PANDEMİ SALGINIYLA RAHATLAYAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ KUTLU OLSUN

Kovid 19 ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nıy­la iki yıla ya­kın­dır bir nebze olsun ra­hat­la­yan çev­re­miz, do­ğa­mız ve tüm evren biraz temiz nefes almış oldu.
Tüm in­san­lık ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı son­ra­sı, dün­ya­nın bir daha eski dünya ol­ma­ya­ca­ğı­nı, ulus­la­ra­ra­sı sis­te­min, dev­let­le­rin ve eko­no­mi­nin ka­lı­cı bir bi­çim­de dö­nü­şe­ce­ği­ni dü­şü­nü­yor.
Bir­leş­miş Mil­let­ler ta­ra­fın­dan 1972’de alı­nan bir ka­rar­la, 5 Ha­zi­ran günü Dünya Çevre Günü ola­rak kabul edil­di.
Çev­re­nin ko­run­ma­sı, ge­liş­ti­ril­me­si ve iyi­leş­ti­ril­me­si ko­nu­sun­da gös­te­ri­len ça­ba­la­rın amacı, in­san­la­rın daha sağ­lık­lı ve gü­ven­li bir çev­re­de ya­şa­ma­la­rı­nın sağ­lan­ma­sı­dır.
Bütün dün­ya­da ol­du­ğu gibi, ül­ke­miz­de de, bil­has­sa şe­hir­ler­de in­san­la­rın kar­şı­laş­tı­ğı en büyük çevre prob­le­mi çöp­ler­dir.
İki yıla ya­kın­dır bütün in­san­lı­ğı teh­dit eden ve dün­ya­mı­zı terk et­me­si­ne sa­yı­lı aylar kalan ko­vid-19 sal­gı­nı im­ti­ha­nı­mız­dan sonra, plas­tik yahut pet am­ba­laj­lı yi­ye­cek­ler ye­ri­ne cam am­ba­laj­lı yi­ye­cek­ler se­çi­le­bi­lir.
Bu­la­şık ma­ki­ne­le­rin­de kul­la­nı­lan kim­ya­sal par­la­tı­cı­lar ye­ri­ne, sirke kul­la­nı­la­bi­lir.
Kul­la­nı­lıp atı­lan pil­ler ye­ri­ne, ye­ni­den dol­du­ru­la­bi­lir pil­ler kul­la­nı­la­bi­lir.
Cam, kâğıt, kar­ton, plas­tik ve metal gibi atık­lar ayrı ayrı top­la­nıp, çe­şit­li sek­tör­ler­de kul­la­nı­la­bil­mek­te­dir.
Bu bakış açısı ne­de­niy­le in­sa­nın için­de ya­şa­dı­ğı çev­re­nin sağ­lı­ğı­nı ve uyu­mu­nu bo­za­cak her türlü gi­ri­şi­min insan ve diğer can­lı­la­rın sağ­lı­ğı­nı doğ­ru­dan et­ki­le­di­ği­ni gör­mek­te­dir.
Ge­ze­ge­ni­mi­zin dört bir ya­nın­da do­ğa­dan yana yeni bir dünya dü­ze­ni ara­yış­la­rı­nın ol­ma­sı­nı, fosil ya­kıt­la­rın ye­ri­ni ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji­le­rin al­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.
Tü­ke­tim odak­lı ol­ma­yan ve eko­sis­te­me say­gı­lı bir yaşam ör­me­nin en temel ya­pı­ta­şı ol­du­ğu­nu bi­li­yor ve bu ko­nu­da üze­ri­mi­ze dü­şecek her türlü kat­kı­yı ve­re­ce­ği­mi­zi ta­ah­hüt edi­yo­ruz.
CO­VID-19’dan çı­ka­ra­bi­le­ce­ği­miz tek ka­za­nım bakış açı­mı­zı, de­ğer­le­ri­mi­zi ve ni­ha­ye­tin­de zih­ni­ye­ti­mi­zi de­ğiş­tir­mek ol­ma­lı.
Yeni bir dünya için, başka türlü bir dünya için, ge­le­ce­ği­miz için de­ği­şe­lim, de­ğiş­ti­re­lim.
Ço­cuk­la­rı­mı­za bı­ra­ka­ca­ğı­mız en iyi miras:
Ya­şa­nı­la­bi­lir Bir Dünya bı­rak­mak­tır.
Hayat Ne­fes­le Baş­lar, ama biz nefes ala­mı­yo­ruz.
Ya­şa­na­bi­lir ve nefes alı­na­bi­lir bir dünya bakış açı­sıy­la;
Yeni pan­de­mi­le­re, aşırı hava olay­la­rı­na, ola­ğan dışı sı­cak­lık ar­tış­la­rı­na dur deme ve eko­sis­te­me say­gı­lı bir ha­ya­tı inşa etme za­ma­nı gelip geç­mek­te­dir.
Bu ya­şa­dı­ğı­mız sal­gın zor­lu­ğu son­ra­sın­da daha fazla geç kal­ma­ya­lım.
Dünya Çevre gü­nü­nüz kutlu olsun.