Rize’de “31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü” etkinlikleri

Ba­kan­lı­ğı­mız­ca, top­lum­da tütün kul­la­nı­mı­nı azalt­mak ve pasif et­ki­le­ni­mi ön­le­mek amaç­la­rıy­la Mayıs 2021 iti­ba­rıy­la “BA­ŞA­RABİLİRSİN” te­ma­sıy­la si­ga­ra bı­rak­ma kam­pan­ya­sı ha­ya­ta ge­çi­ril­miş­tir.

İli­miz­de görev yapan ve top­lum­da rol model olan mes­lek grup­la­rın­dan (sağ­lık ça­lı­şa­nı, öğ­ret­men, kol­luk kuv­ve­ti per­so­ne­li, asker, hakim, savcı, avu­kat­lar, din gö­rev­li­si vb.) baş­la­ya­rak, diğer kamu ku­ru­mu per­so­ne­li­ne yö­ne­lik bı­rak­ma kam­pan­ya­sı mü­dür­lü­ğü­müz­ce or­ga­ni­ze edil­miş­tir.
Kam­pan­ya­ya, https://​alo­171.​sag­lik.​gov.​tr/​ si­te­sin­de­ki “BA­ŞA­RABİLİRSİN” bu­to­nu üze­rin­den ula­şı­la­rak kam­pan­ya ka­tı­lım formu ile ba­ğım­lı­lık dü­ze­yi tes­pi­ti­ne yö­ne­lik formu dol­du­ran ki­şi­le­rin si­ga­ra bı­rak­ma po­lik­li­ni­ği (SBP) ran­de­vu­la­rı, İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü­müz­ce plan­la­na­rak ki­şi­le­re geri dönüş sağ­lan­mış­tır.
Kam­pan­ya kap­sa­mın­da Mer­kez TSM Sağ­lık­lı Hayat Mer­ke­zi­miz­de bu­lu­nan si­ga­ra bı­rak­ma po­lik­li­ni­ğin­de mu­aye­ne edi­len ki­şi­ler­den si­ga­ra­yı bı­ra­kan Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü ça­lı­şa­nı­mı­za, Halk Sağ­lı­ğı Baş­kan­lı­ğı yö­ne­ti­ci­le­ri ve SBP He­ki­mi­nin ka­tı­lı­mı ile İl Sağ­lık Mü­dü­rü Dr. Mus­ta­fa Tepe ta­ra­fın­dan makam oda­sın­da ba­şa­rı bel­ge­si tak­dim edil­miş­tir.
31 Mayıs Dünya Tü­tün­süz Günü kap­sa­mın­da, ili­miz­de­ki kamu kurum ça­lı­şan­la­rın­dan “BA­ŞA­RABİLİRSİN” te­ma­sıy­la si­ga­ra bı­rak­ma kam­pan­ya­sı­na ka­tı­lan­la­ra yö­ne­lik SBP he­ki­mi Halk Sağ­lı­ğı Uz­ma­nı Dr. Asu­man Okur ta­ra­fın­dan in­ter­net or­ta­mın­da tütün kul­la­nı­mı­nın ve pasif et­ki­le­ni­min za­rar­la­rı ko­nu­sun­da si­ga­ra bı­rak­tır­ma se­mi­ne­ri dü­zen­len­miş­tir.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI