Rize’de Sokağa Çıkma Kısıtlamasında Aşı Randevusu Alan Ancak Gidemeyen Yaşlılar Evlerinde Aşıları Yapılıyor

Rize’de de so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sın­da İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri Ko­vid-19 aşı ran­de­vu­su alan ancak kendi im­kan­la­rıy­la has­ta­ne­le­re gi­de­me­yen yaş­lı­la­ra ev­le­rin­de aşı­la­rı­nı yap­ma­ya devam edi­yor.

Rize’de pan­de­mi­ye karşı aşı se­fer­ber­li­ği sü­rer­ken, Rize İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü’ne bağlı aşı ekip­le­ri bu­gü­ne kadar il ge­ne­lin­de top­lam 147 bin 725 doz aşı­la­ma iş­le­mi ger­çek­leş­tir­di.
Rize İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü’ne bağlı sağ­lık ekip­le­ri kı­sıt­la­ma gün­le­rin­de de aşı me­sa­ile­ri­ni hız kes­me­den sür­dü­rü­yor.
Bu­gü­ne kadar top­lam­da 147 bin 715 aşı­nın uy­gu­lan­dı­ğı kent­te ekip­ler ilk doz ola­rak 82 bin 753 ki­şi­ye aşı uy­gu­lar­ken, ikin­ci doz ola­rak ise 64 bin 972 ki­şi­ye Co­vit-19 aşısı uy­gu­lan­dı. İl dı­şın­dan çay tarım ara­zi­si için Rize’ye gelen Me­la­hat Ke­tan­cı’nın aşı­sı­nı vur­mak üzere Rize’nin Sa­lar­ha Bel­de­si’ne bağlı Ka­sar­cı­lar Ma­hal­le­si’ne çıkan aşı ekibi, Ke­tan­cı’nın ilk doz aşı­sı­nı evi­nin bah­çe­sin­de uy­gu­la­dı. Sağ­lık ekip­le­ri ted­bir amaç­lı aşı uy­gu­lan­dık­tan bir süre bek­le­dik­ten sonra Me­la­hat Ke­tan­cı’ya ikin­ci doz aşıyı yap­tır­ma­sı ile il­gi­li uya­rı­la­rı­nı ya­pa­rak böl­ge­den ay­rıl­dı.
Sağ­lık ekip­le­ri­nin ken­di­si­ne Co­vid-19 aşısı yap­mak için ka­pı­sı­na kadar gel­di­ği­ni be­lir­ten 81 ya­şın­da­ki Me­la­hat Ke­tan­cı, bu hiz­met­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti dile ge­ti­re­rek “Daha önce Ko­ro­na vi­rü­se ya­ka­lan­mış­tım. Ka­yı­nım ve eşi de ya­ka­lan­mış­tı. Ben at­lat­tım ama ka­yı­nım at­la­ta­ma­dı, 10 günde ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Ben İstan­bul’day­dım, 6 ay doldu aşı ya­pa­lım de­di­ler ama Rize’ye ge­le­ce­ğim için ol­ma­dım. Bu­ra­ya ge­lin­ce ir­ti­ba­ta geç­ti­ler ve gelip aşımı yap­tı­lar bugün. Ön­ce­le­ri böyle bir hiz­met bul­mak müm­kün de­ğil­di. Has­ta­ne­le­re bile zor gi­der­dik şimdi ka­pı­mı­za aşı vur­ma­ya ge­li­yor­lar” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Kı­sıt­la­ma gün­le­rin­de de aşı ça­lış­ma­la­rı­nın devam et­ti­ği­ni söy­le­yen hem­şi­re Recep Pamuk “Gün­lük 100-150 ki­lo­met­re yol gi­di­yo­ruz. Bu­gün­de Me­la­hat Tey­ze­mi­zin aşı­sı­nı yap­tık. Ran­de­vu­su­nu alan va­tan­daş­la­rı­mı­zın aşı ça­lış­ma­la­rı­na devam edi­yo­ruz. Va­tan­daş­lar­dan bu has­ta­lı­ğın ya­yıl­ma­sı­nı ön­le­mek için ku­ral­la­ra uy­ma­la­rı­nı is­ti­yo­ruz” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.


Haber Merkezi