Ri­ze­li­ler, bir te­le­viz­yon prog­ra­mın­da­ki söz­le­ri ne­de­niy­le ga­ze­te­ci Can Atak­lı hak­kın­da sav­cı­lı­ğa suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du. Suç du­yu­ru­su­na iliş­kin ko­nu­şan RİDEVA ve RİDEF Baş­ka­nı Recep Al­bay­rak, “Her daim milli bir­lik ve bü­tün­lü­ğü sa­vu­nan in­san­la­rın mem­le­ke­ti olan Rize’mize ya­pı­lan bu ha­ka­re­ti kabul et­me­miz müm­kün de­ğil­dir” dedi.

Ri­ze­li­ler, ga­ze­te­ci Can Atak­lı’nın bir te­le­viz­yon ka­na­lın­da sun­du­ğu prog­ra­mın­da Ri­ze­li­le­re yö­ne­lik söy­le­di­ği söz­le­ri ne­de­niy­le İstan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı’na suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du. Rize Der­nek­ler (RİDEVA) ve Va­kıf­lar Bir­li­ği Vakfı Rize Der­nek­ler Fe­de­ras­yo­nu’nun da (RİDEF) ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 58 der­ne­ğin yö­ne­ti­ci­si ta­ra­fın­dan ya­pı­lan suç du­yu­ru­su­nun ar­dın­dan Çağ­la­yan’daki İstan­bul Ada­let Sa­ra­yı önün­de basın açık­la­ma­sı ger­çek­leş­ti­ril­di.
Can Atak­lı’nın iki suç­tan ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı talep edil­di
Sav­cı­lı­ğa su­nu­lan suç du­yu­ru­su di­lek­çe­sin­de, şüp­he­li Can Atak­lı’nın ken­di­si­nin sun­du­ğu te­le­viz­yon prog­ra­mın­da bir parti genel baş­ka­nı­nın Rize zi­ya­re­tin­de ger­çek­le­şen ha­di­se­ler­le il­gi­li ha­be­ri yo­rum­lar­ken olay böl­ge­sin­de­ki şa­hıs­lar hak­kın­da açık­la­ma­lar­da bu­lun­du­ğu kay­de­dil­di. Atak­lı’nın tüm Rize hal­kı­nı kap­sa­ya­cak şe­kil­de ağır ha­ka­ret­ler içe­ren, ay­rış­tı­rı­cı ve tah­rik edici be­yan­lar­da bu­lun­du­ğu­nun an­la­tıl­dı­ğı suç du­yu­ru­sun­da, haber verme ve ifade öz­gür­lü­ğü sı­nır­la­rı­nı aş­tı­ğı be­lir­til­di.
Suç du­yu­ru­sun­da şüp­he­li­nin ‘ha­ka­ret’ ve ‘halkı kin ve düş­man­lı­ğa tah­rik veya aşa­ğı­la­ma’ suç­la­rın­dan ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı talep edil­di.
“Tah­rik edici ve teh­dit edici bir üs­lup­la be­yan­lar­da bu­lun­muş­tur”
Grup adına açık­la­ma yapan RİDEVA ve RİDEF Baş­ka­nı Recep Al­bay­rak, “Can Atak­lı 21 Mayıs ta­ri­hin­de, bir te­le­viz­yon ka­na­lın­da ya­yın­la­nan prog­ram­da, bir parti genel baş­ka­nı­nın Rize’ye zi­ya­re­tin­de ger­çek­le­şen ha­di­se­ler­le il­gi­li ha­be­ri yo­rum­lar­ken önce olay böl­ge­sin­de şid­de­te hiç bu­laş­ma­dan sa­de­ce de­mok­ra­tik tep­ki­le­ri­ni or­ta­ya koyan şa­hıs­lar hak­kın­da açık­la­ma­lar­da bu­lun­muş, daha sonra ise tüm Rize hal­kı­nı kap­sa­ya­cak şe­kil­de Ri­ze­li va­tan­daş­la­rı­mı­za yö­ne­lik ağır ha­ka­ret­ler içe­ren, ay­rış­tı­rı­cı, aşa­ğı­la­yı­cı, tah­rik edici ve teh­dit edici bir üs­lup­la be­yan­lar­da bu­lun­muş­tur” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“Rize’mize ya­pı­lan bu ha­ka­re­ti kabul et­me­miz müm­kün de­ğil­dir”
Söz­le­ri­nin de­va­mın­da baş­kan Al­bay­rak, “Ta­rih­ten bu­gü­ne dev­let ve mil­let hiz­me­tin­de bu­lun­muş bir­çok dev­let adamı, asker, halk kah­ra­ma­nı, Baş­ba­kan­lar, TBMM Baş­kan­la­rı ve Cum­hur­baş­ka­nı ye­tiş­tir­miş, ül­ke­mi­zin diğer tüm il­le­ri gibi, her daim milli bir­lik ve bü­tün­lü­ğü sa­vu­nan in­san­la­rın mem­le­ke­ti olan Rize’mize ya­pı­lan bu ha­ka­re­ti kabul et­me­miz müm­kün de­ğil­dir” dedi.

Haber Merkezi