Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı ve aynı za­man­da Çay­kurs­por Ku­lü­bü Baş­ka­nı olan Yusuf Ziya ALİM; Çay­kurs­por Gre­ko-Ro­men Güreş ta­kı­mı­nın geçen ay An­tal­ya’da ger­çek­le­şen Genç­ler Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sın­da, takım ha­lin­de İstan­bul ve An­ka­ra Gre­ko-Ro­men güreş ta­kım­la­rı­nı ge­çe­rek takım ha­lin­de Tür­ki­ye Şam­pi­yo­nu olan ku­lü­bü­nün, Güreş Tek­nik Di­rek­tö­rü ve Şam­pi­yon gü­reş­çi­le­ri­ni kabul ede­rek teb­rik etti.

Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı, Tür­ki­ye Güreş Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan, An­tal­ya Kemer Be­le­di­ye Spor sa­lo­nun­da ger­çek­le­şen, 2021 Genç­ler Gre­ko-Ro­men Güreş Av­ru­pa ve Dünya Şam­pi­yon­la­rı Milli Takım Kamp Kad­ro­su Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sın­da önem­li ba­şa­rı­lar elde eden, Çay­kurs­por genç gü­reş­çi­le­rin­den ku­lü­bü­ne, Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı bi­rin­ci­li­ği ka­zan­dı­ran 77 ki­lo­da Yük­sel Sa­rı­çi­çek ve 97 ki­lo­da Mus­ta­fa Olgun, Tür­ki­ye Şam­pi­yon­lu­ğu üçün­cü­lü­ğü ka­zan­dı­ran 60 ki­lo­da Bekir Ateş, 67 ki­lo­da Nihat Kara ve 97 ki­lo­da Fatih Ön­ver­mez ve 55 ki­lo­da Tür­ki­ye Şam­pi­yon­lu­ğu be­şin­ci­li­ği ka­zan­dı­ran Mü­ca­hit Tir­ya­kı isim­li milli spor­cu­la­rı­nı, Güreş Tek­nik Di­rek­tö­rü Rüs­tem Ko­yun­cu ile bir­lik­te ma­ka­mın­da kabul ede­rek teb­rik etti. Tür­ki­ye Şam­pi­yo­nu Milli gü­reş­çi­le­ri­ni, Genel Müdür Yar­dım­cı­la­rı Dr. Tur­gay Turna, Er­dinç Ha­ti­noğ­lu, Güreş Fe­de­ras­yo­nu As Baş­ka­nı Mahir Bi­be­roğ­lu ve Kulüp Mü­dü­rü B.​Ali Ka­val­cı ile bir­lik­te kabul eden, Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve Çay­kurs­por Ku­lü­bü Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM; “Ata spo­ru­muz gü­reş­te, Çay­kur ola­rak yıl­lar­dır Türk spo­ru­na, D. Ka­ra­de­niz böl­ge­mi­ze, Rize ili­mi­ze ve Çay­kurs­por güreş ku­lü­bü­mü­ze, Olim­pi­yat, Dünya, Av­ru­pa ve Tür­ki­ye Şam­pi­yon­luk­la­rı ka­zan­dır­ma­ya devam edi­yo­ruz. Türk gü­re­şi­ne alt ya­pı­dan en çok gü­reş­çi ye­tiş­ti­ren, Çay­kurs­por güreş ku­lü­bü­mü­zün, siz genç gü­reş­çi­le­ri­mi­zin en son An­tal­ya’da ger­çek­le­şen Gre­ko-Ro­men Güreş Genç­ler Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sın­da elde etmiş ol­du­ğu­nuz, 2 Tür­ki­ye şam­pi­yo­nu bi­rin­ci­li­ği ve 3 Tür­ki­ye şam­pi­yo­nu üçün­cü­sü ba­şa­rı­nı­zın ya­nın­da, mü­sa­ba­ka­la­rın so­nun­da takım ha­lin­de Tür­ki­ye Güreş Süper li­gi­nin en ba­şa­rı ta­kı­mı olma gu­ru­ru­nu ku­lü­bü­mü­ze ya­şat­tı­ğı­nız için siz­le­ri can­dan teb­rik edi­yo­rum. Bu önem­li ba­şa­rı­nız­la bun­dan böyle de, Olim­pi­yat, Dünya ve Av­ru­pa şam­pi­yon­luk­la­rı­nı Türk’ün gü­cü­nü gös­te­ren, Türk gü­re­şi­ne, Rize’mize ve ÇAY­KUR’umuza ka­zan­dır­ma­ya, ay yıl­dız­lı bay­ra­ğı­mı­zı ulus­la­ra­ra­sı mü­sa­ba­ka­lar­da gön­de­re çek­tir­me­ye, İstik­lal Mar­şı­mı­zı bütün dün­ya­ya din­let­me­ye siz ba­şa­rı­lı genç gü­reş­çi­le­ri­miz­le devam ede­ce­ğiz in­şal­lah. Şam­pi­yon genç milli gü­reş­çi­le­ri­miz ola­rak he­pi­ni­zi, ant­re­nö­rü­nüz­le bir­lik­te gö­nül­den teb­rik edi­yo­rum. ”diye ko­nuş­tu.


Haber: Bay­ram Ali KA­VAL­CI
Foto: Çay­kur Basın