KOLCU’NUN HSK ÜYELİĞİNE SEÇİLMESİ RİZE’DE SEVİNÇLE KARŞILANDI

Hâ­kim­ler ve Sav­cı­lar Ku­ru­lu­na (HSK) se­çi­len 7 yeni üye ile Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ın ata­dı­ğı 4 üyeye iliş­kin ka­rar­lar Resmi Ga­ze­te ‘de ya­yım­lan­dı.

Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan, Hâ­kim­ler ve Sav­cı­lar Ku­ru­lu (HSK) üye­li­ği­ne se­çi­len Trab­zon Bölge Ad­li­ye Mah­ke­me­si Baş­ka­nı İbra­him KOLCU’nun yeni gö­re­vi Rize ili ve doğ­du­ğu İyi­de­re il­çe­sin­de se­vinç­le kar­şı­lan­dı.
Resmi Ga­ze­te ‘de ya­yım­la­nan ka­ra­ra göre, İdari Yargı Hâkim ve Sav­cı­la­rı ara­sın­dan HSK üye­lik­le­ri sona eren, Halil KOÇ ve Meh­met Akif EKİNCİ ile Trab­zon Bölge Ad­li­ye Mah­ke­me­si Baş­ka­nı İbra­him KOLCU ve İstan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı Ve­ki­li Ömer Faruk YIL­DI­RIM, Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip ER­DO­ĞAN ta­ra­fın­dan HSK üye­lik­le­ri­ne se­çil­di­ler.
TBMM Genel Ku­ru­lu­nun 25 Mayıs’taki 83’üncü bir­le­şi­min­de ya­pı­lan seçim so­nu­cun­da şu isim­le­rin HSK’ye se­çil­di­ği be­lir­til­di, Ergün Şahin (Yar­gı­tay üyesi), Ömür Topaç (Yar­gı­tay üyesi), Sinan Esen (Yar­gı­tay üyesi), Aysel De­mi­rel (Da­nış­tay üyesi), Cum­hur Şahin (öğ­re­tim üyesi), Bilal Temel (Avu­kat), Hamit Ko­ca­bey’ (Avu­kat) Karar, Ana­ya­sa’nın 159’uncu mad­de­si ile 6087 sa­yı­lı Hâ­kim­ler ve Sav­cı­lar Ku­ru­lu Ka­nu­nu’nun 18’inci mad­de­si ge­re­ğin­ce ve­ril­di. HSK Genel Ku­ru­lu, Ada­let Ba­ka­nı (Baş­kan), Ada­let Ba­kan­lı­ğı il­gi­li Bakan Yar­dım­cı­sı ile Cum­hur­baş­ka­nın­ca se­çi­len dört ve Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­sin­ce se­çi­len yedi üye olmak üzere 13 üye­den olu­şu­yor.
İBRAHİM KOLCU KİMDİR?
1971 yı­lın­da Rize’nin İyi­de­re İlçe­sin­de doğdu. 1977-1982 yıl­la­rı ara­sın­da, Or­ta­oku­lu İyi­de­re’de, 1985-1988 yıl­la­rı ara­sın­da Rize Li­se­sin­den mezun oldu. 1990 yı­lın­da Konya Sel­çuk Üni­ver­si­te­si Hukuk Fa­kül­te­si­ni ka­zan­dı. 1990 yı­lın­da baş­la­dı­ğı Hukuk Fa­kül­te­sin­den 1994 yı­lın­da mezun oldu. 1995 yı­lın­da Avu­kat­lık sta­jı­mı bi­tir­dik­ten sonra 1996’da kısa dönem er ola­rak Ba­lı­ke­sir Or­du­do­na­tım Er Eği­ti­mi Okulu ve Is­par­ta 58. Tümen Ko­mu­tan­lı­ğın­da as­ker­lik va­zi­fe­si­ni ta­mam­la­dı. 1998 yı­lın­da ÖSYM’nin yap­mış ol­du­ğu ilk hâ­kim-sav­cı aday­lı­ğı sı­na­vın­da mü­la­ka­ta girme hakkı ka­za­na­rak ve mü­la­kat­ta da ba­şa­rı­lı kabul edi­le­rek, 1998 yılı 17 Ağus­tos’ta hâ­kim­lik sta­jı­na baş­la­dı. 2001 yılı Ocak ayın­da HSYK kura ka­rar­na­me­si ile Bay­burt Hâ­kim­li­ği­ne atan­dı. 6 Şubat 2001 yı­lın­da hâ­kim­lik mes­le­ği­ne baş­la­dı. Sı­ra­sıy­la, 2004’te Ey­ne­sil il­çe­si, 2006’da Ar­da­han ili Hâ­kim­li­ği­ne atan­dı. 2008 yı­lın­da Şe­bin­ka­ra­hi­sar Ağır Ceza Mah­ke­me­si Baş­kan­lı­ğı­na, 2011 yı­lın­da Bi­le­cik Ağır Ceza Mah­ke­me­si Baş­kan­lı­ğı­na, 2013 yı­lın­da Trab­zon Hâ­kim­li­ği­ne, 1 yıl Trab­zon As­li­ye Ceza Mah­ke­me­si Hâ­ki­mi ola­rak ça­lış­tı. 2014 yılı yaz ka­rar­na­me­si ile Trab­zon 1. Ağır Ceza Mah­ke­me­si Baş­ka­nı ola­rak atan­dı. 2017 yılı yetki ka­rar­na­me­si ile Trab­zon 2. Ağır Ceza Mah­ke­me­si (Terör Mah­ke­me­si) Baş­kan­lı­ğı­na atan­dı. 2019 yı­lın­da Trab­zon Bölge Ad­li­ye Mah­ke­me­si Baş­ka­nı ola­rak atan­dı. Yeni HSK üyesi Kolcu; Evli iki çocuk ba­ba­sı­dır.

Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI