İsrail’in Mescid-İ Aksa’ya Yönelik İhlalleri Rize’de Protesto Edildi

AK Parti Rize İl Genç­lik Kol­la­rı üye­le­ri, İsrail’in Mes­cid-i Aksa’ya yö­ne­lik ih­lal­le­ri­ni pro­tes­to etti.

Sahil Ca­mi­si’nin önün­de bir araya gelen yak­la­şık 200 ki­şi­lik grup adına açık­la­ma yapan AK Parti İl Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Ma­ri­ye Mü­ber­ra Arıcı, ra­ma­zan­dan ateş­ke­sin ilan edil­di­ği 20 Mayıs’a kadar 61 ço­cu­ğun İsrail eliy­le kat­le­dil­di­ği­ni söy­le­di. Bugün in­san­lı­ğın her türlü bi­lim­sel iler­le­me­yi sağ­la­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Arıcı şöyle devam etti: “Ama bütün bun­la­rın hiç­bir ya­ra­rı yok. Tek bir şeyin dı­şın­da hiç­bir eylem, hiç­bir dü­şün­ce önem­li değil. Ci­na­yet­ler ne zaman son bu­la­cak? İsrail’in mız­rak­la­rı kız kar­deş­le­ri­mi­zin kar­nın­da­ki ço­cuk­la­rı dü­şür­müş­tür. Yı­kı­lan evler bizim ev­le­ri­miz­dir. Bi’ru’s-Se­ba’da, Yafa’da ve Hayfa’da idam edi­len­ler bizim kar­deş­le­ri­miz­dir. İsrail’in Fi­lis­tin hal­kı­nın meşru hak­la­rı­nı gas­bet­me gi­ri­şim­le­ri ve Kudüs’ün sta­tü­sü­nü de­ğiş­tir­me­yi amaç­la­yan ope­ras­yon­la­rı bir kez daha gös­ter­di ki tüm maz­lum­la­rın umudu Tür­ki­ye’dir. Şeyh Cer­rah’taki Fi­lis­tin­li Müs­lü­man­la­rın ha­mi­si Tür­ki­ye ve Türk genç­le­ri­dir.”
Arıcı, İsrail’in söz ko­nu­su yasa dışı uy­gu­la­ma­la­rı­nı red­det­tik­le­ri­ni be­lir­te­rek şun­la­rı kay­det­ti:
“İsrail’in ulus­la­ra­ra­sı hu­ku­kun ih­la­li­ni teş­kil eden po­li­ti­ka ve uy­gu­la­ma­la­rın­dan do­la­yı so­rum­lu tu­tul­ma­sı­nın öne­mi­ni bir kez daha vur­gu­lu­yor ve Şeyh Cer­rah da­va­sın­da ka­ra­rın Fi­lis­tin­li kar­deş­le­ri­miz le­hi­ne ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni bil­di­ri­yo­ruz. Ön­le­yi­ci pro­tes­to ni­te­li­ğin­de­ki bu yü­rü­yü­şü­müz­le ver­mek is­te­di­ği­miz mesaj şudur: Ey İsrail; Türk genç­le­ri­nin, Ri­ze­li genç­le­rin gözü üze­rin­de­dir. Fi­lis­tin ve Fi­lis­tin­li­le­rin her zaman ko­ru­yu­cu­su ve göz­cü­sü ol­ma­yı sür­dü­re­ce­ğiz. Biz bi­li­yo­ruz ki, Aya­sof­ya’da zin­cir­le­rin kı­rıl­ma­sı­nı müm­kün kılan inanç yarın Mes­cid-i Aksa’yı da öz­gür­lü­ğü­ne ka­vuş­tu­ra­cak­tır.” Grup, İsrail aley­hin­de slo­gan­lar at­tık­tan sonra da­ğıl­dı.

Haber Merkezi