Rize’de Bazı Sivil Toplum Örgütleri ve Üreticiler ÇAYKUR’a Destek Açıklaması Yaptı

Rize’de sivil top­lum ör­güt­le­ri, çay eks­per­le­ri ve üre­ti­ci­ler yap­tık­la­rı ortak açık­la­ma ile ÇAY­KUR’un son yıl­lar­da­ki alım po­li­ti­ka­sı ile alım ka­pa­si­te­si­ni ar­tır­dı­ğı­nı söy­le­di.

ÇAY­KUR Genel Mü­dür­lü­ğü önün­de­ki ortak açık­la­ma­ya, Öz Gıda İş Sen­di­ka­sı Doğu Ka­ra­de­niz Baş­ka­nı Hasan Fehmi Bur­sa­lı, üye­ler, kadın ko­mi­te­si, Çay Eks­per­le­ri Plat­for­mu Baş­ka­nı Sel­çuk Er, Öz Sağ­lık İş Rize Şube Baş­ka­nı Ba­ha­dır Maf­ra­toğ­lu, sen­di­ka tem­sil­ci­le­ri ile yak­la­şık 200 üre­ti­ci ka­tıl­dı.
Bur­sa­lı, bu­ra­da ka­tı­lım­cı­lar adına yap­tı­ğı açık­la­ma­da, 800 bin met­re­ka­re çay alanı, yak­la­şık 220 bin çay üre­ti­ci­si ve 12 bin ÇAY­KUR ça­lı­şa­nı ola­rak eme­ğin ve emek­çi­nin ya­nın­da ol­du­ğu gibi ku­ru­mun ve üre­ti­ci­le­rin ya­nın­da yer al­dık­la­rı­nı be­lirt­ti.
Çayın marka de­ğe­ri­ne zarar veren her türlü eylem ve söy­le­me karşı ol­duk­la­rı­nı vur­gu­la­yan Bur­sa­lı, “2000’li yıl­lar­da gün­lük kon­ten­ja­nı­mız de­ka­ra 7 ki­log­ram, haf­ta­da 2 gün de tatil uy­gu­la­ma­sı vardı.
Ha­liy­le çay alım­la­rı 40 gün sür­mek­tey­di. Gü­nü­müz­de ise kota ve kon­ten­ja­nı kal­dı­ra­ca­ğı­nı söy­le­ye­rek çay üre­ti­ci­mi­zi pro­vo­ke et­me­ye ça­lı­şan zih­ni­yet 10 ve ya 15 günde çay alı­mı­nın ta­mam­la­na­ca­ğı­nı iddia et­mek­te­dir. Lakin bunu nasıl ya­pa­cak­la­rı ile il­gi­li tek­nik bir açık­la­ma­la­rı yok­tur.
Ku­ru­mu­muz bir­kaç yıl­dır yaş çay iş­le­me ka­pa­si­te­si­ni 5 bin ton­dan 9 bin tonun üze­ri­ne çı­kar­mış­tır.
Buna rağ­men gün­lük 12 bin ton ci­va­rın­da yaş çay alımı ya­pıl­mak­ta­dır. Ka­pa­si­te­ni çok üze­rin­de alım­lar ya­pıl­mak­ta­dır.” ifa­de­le­ri­ne yer verdi.
ÇAY­KUR’un ta­ri­hi­nin en yük­sek ko­ta­sı­nı de­ka­ra 600 ki­log­ram ola­rak açık­la­dı­ğı­nı ifade eden Bur­sa­lı, ÇAY­KUR iki yıl ön­ce­si­ne kadar böl­ge­miz­de­ki hasat edi­len yaş çayın yüzde 45’ini alı­yor­du. Yaş çay alım po­li­ti­ka­la­rı ile iki yıl­dır yüzde 55’i ÇAY­KUR al­mak­ta­dır. Kam­pan­ya açı­lı­şı­mız­da yaş çayın yo­ğun­luk du­ru­mu­na göre dönüm ba­şı­na 100, 50, 30, 20 ve 15 ki­log­ram ola­rak ka­pa­si­te­mi­zin üze­rin­de yaş çay alımı ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir.” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.
Bur­sa­lı, son dö­nem­ler­de böl­ge­nin si­ya­si çe­kiş­me­le­rin mer­ke­zi ko­nu­mu­na ge­ti­ril­mek is­ten­di­ği­ni ve bölge in­sa­nı­nın sinir uç­la­rı ile oy­nan­ma­ya ça­lı­şıl­dı­ğı­nı da sa­vun­du.


Haber Merkezi