ÇA­YÜ­DAD Baş­ka­nı Mus­ta­fa Mavi, “ÇAY­KUR’da ko­ta­lar yük­sek, ÇAY­KUR bütün çay­la­rı alı­yor. Lüt­fen iz­di­ha­ma mahal ver­me­ye­lim. Bütün kon­ten­jan­lar kal­ka­cak ve ra­hat­ça çay sa­ta­ca­ğız. 5 gün­den sebep 1 lira dü­şü­ğü­ne lüt­fen çay sat­ma­ya­lım” dedi.

Çay Üre­ti­ci­le­ri Da­ya­nış­ma Der­ne­ği (ÇA­YÜ­DAD) üye­le­ri ile Rize Mer­kez Muh­tar­lar Der­ne­ği­ne bağlı muh­tar­lar, ÇAY­KUR’a des­tek açık­la­ma­sın­da bu­lun­du. ÇA­YÜ­DAD Baş­ka­nı Mus­ta­fa Mavi ile Rize Mer­kez Muh­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı İrfan Kaya, yap­tık­la­rı basın açık­la­ma­sın­da, ÇAY­KUR’un ka­pa­si­te üze­rin­de alım­lar yap­tı­ğı­nı be­lir­te­rek üre­ti­ci­le­re acele ede­rek iz­di­ha­ma sebep olun­ma­ma­sı yö­nün­de uya­rı­lar­da bu­lun­du.
15 Tem­muz De­mok­ra­si ve Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da dü­zen­le­nen basın açık­la­ma­sın­da Çay Üre­ti­ci­le­ri Da­ya­nış­ma Der­ne­ği (ÇA­YÜ­DAD) Baş­ka­nı Mus­ta­fa Mavi, çayın her ta­raf­ta aynı anda gel­di­ğin­den büyük bir iz­di­ham ola­ca­ğı­nı bil­dik­le­ri­ni ifade ede­rek, buna rağ­men ÇAY­KUR’un tam ka­pa­si­te ile ça­lış­tı­ğı­nı be­lirt­ti.
Mavi, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “17 Mayıs’ta sezon açıl­dı ÇAY­KUR alım­la­ra baş­la­dı.
Özel sek­tör­de 20’sinde alım­la­ra baş­la­dı. Büyük bir iz­di­ham ola­ca­ğı­nı bi­li­yor­duk.
Çünkü her ta­raf­ta çay aynı anda geldi. Bunu da fır­sat bilen özel sek­tör ma­ale­sef yine üre­ti­ci­nin sır­tı­na bindi.
Bugün ÇAY­KUR’un 10 bin ton ka­pa­si­te­si­nin ta­ma­mı­nı 210 bin üre­ti­ci­den mü­ba­ya ya­pa­rak bütün fab­ri­ka­la­rı tam ka­pa­si­te ça­lış­tır­mak­ta­dır.
Özel sek­tö­rün 15 bin ton ka­pa­si­te­si var.
Buna rağ­men 1 lira ek­si­ği­ne yak­la­şık günde 5 bin ton çay alı­yor ve her gün üre­ti­ci­nin ce­bin­den 5 mil­yon li­ra­yı almış olu­yor.
Yak­la­şık 10 gün­den beri özel sek­tör 50 bin ton çay aldı.Yani 50 mil­yon lira üre­ti­ci­nin pa­ra­sı­na çök­müş du­rum­da.Şimdi biz bu­ra­da şunu dile ge­tir­mek is­ti­yo­ruz.
Halk ola­rak, üre­ti­ci ola­rak dev­le­ti­mi­zin, hü­kü­me­ti­mi­zin her zaman ya­nın­da olduk, on­la­rın po­li­ti­ka­la­rı­nı des­tek­le­dik.
Eleş­ti­ril­me­si ge­rek­ti­ği zaman eleş­tir­dik, des­tek­len­me­si ge­rek­ti­ği zaman des­tek­le­dik. Bunu geç­miş­te de gör­dük. Yak­la­şık her gün 5 mil­yon lira üre­ti­ci­nin ce­bin­den çık­mak­ta­dır. Bu Rize eko­no­mi­si­ne de büyük bir za­rar­dır.
200 bin üre­ti­ci­den alı­nıp 200 tane özel sek­tör fab­ri­ka­sı şu anda bu soy­gu­nu yap­mak­ta­dır. Bu böyle devam eder­se belki de 150 -200 mil­yon li­ra­ya ula­şa­cak­tır.” dedi.
Mavi, üre­ti­ci­le­re acele et­me­me­le­ri ve ça­yı­nı düşük fi­yat­la özel sek­tö­re sat­ma­ma­la­rı çağ­rı­sın­da bu­lu­na­rak, “Üre­ti­ci­ye de bir çağ­rı­mız var.
Allah rı­za­sı için bakın benim 6 ton çayım var, 3 kar­de­şiz. 3 günde bir çay top­lu­yo­ruz ve bu­gü­ne kadar da hep böyle yap­tık. Ve bütün ça­yı­mı­zı ÇAY­KUR’a sat­tık, ko­ta­lar yük­sek, ÇAY­KUR bütün çay­la­rı alı­yor.
Lüt­fen iz­di­ha­ma mahal ver­me­ye­lim.
Ha­zi­ran’ın 5’inde bütün kon­ten­jan­lar kal­ka­cak ve ra­hat­ça çay sa­ta­ca­ğız.
5 gün­den sebep 1 lira dü­şü­ğü­ne lüt­fen çay sat­ma­ya­lım, bir­bi­ri­mi­zi kır­dır­ma­ya­lım.
Benim 300 kilo çayım var bir şey olmaz, 500 kilo çayım var bir şey olmaz deyip de özel sek­tö­re gidip fiyat kır­ma­ya­lım, bir­bi­ri­mi­zi ko­ru­ya­lım.
Onun için üre­ti­ci ola­rak biz bir­lik eder­sek on­la­rın da gelip bize yal­va­ra­cak­la­rı­na ina­nı­yo­ruz.
Bu­ra­da ÇAY­KUR’un ka­pa­si­te­si 10 bin ton ye­ter­li değil.
Bugün kendi fab­ri­ka­sı­nı iş­le­te­me­yen, han­tal özel sek­tö­rün fab­ri­ka­la­rı­nı ÇAY­KUR ki­ra­la­sın.
Kendi fab­ri­ka­sı ola­rak ça­lış­tır­sın ve çayı iş­le­yip üre­ti­ci­nin önünü açsın.
Eğer fab­ri­ka­sı­nı ça­lış­tır­ma­yı be­ce­re­mi­yor­sa özel sek­tör o zaman ka­pat­sın ve ÇAY­KUR’a dev­ret­sin.
Bizim bek­len­ti­miz ÇAY­KUR’un daha fazla fab­ri­ka açıp üre­ti­ci­nin bu mağ­du­ri­ye­ti­nin ön­le­me­si­ni, en­gel­len­me­si­ni is­ti­yo­ruz. Çünkü özel sek­tö­re düş­tü­ğü­nüz müd­det­çe biz geçen yıl da bu­ra­da açık­la­ma yap­tık bir ön­ce­ki yılda bu­ra­da açık­la­ma yap­tık yine sorun devam edi­yor.” diye ko­nuş­tu. ,
“Es­ki­den Gü­ney­do­ğu’da köy ağa­la­rı vardı, mil­le­tin ek­ti­ğin­den biç­ti­ğin­den haraç alır­lar­dı şimdi şehir ağa­la­rı çıktı.” İfa­de­sin­de bu­lu­nan ÇA­YÜ­DAD Baş­ka­nı Mavi, “ Bi­li­yor­su­nuz 200 tane ağa var.
Onlar da 200 bin üre­ti­ci­nin biç­ti­ğin­den her gün 1 lira ça­lı­yor­lar.
Bunu da dile ge­tir­mek is­ti­yo­rum.
Es­ki­den Gü­ney­do­ğu’da köy ağa­la­rı vardı.
Bu­ra­da da şehir ağa­la­rı var.
Ne­ti­ce­de sö­mü­rü­yor­lar.
Biz bir an önce dev­le­ti­miz­den, hü­kü­me­ti­miz­den bu so­ru­nun çö­zü­mü için des­tek bek­li­yo­ruz.” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Rize Mer­kez Muh­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı İrfan Kaya ise özel sek­tör ve çay müs­tah­sil­le­ri­nin yan­lış top­la­ma po­li­ti­ka­sın­dan do­la­yı ÇAY­KUR’un üre­tim ka­pa­si­te­si­nin üze­ri­ne çık­ma­sı­na rağ­men bu sı­kı­şık­lı­ğın mey­da­na gel­di­ği­ni ifade ede­rek sı­kı­şık­lık­tan fay­da­la­nan özel sek­tö­rün taban fi­ya­tı 2,60 ve 2,70’lere çek­me­si­ni eleş­tir­di.
Kaya, ay­rı­ca, ÇAY­KUR’un özel sek­tör­de­ki fab­ri­ka­lar­dan ki­ra­la­ma yön­te­mi ile fay­da­la­na­bi­le­ce­ği­ni kay­de­de­rek, bu şe­kil­de iz­di­ha­mın önüne ge­çi­le­bi­le­ce­ği­ni sa­vun­du.


Haber Merkezi