SİGARAYI BIRAKMANIZI RİCA EDİYORUM

Si­ga­ra ba­ğım­lı­lı­ğıy­la hemen hemen her kan­ser türü ara­sın­da doğ­ru­dan bir iliş­ki bu­lu­nur. Ay­rı­ca ik­ti­dar­sız­lık, felç, ülser, kro­nik bron­şit, bacak damar has­ta­lık­la­rı, kalp krizi ve KOAH gibi has­ta­lık­la­ra yol açar.
Si­ga­ra­yı Bı­rak­mak İçin;
Psi­ki­yat­rist­ler, bilim adam­la­rı ve Ye­şi­lay yet­ki­li­le­ri, si­ga­ra­yı bir­den­bi­re bı­rak­ma­nın daha kolay ol­du­ğu­nu tav­si­ye edi­yor­lar:
Kesin karar verin, ken­di­ni­ze gü­ve­nin, ira­de­ni­zi kul­la­nın!
Si­ga­ra içen ar­ka­daş ve çev­re­ler­den uzak durun!
Si­ga­ra­yı ha­tır­la­tan kül tab­la­sı, si­ga­ra pa­ke­ti, kib­rit gibi şey­le­ri gö­zü­nüz­den ırak tutun!
Si­ga­ra ar­zu­su ha­tır­la­tan yi­yecek ve içe­cek­ler­den uzak durun!
Si­ga­ra tek­lif­le­ri­ni na­zik­çe ve ka­rar­lı şe­kil­de geri çe­vi­rin!
Her fır­sat­ta dua ede­rek, Al­lah­tan yar­dım di­le­yin!
Si­ga­ra­yı bı­rak­tık­tan sonra;
20 da­ki­ka sonra: Kan ba­sın­cı ve nabız nor­ma­le döner. El ve ayak do­la­şı­mı dü­ze­lir.
8 saat sonra: Kalp krizi riski aza­lır, sağ­lık­lı in­sa­na yakın du­ru­ma ge­li­nir.
1 gün sonra: Vücut kar­bon­di­ok­sit­ten arı­nır.
2 gün sonra: Kan­da­ki ni­ko­tin dü­ze­yi aza­lır. Tat ve koku alma nor­mal insan gibi olur.
3 gün sonra: Nefes almak ko­lay­la­şır ve his­se­di­lir de­re­ce­de iyi­le­şir.
3 ay sonra: Ak­ci­ğer­ler %30 daha fazla ça­lı­şır ve içe­ri­sin­de­ki kiri de at­ma­ya baş­lar.
6 ay sonra: Ök­sü­rük ve hı­rıl­tı­lı sesli soluk alıp verme gibi so­lu­num yolu prob­lem­le­ri dü­ze­lir.
1 yıl sonra: Ko­ro­ner kalp has­ta­lı­ğı riski yarı ya­rı­ya aza­lır.
2 yıl sonra: Me­sa­ne kan­se­ri riski %50 aza­lır.
5 yıl sonra: Kalp krizi ve yemek bo­ru­su kan­se­ri riski %50 aza­lır.
12 yıl sonra: Kalp ve tan­si­yon hiç si­ga­ra iç­me­miş gibi nor­mal­le­şir.
(Bay­ram Ali Ka­val­cı Ye­şi­lay Ce­mi­ye­ti Rize Ku­ru­cu­su ve Eski Ye­şi­lay Tem­sil­ci­si)