Rize Valisi Çeber; Çay Sezonunda Sosyal Hareketliliğe Dikkat Çekerek Uyardı!

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca’nın yeni açık­la­dı­ğı Ko­ro­na virüs vaka ha­ri­ta­sın­da Rize’de 100 bin ki­şi­de gö­rü­len vaka sa­yı­sı­nın 72,92’ye ge­ri­le­me­si ve geç­ti­ği­miz haf­ta­la­ra oran­la vaka sa­yı­la­rın­da yüzde 36,1’lik düşüş ya­şan­ma­sı tüm Ri­ze­li­ler’i ol­du­ğu gibi Vali Kemal Çeber’i de mem­nun etti.

Rize Va­li­si Kemal Çeber, Ri­ze­li­le­rin sal­gın­la mü­ca­de­le­de ku­ral­la­ra uy­du­ğu­nu ve buna bağlı ola­rak vaka sa­yı­la­rın­da­ki dü­şü­şün ya­şan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek uya­rı­lar­da bu­lun­ma­yı ihmal et­me­di. Çeber, “Tür­ki­ye’nin en yoğun sos­yal ha­re­ket­li­li­ği şuan Rize’de; Aman aman buna dik­kat ede­lim.
Biz dar alan­da kısa pas­laş­ma­lar yapan bir vi­la­ye­tiz. Başka bir vi­la­yet­te 10 bin kişi 20 ki­lo­met­re kare alan­da ti­ca­ri, sos­yal ha­ya­tı­nı yü­rü­tü­yor­sa biz 10 bin kişi ola­rak 3 ki­lo­met­re­ka­re içe­ri­sin­de bunu yü­rü­tü­yo­ruz. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın du­yar­lı­lı­ğı bizi iyi bir nok­ta­ya ge­tir­di ama hala ye­ter­li nok­ta­da de­ği­liz” dedi.
“Vaka sa­yı­la­rı­mı­zın ön­ce­den yük­sek ol­ma­sı­nın ne­de­ni yöre in­sa­nı­nın sı­cak­kan­lı olu­şun­dan­dı”
Rize’de geç­miş­te vaka sa­yı­la­rın­da­ki ar­tı­şın Ka­ra­de­niz in­sa­nı­nın sı­cak­kan­lı­lı­ğın­dan kay­nak­lı duygu pay­la­şı­mı­nın önem­li rol oy­na­dı­ğı­nı ama Ri­ze­li­le­rin artık bu ko­nu­da daha dik­kat­li ol­du­ğu­nu söy­le­yen Vali Çeber “Rize ola­rak son açık­la­ma­lar­da en çok vaka sa­yı­sı aza­lan il­ler­de­niz. Bizim vaka sa­yı­la­rı­mı­zın yük­sek ol­du­ğu dö­nem­ler Rize’nin sos­yo­kül­tü­rel yo­ğun­lu­ğu­nun ol­du­ğu dö­nem­ler­di. Ka­ra­de­niz in­sa­nı ola­rak se­vin­ci­mi­zi, hüz­nü­mü­zü biz hep iç içe ya­şa­rız.
Ce­na­ze ol­du­ğun­da, se­vinç­li bir günde her­kes koşar. Bu bizi yo­ru­yor diye ifade eder­dim. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın du­yar­lı­lı­ğı bizi iyi bir nok­ta­ya ge­tir­di ama hala ye­ter­li nok­ta­da de­ği­liz. Ka­bi­ne top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan açık­la­nan ka­rar­lar­dan sonra inan­la­rı­mız çok sı­kıl­dı­ğı için ilk 2 gün biraz yo­ğun­luk oldu. İşte buna çok dik­kat et­me­li­yiz” diye ko­nuş­tu.
“Rize’ye çay top­la­ma­ya son 1,5 ay için­de 40 bin ci­va­rın­da kişi geldi” Çay se­zo­nu için Rize Va­li­li­ği’nin yap­tı­ğı uya­rı­ya va­tan­daş­la­rın genel an­lam­da uy­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Vali Çeber “Çay se­zo­nu­nu ya­şı­yo­ruz. İli­mi­ze her ne kadar yurt dı­şın­dan gelen ol­ma­sa da yurt için­den müs­tah­sil, çay iş­çi­si ve ya­rı­cı ola­rak 40 bin ci­va­rın­da va­tan­daş geldi son 1 buçuk ay içe­ri­sin­de. Geç­ti­ği­miz yıl gelip dön­me­yen 10-15 bin ci­va­rın­da hem­şeh­ri­miz de var. Bun­lar çay iş­le­ri­ni yü­rü­tü­yor. Çok şükür dik­kat edi­yor­lar, alan­da uya­rı­la­rı­mı­zı dik­ka­te alan­la­rı ben göz­lem­li­yo­rum. Özel­lik­le dı­şa­rı­dan ge­len­ler­den çay bah­çe­le­ri ile ko­nak­la­dık­la­rı yer­ler­de ken­di­le­ri­ni izole et­me­le­ri ve sağ­lık­lı bir şe­kil­de çay ha­sa­dı­nı ta­mam­la­ma­la­rı­nı biz rica ettik. Genel an­lam­da uyul­du­ğu­nu göz­lem­li­yo­ruz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

“Bütün tu­rizm­ci­le­ri­miz gibi biz­ler de öz­lem­le ve has­ret­le zi­ya­ret­çi­le­ri­mi­zi bek­li­yo­ruz”
Çay se­zo­nu ne­de­niy­le Tür­ki­ye’nin en ha­re­ket­li il­le­rin­den bi­ri­nin Rize ol­du­ğu­nu ve Ri­ze­li­le­rin dik­ka­ti elden bı­rak­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­yen Vali Çeber “Ekst­ra ha­re­ket­li­li­ği­miz bizim hiç bit­mi­yor. Bu dö­nem­de de Tür­ki­ye’nin en ha­re­ket­li ili­nin çay böl­ge­si olan 4 il ve özel­lik­le çay üre­ti­mi­nin yüzde 70’ten faz­la­sı­nın ya­pıl­dı­ğı Rize’nin ol­du­ğu­nu hiç­bir hem­şe­ri­mi­zin unut­ma­ma­sı lazım. En yoğun sos­yal ha­re­ket­li­lik şuan Rize’de. Aman aman buna dik­kat ede­lim. Çünkü biz dar alan­da kısa pas­laş­ma­lar yapan bir vi­la­ye­tiz.
Yani başka bir vi­la­yet­te 10 bin kişi 20 ki­lo­met­re kare alan­da ti­ca­ri, sos­yal ha­ya­tı­nı yü­rü­tü­yor­sa biz 10 bin kişi ola­rak 3 ki­lo­met­re kare içe­ri­sin­de bunu yü­rü­tü­yo­ruz. Çok dar bir alan­da ya­şa­yan bir vi­la­ye­tiz. Bu an­lam­da hem­şeh­ri­le­ri­miz­den bizi mem­nun eden özen­le­ri­ne dik­kat et­me­le­ri­ni is­ti­yo­rum. Böyle devam eder­sek daha da is­te­nen se­vi­ye­le­re ge­le­ce­ğiz. Tu­rizm se­zo­nu geldi. On­la­rın­da rahat bir sezon ge­çi­re­bil­me­si için he­pi­mi­zin çok dik­kat et­me­si lazım” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Merkezi