RİZE EMNİYETİ UYUŞTURUCU MADDE İMALATI VE TİCARETİ YAPANLARA GÖZ AÇTIRMIYOR

Rize Va­li­li­ği, Rize İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü, Nar­ko­tik Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube Mü­dür­lü­ğü gö­rev­li­le­rin­ce ili­miz­de uyuş­tu­ru­cu/uya­rı­cı madde ti­ca­re­ti yapan şahıs ve grup­la­ra yö­ne­lik ya­pı­lan ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da, da­ra­lı ağır­lı­ğı 203,35 gr gelen Me­tam­fe­ta­min mad­de­si ya­ka­lan­dı.

Rize İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ba­sı­na ser­vis edi­len haber bül­te­nin­de,
“Ola­yın şüp­he­li­si ko­nu­mun­da olan S.D isim­li şahıs adli mer­ci­ler­de­ki iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan çı­ka­rıl­dı­ğı Mah­ke­me ta­ra­fın­dan tu­tuk­lan­mış, B.Y isim­li şahıs ise Mah­ke­me ta­ra­fın­dan adli kont­rol şartı ile ser­best bı­ra­kıl­mış­tır.” diye açık­lan­dı.


Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı