Kılıçdaroğlu:‘Çay İthalatını Yasaklayacağız’

CHP Genel Baş­ka­nı Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu, “İkiz­de­re’de ve­ri­len mü­ca­de­le, sa­de­ce bu­gü­nün değil, ge­le­ce­ğin de mü­ca­de­le­si” dedi.

CHP Genel Baş­ka­nı Kı­lıç­da­roğ­lu, par­ti­si­nin grup top­lan­tı­sın­da ko­nuş­tu. Kür­sü­ye çık­ma­dan önce İkiz­de­re’den gelen ka­dın­la­rı se­lam­la­yan Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu, ko­nuş­ma­sın­da ise, “İkiz­de­re’de ve­ri­len mü­ca­de­le, sa­de­ce bu­gü­nün değil, ge­le­ce­ğin de mü­ca­de­le­si. Man­tı­ğı talan olan bir si­ya­si an­la­yış her türlü zor­lu­ğu çı­ka­rı­yor. Ne­re­dey­se bir or­du­yu gö­rev­len­di­recek. İkiz­de­re­li­ler güç­le­ri­nin far­kın­da­lar. Top­lu­mun her ke­si­min­den des­tek alı­yor­lar” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“Çay it­ha­la­tı­nı ya­sak­la­ya­ca­ğız”
Rize ve Art­vin için çayın öne­mi­ne işa­ret eden Kı­lıç­da­roğ­lu, “Ka­ra­de­niz için de fın­dık st­ra­te­jik ürün. Bölge hal­kı­nın gelir dü­ze­yi­nin yük­sel­me­si­nin en önem­li ge­rek­çe­si bu ürüne ve­ri­lecek olan hakkı olan taban fi­ya­tı­nın ve­ril­me­si­dir. Çay üre­ti­ci­le­ri isyan etti, ‘ve­ri­len fiyat dü­şük­tür’ diye. ‘Fi­ya­tı yük­sel­tin’ de­di­ler. Ri­ze­li ve Art­vin­li kar­deş­le­rim çay ko­nu­sun­da yıl­lar­ca isyan edi­yor­su­nuz. Oy ver­di­ği­niz AK Parti, yıl­lar­dır Tür­ki­ye’ye çay ithal edi­yor. Biz çay it­ha­la­tı­nı ya­sak­la­ya­ca­ğız. Kaçak çayı da mey­dan­da ya­ka­ca­ğız” diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi