Monthly Archives: Haziran 2021

Rize Valisi Çeber; Çay Sezonunda Sosyal Hareketliliğe Dikkat Çekerek Uyardı!

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca’nın yeni açık­la­dı­ğı Ko­ro­na virüs vaka ha­ri­ta­sın­da Rize’de 100 bin ki­şi­de gö­rü­len vaka sa­yı­sı­nın 72,92’ye ge­ri­le­me­si ve geç­ti­ği­miz haf­ta­la­ra oran­la vaka sa­yı­la­rın­da yüzde 36,1’lik düşüş ya­şan­ma­sı tüm Ri­ze­li­ler’i ol­du­ğu gibi Vali Kemal Çeber’i de mem­nun etti.

Rize Va­li­si Kemal Çeber, Ri­ze­li­le­rin sal­gın­la mü­ca­de­le­de ku­ral­la­ra uy­du­ğu­nu ve buna bağlı ola­rak vaka sa­yı­la­rın­da­ki dü­şü­şün ya­şan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek uya­rı­lar­da bu­lun­ma­yı ihmal et­me­di. Çeber, “Tür­ki­ye’nin en yoğun sos­yal ha­re­ket­li­li­ği şuan Rize’de; Aman aman buna dik­kat ede­lim.
Biz dar alan­da kısa pas­laş­ma­lar yapan bir vi­la­ye­tiz. Başka bir vi­la­yet­te 10 bin kişi 20 ki­lo­met­re kare alan­da ti­ca­ri, sos­yal ha­ya­tı­nı yü­rü­tü­yor­sa biz 10 bin kişi ola­rak 3 ki­lo­met­re­ka­re içe­ri­sin­de bunu yü­rü­tü­yo­ruz. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın du­yar­lı­lı­ğı bizi iyi bir nok­ta­ya ge­tir­di ama hala ye­ter­li nok­ta­da de­ği­liz” dedi.
“Vaka sa­yı­la­rı­mı­zın ön­ce­den yük­sek ol­ma­sı­nın ne­de­ni yöre in­sa­nı­nın sı­cak­kan­lı olu­şun­dan­dı”
Rize’de geç­miş­te vaka sa­yı­la­rın­da­ki ar­tı­şın Ka­ra­de­niz in­sa­nı­nın sı­cak­kan­lı­lı­ğın­dan kay­nak­lı duygu pay­la­şı­mı­nın önem­li rol oy­na­dı­ğı­nı ama Ri­ze­li­le­rin artık bu ko­nu­da daha dik­kat­li ol­du­ğu­nu söy­le­yen Vali Çeber “Rize ola­rak son açık­la­ma­lar­da en çok vaka sa­yı­sı aza­lan il­ler­de­niz. Bizim vaka sa­yı­la­rı­mı­zın yük­sek ol­du­ğu dö­nem­ler Rize’nin sos­yo­kül­tü­rel yo­ğun­lu­ğu­nun ol­du­ğu dö­nem­ler­di. Ka­ra­de­niz in­sa­nı ola­rak se­vin­ci­mi­zi, hüz­nü­mü­zü biz hep iç içe ya­şa­rız.
Ce­na­ze ol­du­ğun­da, se­vinç­li bir günde her­kes koşar. Bu bizi yo­ru­yor diye ifade eder­dim. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın du­yar­lı­lı­ğı bizi iyi bir nok­ta­ya ge­tir­di ama hala ye­ter­li nok­ta­da de­ği­liz. Ka­bi­ne top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan açık­la­nan ka­rar­lar­dan sonra inan­la­rı­mız çok sı­kıl­dı­ğı için ilk 2 gün biraz yo­ğun­luk oldu. İşte buna çok dik­kat et­me­li­yiz” diye ko­nuş­tu.
“Rize’ye çay top­la­ma­ya son 1,5 ay için­de 40 bin ci­va­rın­da kişi geldi” Çay se­zo­nu için Rize Va­li­li­ği’nin yap­tı­ğı uya­rı­ya va­tan­daş­la­rın genel an­lam­da uy­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Vali Çeber “Çay se­zo­nu­nu ya­şı­yo­ruz. İli­mi­ze her ne kadar yurt dı­şın­dan gelen ol­ma­sa da yurt için­den müs­tah­sil, çay iş­çi­si ve ya­rı­cı ola­rak 40 bin ci­va­rın­da va­tan­daş geldi son 1 buçuk ay içe­ri­sin­de. Geç­ti­ği­miz yıl gelip dön­me­yen 10-15 bin ci­va­rın­da hem­şeh­ri­miz de var. Bun­lar çay iş­le­ri­ni yü­rü­tü­yor. Çok şükür dik­kat edi­yor­lar, alan­da uya­rı­la­rı­mı­zı dik­ka­te alan­la­rı ben göz­lem­li­yo­rum. Özel­lik­le dı­şa­rı­dan ge­len­ler­den çay bah­çe­le­ri ile ko­nak­la­dık­la­rı yer­ler­de ken­di­le­ri­ni izole et­me­le­ri ve sağ­lık­lı bir şe­kil­de çay ha­sa­dı­nı ta­mam­la­ma­la­rı­nı biz rica ettik. Genel an­lam­da uyul­du­ğu­nu göz­lem­li­yo­ruz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

“Bütün tu­rizm­ci­le­ri­miz gibi biz­ler de öz­lem­le ve has­ret­le zi­ya­ret­çi­le­ri­mi­zi bek­li­yo­ruz”
Çay se­zo­nu ne­de­niy­le Tür­ki­ye’nin en ha­re­ket­li il­le­rin­den bi­ri­nin Rize ol­du­ğu­nu ve Ri­ze­li­le­rin dik­ka­ti elden bı­rak­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­yen Vali Çeber “Ekst­ra ha­re­ket­li­li­ği­miz bizim hiç bit­mi­yor. Bu dö­nem­de de Tür­ki­ye’nin en ha­re­ket­li ili­nin çay böl­ge­si olan 4 il ve özel­lik­le çay üre­ti­mi­nin yüzde 70’ten faz­la­sı­nın ya­pıl­dı­ğı Rize’nin ol­du­ğu­nu hiç­bir hem­şe­ri­mi­zin unut­ma­ma­sı lazım. En yoğun sos­yal ha­re­ket­li­lik şuan Rize’de. Aman aman buna dik­kat ede­lim. Çünkü biz dar alan­da kısa pas­laş­ma­lar yapan bir vi­la­ye­tiz.
Yani başka bir vi­la­yet­te 10 bin kişi 20 ki­lo­met­re kare alan­da ti­ca­ri, sos­yal ha­ya­tı­nı yü­rü­tü­yor­sa biz 10 bin kişi ola­rak 3 ki­lo­met­re kare içe­ri­sin­de bunu yü­rü­tü­yo­ruz. Çok dar bir alan­da ya­şa­yan bir vi­la­ye­tiz. Bu an­lam­da hem­şeh­ri­le­ri­miz­den bizi mem­nun eden özen­le­ri­ne dik­kat et­me­le­ri­ni is­ti­yo­rum. Böyle devam eder­sek daha da is­te­nen se­vi­ye­le­re ge­le­ce­ğiz. Tu­rizm se­zo­nu geldi. On­la­rın­da rahat bir sezon ge­çi­re­bil­me­si için he­pi­mi­zin çok dik­kat et­me­si lazım” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

İsrail’in Mescid-İ Aksa’ya Yönelik İhlalleri Rize’de Protesto Edildi

AK Parti Rize İl Genç­lik Kol­la­rı üye­le­ri, İsrail’in Mes­cid-i Aksa’ya yö­ne­lik ih­lal­le­ri­ni pro­tes­to etti.

Sahil Ca­mi­si’nin önün­de bir araya gelen yak­la­şık 200 ki­şi­lik grup adına açık­la­ma yapan AK Parti İl Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Ma­ri­ye Mü­ber­ra Arıcı, ra­ma­zan­dan ateş­ke­sin ilan edil­di­ği 20 Mayıs’a kadar 61 ço­cu­ğun İsrail eliy­le kat­le­dil­di­ği­ni söy­le­di. Bugün in­san­lı­ğın her türlü bi­lim­sel iler­le­me­yi sağ­la­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Arıcı şöyle devam etti: “Ama bütün bun­la­rın hiç­bir ya­ra­rı yok. Tek bir şeyin dı­şın­da hiç­bir eylem, hiç­bir dü­şün­ce önem­li değil. Ci­na­yet­ler ne zaman son bu­la­cak? İsrail’in mız­rak­la­rı kız kar­deş­le­ri­mi­zin kar­nın­da­ki ço­cuk­la­rı dü­şür­müş­tür. Yı­kı­lan evler bizim ev­le­ri­miz­dir. Bi’ru’s-Se­ba’da, Yafa’da ve Hayfa’da idam edi­len­ler bizim kar­deş­le­ri­miz­dir. İsrail’in Fi­lis­tin hal­kı­nın meşru hak­la­rı­nı gas­bet­me gi­ri­şim­le­ri ve Kudüs’ün sta­tü­sü­nü de­ğiş­tir­me­yi amaç­la­yan ope­ras­yon­la­rı bir kez daha gös­ter­di ki tüm maz­lum­la­rın umudu Tür­ki­ye’dir. Şeyh Cer­rah’taki Fi­lis­tin­li Müs­lü­man­la­rın ha­mi­si Tür­ki­ye ve Türk genç­le­ri­dir.”
Arıcı, İsrail’in söz ko­nu­su yasa dışı uy­gu­la­ma­la­rı­nı red­det­tik­le­ri­ni be­lir­te­rek şun­la­rı kay­det­ti:
“İsrail’in ulus­la­ra­ra­sı hu­ku­kun ih­la­li­ni teş­kil eden po­li­ti­ka ve uy­gu­la­ma­la­rın­dan do­la­yı so­rum­lu tu­tul­ma­sı­nın öne­mi­ni bir kez daha vur­gu­lu­yor ve Şeyh Cer­rah da­va­sın­da ka­ra­rın Fi­lis­tin­li kar­deş­le­ri­miz le­hi­ne ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni bil­di­ri­yo­ruz. Ön­le­yi­ci pro­tes­to ni­te­li­ğin­de­ki bu yü­rü­yü­şü­müz­le ver­mek is­te­di­ği­miz mesaj şudur: Ey İsrail; Türk genç­le­ri­nin, Ri­ze­li genç­le­rin gözü üze­rin­de­dir. Fi­lis­tin ve Fi­lis­tin­li­le­rin her zaman ko­ru­yu­cu­su ve göz­cü­sü ol­ma­yı sür­dü­re­ce­ğiz. Biz bi­li­yo­ruz ki, Aya­sof­ya’da zin­cir­le­rin kı­rıl­ma­sı­nı müm­kün kılan inanç yarın Mes­cid-i Aksa’yı da öz­gür­lü­ğü­ne ka­vuş­tu­ra­cak­tır.” Grup, İsrail aley­hin­de slo­gan­lar at­tık­tan sonra da­ğıl­dı.

Haber Merkezi

ÇAYKUR’DAN YENİ KONTENJAN VE KOTA BİLGİLENDİRMESİ

Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü devam eden 1 sür­gün yaş çay alım­la­rı kon­ten­jan ve kota uy­gu­la­ma­sıy­la il­gi­li bir bül­ten ya­yım­la­dı.

ÇAY­KUR; “De­ğer­li üre­ti­ci­le­ri­miz ve ka­mu­oyu­nun bil­gi­si­ne; Çay se­zo­nu baş­la­dı­ğı gün­den iti­ba­ren baş­la­yan ve sa­de­ce kamu ku­ru­mu olan Çay­kur üze­rin­den her türlü basın yayın, in­ter­net plat­form­la­rı ve sos­yal medya ile­ti­şim mec­ra­la­rı üze­rin­den ya­pı­lan haber içe­rik­le­ri­ne bak­tı­ğı­mız­da; sü­rek­li isyan edi­len, çay sek­tö­rü­nün bütün ta­raf­la­rı­nı il­gi­len­di­ren ve mesul et­me­si ge­re­ken ortak ko­nu­lar­da bile tek mü­seb­bip ÇAY­KUR’un gö­rül­dü­ğü bir olum­suz tablo oluş­tu­rul­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta­dır.
-ÇAY­KUR; Üre­ti­ci­si­ni hiç­bir şe­kil­de bir yer­le­re veya bi­ri­le­ri­ne muh­taç etmek için art ni­yet­li üre­tim plan­la­ma­sı yap­maz, ya­pa­maz. Bi­la­kis Çay­kur’un ça­ba­sı, çay üre­ti­mi­nin bütün dö­nem­le­rin­de ol­du­ğu gibi üre­ti­ci­le­ri­mi­zin men­fa­ati­ne yö­ne­lik iyi niyet üze­ri­ne ol­muş­tur. Kon­ten­jan olayı yaş çayda ya­şa­nan re­kol­te ar­tı­şıy­la iş­let­me ka­pa­si­te­si­nin ye­ter­siz kal­ma­sı so­nu­cu mec­bu­ren uy­gu­la­ma­ya ko­nul­muş ve bu yolla çay ha­sa­dı za­ma­na ya­yı­la­rak kısa sü­re­li ge­çi­ci çö­züm­ler bu­lun­muş­tur. Çay­kur, sür­gün dö­nem­le­ri­ni kı­sal­ta­rak üre­ti­ci­le­ri­mi­ze hasat ko­lay­lı­ğı sağ­la­mak ve satın al­dı­ğı yaş çayı müm­kün ol­du­ğu en kısa süre içe­ri­sin­de taze iş­le­mek için son yıl­lar­da Te­şek­kü­lün 6.200 ton olan gün­lük çay iş­le­me ka­pa­si­te­si­ni, 9.050 tona çı­kar­mış­tır. Yak­la­şık 3 bin ton ilave ka­pa­si­te­si ise or­ta­la­ma 150 ton gün­lük iş­le­me ka­pasi­te­li 20 adet yeni fab­ri­ka­ya kar­şı­lık gel­mek­te­dir. Ay­rı­ca bugün gel­di­ği­miz nok­ta­da 10 bin tonun üze­rin­de yaş çay iş­le­me ka­pa­si­te­si­ne ula­şan özel sek­tör fir­ma­la­rı­nı da he­sa­ba dâhil et­ti­ği­miz­de bile kon­ten­jan ger­çe­ği yine önü­müz­de dur­mak­ta­dır. Gö­rül­dü­ğü gibi kon­ten­ja­nın yine de gün­de­me gel­me­si; ka­pa­si­te­nin ye­ter­siz­li­ğin­den zi­ya­de, genel eği­li­min çok kısa sü­re­de ça­yı­mı­zı ve­re­lim dü­şün­ce­sin­den kay­nak­lan­dı­ğı bir ger­çek­tir.” de­nil­di.
ÇAY­KUR; “Çay sek­tö­rün­de yılda or­ta­la­ma 1.400.000 ton yaş çay re­kol­te­si ger­çek­leş­mek­te­dir. Son yıl­lar­da bu alım­la­rın 750 bin tonu Çay­kur ta­ra­fın­dan, ka­la­nı ise özel çay fir­ma­la­rı ta­ra­fın­dan ya­pıl­mak­ta­dır. Tek­nik im­kân­lar ve iş­le­me ka­pa­si­te­mi­zin bu­gün­kü ger­çek­le­ri, 750 bin ton­la­rın üze­ri­ne çık­ma­mı­zı en­gel­le­mek­te­dir. Ancak sür­gün dö­nem­le­ri ön­ce­sin­de çay sek­tö­rü­nün ge­ne­lin­de fiyat re­gü­las­yo­nu için kota mik­ta­rı­nı müm­kün ol­du­ğun­ca yük­sek tutan Çay­kur, sü­re­ce olum­lu katkı sağ­la­mak­ta­dır. Ne­ti­ce iti­ba­riy­le bi­lin­me­si ge­re­ken temel bir husus var ki; çay ha­sa­dı, 3-5 güne sığ­dı­rı­la­cak bir bo­yut­ta ve imkân dâ­hi­lin­de de­ğil­dir. Ancak kon­ten­jan ve kota uy­gu­la­ma­sı, bi­ri­le­ri ta­ra­fın­dan her yıl hatta her sün­gün dö­ne­min­de ıs­rar­la gün­de­me ge­ti­ri­le­rek çok fark­lı olum­suz ne­ti­ce­ler için kul­la­nıl­mak­ta­dır. De­ğer­li üre­ti­ci­le­ri­miz­den is­tir­ha­mı­mız; dı­şar­dan ge­le­rek veya üre­ti­ci­lik­le il­gi­si ol­ma­yan kişi veya grup­la­rın me­se­le­yi tam so­ruş­tu­rup öğ­ren­me­den yarım ya­ma­lak bil­gi­ler­le zihin bu­lan­dı­ran mak­sat­lı açık­la­ma­la­rı­nı dik­ka­te ala­rak on­la­rın yan­lış yön­len­dir­me ça­ba­la­rı­na iti­bar et­me­sin­ler.
Üre­ti­ci­le­ri­miz müs­te­rih olsun, Çay­kur açık­la­dı­ğı kota ora­nın­da çayın alı­mı­nı ger­çek­leş­ti­re­cek­tir. Tüm üre­ti­ci­le­ri­mi­ze, ça­lı­şan­la­rı­mı­za; sağ­lık, mut­lu­luk ve ko­lay­lık­lar diler; Ka­mu­oyu­nun bil­gi­si­ne say­gıy­la arz ede­riz. ”şek­lin­de açık­lan­dı.


Haber: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

Bakan Koca İnsidans Haritasını Paylaştı! Rize’de Vaka Sayısı Düşmeye Devam Ediyor

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca haf­ta­lık top­lam vaka sa­yı­sı­nı gös­te­ren in­si­dans ha­ri­ta­sı­nı pay­laş­tı.

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca, 22-28 Mayıs ara­sın­da il­le­re göre her 100 bin ki­şi­de gö­rü­len Co­vid-19 vaka sa­yı­la­rı­nı açık­la­dı. İllere göre haf­ta­lık Co­vid-19 vaka sa­yı­sı, her 100 bin ki­şi­de İstan­bul’da 89,97, An­ka­ra’da 115,71, İzmir’de 47,74 oldu. Son bir haf­ta­da vaka sa­yı­sı en çok aza­lan iller ise Er­zu­rum, Tun­ce­li, Kas­ta­mo­nu, Sam­sun ve Ko­ca­eli oldu. Koca, Twit­ter he­sa­bın­da­ki pay­la­şı­mın­da, “İlle­ri­miz­de 100 bin nü­fu­sa kar­şı­lık gelen bir haf­ta­lık top­lam vaka sa­yı­sı­nı gös­te­ren in­si­dans ha­ri­ta­sı­nın gün­cel ha­li­ni ekte gö­re­bi­lir­si­niz. Vaka sa­yı­la­rı­nın düşüş eği­li­mi devam edi­yor” ifa­de­le­ri­ne yer verdi.


Haber Merkezi

Sarp Sınır Kapısı 14.5 ay sonra yeniden açıldı

Tür­ki­ye’nin Gür­cis­tan üze­rin­den Kaf­kas ül­ke­le­ri­ne açı­lan, ko­ro­na­vi­rüs ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da ulus­la­ra­ra­sı nak­li­ye yapan TIR’lar dı­şın­da yaya ve araç tra­fi­ği­ne ka­pa­tı­lan Art­vin’deki Sarp Sınır Ka­pı­sı, 14,5 ay sonra ye­ni­den ge­çiş­le­re açıl­dı.

Hopa Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Baş­ka­nı Osman Ak­yü­rek, ‘Bölge eko­no­mi­si­ne önem­li kat­kı­sı olan bu ka­pı­nın açıl­dı­ğı bu günü bay­ram günü ola­rak ad­lan­dı­rı­yo­ruz’ dedi.

Art­vin’in Ke­mal­pa­şa il­çe­sin­den Gür­cis­tan’a açı­lan Sarp Sınır Ka­pı­sı, sal­gın ne­de­niy­le 15 Mart 2020’de ulus­la­ra­ra­sı nak­li­ye yapan TIR’lar dı­şın­da yaya ve araç tra­fi­ği­ne ka­pa­tıl­dı. Ka­de­me­li nor­mal­leş­me sü­re­ci ile bir­lik­te sınır ka­pı­sı 14,5 ay sonra ye­ni­den ge­çiş­le­re açıl­dı. Çarşamba günü saat 09.00’da iki ül­ke­den kar­şı­lık­lı ge­çiş­ler baş­la­dı. Ge­çiş­ler 09.00 ile 19.00 sa­at­le­ri ara­sın­da ya­pı­la­bi­lecek.
İSTE­NEN BEL­GE­LER
Gür­cis­tan’a giriş ya­pa­cak ki­şi­ler­den 72 saat için­de alın­mış PCR testi, özel sağ­lık si­gor­ta­sı is­te­ni­yor. Bu ül­ke­de ka­lı­nan her 3 gün için de Co­vid-19 testi zo­run­lu­lu­ğu ge­ti­ril­di. Tür­ki­ye’ye ge­le­cek­ler için ise 6 ay için­de Co­vid-19 ge­çir­dik­le­ri­ni bel­ge­le­me­le­ri ha­lin­de her­han­gi bir evrak is­ten­mi­yor. Bu bel­ge­si ol­ma­yan­la­rın ise 72 saat için­de alın­mış PCR testi so­nu­cu­nu beyan et­me­le­ri ge­re­ki­yor.
BÖLGE TİCARETİ İÇİN BAY­RAM GÜNÜ’
Bölge ti­ca­re­ti için bu­gü­nü bay­ram günü ola­rak ad­lan­dır­dık­la­rı­nı söy­le­yen Hopa Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Baş­ka­nı Osman Ak­yü­rek, “Sarp Kara Hudut Ka­pı­sı Kaf­kas Cum­hu­ri­yet­le­ri­ne açı­lan Tür­ki­ye’nin en önem­li ka­pı­la­rın­dan biri. Bir yılda 7 mil­yon in­sa­nın geçiş yap­tı­ğı bu ka­pı­da bu­gü­nü bir bay­ram günü ola­rak ad­lan­dı­rı­yo­ruz. Yak­la­şık 14 aydır ka­pa­lı olan bu kapı, böl­ge­nin ti­ca­re­ti­ne önem­li katkı su­nu­yor. Hem Gür­cis­tan’a geçiş yap­mak is­te­yen­ler hem Gür­cis­tan’dan Tür­ki­ye’ye gel­mek is­te­yen­ler ara­nan şart­la­rı ye­ri­ne ge­tir­dik­le­rin­de çı­kış­la­rı­nı sağ­la­ya­bi­le­cek­ler. Bu yeni dö­ne­min böl­ge­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı umut edi­yo­ruz? dedi.
GÖZ­YAŞ­LA­RIY­LA GİTTİ
Tür­ki­ye’de ya­şa­yan Gür­cis­tan va­tan­da­şı Na­zi­ko­zu Sa­ki­na­ze yak­la­şık 1,5 yıl­dır ak­ra­ba­la­rı­nı gö­re­me­di­ği­ni söy­le­ye­rek göz­yaş­la­rı için­de ül­ke­si­ne geçti. Sa­ki­na­ze, ‘Çok mut­lu­yum, ak­ra­ba­la­rı­ma haber ver­me­dim, sürp­riz ya­pa­ca­ğım’ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Taksi şo­fö­rü Arif Baş­lı­lar ise, ‘Sarp ka­pı­sı­nın ka­pa­lı ol­ma­sı bizi zor du­rum­da bı­rak­tı. 1 Ha­zi­ran iti­ba­riy­le umu­yo­ruz ki yeni bir dönem baş­la­dı. Pan­de­mi sü­re­ci­nin ta­ma­men sona er­me­si ile be­ra­ber her­kes gibi biz­ler de rahat ede­ce­ğiz’ dedi. Suat Kü­çük­ler de ‘Sarp ka­pı­sı­nın 14,5 ay sonra açıl­ma­sı Gür­cis­tan ta­ra­fın­da ça­lı­şan Türk va­tan­daş­la­rı­nı çok mutlu etti. Yeni baş­la­yan bu sü­reç­le be­ra­ber bir­çok şey de­ği­şecek. Hem Gür­cis­tan’a hem Tür­ki­ye’ye katkı sağ­la­ya­cak’ diye ko­nuş­tu.

Haber Merkezi

PANDEMİ SALGINIYLA RAHATLAYAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ KUTLU OLSUN

Kovid 19 ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nıy­la iki yıla ya­kın­dır bir nebze olsun ra­hat­la­yan çev­re­miz, do­ğa­mız ve tüm evren biraz temiz nefes almış oldu.
Tüm in­san­lık ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı son­ra­sı, dün­ya­nın bir daha eski dünya ol­ma­ya­ca­ğı­nı, ulus­la­ra­ra­sı sis­te­min, dev­let­le­rin ve eko­no­mi­nin ka­lı­cı bir bi­çim­de dö­nü­şe­ce­ği­ni dü­şü­nü­yor.
Bir­leş­miş Mil­let­ler ta­ra­fın­dan 1972’de alı­nan bir ka­rar­la, 5 Ha­zi­ran günü Dünya Çevre Günü ola­rak kabul edil­di.
Çev­re­nin ko­run­ma­sı, ge­liş­ti­ril­me­si ve iyi­leş­ti­ril­me­si ko­nu­sun­da gös­te­ri­len ça­ba­la­rın amacı, in­san­la­rın daha sağ­lık­lı ve gü­ven­li bir çev­re­de ya­şa­ma­la­rı­nın sağ­lan­ma­sı­dır.
Bütün dün­ya­da ol­du­ğu gibi, ül­ke­miz­de de, bil­has­sa şe­hir­ler­de in­san­la­rın kar­şı­laş­tı­ğı en büyük çevre prob­le­mi çöp­ler­dir.
İki yıla ya­kın­dır bütün in­san­lı­ğı teh­dit eden ve dün­ya­mı­zı terk et­me­si­ne sa­yı­lı aylar kalan ko­vid-19 sal­gı­nı im­ti­ha­nı­mız­dan sonra, plas­tik yahut pet am­ba­laj­lı yi­ye­cek­ler ye­ri­ne cam am­ba­laj­lı yi­ye­cek­ler se­çi­le­bi­lir.
Bu­la­şık ma­ki­ne­le­rin­de kul­la­nı­lan kim­ya­sal par­la­tı­cı­lar ye­ri­ne, sirke kul­la­nı­la­bi­lir.
Kul­la­nı­lıp atı­lan pil­ler ye­ri­ne, ye­ni­den dol­du­ru­la­bi­lir pil­ler kul­la­nı­la­bi­lir.
Cam, kâğıt, kar­ton, plas­tik ve metal gibi atık­lar ayrı ayrı top­la­nıp, çe­şit­li sek­tör­ler­de kul­la­nı­la­bil­mek­te­dir.
Bu bakış açısı ne­de­niy­le in­sa­nın için­de ya­şa­dı­ğı çev­re­nin sağ­lı­ğı­nı ve uyu­mu­nu bo­za­cak her türlü gi­ri­şi­min insan ve diğer can­lı­la­rın sağ­lı­ğı­nı doğ­ru­dan et­ki­le­di­ği­ni gör­mek­te­dir.
Ge­ze­ge­ni­mi­zin dört bir ya­nın­da do­ğa­dan yana yeni bir dünya dü­ze­ni ara­yış­la­rı­nın ol­ma­sı­nı, fosil ya­kıt­la­rın ye­ri­ni ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji­le­rin al­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.
Tü­ke­tim odak­lı ol­ma­yan ve eko­sis­te­me say­gı­lı bir yaşam ör­me­nin en temel ya­pı­ta­şı ol­du­ğu­nu bi­li­yor ve bu ko­nu­da üze­ri­mi­ze dü­şecek her türlü kat­kı­yı ve­re­ce­ği­mi­zi ta­ah­hüt edi­yo­ruz.
CO­VID-19’dan çı­ka­ra­bi­le­ce­ği­miz tek ka­za­nım bakış açı­mı­zı, de­ğer­le­ri­mi­zi ve ni­ha­ye­tin­de zih­ni­ye­ti­mi­zi de­ğiş­tir­mek ol­ma­lı.
Yeni bir dünya için, başka türlü bir dünya için, ge­le­ce­ği­miz için de­ği­şe­lim, de­ğiş­ti­re­lim.
Ço­cuk­la­rı­mı­za bı­ra­ka­ca­ğı­mız en iyi miras:
Ya­şa­nı­la­bi­lir Bir Dünya bı­rak­mak­tır.
Hayat Ne­fes­le Baş­lar, ama biz nefes ala­mı­yo­ruz.
Ya­şa­na­bi­lir ve nefes alı­na­bi­lir bir dünya bakış açı­sıy­la;
Yeni pan­de­mi­le­re, aşırı hava olay­la­rı­na, ola­ğan dışı sı­cak­lık ar­tış­la­rı­na dur deme ve eko­sis­te­me say­gı­lı bir ha­ya­tı inşa etme za­ma­nı gelip geç­mek­te­dir.
Bu ya­şa­dı­ğı­mız sal­gın zor­lu­ğu son­ra­sın­da daha fazla geç kal­ma­ya­lım.
Dünya Çevre gü­nü­nüz kutlu olsun.