RİZE MİLLETVEKİLİ AVCI MURADİYE TOKİ KONUTLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Genel Mer­kez Teş­ki­lat Baş­kan Yar­dım­cı­sı AK Parti Rize Mil­let­ve­ki­li Mu­ham­med Avcı ve AK Parti Rize Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Burak Ak, Rize Mer­kez’de bir dizi prog­ram ger­çek­leş­tir­di.

Rize Mil­let­ve­ki­li Avcı ve Ak Parti Mer­kez İlçe Baş­kan Ak elim bir kaza so­nu­cu vefat eden 15 Tem­muz Ga­zi­si Mu­am­mer Uzun’un ce­na­ze­si­ne ka­tı­lım sağ­la­ya­rak, ce­na­ze ya­kın­la­rı­na ta­zi­ye di­lek­le­rin­de bu­lun­du.

Mu­ra­di­ye Be­le­di­ye Baş­ka­nı Musa Sü­rey­ya Balcı ile bir­lik­te Mu­ra­di­ye’deki ya­tı­rım­la­rı ye­rin­de in­ce­le­ye­rek, TOKİ ile bir­lik­te yü­rü­tü­lecek olan “Mu­ra­di­ye Ko­nut­la­rı” ve Köp­rü­ba­şı camii ya­nın­da ya­pı­mı­na baş­la­nı­lan Küçük Çarşı pro­je­si ala­nın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.

Geç­ti­ği­miz gün­ler­de ciddi bir sağ­lık so­ru­nu ya­şa­yan te­da­vi­si evde devam eden Muh­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Recep Sakal’a geç­miş olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du. Ar­dın­dan Ko­ra­na­vi­rüs­ten do­la­yı ha­ya­tı­nı kay­be­den Mu­ra­di­ye’li Tür­ki­ye Ka­ra­te Fe­de­ras­yo­nu (TKF) Baş­ka­nı mer­hum Esat De­li­ha­san’ın kab­ris­ta­nı­na zi­ya­ret­te bu­lun­du.
Mu­ra­di­ye Bel­de­si zi­ya­ret­le­rin­den sonra yeni açı­lan iş­ye­ri ve esnaf zi­ya­ret­le­ri­nin ar­dın­dan Marka Rize Der­nek Baş­ka­nı Hüsnü Kemal Za­imoğ­lu ve Tu­rizm­le il­gi­li hem acen­ta­lar­dan hem de ala­nın­da bil­gi­li ki­şi­ler­den olu­şan bir ekip­le bir­lik­te top­lan­tı ger­çek­leş­ti­ril­di.
Mil­let­ve­ki­li Avcı ya­pı­lan zi­ya­ret­ler­de “An­ka­ra’daki ça­lış­ma­la­rı­mı­zın yanı sıra ili­miz­de­ki her böl­ge­de ya­pı­lan ya­tı­rım­la­rı ye­rin­de in­ce­le­ye­rek ta­kip­çi­si olu­yo­ruz.
Gay­ret­li ça­lış­ma­la­rı­mız ne­ti­ce­sin­de Mu­ra­di­ye Bel­de­miz­de TOKİ ile bir­lik­te yü­rü­te­ce­ği­miz 9 blok­tan olu­şan 178 sos­yal konut pro­je­si­nin iha­le­si ya­pıl­dı.
Ham­dol­sun bugün iti­ba­riy­le de yük­le­ni­ci firma ça­lış­ma­la­rı­nı baş­lat­mış bu­lu­nu­yor. Ko­nut­la­rı­mı­zın in­şal­lah müm­kün olan en kısa za­man­da tes­li­ma­tı ger­çek­leş­ti­ri­lecek. . Bu pro­je­mi­zin böl­ge­mi­ze ka­zan­dı­rıl­ma­sı nok­ta­sın­da eli­miz­den ge­le­nin faz­la­sı­nı ya­pa­rak öna­yak ol­ma­ya ça­lış­tık. Bu ko­nut­lar in­şal­lah Mu­ra­di­ye Bel­de­mi­ze yeni bir çehre ka­zan­dı­ra­cak. Yap­mış ol­du­ğu­muz zi­ya­ret­ler­de Es­naf­la­rı­mız­la, va­tan­daş­la­rı­mız­la bir araya ge­le­rek, soh­bet etme fikir alış­ve­ri­şin­de bu­lun­ma fır­sa­tı­mız olu­yor. Bizim ga­ye­miz her zaman mil­le­ti­miz­le bir arada olmak. İlimiz için en iyisi için sü­rek­li ça­lış­mak Allah’a ham­dol­sun Rize’mizin çeh­re­si mega pro­je­le­ri­miz­le bir­lik­te daha da gü­zel­le­şecek” dedi.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI