ÇAYKUR’DAN YENİ KONTENJAN VE KOTA BİLGİLENDİRMESİ

Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü devam eden 1 sür­gün yaş çay alım­la­rı kon­ten­jan ve kota uy­gu­la­ma­sıy­la il­gi­li bir bül­ten ya­yım­la­dı.

ÇAY­KUR; “De­ğer­li üre­ti­ci­le­ri­miz ve ka­mu­oyu­nun bil­gi­si­ne; Çay se­zo­nu baş­la­dı­ğı gün­den iti­ba­ren baş­la­yan ve sa­de­ce kamu ku­ru­mu olan Çay­kur üze­rin­den her türlü basın yayın, in­ter­net plat­form­la­rı ve sos­yal medya ile­ti­şim mec­ra­la­rı üze­rin­den ya­pı­lan haber içe­rik­le­ri­ne bak­tı­ğı­mız­da; sü­rek­li isyan edi­len, çay sek­tö­rü­nün bütün ta­raf­la­rı­nı il­gi­len­di­ren ve mesul et­me­si ge­re­ken ortak ko­nu­lar­da bile tek mü­seb­bip ÇAY­KUR’un gö­rül­dü­ğü bir olum­suz tablo oluş­tu­rul­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta­dır.
-ÇAY­KUR; Üre­ti­ci­si­ni hiç­bir şe­kil­de bir yer­le­re veya bi­ri­le­ri­ne muh­taç etmek için art ni­yet­li üre­tim plan­la­ma­sı yap­maz, ya­pa­maz. Bi­la­kis Çay­kur’un ça­ba­sı, çay üre­ti­mi­nin bütün dö­nem­le­rin­de ol­du­ğu gibi üre­ti­ci­le­ri­mi­zin men­fa­ati­ne yö­ne­lik iyi niyet üze­ri­ne ol­muş­tur. Kon­ten­jan olayı yaş çayda ya­şa­nan re­kol­te ar­tı­şıy­la iş­let­me ka­pa­si­te­si­nin ye­ter­siz kal­ma­sı so­nu­cu mec­bu­ren uy­gu­la­ma­ya ko­nul­muş ve bu yolla çay ha­sa­dı za­ma­na ya­yı­la­rak kısa sü­re­li ge­çi­ci çö­züm­ler bu­lun­muş­tur. Çay­kur, sür­gün dö­nem­le­ri­ni kı­sal­ta­rak üre­ti­ci­le­ri­mi­ze hasat ko­lay­lı­ğı sağ­la­mak ve satın al­dı­ğı yaş çayı müm­kün ol­du­ğu en kısa süre içe­ri­sin­de taze iş­le­mek için son yıl­lar­da Te­şek­kü­lün 6.200 ton olan gün­lük çay iş­le­me ka­pa­si­te­si­ni, 9.050 tona çı­kar­mış­tır. Yak­la­şık 3 bin ton ilave ka­pa­si­te­si ise or­ta­la­ma 150 ton gün­lük iş­le­me ka­pasi­te­li 20 adet yeni fab­ri­ka­ya kar­şı­lık gel­mek­te­dir. Ay­rı­ca bugün gel­di­ği­miz nok­ta­da 10 bin tonun üze­rin­de yaş çay iş­le­me ka­pa­si­te­si­ne ula­şan özel sek­tör fir­ma­la­rı­nı da he­sa­ba dâhil et­ti­ği­miz­de bile kon­ten­jan ger­çe­ği yine önü­müz­de dur­mak­ta­dır. Gö­rül­dü­ğü gibi kon­ten­ja­nın yine de gün­de­me gel­me­si; ka­pa­si­te­nin ye­ter­siz­li­ğin­den zi­ya­de, genel eği­li­min çok kısa sü­re­de ça­yı­mı­zı ve­re­lim dü­şün­ce­sin­den kay­nak­lan­dı­ğı bir ger­çek­tir.” de­nil­di.
ÇAY­KUR; “Çay sek­tö­rün­de yılda or­ta­la­ma 1.400.000 ton yaş çay re­kol­te­si ger­çek­leş­mek­te­dir. Son yıl­lar­da bu alım­la­rın 750 bin tonu Çay­kur ta­ra­fın­dan, ka­la­nı ise özel çay fir­ma­la­rı ta­ra­fın­dan ya­pıl­mak­ta­dır. Tek­nik im­kân­lar ve iş­le­me ka­pa­si­te­mi­zin bu­gün­kü ger­çek­le­ri, 750 bin ton­la­rın üze­ri­ne çık­ma­mı­zı en­gel­le­mek­te­dir. Ancak sür­gün dö­nem­le­ri ön­ce­sin­de çay sek­tö­rü­nün ge­ne­lin­de fiyat re­gü­las­yo­nu için kota mik­ta­rı­nı müm­kün ol­du­ğun­ca yük­sek tutan Çay­kur, sü­re­ce olum­lu katkı sağ­la­mak­ta­dır. Ne­ti­ce iti­ba­riy­le bi­lin­me­si ge­re­ken temel bir husus var ki; çay ha­sa­dı, 3-5 güne sığ­dı­rı­la­cak bir bo­yut­ta ve imkân dâ­hi­lin­de de­ğil­dir. Ancak kon­ten­jan ve kota uy­gu­la­ma­sı, bi­ri­le­ri ta­ra­fın­dan her yıl hatta her sün­gün dö­ne­min­de ıs­rar­la gün­de­me ge­ti­ri­le­rek çok fark­lı olum­suz ne­ti­ce­ler için kul­la­nıl­mak­ta­dır. De­ğer­li üre­ti­ci­le­ri­miz­den is­tir­ha­mı­mız; dı­şar­dan ge­le­rek veya üre­ti­ci­lik­le il­gi­si ol­ma­yan kişi veya grup­la­rın me­se­le­yi tam so­ruş­tu­rup öğ­ren­me­den yarım ya­ma­lak bil­gi­ler­le zihin bu­lan­dı­ran mak­sat­lı açık­la­ma­la­rı­nı dik­ka­te ala­rak on­la­rın yan­lış yön­len­dir­me ça­ba­la­rı­na iti­bar et­me­sin­ler.
Üre­ti­ci­le­ri­miz müs­te­rih olsun, Çay­kur açık­la­dı­ğı kota ora­nın­da çayın alı­mı­nı ger­çek­leş­ti­re­cek­tir. Tüm üre­ti­ci­le­ri­mi­ze, ça­lı­şan­la­rı­mı­za; sağ­lık, mut­lu­luk ve ko­lay­lık­lar diler; Ka­mu­oyu­nun bil­gi­si­ne say­gıy­la arz ede­riz. ”şek­lin­de açık­lan­dı.


Haber: Bay­ram Ali KA­VAL­CI