RİZE ZİRAAT ODALARI KORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN ÇAY SORUNLARI İLE İLGİLİ ÇAYKUR’A DESTEK AÇIKLAMASI

Rize Zi­ra­at Oda­la­rı Ko­or­di­nas­yon Baş­ka­nı ve aynı za­man­da Ça­ye­li Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Ali Kü­çü­kis­la­moğ­lu ta­ra­fın­dan Çay­kur Genel Mü­dür­lü­ğü önün­de çay müs­tah­si­li­nin so­run­la­rı­nı dile ge­ti­ren basın açık­la­ma­sı­na, Pazar, İyi­de­re, Gü­ney­su, Ar­de­şen, İkiz­de­re, Çam­lı­hem­şin, De­re­pa­za­rı, Ça­ye­li, Fın­dık­lı ve Kal­kan­de­re Zi­ra­at Oda Baş­kan­la­rı­nın des­tek­le­di­ği, yaş çay üre­ti­ci­le­ri­ne hi­ta­ben ÇAY­KUR’a des­tek ma­hi­ye­tin­de­ki basın açık­la­ma­sı­nı ÇAY­KUR Genel Mü­dür­lü­ğü önün­de ka­mu­oyuy­la pay­laş­tı. Müs­tah­sil­le­rin müz­da­rip ol­du­ğu bir­çok konu ya­pı­lan açık­la­ma ile hü­kü­me­tin dik­ka­ti­ne su­nul­du.

Rize Zi­ra­at Oda­la­rı Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali Kü­çü­kis­la­moğ­lu; “Böl­ge­mi­zin tek geçim kay­na­ğı, Ri­ze­li­nin ve çay müs­tah­si­li­nin ek­me­ği olan ça­yı­mı­zın so­run­la­rı­nı ve ek­me­ği­mi­zin üze­ri­ne oy­na­nan oyun­la­ra dik­kat çek­mek için bir araya gel­dik. Zi­ra­at oda­la­rı ola­rak çift­çi­le­ri­mi­zin se­si­ni du­yur­ma­ya ça­lış­mak­ta­yız. Böl­ge­miz­de uzun yıl­lar­dan beri üre­ti­len çayın ve çay sek­tö­rü­nün so­run­la­rı de­fa­lar­ca çö­zül­mek üzere ele alın­dıy­sa da bir türlü kesin so­nu­ca ulaş­tı­rı­la­ma­dı. Bu so­run­la­rın gi­de­ril­me­si için dö­ne­min ik­ti­dar­la­rı ne kadar ça­lış­tıy­sa so­run­lar tam ola­rak çö­zü­le­me­di ve bu gün­le­re ge­lin­di.
Ça­yı­mı­zın temel so­run­la­rı ola­rak; çay fi­ya­tı, çay alım po­li­ti­ka­la­rı, çay ka­nu­nun hala çı­ka­rı­la­ma­ma­sı ön plan­da yer al­mak­ta­dır. Çay müs­tah­si­li ola­rak biz­ler ça­yı­mı­zı hak et­ti­ği be­del­den kon­ten­jan­sız ve ko­ta­sız sat­ma­yı ar­zu­la­mak­ta­yız. Sek­tör­de­ki çay alım­la­rı­nın ya­rı­sın­dan faz­la­sı­nı mil­le­tin malı çift­çi­mi­zin si­gor­ta­sı diye gör­dü­ğü­müz ÇAY­KUR Genel Mü­dür­lü­ğü ala­rak iş­le­mek­te, kalan kıs­mı­nı da özel sek­tör iş­le­mek­te­dir. Çay üre­ti­ci­le­ri ola­rak; ça­yı­mı­zın hak et­ti­ği de­ğe­ri al­ma­sı­nı, çay üre­ti­ci­le­ri­nin sek­tör­de fır­sat­çı­lık yapan özel sek­tör fab­ri­ka­la­rı­na mah­kûm edil­me­me­si için ge­rek­li ted­bir­le­rin alın­ma­sı­nı ve çay ka­nu­nu­nun aci­len çı­ka­rıl­ma­sı­nı talep et­mek­te­yiz. Ça­yı­mı­za uy­gu­la­nan çay fiyat po­li­ti­ka­la­rı ve çift­çi­nin si­gor­ta­sı ola­rak gör­dü­ğü­müz ÇAY­KUR genel mü­dür­lü­ğü­ne ya­pı­lan des­tek­ler göze alın­dı­ğın­da çayın üze­rin­den si­ya­set ya­pıl­ma­dı­ğı, böl­ge­de bir mil­yo­nun üze­rin­de ki­şi­yi il­gi­len­di­ren proje ola­rak gö­rül­dü­ğü ve dev­let im­kân­la­rı­nın kul­la­nıl­dı­ğı aşi­kâr­dır.


Çay üre­ti­ci­le­ri ola­rak her daim el­de­ki im­kân­la­rı so­nu­na kadar kul­la­na­rak fiyat açık­la­yan ve ÇAY­KUR genel mü­dür­lü­ğü­nü des­tek­le­ye­rek üre­ti­ci­le­ri­mi­zin yü­zü­nü gül­dü­ren Başta Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tayip ER­DO­ĞAN olmak üzere tüm emeği ge­çen­le­re te­şek­kür edi­yo­ruz. Her daim bu sek­tör­den ne­ma­lan­mak ve üre­ti­ci­nin alın te­ri­ni çal­mak is­te­yen­ler ola­cak­tır. Biz­ler zi­ra­at oda­la­rı ola­rak bu tip ya­pı­lan­ma­la­ra ve hak­sız­lık­la­ra karşı dur­mak­ta­yız ve du­ra­ca­ğız. Bu mü­ca­de­le­miz­de ya­nı­mız­da her daim duran ve hak­sız­lık­la­ra boyun eğ­me­yen başta Genel Baş­ka­nı­mız Şemsi BAY­RAK­TAR olmak üzere mü­ca­de­le­mi­ze des­tek veren her­ke­se te­şek­kür edi­yo­ruz. Son gün­ler­de böl­ge­miz­de ÇAY­KUR Genel Mü­dür­lü­ğü­ne ya­pı­lan hak­sız sal­dı­rı­la­rı ve ten­kit­le­ri göz­le­di­ği­miz­de; ÇAY­KUR Genel Mü­dür­lü­ğü­nün ka­pa­si­te­si­nin üs­tün­de bir çay alımı yap­tı­ğı ve fe­da­kâr­ca bir ça­lış­ma or­ta­ya koy­du­ğu, kon­ten­ja­nı da zo­run­lu ola­rak uy­gu­lan­dı­ğı, Se­zon­da­ki sı­kı­şık­lı­ğın ne­de­ni, sezon açı­lı­şı­nın pan­de­mi ya­sak­la­rı­na rast­la­ma­sı, hava ko­şul­la­rı­nın olum­lu git­me­me­si, çayın her yer­den kısa sü­re­de çay kura gel­me­sin­den kay­nak­lan­dı­ğı tes­pit edil­miş­tir. Bun­lar se­zon­da gö­rü­len ge­çi­ci so­run­lar­dır. Biz­ler sek­tö­rün ya­pı­sal so­run­la­rı­na odak­lan­ma­lı­yız. So­run­la­rın çö­zü­mü için başta ÇAY­KUR Genel Mü­dür­lü­ğü olmak üzere tüm il­gi­li­ler fe­da­kâr­ca ça­lış­mak­ta­dır­lar. ÇAY­KUR yö­ne­ti­min­de görev yapan Başta Genel Mü­dü­rü­müz olmak üzere tüm ça­lı­şan­la­rı­na te­şek­kür ede­riz. ”diye ko­nuş­tu.


Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu Baş­ka­nı Kü­çü­kis­la­moğ­lu açık­la­ma­sı­nın de­va­mın­da; “De­ğer­li Üre­ti­ci­le­ri­miz yaş çay sek­tö­rü­ne yeni dü­zen­le­me­ler ge­ti­ren ÇAY KA­NU­NU bir an öce çı­ka­rıl­ma­lı­dır. Rize de bu­lu­nan RECEP TAYİP ER­DO­ĞAN ÜNİVERSİTESİ çay ih­ti­sas üni­ver­si­te­si ola­rak kabul edil­miş­tir. Üni­ver­si­te­mi­ze Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın ta­li­ma­tıy­la Tarım ba­ka­nı­mız çay ka­nu­nu ile ilgi bir tas­lak ça­lış­ma­sı yap­tır­dı. Biz­ler de zi­ra­at oda­la­rı ola­rak bu ça­lış­ma­nın için­de bu­lun­duk ha­zır­la­nan kanun tas­la­ğı Tarım Orman Ba­kan­lı­ğı­na gön­de­ril­di. Biz­ler Zi­ra­at oda­la­rı ola­rak; Rize’nin ev­la­dı çay üre­ti­ci­si­nin te­mi­na­tı olan Cum­hur­baş­ka­nı­mız­dan; 1-RTE Üni­ver­si­te­mi­zin ha­zır­la­yıp ba­kan­lı­ğa sun­du­ğu ÇAY KA­NU­NU’NUN bir an önce ya­sa­laş­ma­sı­nı, 2-Cum­hur­baş­ka­nı­mız­ca açık­la­nan yaş çay alım fi­ya­tın­dan daha düşük fi­yat­tan çay alan ve çift­çi­mi­zin alın te­ri­ni çalan özel sek­tö­re fır­sat ve­ril­me­me­si­ni, 3-ÇAY­KUR un alım ka­pa­si­te­si­ni ar­tır­ma­sı­nı ve fab­ri­ka ki­ra­la­ya­rak çay üre­ti­ci­si­nin tüm ça­yı­nı al­ma­sı­nı, 4-Araç üze­rin­de yaş çay alım­la­rı­nın ya­sak­lan­ma­sı­nı, 5-Çay sek­tö­rün­de­ki ya­pı­sal so­run­la­rın gi­de­ril­me­si­ni, Talep et­mek­te­yiz. Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın biz çay üre­ti­ci­le­ri­ni yal­nız bı­rak­ma­ya­ca­ğı­nı ve biz­le­rin so­run­la­rı­nın bir an önce ele alı­na­rak çö­zül­me­si inan­cıy­la; Çay üre­ti­ci­le­ri adına tüm ka­mu­oyu­na say­gı­la­rı­mız­la du­yu­ru­lur” şek­lin­de ta­mam­la­dı.


Ha­ber-Fo­to: Halil İbra­him SAKLI