Monthly Archives: Haziran 2021

Doğu Karadeniz’den 2021 Yılının İlk 5 Ayında En Yüksek İhracat Artışı Rize’de Yaşandı

Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nden 2021 yı­lı­nın Ocak-Ma­yıs ay­la­rın­da 641 mil­yon 414 bin 573 dolar tu­ta­rın­da ih­ra­cat ya­pıl­dı­ğı bil­di­ril­di. Buna göre en yük­sek ih­ra­cat ar­tı­şı ise yüzde 70’lik artış oranı ile Rize’de ya­şan­dı.

Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde Trab­zon, Rize, Art­vin ve Gü­müş­ha­ne il­le­rin­den 2021 yılı Ocak-Ma­yıs dö­ne­min­de 641 mil­yon 414 bin 573 dolar tu­ta­rın­da ih­ra­cat ger­çek­leş­ti. İhra­cat­ta bir ön­ce­ki yılın aynı dö­ne­mi­ne yüzde 14 artış ya­şa­nır­ken, 2021 yı­lı­nın ilk 5 ayın­da Trab­zon’un ih­ra­ca­tın­da yüzde 7, Gü­müş­ha­ne’nin ih­ra­ca­tın­da yüzde 38 ora­nın­da artış gö­rül­dü. En yük­sek ih­ra­cat ar­tı­şı ise yüzde 70’lik artış oranı ile Rize’de ya­şan­dı.
Rize ve Gü­müş­ha­ne’den yük­sek oran­lı ar­tış­lar­da­ki en önem­li et­ke­nin en çok ihraç edi­len ürün­ler olan metal ma­den­ci­lik ürün fi­yat­la­rı­nın ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­lar­da aşırı yük­sel­me­si ol­du­ğu öğ­re­ni­lir­ken, Art­vin ih­ra­ca­tın­da ise yüzde 6 düşüş ya­şan­dı. Art­vin’in en önem­li pa­za­rı olan Gür­cis­tan’a talep dü­şük­lü­ğü ne­de­niy­le özel­lik­le yaş meyve sebze ih­ra­ca­tı­nın bir ön­ce­ki yıla göre azal­ma­sın­dan kay­nak­lan­dı­ğı bil­di­ril­di. Trab­zon, Rize, Art­vin ve Gü­müş­ha­ne il­le­rin­den 2021 yılı Ocak-Ma­yıs dö­ne­min­de en fazla ih­ra­cat ger­çek­leş­ti­ri­len sek­tör­ler­de ön­ce­ki yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 0,3 ora­nın­da­ki düşüş ve 343 mil­yon 383 bin 130 dolar tu­ta­rın­da ih­ra­cat­la fın­dık ve ma­mul­le­ri bi­rin­ci sı­ra­da yer alır­ken, yüzde 36 ora­nın­da­ki artış ve 89 mil­yon 116 bin 462 dolar tu­ta­rın­da­ki ih­ra­cat­la yaş meyve sebze ürün­le­ri ikin­ci sı­ra­da yer aldı. Yüzde 77 ora­nın­da artış ve 80 mil­yon 347 bin 519 dolar tu­ta­rın­da ih­ra­cat­la maden ve metal ürün­le­ri üçün­cü sı­ra­da, yüzde 6 artış ve 48 mil­yon 926 bin 265 dolar tu­ta­rın­da ih­ra­cat­la su ürün­le­ri dör­dün­cü sı­ra­da yer aldı.
2021 yılı ilk 5 ayın­da 119 fark­lı ül­ke­ye ih­ra­cat ya­pıl­dı
Ko­nuy­la il­gi­li de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Doğu Ka­ra­de­niz İhra­cat­çı­lar Bir­li­ği (DKİB) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Saf­fet Kal­yon­cu, Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nden 2021 yılı ilk 5 ayın­da 119 fark­lı ül­ke­ye ih­ra­cat ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “En fazla ih­ra­cat ya­pı­lan ilk 5 ülke ise sı­ra­sıy­la İtalya, Rusya Fe­de­ras­yo­nu, Çin Halk Cum­hu­ri­ye­ti, Al­man­ya ve Po­lon­ya ol­muş­tur. Bu ül­ke­ler­den İtalya’ya ya­pı­lan ih­ra­cat geç­ti­ği­miz yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 32 art­mış, Rusya Fe­de­ras­yo­nu’na yüzde 72 ve Çin Halk Cum­hu­ri­ye­ti’ne ise yüzde 64 ora­nın­da ih­ra­cat ar­tı­şı ya­şan­mış­tır. Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si ih­ra­ca­tı­mı­zın 2021 yılı ilk 5 ayını ke­sin­ti­siz bir şe­kil­de artış ile ka­pat­ma­sı biz­le­ri ümit­len­dir­mek­te olup ih­ra­cat­çı­mı­zın bu ba­şa­rı­la­rı ile gurur duy­mak­ta­yız. Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­miz eko­no­mi­si­nin en büyük gir­di­si­ni ih­ra­cat sağ­la­mak­ta­dır, bun­dan do­la­yı bu ra­kam­la­rın önü­müz­de­ki dö­nem­de daha üst nok­ta­la­ra ulaş­tı­rıl­ma­sı­nı sağ­la­mak­ta ka­rar­lı­yız” dedi.
Ti­ca­ret Ba­ka­nı Meh­met Muş’un ih­ra­cat­çı­la­rın kar­şı­laş­tı­ğı so­run­la­ra neş­ter vurdu”
Ti­ca­ret Ba­ka­nı Meh­met Muş’un ih­ra­cat­çı­la­rın kar­şı­laş­tı­ğı so­run­la­ra neş­ter vur­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Kal­yon­cu, “Yeni gö­re­ve baş­la­yan Ti­ca­ret Ba­ka­nı­mız Meh­met Muş’ un gö­re­ve baş­lar baş­la­maz aya­ğı­nın to­zuy­la hemen bölge ih­ra­cat­çı­la­rı­nın kar­şı­laş­tı­ğı so­run­la­ra neş­ter vur­ma­sı; Sarp sınır ka­pı­sın­da­ki araç kuy­ruk­la­rı, Azer­bay­can’ dan tran­sit ge­çiş­ler için alı­nan yük­sek üc­ret­ler ve Ka­za­kis­tan tran­sit ge­çiş­le­rin­de ih­ra­cat­çı­la­rı­mı­zın ya­şa­dı­ğı so­run­la­rı mu­ha­tap­la­rı ile gö­rü­şe­rek çözüm sö­zü­nü al­ma­sı ih­ra­cat­çı­la­rı­mı­zın büyük tak­di­ri ile kar­şı­lan­mış ve ih­ra­cat­çı­la­rı­mı­za moral ol­muş­tur. Bu durum ih­ra­ca­tı­mı­za önü­müz­de­ki dö­nem­de çok önem­li katkı sağ­la­ya­cak­tır. Bun­dan do­la­yı Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si ih­ra­cat­çı­la­rı ola­rak hem­şeh­ri­miz Ti­ca­ret Ba­ka­nı­mız Meh­met Muş’ a şük­ran­la­rı­mı­zı arz edi­yo­ruz. Azer­bay­can’ın tran­sit geçiş üc­re­ti­ni kal­dır­ma­sı ve ge­çiş­le­ri hız­lan­dır­ma­sı, Ka­za­kis­tan’ın da geçiş bel­ge­le­ri­ni ye­ter­li hale ge­ti­re­rek tran­sit ge­çiş­le­ri­ni Türk pla­ka­lı ta­şıt­la­ra aç­ma­sı ile Orta Asya Böl­ge­si­ne yö­ne­lik ih­ra­ca­tı­mız­da büyük bir ra­hat­la­ma sağ­lan­mış ola­cak­tır” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi

Rize’de 3 Proje İçin Doka Protokol İmza Töreni Gerçekleştirildi

Doğu Ka­ra­de­niz Kal­kın­ma Ajan­sı (DOKA) 2021 yı­lın­da, Sonuç Odak­lı Tek­nik Des­tek Prog­ra­mı, İmalat Sa­na­yi Sek­tö­rü Yö­ne­tim Da­nış­man­lı­ğı ve Tu­rizm Sek­tö­rü Yö­ne­tim Da­nış­man­lı­ğı olmak üzere 3 alan­da tek­nik des­tek prog­ra­mı ilan et­miş­tir.

Doğu Ka­ra­de­niz Kal­kın­ma Ajan­sı (DOKA) 2021 yı­lın­da, Sonuç Odak­lı Tek­nik Des­tek Prog­ra­mı, İmalat Sa­na­yi Sek­tö­rü Yö­ne­tim Da­nış­man­lı­ğı ve Tu­rizm Sek­tö­rü Yö­ne­tim Da­nış­man­lı­ğı olmak üzere 3 alan­da tek­nik des­tek prog­ra­mı ilan et­miş­tir. Bu kap­sam­da Rize’de bir dizi pro­je­le­ri des­tek­le­yen DOKA pro­to­kol­le­ri Vali Kemal Çeber’in ka­tı­lım­la­rı ile im­za­lan­dı.
İmza­la­nan Pro­to­kol­ler kap­sa­mın­da Rize ilin­de Neşe Çay fir­ma­sı­nın ‘E Ti­ca­ret Satış Alt­ya­pı­sı­nın Ge­liş­ti­ril­me­si’ pro­je­si, Sı­nır­lı So­rum­lu Ko­çi­ra Kadın Gi­ri­şi­mi Üre­tim ve İşlet­me Ko­ope­ra­ti­fi’nin ‘Ko­ope­ra­ti­fi­miz Di­ji­tal­le­şi­yor, Ku­rum­sal­la­şı­yor, Ge­le­ce­ğe Gü­ven­le Ha­zır­la­nı­yor. On­li­ne Eği­tim ve On­li­ne Da­nış­man­lık’ pro­je­si ve Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı’nın ‘Çay Çar­şı­sı 2021-2024 Yıl­la­rı St­ra­te­jik Pla­nı­nı ve Ku­rum­sal Kim­li­ği­ni Oluş­tu­ru­yor’ pro­je­si des­tek­le­ne­cek­tir.” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.
Pro­to­kol İmza tö­re­nin­de ko­nuş­ma yapan Vali Çeber, proje üre­ti­mi­nin bir ilin ge­li­şi­min­de çok önem­li ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, “ İli­miz­de pek çok proje üre­til­mek­te ve üre­ti­len pro­je­ler de­ğer­len­di­ri­le­rek des­tek­le­me ça­lış­ma­la­rı ya­pıl­mak­ta­dır.
Bu gün bu­ra­da 3 pro­je­nin des­tek­len­me­si amacı ile DOKA ile pro­to­kol im­za­la­ya­ca­ğız.
Bu pro­je­ler biz­ler için çok önem­li. İmza­la­na­cak bu pro­to­kol­le­rin ili­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­rum. “ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Pro­to­kol İmza Tö­re­ni­ne Rize Va­li­si Kemal Çeber, DOKA Genel Sek­re­te­ri Onur Adı­ya­man, Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı Genel Sek­re­te­ri İsmail Ko­ca­man, Neşe Çay Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Sedat Aba­noz ve Rize Kadın Gi­ri­şi­mi Üre­tim, İşlet­me Ko­ope­ra­ti­fi Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Emel Kuk ka­tıl­dı.


İmza­la­nan Pro­to­kol­le­rin İçe­rik­le­ri
1
-Ne­şe Çay’ın ‘E Ti­ca­ret Satış Alt­ya­pı­sı­nın Ge­liş­ti­ril­me­si’ pro­je­si kap­sa­mın­da fir­ma­nın; Web si­te­si alt­ya­pı­sı­nın ta­sa­rı­mı ve ye­ni­le­me­si ya­pı­la­rak mu­ha­se­be sis­te­mi, e-ti­ca­ret por­tal­la­rı ve pa­zar­ye­ri en­teg­ras­yon­la­rı sağ­la­na­cak­tır.
Ay­rı­ca sos­yal medya yö­ne­ti­mi kap­sa­mın­da ya­pı­la­cak satış ar­tı­rı­cı ta­nı­tım et­kin­lik­le­ri­nin tak­vim ve hedef kitle plan­la­ma­sı­na iliş­kin st­ra­te­ji­ler ge­liş­ti­ri­le­cek­tir.
Ye­ni­lik­çi uy­gu­la­ma­lar­la ve­rim­li­li­ğin ar­ta­ca­ğı, tek­no­lo­ji alt­ya­pı­sı­nın ge­liş­ti­ri­le­rek di­ji­tal dö­nü­şü­mün sağ­la­na­ca­ğı Neşe Çay, uy­gu­la­na­cak proje ile fir­ma­nın pa­zar­la­ma ve satış yet­kin­lik­le­ri­ni ge­liş­ti­re­rek ti­ca­ret ha­cim­le­ri­ni ar­tı­ra­cak ve ürün­le­ri­nin ulus­la­ra­ra­sı pa­zar­la­ra eri­şi­mi­ni ko­lay­laş­tı­ra­cak­tır.
Proje sa­ye­sin­de web si­te­si ile sos­yal mecra zi­ya­ret­çi sa­yı­sı­nın ve sa­tış­la­rın art­ma­sı amaç­la­nır­ken 2021 yı­lı­nın ilk çey­re­ğin­de 155 Bin TL. olan on­li­ne satış hac­mi­nin 800 Bin TL’ye çı­ka­rıl­ma­sı he­def­le­ni­yor.
2-Sı­nır­lı So­rum­lu Ko­çi­ra Kadın Gi­ri­şi­mi Üre­tim ve İşlet­me Ko­ope­ra­ti­fi’nin ‘Ko­ope­ra­ti­fi­miz Di­ji­tal­le­şi­yor, Ku­rum­sal­la­şı­yor, Ge­le­ce­ğe Gü­ven­le Ha­zır­la­nı­yor. On­li­ne Eği­tim ve On­li­ne Da­nış­man­lık’ pro­je­si kap­sa­mın­da ise Rize bezi, aro­ma­tik bil­gi­ler, man­tar, he­di­ye­lik eşya, sepet örü­cü­lü­ğü, takı ta­sa­rım, or­ga­nik ürün ta­sa­rı­mı gibi alan­lar­da üre­tim yapan ya da yap­mak is­te­yen üye­ler için e-ti­ca­ret si­te­si ku­ru­la­cak.
Ka­dın­la­rın eko­no­mik fa­ali­yet­ler kap­sa­mın­da yer alan mal ve hiz­met üre­ti­mi ile bun­la­rın pa­zar­lan­ma­sı­na yö­ne­lik ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak, gi­ri­şim­le­ri­ni des­tek­le­mek, üre­tim be­ce­ri­le­ri­ni ge­liş­tir­mek ama­cıy­la ku­ru­lan ko­ope­ra­ti­fin, proje sa­ye­sin­de özel­lik­le ge­le­nek­sel el sa­na­tı ve yö­re­sel gı­da­la­rın üre­ti­mi­nin des­tek­le­ne­ce­ği ve bün­ye­sin­de oluş­tu­ru­la­cak satış ağı ile ka­dın­la­rın eko­no­mik öz­gür­lük­le­ri­nin sağ­lan­ma­sı amaç­la­nı­yor.
Bu kap­sam­da ko­ope­ra­tif üyesi ka­dın­la­ra 10 gün 40 saat on­li­ne eği­ti­min yanı sıra 20 gün 160 saat on­li­ne da­nış­man­lık hiz­me­ti ve­ri­lecek.
3-Ri­ze Ti­ca­ret Bor­sa­sı’nın ‘Çay Çar­şı­sı 2021-2024 Yıl­la­rı St­ra­te­jik Pla­nı­nı ve Ku­rum­sal Kim­li­ği­ni Oluş­tu­ru­yor’ pro­je­sin­de de Doğu Ka­ra­de­niz Kal­kın­ma Ajan­sı’nın gü­düm­lü pro­je­si kap­sa­mın­da des­tek ver­di­ği Çay Çar­şı­sı pro­je­si­nin ha­ya­ta geç­me­si­nin ar­dın­dan oluş­tu­ru­la­cak olan idari yö­ne­ti­min st­ra­te­jik plan ve ku­rum­sal kim­lik ça­lış­ma­sı ya­pı­la­cak.
Proje kap­sa­mın­da Çay Çar­sı­sı pro­je­si ile Türk Çayı’nın daha etkin ta­nı­tı­mı sağ­la­na­cak, tü­ke­ti­ci grup­la­rı­na fark­lı özel­lik ve ka­li­te norm­la­rın­da yer alan çay ürün­le­rin ta­dı­mı yap­tı­rı­la­rak çay sa­tı­şı ger­çek­leş­ti­ri­le­cek­tir.
Proje ile ay­rı­ca çay iş­let­me­le­ri­nin pa­zar­la­ma ka­pa­si­te­le­ri ge­liş­ti­ri­lecek ve bun­la­ra bağlı ola­rak Rize ilini zi­ya­ret eden yerli ve ya­ban­cı tu­rist sa­yı­sı ar­ta­cak.
Tu­rizm­den elde edi­len ge­lir­le­ri ar­tır­ma­yı he­def­le­yen, mi­ma­ri ve uy­gu­la­ma ça­lış­ma­la­rı ta­mam­lan bir proje ola­rak ken­di­ni gös­te­ren Çay Çar­şı­sı’nın des­tek­le­nen proje sa­ye­sin­de mar­ka­laş­ma­sı ve Dünya ça­pın­da ta­nın­ma­sı sağ­la­na­cak.


Haber Merkezi

RTEÜ Tarafından Gen Havuzu Çalışmalarıyla Türk Çayının Geleceği Korunuyor

Rize’de, Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si ta­ra­fın­dan çay gen kay­nak­la­rı­nın ko­ru­na­rak ni­te­lik­li ve ka­li­te­li çay üre­til­me­si ama­cıy­la oluş­tu­ru­lan gen ha­vu­zun­da­ki ça­lış­ma­lar devam edi­yor.

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, Zi­ra­at Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Mus­ta­fa Ak­bu­lut, Zi­ra­at Fa­kül­te­si Çay ve Çay Ürün­le­ri Araş­tır­ma Mer­ke­zi Mü­dü­rü Doç. Dr. Ke­zi­ban Ya­zı­cı ile fa­kül­te­ye ait bah­çe­de ku­ru­lan çay gen ha­vu­zu­nu gezdi.

Ka­ra­man, in­ce­le­me­le­ri­nin ar­dın­dan ga­ze­te­ci­le­re, “Çay Bit­ki­sin­de Gen Ha­vu­zu Oluş­tu­rul­ma­sı ve Ti­ca­ri Çeşit Aday­la­rı­nın Ge­liş­ti­ril­me­si TÜBİTAK 1007” pro­je­si kap­sa­mın­da Zi­ra­at Fa­kül­te­si bün­ye­sin­de gen ha­vu­zu oluş­tu­rul­du­ğu­nu söy­le­di.
Üni­ver­si­te­nin ih­ti­sas ko­nu­su­nun çay ol­du­ğu­na de­ği­nen Ka­ra­man, çayın geç­mi­şi­ni ko­nu­şa­rak ge­le­ce­ği­ni inşa etmek için çözüm öne­ri­le­ri­ni ele alan yol ha­ri­ta­sı be­lir­le­dik­le­ri­ni be­lirt­ti.
Ka­ra­man, gen ha­vu­zu­nun tam ola­rak eylül ayı içe­ri­sin­de ta­mam­la­na­ca­ğı­nı ifade ede­rek, “Bah­çe­ler gen­ler­den ya­rar­la­nı­la­rak ye­ni­le­necek.
İli­mi­ze ve böl­ge­mi­ze, çaya kat­kı­sı ola­cak.
Toz­laş­ma ile bah­çe­le­ri bü­yüt­mek değil, çelik fidan üze­rin­den ya­pıl­ma­sı, böy­le­ce daha stan­dart gen­le­re sahip olun­ma­sı ve çayın ka­li­te­si­nin art­ma­sı­na neden ola­cak.” dedi.


“Tür­ki­ye ola­rak çay gen kay­na­ğın­da artık biz de varız”
Doç. Dr. Ke­zi­ban Ya­zı­cı ise ana he­def­le­ri­nin çayın ge­lecek yıl­lar­da sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği ol­du­ğu­nu ak­tar­dı.
Türk ça­yı­nın gen kay­nak­la­rı­nın kont­rol al­tı­na alın­ma­sı için ça­lış­ma baş­lat­tık­la­rı­nı kay­de­den Ya­zı­cı, söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü:
“Çay üre­ti­len böl­ge­le­ri ta­ra­ya­rak, bütün çay gen kay­nak­la­rı­nı top­la­ya­rak iki büyük gen ha­vu­zu oluş­tur­ma adına proje ha­zır­la­dık.
ÇAY­KUR ile bir­lik­te Tür­ki­ye’ye iki büyük gen ha­vu­zu ku­rul­du.
Üni­ver­si­te bün­ye­sin­de kur­du­ğu­muz gen ha­vu­zun­da Tür­ki­ye’de çay üre­ti­len 31 ilçe tek tek ta­ra­na­rak en önem­li çay ge­no­tip­le­ri top­lan­dı. Yak­la­şık 25 ki­şi­lik bir ekip ta­ra­fın­dan Art­vin’den Ordu’ya kadar alanı kap­sa­yan, özel­lik­le Rize ağır­lık­lı 2 bin 30 ge­no­tip top­lan­dı. Bu ge­no­tip­le­ri ço­ğal­tıp bü­yüt­tük­ten sonra gen ha­vu­zun­da ko­ru­ma al­tı­na aldık.” Ya­zı­cı, ku­rak­lık ve iklim de­ği­şik­li­ği­nin çayın ge­le­cek­te kar­şı­la­şa­ca­ğı teh­li­ke­ler ol­du­ğu­na işa­ret ede­rek, bu teh­li­ke­le­re karşı üni­ver­si­te ola­rak ted­bir­le­ri­ni almış ol­duk­la­rı­nı, çayın ge­le­ce­ği­ni bu bah­çe­ler­de ko­ru­ma al­tı­na al­dık­la­rı­nı söy­le­di. Diğer ül­ke­le­re bak­tık­la­rın­da gen ha­vuz­la­rı­nı kur­duk­la­rı­nı, 3-4 bin ge­no­ti­pe ulaş­tık­la­rı­nı bil­dik­le­ri­ni be­lir­ten Ya­zı­cı, “Biz son üç yılda yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma ile en son sı­ra­day­ken dünya gen havu­zu sı­ra­la­ma­sın­da şu anda Tür­ki­ye ola­rak be­şin­ci sı­ra­ya yük­sel­miş du­rum­da­yız.
Tür­ki­ye ola­rak çay gen kay­na­ğın­da artık biz de varız.
Gen kay­na­ğı üze­rin­de yü­rü­tü­len ça­lış­ma­lar­la bu ça­lış­ma­yı pe­kiş­ti­re­ce­ğiz.Bu ça­lış­ma­lar, diğer ça­lış­ma­la­ra kay­nak oluş­tu­ra­cak.” diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

Rizeliler Özledikleri Çay Tadı İçin İlk Günden Çay Ocaklarını Doldurmaya Başladı

Rize’de kı­sıt­la­ma son­ra­sı açı­lan kafe ve çay ocak­la­rın­da va­tan­daş yo­ğun­lu­ğu baş­la­dı.

Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın ka­bi­ne top­lan­tı­sı son­ra­sın­da açık­la­dı­ğı yeni ka­rar­lar Ri­ze­li­le­ri mutlu etti. Çayın baş­ken­ti Rize’de va­tan­daş­lar sa­ba­hın ilk sa­at­le­rin­de kafe ve çay ocak­la­rın­da yo­ğun­luk oluş­tur­du.
Te­men­ni­le­ri­nin vaka sa­yı­la­rı­nın dü­şü­şün­de­ki iv­me­nin devam et­me­si ol­du­ğu dile ge­ti­ren Ri­ze­li Seç­kin Me­mi­şoğ­lu “Sezon ha­yır­lı olsun ama nasıl açtık henüz öğ­re­ne­me­dik, ga­li­ba yüzde 50 ka­pa­si­te ile açtık. Artık ge­nel­ge­yi oku­yup öğ­re­ne­ce­ğiz. Va­tan­daş­lar zaten sı­kıl­mış­tı, has­ta­lık da baya bir düştü. İnşal­lah böyle devam eder” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Dı­şa­rı­da otur­ma­yı çok öz­le­di­ği­ni dile ge­ti­ren Ufuk Gün­doğ­du isim­li va­tan­daş “Çok öz­le­dim otu­ra­rak çay iç­me­yi. O ne­den­le hemen çay oca­ğı­na gel­dim. Tek sı­kın­tı Pazar gün­le­ri.
Biz ça­lı­şı­yo­ruz, sa­de­ce Pazar gü­nü­müz tatil ço­cuk­lar­la bir­lik­te bir yere gi­de­mi­yo­ruz. Böyle de iyi ama çok güzel oldu” dedi.
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’nın uy­gu­la­dı­ğı aşı tak­vi­mi ile bir­lik­te vaka sa­yı­la­rı­nın düş­me­si­ni te­men­ni et­tik­le­ri­ni dile ge­ti­ren Sel­çuk Kan­dil isim­li esnaf ise “Se­zo­nu açtık, ha­yır­lı­sı olsun.
İlk gün­den müş­te­ri­le­ri­miz gel­me­ye baş­la­dı. İnşal­lah daha has­ta­lık da olmaz. Va­tan­daş da çok öz­le­miş, ge­li­yor, ye­me­ği­ni yiyor, ça­yı­nı içi­yor. İnşal­lah sal­gın da art­maz böyle devam eder. Aşı­la­may­la bir­lik­te vaka sa­yı­la­rı düşer ve pan­de­mi de biter in­şal­lah” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Kı­sıt­la­ma son­ra­sın­da va­tan­da­şın dı­şa­rı­da vakit ge­çir­mek için iş­let­me­le­re gel­di­ği­ni dile ge­ti­ren Fatih Yıl­maz isim­li bir başka iş­let­me­ci ise “Ay­lar­dır bek­le­di­ği­miz ka­bi­ne top­lan­tı­sı ger­çek­leş­ti.
Bun­dan son­ra­ki sü­reç­te ge­nel­gey­le açık­la­nan ku­ral­lar so­nu­cun­da iş­let­me­mi­zi in­san­la­rın hiz­me­ti­ne açtık. İnsan­lar dı­şa­rı­da çay iç­me­yi çok öz­le­di.
Dı­şa­rı­da vakit ge­çir­me­yi öz­le­di, sos­yal­leş­me­yi öz­le­di. Akşam 21.00’a kadar bize açık­sı­nız dedi. Bizim için de­za­van­taj ol­du­ğu kı­sım­lar var.
İnsan­lar 17.00-18.00’da işten çı­kı­yor ve otur­ma­ya va­kit­le­ri kal­ma­dan biz dük­kan­la­rı ka­pa­tı­yo­ruz. Biraz daha es­nek­lik ol­say­dı daha iyi olur­du ama şim­di­lik bu ka­da­rı­na da şükür” dedi.


Haber Merkezi