Son za­man­da çok gün­dem olan İkiz­de­re için de­ği­şik se­nar­yo­lar çi­zi­li­yor.
Şunu ön­ce­lik­le tek­rar söy­le­ye­yim İkiz­de­re’den Gezi Çık­maz.
Bu cen­net va­di­den gezi bek­le­yen­ler bo­şu­na bek­le­me­sin.
İkiz­de­re’yi uzak­tan iz­le­yen­ler her gün bir­kaç se­nar­yo üre­ti­yor. Bu­ra­da yöre hal­kı­nın haklı veya hak­sız yap­tı­ğı Ta­şo­ca­ğı İste­mi­yo­ruz ey­le­mi çok fark­lı alan­la­ra çe­kil­mek is­te­ni­yor.
Tek­rar söy­lü­yo­rum İkiz­de­re’den Gezi çık­maz bey­ler, bo­şu­na he­ves­len­me­yin.
Ku­lak­tan duyma veya uç ha­ber­le­ri kaale ala­rak var­sa­yım­lar­da bu­lun­ma­yın.
Ko­run­ma al­tın­da­ki va­di­de Taş Ocağı is­ten­mi­yor.
Ge­rek­çe çevre kir­li­li­ği ve do­ğa­nın geri dö­nü­le­mez tah­ri­ba­tı.
Tür­ki­ye’de açı­lan taş ve maden ocak­la­rı­nın ge­ri­de bı­rak­tı­ğı en­ka­zı gör­me­mek için kör olmak lazım.
Aynı re­za­le­ti İkiz­de­re’de ya­şa­mak is­te­me­yen yöre halkı 20 Nisan’dan bu yana isyan ede­rek haklı tep­ki­si­ni gös­te­ri­yor.
Gün­ler­dir aç susuz top­ra­ğı­nı, ye­şi­li­ni, or­ma­nı­nı ko­ru­mak için me­de­ni­yet ca­na­va­rı­nın iş ma­ki­ne­le­ri önün­de ağ­la­ya­rak tepki gös­te­ri­yor.
Bu tep­ki­ler­de kırma dökme yok.
İşken­ce­de­re Va­di­sin­de yıkım eki­bi­ni ko­ru­yan dev­le­tin jan­dar­ma­sı hemen her gün tepki ala­nı­na gelen sivil va­tan­da­şa gbt gibi bir nevi fiş­le­me uy­gu­la­ma­sı yapsa da haklı mü­ca­de­le eden in­san­lar tep­ki­le­rin­den geri dur­mu­yor.
Ve­ri­len haklı mü­ca­de­le­ye hemen her­gün il dı­şın­dan des­tek ekip­le­ri var.
Si­ya­si parti genel baş­kan­la­rın­dan mil­let­ve­kil­le­ri­ne kadar bir­çok Par­la­men­ter yük­se­len haklı sese kulak tı­ka­ma­dı. İşken­ce­de­re Va­di­si­nin sesi TBMM de hemen hemen bütün genel baş­kan­lar ta­ra­fın­dan ses­len­di­ri­le­rek ta­ri­he ve­si­ka ola­cak not­lar ara­sın­da yer aldı.
İkiz­de­re bunca yıl­dır hiç bu kadar sos­yal ya­zı­lı ve gör­sel med­ya­da yer al­ma­mış­tı.
Ya­zı­lı ve sos­yal med­ya­da çok yer al­ma­sı­na rağ­men konu hak­kın­da İkiz­de­re’yi gör­me­yen bir­çok şah­sın ya­zı­lar yaz­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz.
Böl­ge­nin ha­va­sı­nı so­lu­ma­dan ora­da­ki hava du­ru­mu hak­kın­da açık­la­ma yap­mak ne kadar doğru.
İşken­ce dere va­di­si­ni hiç bil­me­yen­le­rin çok­bil­miş gibi ahkâm kes­me­le­ri­ni kabul et­mi­yo­rum.
Bu güzel va­di­ye ölüm ka­ra­rı olan taş ocağı ka­ra­rı ve­ren­ler An­ka­ra’dan va­di­yi gör­me­yen­ler­dir.
Oysa hal­kın sesi, gözü, ku­la­ğı ol­ma­sı ge­re­ken Basın men­su­bu işin ko­la­yı­na kop­ya­cı­lı­ğı­na kaç­ma­dan ye­rin­de gör­dük­ten sonra olum­lu ha­ber­ler yap­sa­lar daha inan­dı­rı­cı olur­du.