Monthly Archives: Haziran 2021

Rize’de “31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü” etkinlikleri

Ba­kan­lı­ğı­mız­ca, top­lum­da tütün kul­la­nı­mı­nı azalt­mak ve pasif et­ki­le­ni­mi ön­le­mek amaç­la­rıy­la Mayıs 2021 iti­ba­rıy­la “BA­ŞA­RABİLİRSİN” te­ma­sıy­la si­ga­ra bı­rak­ma kam­pan­ya­sı ha­ya­ta ge­çi­ril­miş­tir.

İli­miz­de görev yapan ve top­lum­da rol model olan mes­lek grup­la­rın­dan (sağ­lık ça­lı­şa­nı, öğ­ret­men, kol­luk kuv­ve­ti per­so­ne­li, asker, hakim, savcı, avu­kat­lar, din gö­rev­li­si vb.) baş­la­ya­rak, diğer kamu ku­ru­mu per­so­ne­li­ne yö­ne­lik bı­rak­ma kam­pan­ya­sı mü­dür­lü­ğü­müz­ce or­ga­ni­ze edil­miş­tir.
Kam­pan­ya­ya, https://​alo­171.​sag­lik.​gov.​tr/​ si­te­sin­de­ki “BA­ŞA­RABİLİRSİN” bu­to­nu üze­rin­den ula­şı­la­rak kam­pan­ya ka­tı­lım formu ile ba­ğım­lı­lık dü­ze­yi tes­pi­ti­ne yö­ne­lik formu dol­du­ran ki­şi­le­rin si­ga­ra bı­rak­ma po­lik­li­ni­ği (SBP) ran­de­vu­la­rı, İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü­müz­ce plan­la­na­rak ki­şi­le­re geri dönüş sağ­lan­mış­tır.
Kam­pan­ya kap­sa­mın­da Mer­kez TSM Sağ­lık­lı Hayat Mer­ke­zi­miz­de bu­lu­nan si­ga­ra bı­rak­ma po­lik­li­ni­ğin­de mu­aye­ne edi­len ki­şi­ler­den si­ga­ra­yı bı­ra­kan Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü ça­lı­şa­nı­mı­za, Halk Sağ­lı­ğı Baş­kan­lı­ğı yö­ne­ti­ci­le­ri ve SBP He­ki­mi­nin ka­tı­lı­mı ile İl Sağ­lık Mü­dü­rü Dr. Mus­ta­fa Tepe ta­ra­fın­dan makam oda­sın­da ba­şa­rı bel­ge­si tak­dim edil­miş­tir.
31 Mayıs Dünya Tü­tün­süz Günü kap­sa­mın­da, ili­miz­de­ki kamu kurum ça­lı­şan­la­rın­dan “BA­ŞA­RABİLİRSİN” te­ma­sıy­la si­ga­ra bı­rak­ma kam­pan­ya­sı­na ka­tı­lan­la­ra yö­ne­lik SBP he­ki­mi Halk Sağ­lı­ğı Uz­ma­nı Dr. Asu­man Okur ta­ra­fın­dan in­ter­net or­ta­mın­da tütün kul­la­nı­mı­nın ve pasif et­ki­le­ni­min za­rar­la­rı ko­nu­sun­da si­ga­ra bı­rak­tır­ma se­mi­ne­ri dü­zen­len­miş­tir.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

RİZE EMNİYETİ UYUŞTURUCU MADDE İMALATI VE TİCARETİ YAPANLARA GÖZ AÇTIRMIYOR

Rize Va­li­li­ği, Rize İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü, Nar­ko­tik Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube Mü­dür­lü­ğü gö­rev­li­le­rin­ce ili­miz­de uyuş­tu­ru­cu/uya­rı­cı madde ti­ca­re­ti yapan şahıs ve grup­la­ra yö­ne­lik ya­pı­lan ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da, da­ra­lı ağır­lı­ğı 203,35 gr gelen Me­tam­fe­ta­min mad­de­si ya­ka­lan­dı.

Rize İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ba­sı­na ser­vis edi­len haber bül­te­nin­de,
“Ola­yın şüp­he­li­si ko­nu­mun­da olan S.D isim­li şahıs adli mer­ci­ler­de­ki iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan çı­ka­rıl­dı­ğı Mah­ke­me ta­ra­fın­dan tu­tuk­lan­mış, B.Y isim­li şahıs ise Mah­ke­me ta­ra­fın­dan adli kont­rol şartı ile ser­best bı­ra­kıl­mış­tır.” diye açık­lan­dı.


Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı

Kılıçdaroğlu:‘Çay İthalatını Yasaklayacağız’

CHP Genel Baş­ka­nı Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu, “İkiz­de­re’de ve­ri­len mü­ca­de­le, sa­de­ce bu­gü­nün değil, ge­le­ce­ğin de mü­ca­de­le­si” dedi.

CHP Genel Baş­ka­nı Kı­lıç­da­roğ­lu, par­ti­si­nin grup top­lan­tı­sın­da ko­nuş­tu. Kür­sü­ye çık­ma­dan önce İkiz­de­re’den gelen ka­dın­la­rı se­lam­la­yan Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu, ko­nuş­ma­sın­da ise, “İkiz­de­re’de ve­ri­len mü­ca­de­le, sa­de­ce bu­gü­nün değil, ge­le­ce­ğin de mü­ca­de­le­si. Man­tı­ğı talan olan bir si­ya­si an­la­yış her türlü zor­lu­ğu çı­ka­rı­yor. Ne­re­dey­se bir or­du­yu gö­rev­len­di­recek. İkiz­de­re­li­ler güç­le­ri­nin far­kın­da­lar. Top­lu­mun her ke­si­min­den des­tek alı­yor­lar” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“Çay it­ha­la­tı­nı ya­sak­la­ya­ca­ğız”
Rize ve Art­vin için çayın öne­mi­ne işa­ret eden Kı­lıç­da­roğ­lu, “Ka­ra­de­niz için de fın­dık st­ra­te­jik ürün. Bölge hal­kı­nın gelir dü­ze­yi­nin yük­sel­me­si­nin en önem­li ge­rek­çe­si bu ürüne ve­ri­lecek olan hakkı olan taban fi­ya­tı­nın ve­ril­me­si­dir. Çay üre­ti­ci­le­ri isyan etti, ‘ve­ri­len fiyat dü­şük­tür’ diye. ‘Fi­ya­tı yük­sel­tin’ de­di­ler. Ri­ze­li ve Art­vin­li kar­deş­le­rim çay ko­nu­sun­da yıl­lar­ca isyan edi­yor­su­nuz. Oy ver­di­ği­niz AK Parti, yıl­lar­dır Tür­ki­ye’ye çay ithal edi­yor. Biz çay it­ha­la­tı­nı ya­sak­la­ya­ca­ğız. Kaçak çayı da mey­dan­da ya­ka­ca­ğız” diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi