gür­cis­tan üze­rin­den Kaf­kas ül­ke­le­ri­ne açı­lan, ko­ro­na­vi­rüs ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da ulus­la­ra­ra­sı nak­li­ye yapan TIR’lar dı­şın­da yaya ve araç tra­fi­ği­ne ka­pa­tı­lan Art­vin’deki Sarp Sınır Ka­pı­sı, 14,5 ay sonra ye­ni­den ge­çiş­le­re açıl­dı.

Hopa Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Baş­ka­nı Osman Ak­yü­rek, ‘Bölge eko­no­mi­si­ne önem­li kat­kı­sı olan bu ka­pı­nın açıl­dı­ğı bu günü bay­ram günü ola­rak ad­lan­dı­rı­yo­ruz’ dedi.

Art­vin’in Ke­mal­pa­şa il­çe­sin­den Gür­cis­tan’a açı­lan Sarp Sınır Ka­pı­sı, sal­gın ne­de­niy­le 15 Mart 2020’de ulus­la­ra­ra­sı nak­li­ye yapan TIR’lar dı­şın­da yaya ve araç tra­fi­ği­ne ka­pa­tıl­dı. Ka­de­me­li nor­mal­leş­me sü­re­ci ile bir­lik­te sınır ka­pı­sı 14,5 ay sonra ye­ni­den ge­çiş­le­re açıl­dı. Çarşamba günü saat 09.00’da iki ül­ke­den kar­şı­lık­lı ge­çiş­ler baş­la­dı. Ge­çiş­ler 09.00 ile 19.00 sa­at­le­ri ara­sın­da ya­pı­la­bi­lecek.
İSTE­NEN BEL­GE­LER
Gür­cis­tan’a giriş ya­pa­cak ki­şi­ler­den 72 saat için­de alın­mış PCR testi, özel sağ­lık si­gor­ta­sı is­te­ni­yor. Bu ül­ke­de ka­lı­nan her 3 gün için de Co­vid-19 testi zo­run­lu­lu­ğu ge­ti­ril­di. Tür­ki­ye’ye ge­le­cek­ler için ise 6 ay için­de Co­vid-19 ge­çir­dik­le­ri­ni bel­ge­le­me­le­ri ha­lin­de her­han­gi bir evrak is­ten­mi­yor. Bu bel­ge­si ol­ma­yan­la­rın ise 72 saat için­de alın­mış PCR testi so­nu­cu­nu beyan et­me­le­ri ge­re­ki­yor.
BÖLGE TİCARETİ İÇİN BAY­RAM GÜNÜ’
Bölge ti­ca­re­ti için bu­gü­nü bay­ram günü ola­rak ad­lan­dır­dık­la­rı­nı söy­le­yen Hopa Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Baş­ka­nı Osman Ak­yü­rek, “Sarp Kara Hudut Ka­pı­sı Kaf­kas Cum­hu­ri­yet­le­ri­ne açı­lan Tür­ki­ye’nin en önem­li ka­pı­la­rın­dan biri. Bir yılda 7 mil­yon in­sa­nın geçiş yap­tı­ğı bu ka­pı­da bu­gü­nü bir bay­ram günü ola­rak ad­lan­dı­rı­yo­ruz. Yak­la­şık 14 aydır ka­pa­lı olan bu kapı, böl­ge­nin ti­ca­re­ti­ne önem­li katkı su­nu­yor. Hem Gür­cis­tan’a geçiş yap­mak is­te­yen­ler hem Gür­cis­tan’dan Tür­ki­ye’ye gel­mek is­te­yen­ler ara­nan şart­la­rı ye­ri­ne ge­tir­dik­le­rin­de çı­kış­la­rı­nı sağ­la­ya­bi­le­cek­ler. Bu yeni dö­ne­min böl­ge­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı umut edi­yo­ruz? dedi.
GÖZ­YAŞ­LA­RIY­LA GİTTİ
Tür­ki­ye’de ya­şa­yan Gür­cis­tan va­tan­da­şı Na­zi­ko­zu Sa­ki­na­ze yak­la­şık 1,5 yıl­dır ak­ra­ba­la­rı­nı gö­re­me­di­ği­ni söy­le­ye­rek göz­yaş­la­rı için­de ül­ke­si­ne geçti. Sa­ki­na­ze, ‘Çok mut­lu­yum, ak­ra­ba­la­rı­ma haber ver­me­dim, sürp­riz ya­pa­ca­ğım’ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Taksi şo­fö­rü Arif Baş­lı­lar ise, ‘Sarp ka­pı­sı­nın ka­pa­lı ol­ma­sı bizi zor du­rum­da bı­rak­tı. 1 Ha­zi­ran iti­ba­riy­le umu­yo­ruz ki yeni bir dönem baş­la­dı. Pan­de­mi sü­re­ci­nin ta­ma­men sona er­me­si ile be­ra­ber her­kes gibi biz­ler de rahat ede­ce­ğiz’ dedi. Suat Kü­çük­ler de ‘Sarp ka­pı­sı­nın 14,5 ay sonra açıl­ma­sı Gür­cis­tan ta­ra­fın­da ça­lı­şan Türk va­tan­daş­la­rı­nı çok mutlu etti. Yeni baş­la­yan bu sü­reç­le be­ra­ber bir­çok şey de­ği­şecek. Hem Gür­cis­tan’a hem Tür­ki­ye’ye katkı sağ­la­ya­cak’ diye ko­nuş­tu.

Haber Merkezi