Doğu Karadeniz’den 2021 Yılının İlk 5 Ayında En Yüksek İhracat Artışı Rize’de Yaşandı

Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nden 2021 yı­lı­nın Ocak-Ma­yıs ay­la­rın­da 641 mil­yon 414 bin 573 dolar tu­ta­rın­da ih­ra­cat ya­pıl­dı­ğı bil­di­ril­di. Buna göre en yük­sek ih­ra­cat ar­tı­şı ise yüzde 70’lik artış oranı ile Rize’de ya­şan­dı.

Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde Trab­zon, Rize, Art­vin ve Gü­müş­ha­ne il­le­rin­den 2021 yılı Ocak-Ma­yıs dö­ne­min­de 641 mil­yon 414 bin 573 dolar tu­ta­rın­da ih­ra­cat ger­çek­leş­ti. İhra­cat­ta bir ön­ce­ki yılın aynı dö­ne­mi­ne yüzde 14 artış ya­şa­nır­ken, 2021 yı­lı­nın ilk 5 ayın­da Trab­zon’un ih­ra­ca­tın­da yüzde 7, Gü­müş­ha­ne’nin ih­ra­ca­tın­da yüzde 38 ora­nın­da artış gö­rül­dü. En yük­sek ih­ra­cat ar­tı­şı ise yüzde 70’lik artış oranı ile Rize’de ya­şan­dı.
Rize ve Gü­müş­ha­ne’den yük­sek oran­lı ar­tış­lar­da­ki en önem­li et­ke­nin en çok ihraç edi­len ürün­ler olan metal ma­den­ci­lik ürün fi­yat­la­rı­nın ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­lar­da aşırı yük­sel­me­si ol­du­ğu öğ­re­ni­lir­ken, Art­vin ih­ra­ca­tın­da ise yüzde 6 düşüş ya­şan­dı. Art­vin’in en önem­li pa­za­rı olan Gür­cis­tan’a talep dü­şük­lü­ğü ne­de­niy­le özel­lik­le yaş meyve sebze ih­ra­ca­tı­nın bir ön­ce­ki yıla göre azal­ma­sın­dan kay­nak­lan­dı­ğı bil­di­ril­di. Trab­zon, Rize, Art­vin ve Gü­müş­ha­ne il­le­rin­den 2021 yılı Ocak-Ma­yıs dö­ne­min­de en fazla ih­ra­cat ger­çek­leş­ti­ri­len sek­tör­ler­de ön­ce­ki yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 0,3 ora­nın­da­ki düşüş ve 343 mil­yon 383 bin 130 dolar tu­ta­rın­da ih­ra­cat­la fın­dık ve ma­mul­le­ri bi­rin­ci sı­ra­da yer alır­ken, yüzde 36 ora­nın­da­ki artış ve 89 mil­yon 116 bin 462 dolar tu­ta­rın­da­ki ih­ra­cat­la yaş meyve sebze ürün­le­ri ikin­ci sı­ra­da yer aldı. Yüzde 77 ora­nın­da artış ve 80 mil­yon 347 bin 519 dolar tu­ta­rın­da ih­ra­cat­la maden ve metal ürün­le­ri üçün­cü sı­ra­da, yüzde 6 artış ve 48 mil­yon 926 bin 265 dolar tu­ta­rın­da ih­ra­cat­la su ürün­le­ri dör­dün­cü sı­ra­da yer aldı.
2021 yılı ilk 5 ayın­da 119 fark­lı ül­ke­ye ih­ra­cat ya­pıl­dı
Ko­nuy­la il­gi­li de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Doğu Ka­ra­de­niz İhra­cat­çı­lar Bir­li­ği (DKİB) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Saf­fet Kal­yon­cu, Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nden 2021 yılı ilk 5 ayın­da 119 fark­lı ül­ke­ye ih­ra­cat ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “En fazla ih­ra­cat ya­pı­lan ilk 5 ülke ise sı­ra­sıy­la İtalya, Rusya Fe­de­ras­yo­nu, Çin Halk Cum­hu­ri­ye­ti, Al­man­ya ve Po­lon­ya ol­muş­tur. Bu ül­ke­ler­den İtalya’ya ya­pı­lan ih­ra­cat geç­ti­ği­miz yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 32 art­mış, Rusya Fe­de­ras­yo­nu’na yüzde 72 ve Çin Halk Cum­hu­ri­ye­ti’ne ise yüzde 64 ora­nın­da ih­ra­cat ar­tı­şı ya­şan­mış­tır. Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si ih­ra­ca­tı­mı­zın 2021 yılı ilk 5 ayını ke­sin­ti­siz bir şe­kil­de artış ile ka­pat­ma­sı biz­le­ri ümit­len­dir­mek­te olup ih­ra­cat­çı­mı­zın bu ba­şa­rı­la­rı ile gurur duy­mak­ta­yız. Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­miz eko­no­mi­si­nin en büyük gir­di­si­ni ih­ra­cat sağ­la­mak­ta­dır, bun­dan do­la­yı bu ra­kam­la­rın önü­müz­de­ki dö­nem­de daha üst nok­ta­la­ra ulaş­tı­rıl­ma­sı­nı sağ­la­mak­ta ka­rar­lı­yız” dedi.
Ti­ca­ret Ba­ka­nı Meh­met Muş’un ih­ra­cat­çı­la­rın kar­şı­laş­tı­ğı so­run­la­ra neş­ter vurdu”
Ti­ca­ret Ba­ka­nı Meh­met Muş’un ih­ra­cat­çı­la­rın kar­şı­laş­tı­ğı so­run­la­ra neş­ter vur­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Kal­yon­cu, “Yeni gö­re­ve baş­la­yan Ti­ca­ret Ba­ka­nı­mız Meh­met Muş’ un gö­re­ve baş­lar baş­la­maz aya­ğı­nın to­zuy­la hemen bölge ih­ra­cat­çı­la­rı­nın kar­şı­laş­tı­ğı so­run­la­ra neş­ter vur­ma­sı; Sarp sınır ka­pı­sın­da­ki araç kuy­ruk­la­rı, Azer­bay­can’ dan tran­sit ge­çiş­ler için alı­nan yük­sek üc­ret­ler ve Ka­za­kis­tan tran­sit ge­çiş­le­rin­de ih­ra­cat­çı­la­rı­mı­zın ya­şa­dı­ğı so­run­la­rı mu­ha­tap­la­rı ile gö­rü­şe­rek çözüm sö­zü­nü al­ma­sı ih­ra­cat­çı­la­rı­mı­zın büyük tak­di­ri ile kar­şı­lan­mış ve ih­ra­cat­çı­la­rı­mı­za moral ol­muş­tur. Bu durum ih­ra­ca­tı­mı­za önü­müz­de­ki dö­nem­de çok önem­li katkı sağ­la­ya­cak­tır. Bun­dan do­la­yı Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si ih­ra­cat­çı­la­rı ola­rak hem­şeh­ri­miz Ti­ca­ret Ba­ka­nı­mız Meh­met Muş’ a şük­ran­la­rı­mı­zı arz edi­yo­ruz. Azer­bay­can’ın tran­sit geçiş üc­re­ti­ni kal­dır­ma­sı ve ge­çiş­le­ri hız­lan­dır­ma­sı, Ka­za­kis­tan’ın da geçiş bel­ge­le­ri­ni ye­ter­li hale ge­ti­re­rek tran­sit ge­çiş­le­ri­ni Türk pla­ka­lı ta­şıt­la­ra aç­ma­sı ile Orta Asya Böl­ge­si­ne yö­ne­lik ih­ra­ca­tı­mız­da büyük bir ra­hat­la­ma sağ­lan­mış ola­cak­tır” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi