Rizeliler Özledikleri Çay Tadı İçin İlk Günden Çay Ocaklarını Doldurmaya Başladı

Rize’de kı­sıt­la­ma son­ra­sı açı­lan kafe ve çay ocak­la­rın­da va­tan­daş yo­ğun­lu­ğu baş­la­dı.

Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın ka­bi­ne top­lan­tı­sı son­ra­sın­da açık­la­dı­ğı yeni ka­rar­lar Ri­ze­li­le­ri mutlu etti. Çayın baş­ken­ti Rize’de va­tan­daş­lar sa­ba­hın ilk sa­at­le­rin­de kafe ve çay ocak­la­rın­da yo­ğun­luk oluş­tur­du.
Te­men­ni­le­ri­nin vaka sa­yı­la­rı­nın dü­şü­şün­de­ki iv­me­nin devam et­me­si ol­du­ğu dile ge­ti­ren Ri­ze­li Seç­kin Me­mi­şoğ­lu “Sezon ha­yır­lı olsun ama nasıl açtık henüz öğ­re­ne­me­dik, ga­li­ba yüzde 50 ka­pa­si­te ile açtık. Artık ge­nel­ge­yi oku­yup öğ­re­ne­ce­ğiz. Va­tan­daş­lar zaten sı­kıl­mış­tı, has­ta­lık da baya bir düştü. İnşal­lah böyle devam eder” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Dı­şa­rı­da otur­ma­yı çok öz­le­di­ği­ni dile ge­ti­ren Ufuk Gün­doğ­du isim­li va­tan­daş “Çok öz­le­dim otu­ra­rak çay iç­me­yi. O ne­den­le hemen çay oca­ğı­na gel­dim. Tek sı­kın­tı Pazar gün­le­ri.
Biz ça­lı­şı­yo­ruz, sa­de­ce Pazar gü­nü­müz tatil ço­cuk­lar­la bir­lik­te bir yere gi­de­mi­yo­ruz. Böyle de iyi ama çok güzel oldu” dedi.
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’nın uy­gu­la­dı­ğı aşı tak­vi­mi ile bir­lik­te vaka sa­yı­la­rı­nın düş­me­si­ni te­men­ni et­tik­le­ri­ni dile ge­ti­ren Sel­çuk Kan­dil isim­li esnaf ise “Se­zo­nu açtık, ha­yır­lı­sı olsun.
İlk gün­den müş­te­ri­le­ri­miz gel­me­ye baş­la­dı. İnşal­lah daha has­ta­lık da olmaz. Va­tan­daş da çok öz­le­miş, ge­li­yor, ye­me­ği­ni yiyor, ça­yı­nı içi­yor. İnşal­lah sal­gın da art­maz böyle devam eder. Aşı­la­may­la bir­lik­te vaka sa­yı­la­rı düşer ve pan­de­mi de biter in­şal­lah” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Kı­sıt­la­ma son­ra­sın­da va­tan­da­şın dı­şa­rı­da vakit ge­çir­mek için iş­let­me­le­re gel­di­ği­ni dile ge­ti­ren Fatih Yıl­maz isim­li bir başka iş­let­me­ci ise “Ay­lar­dır bek­le­di­ği­miz ka­bi­ne top­lan­tı­sı ger­çek­leş­ti.
Bun­dan son­ra­ki sü­reç­te ge­nel­gey­le açık­la­nan ku­ral­lar so­nu­cun­da iş­let­me­mi­zi in­san­la­rın hiz­me­ti­ne açtık. İnsan­lar dı­şa­rı­da çay iç­me­yi çok öz­le­di.
Dı­şa­rı­da vakit ge­çir­me­yi öz­le­di, sos­yal­leş­me­yi öz­le­di. Akşam 21.00’a kadar bize açık­sı­nız dedi. Bizim için de­za­van­taj ol­du­ğu kı­sım­lar var.
İnsan­lar 17.00-18.00’da işten çı­kı­yor ve otur­ma­ya va­kit­le­ri kal­ma­dan biz dük­kan­la­rı ka­pa­tı­yo­ruz. Biraz daha es­nek­lik ol­say­dı daha iyi olur­du ama şim­di­lik bu ka­da­rı­na da şükür” dedi.


Haber Merkezi