Rize’de 3 Proje İçin Doka Protokol İmza Töreni Gerçekleştirildi

Doğu Ka­ra­de­niz Kal­kın­ma Ajan­sı (DOKA) 2021 yı­lın­da, Sonuç Odak­lı Tek­nik Des­tek Prog­ra­mı, İmalat Sa­na­yi Sek­tö­rü Yö­ne­tim Da­nış­man­lı­ğı ve Tu­rizm Sek­tö­rü Yö­ne­tim Da­nış­man­lı­ğı olmak üzere 3 alan­da tek­nik des­tek prog­ra­mı ilan et­miş­tir.

Doğu Ka­ra­de­niz Kal­kın­ma Ajan­sı (DOKA) 2021 yı­lın­da, Sonuç Odak­lı Tek­nik Des­tek Prog­ra­mı, İmalat Sa­na­yi Sek­tö­rü Yö­ne­tim Da­nış­man­lı­ğı ve Tu­rizm Sek­tö­rü Yö­ne­tim Da­nış­man­lı­ğı olmak üzere 3 alan­da tek­nik des­tek prog­ra­mı ilan et­miş­tir. Bu kap­sam­da Rize’de bir dizi pro­je­le­ri des­tek­le­yen DOKA pro­to­kol­le­ri Vali Kemal Çeber’in ka­tı­lım­la­rı ile im­za­lan­dı.
İmza­la­nan Pro­to­kol­ler kap­sa­mın­da Rize ilin­de Neşe Çay fir­ma­sı­nın ‘E Ti­ca­ret Satış Alt­ya­pı­sı­nın Ge­liş­ti­ril­me­si’ pro­je­si, Sı­nır­lı So­rum­lu Ko­çi­ra Kadın Gi­ri­şi­mi Üre­tim ve İşlet­me Ko­ope­ra­ti­fi’nin ‘Ko­ope­ra­ti­fi­miz Di­ji­tal­le­şi­yor, Ku­rum­sal­la­şı­yor, Ge­le­ce­ğe Gü­ven­le Ha­zır­la­nı­yor. On­li­ne Eği­tim ve On­li­ne Da­nış­man­lık’ pro­je­si ve Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı’nın ‘Çay Çar­şı­sı 2021-2024 Yıl­la­rı St­ra­te­jik Pla­nı­nı ve Ku­rum­sal Kim­li­ği­ni Oluş­tu­ru­yor’ pro­je­si des­tek­le­ne­cek­tir.” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.
Pro­to­kol İmza tö­re­nin­de ko­nuş­ma yapan Vali Çeber, proje üre­ti­mi­nin bir ilin ge­li­şi­min­de çok önem­li ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, “ İli­miz­de pek çok proje üre­til­mek­te ve üre­ti­len pro­je­ler de­ğer­len­di­ri­le­rek des­tek­le­me ça­lış­ma­la­rı ya­pıl­mak­ta­dır.
Bu gün bu­ra­da 3 pro­je­nin des­tek­len­me­si amacı ile DOKA ile pro­to­kol im­za­la­ya­ca­ğız.
Bu pro­je­ler biz­ler için çok önem­li. İmza­la­na­cak bu pro­to­kol­le­rin ili­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­rum. “ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Pro­to­kol İmza Tö­re­ni­ne Rize Va­li­si Kemal Çeber, DOKA Genel Sek­re­te­ri Onur Adı­ya­man, Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı Genel Sek­re­te­ri İsmail Ko­ca­man, Neşe Çay Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Sedat Aba­noz ve Rize Kadın Gi­ri­şi­mi Üre­tim, İşlet­me Ko­ope­ra­ti­fi Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Emel Kuk ka­tıl­dı.


İmza­la­nan Pro­to­kol­le­rin İçe­rik­le­ri
1
-Ne­şe Çay’ın ‘E Ti­ca­ret Satış Alt­ya­pı­sı­nın Ge­liş­ti­ril­me­si’ pro­je­si kap­sa­mın­da fir­ma­nın; Web si­te­si alt­ya­pı­sı­nın ta­sa­rı­mı ve ye­ni­le­me­si ya­pı­la­rak mu­ha­se­be sis­te­mi, e-ti­ca­ret por­tal­la­rı ve pa­zar­ye­ri en­teg­ras­yon­la­rı sağ­la­na­cak­tır.
Ay­rı­ca sos­yal medya yö­ne­ti­mi kap­sa­mın­da ya­pı­la­cak satış ar­tı­rı­cı ta­nı­tım et­kin­lik­le­ri­nin tak­vim ve hedef kitle plan­la­ma­sı­na iliş­kin st­ra­te­ji­ler ge­liş­ti­ri­le­cek­tir.
Ye­ni­lik­çi uy­gu­la­ma­lar­la ve­rim­li­li­ğin ar­ta­ca­ğı, tek­no­lo­ji alt­ya­pı­sı­nın ge­liş­ti­ri­le­rek di­ji­tal dö­nü­şü­mün sağ­la­na­ca­ğı Neşe Çay, uy­gu­la­na­cak proje ile fir­ma­nın pa­zar­la­ma ve satış yet­kin­lik­le­ri­ni ge­liş­ti­re­rek ti­ca­ret ha­cim­le­ri­ni ar­tı­ra­cak ve ürün­le­ri­nin ulus­la­ra­ra­sı pa­zar­la­ra eri­şi­mi­ni ko­lay­laş­tı­ra­cak­tır.
Proje sa­ye­sin­de web si­te­si ile sos­yal mecra zi­ya­ret­çi sa­yı­sı­nın ve sa­tış­la­rın art­ma­sı amaç­la­nır­ken 2021 yı­lı­nın ilk çey­re­ğin­de 155 Bin TL. olan on­li­ne satış hac­mi­nin 800 Bin TL’ye çı­ka­rıl­ma­sı he­def­le­ni­yor.
2-Sı­nır­lı So­rum­lu Ko­çi­ra Kadın Gi­ri­şi­mi Üre­tim ve İşlet­me Ko­ope­ra­ti­fi’nin ‘Ko­ope­ra­ti­fi­miz Di­ji­tal­le­şi­yor, Ku­rum­sal­la­şı­yor, Ge­le­ce­ğe Gü­ven­le Ha­zır­la­nı­yor. On­li­ne Eği­tim ve On­li­ne Da­nış­man­lık’ pro­je­si kap­sa­mın­da ise Rize bezi, aro­ma­tik bil­gi­ler, man­tar, he­di­ye­lik eşya, sepet örü­cü­lü­ğü, takı ta­sa­rım, or­ga­nik ürün ta­sa­rı­mı gibi alan­lar­da üre­tim yapan ya da yap­mak is­te­yen üye­ler için e-ti­ca­ret si­te­si ku­ru­la­cak.
Ka­dın­la­rın eko­no­mik fa­ali­yet­ler kap­sa­mın­da yer alan mal ve hiz­met üre­ti­mi ile bun­la­rın pa­zar­lan­ma­sı­na yö­ne­lik ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak, gi­ri­şim­le­ri­ni des­tek­le­mek, üre­tim be­ce­ri­le­ri­ni ge­liş­tir­mek ama­cıy­la ku­ru­lan ko­ope­ra­ti­fin, proje sa­ye­sin­de özel­lik­le ge­le­nek­sel el sa­na­tı ve yö­re­sel gı­da­la­rın üre­ti­mi­nin des­tek­le­ne­ce­ği ve bün­ye­sin­de oluş­tu­ru­la­cak satış ağı ile ka­dın­la­rın eko­no­mik öz­gür­lük­le­ri­nin sağ­lan­ma­sı amaç­la­nı­yor.
Bu kap­sam­da ko­ope­ra­tif üyesi ka­dın­la­ra 10 gün 40 saat on­li­ne eği­ti­min yanı sıra 20 gün 160 saat on­li­ne da­nış­man­lık hiz­me­ti ve­ri­lecek.
3-Ri­ze Ti­ca­ret Bor­sa­sı’nın ‘Çay Çar­şı­sı 2021-2024 Yıl­la­rı St­ra­te­jik Pla­nı­nı ve Ku­rum­sal Kim­li­ği­ni Oluş­tu­ru­yor’ pro­je­sin­de de Doğu Ka­ra­de­niz Kal­kın­ma Ajan­sı’nın gü­düm­lü pro­je­si kap­sa­mın­da des­tek ver­di­ği Çay Çar­şı­sı pro­je­si­nin ha­ya­ta geç­me­si­nin ar­dın­dan oluş­tu­ru­la­cak olan idari yö­ne­ti­min st­ra­te­jik plan ve ku­rum­sal kim­lik ça­lış­ma­sı ya­pı­la­cak.
Proje kap­sa­mın­da Çay Çar­sı­sı pro­je­si ile Türk Çayı’nın daha etkin ta­nı­tı­mı sağ­la­na­cak, tü­ke­ti­ci grup­la­rı­na fark­lı özel­lik ve ka­li­te norm­la­rın­da yer alan çay ürün­le­rin ta­dı­mı yap­tı­rı­la­rak çay sa­tı­şı ger­çek­leş­ti­ri­le­cek­tir.
Proje ile ay­rı­ca çay iş­let­me­le­ri­nin pa­zar­la­ma ka­pa­si­te­le­ri ge­liş­ti­ri­lecek ve bun­la­ra bağlı ola­rak Rize ilini zi­ya­ret eden yerli ve ya­ban­cı tu­rist sa­yı­sı ar­ta­cak.
Tu­rizm­den elde edi­len ge­lir­le­ri ar­tır­ma­yı he­def­le­yen, mi­ma­ri ve uy­gu­la­ma ça­lış­ma­la­rı ta­mam­lan bir proje ola­rak ken­di­ni gös­te­ren Çay Çar­şı­sı’nın des­tek­le­nen proje sa­ye­sin­de mar­ka­laş­ma­sı ve Dünya ça­pın­da ta­nın­ma­sı sağ­la­na­cak.


Haber Merkezi