Çaykur Rizespor’da transfer için seçim bekleniyor

Süper Lig’de 2020-21 se­zo­nu­nu 13’üncü sı­ra­da ta­mam­la­yan Çay­kur Ri­zes­por’da göz­ler 26 Ha­zi­ran’da ya­pı­la­cak baş­kan­lık se­çi­mi­ne çev­ril­di. Ye­şil-ma­vi­li­ler­de mev­cut baş­kan Hasan Kar­tal’ın gö­re­ve devam etmek is­te­me­di­ği ve aday ol­ma­ya­ca­ğı öğ­re­ni­lir­ken, bu hafta içe­ri­sin­de baş­kan­lık için aday­lı­ğı­nı açık­la­ma­sı bek­le­nen Tahir Kıran’ın tek liste ile se­çi­me gi­re­ce­ği, trans­fer ça­lış­ma­la­rı­nın da yeni yö­ne­ti­min be­lir­len­me­si­nin ar­dın­dan hız ka­za­na­ca­ğı kay­de­dil­di.

TA­KIM­DA 12 OYUN­CU KALDI
Söz­leş­me­le­ri sona eren ve ta­kım­dan ay­rı­lan oyun­cu sa­yı­sı­nın fazla ol­du­ğu Çay­kur Ri­zes­por’da mev­cut kad­ro­da 3’ü ka­le­ci olmak üzere top­lam­da 12 fut­bol­cu bu­lu­nu­yor.
Yeni sezon ön­ce­si kad­ro­su­nu büyük oran­da ye­ni­le­yecek olan Ka­ra­de­niz eki­bin­de mev­cut kad­ro­da bazı isim­le­rin de ay­rı­la­bi­le­ce­ği, 26 Ha­zi­ran’da ya­pı­la­cak yeni kong­re­nin ar­dın­dan da trans­fer ça­lış­ma­la­rı­na hız ve­ri­le­ce­ği ifade edil­di.
TAHİR KIRAN, TEKNİK HE­YET­LE YOLA DEVAM ETMEYİ DÜ­ŞÜ­NÜ­YOR
Bu arada tek liste ile se­çi­me gir­me­si bek­le­nen Tahir Kıran’ın baş­kan­lık gö­re­vi­ni dev­ral­ma­sı du­ru­mun­da tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun ve ekibi ile yola devam et­me­yi plan­la­dı­ğı öğ­re­nil­di.
Çay­kur Ri­zes­por’da yeni se­zon­da da görev al­ma­yı is­te­di­ği ifade edi­len Bü­lent Uygun’un da sezon sonu iti­ba­riy­le trans­fer ça­lış­ma­la­rıy­la il­gi­li bir rapor ha­zır­la­dı­ğı, en az 13 oyun­cu­nun trans­fer edi­le­bi­le­ce­ği ve kad­ro­dan ay­rı­la­cak oyun­cu­la­ra göre bu sa­yı­nın daha da ar­ta­bi­le­ce­ği kay­de­dil­di.


Haber Merkezi