RTEÜ Tarafından Gen Havuzu Çalışmalarıyla Türk Çayının Geleceği Korunuyor

Rize’de, Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si ta­ra­fın­dan çay gen kay­nak­la­rı­nın ko­ru­na­rak ni­te­lik­li ve ka­li­te­li çay üre­til­me­si ama­cıy­la oluş­tu­ru­lan gen ha­vu­zun­da­ki ça­lış­ma­lar devam edi­yor.

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, Zi­ra­at Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Mus­ta­fa Ak­bu­lut, Zi­ra­at Fa­kül­te­si Çay ve Çay Ürün­le­ri Araş­tır­ma Mer­ke­zi Mü­dü­rü Doç. Dr. Ke­zi­ban Ya­zı­cı ile fa­kül­te­ye ait bah­çe­de ku­ru­lan çay gen ha­vu­zu­nu gezdi.

Ka­ra­man, in­ce­le­me­le­ri­nin ar­dın­dan ga­ze­te­ci­le­re, “Çay Bit­ki­sin­de Gen Ha­vu­zu Oluş­tu­rul­ma­sı ve Ti­ca­ri Çeşit Aday­la­rı­nın Ge­liş­ti­ril­me­si TÜBİTAK 1007” pro­je­si kap­sa­mın­da Zi­ra­at Fa­kül­te­si bün­ye­sin­de gen ha­vu­zu oluş­tu­rul­du­ğu­nu söy­le­di.
Üni­ver­si­te­nin ih­ti­sas ko­nu­su­nun çay ol­du­ğu­na de­ği­nen Ka­ra­man, çayın geç­mi­şi­ni ko­nu­şa­rak ge­le­ce­ği­ni inşa etmek için çözüm öne­ri­le­ri­ni ele alan yol ha­ri­ta­sı be­lir­le­dik­le­ri­ni be­lirt­ti.
Ka­ra­man, gen ha­vu­zu­nun tam ola­rak eylül ayı içe­ri­sin­de ta­mam­la­na­ca­ğı­nı ifade ede­rek, “Bah­çe­ler gen­ler­den ya­rar­la­nı­la­rak ye­ni­le­necek.
İli­mi­ze ve böl­ge­mi­ze, çaya kat­kı­sı ola­cak.
Toz­laş­ma ile bah­çe­le­ri bü­yüt­mek değil, çelik fidan üze­rin­den ya­pıl­ma­sı, böy­le­ce daha stan­dart gen­le­re sahip olun­ma­sı ve çayın ka­li­te­si­nin art­ma­sı­na neden ola­cak.” dedi.


“Tür­ki­ye ola­rak çay gen kay­na­ğın­da artık biz de varız”
Doç. Dr. Ke­zi­ban Ya­zı­cı ise ana he­def­le­ri­nin çayın ge­lecek yıl­lar­da sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği ol­du­ğu­nu ak­tar­dı.
Türk ça­yı­nın gen kay­nak­la­rı­nın kont­rol al­tı­na alın­ma­sı için ça­lış­ma baş­lat­tık­la­rı­nı kay­de­den Ya­zı­cı, söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü:
“Çay üre­ti­len böl­ge­le­ri ta­ra­ya­rak, bütün çay gen kay­nak­la­rı­nı top­la­ya­rak iki büyük gen ha­vu­zu oluş­tur­ma adına proje ha­zır­la­dık.
ÇAY­KUR ile bir­lik­te Tür­ki­ye’ye iki büyük gen ha­vu­zu ku­rul­du.
Üni­ver­si­te bün­ye­sin­de kur­du­ğu­muz gen ha­vu­zun­da Tür­ki­ye’de çay üre­ti­len 31 ilçe tek tek ta­ra­na­rak en önem­li çay ge­no­tip­le­ri top­lan­dı. Yak­la­şık 25 ki­şi­lik bir ekip ta­ra­fın­dan Art­vin’den Ordu’ya kadar alanı kap­sa­yan, özel­lik­le Rize ağır­lık­lı 2 bin 30 ge­no­tip top­lan­dı. Bu ge­no­tip­le­ri ço­ğal­tıp bü­yüt­tük­ten sonra gen ha­vu­zun­da ko­ru­ma al­tı­na aldık.” Ya­zı­cı, ku­rak­lık ve iklim de­ği­şik­li­ği­nin çayın ge­le­cek­te kar­şı­la­şa­ca­ğı teh­li­ke­ler ol­du­ğu­na işa­ret ede­rek, bu teh­li­ke­le­re karşı üni­ver­si­te ola­rak ted­bir­le­ri­ni almış ol­duk­la­rı­nı, çayın ge­le­ce­ği­ni bu bah­çe­ler­de ko­ru­ma al­tı­na al­dık­la­rı­nı söy­le­di. Diğer ül­ke­le­re bak­tık­la­rın­da gen ha­vuz­la­rı­nı kur­duk­la­rı­nı, 3-4 bin ge­no­ti­pe ulaş­tık­la­rı­nı bil­dik­le­ri­ni be­lir­ten Ya­zı­cı, “Biz son üç yılda yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma ile en son sı­ra­day­ken dünya gen havu­zu sı­ra­la­ma­sın­da şu anda Tür­ki­ye ola­rak be­şin­ci sı­ra­ya yük­sel­miş du­rum­da­yız.
Tür­ki­ye ola­rak çay gen kay­na­ğın­da artık biz de varız.
Gen kay­na­ğı üze­rin­de yü­rü­tü­len ça­lış­ma­lar­la bu ça­lış­ma­yı pe­kiş­ti­re­ce­ğiz.Bu ça­lış­ma­lar, diğer ça­lış­ma­la­ra kay­nak oluş­tu­ra­cak.” diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi