İKİZDEREDE KAMUOYUNDAN GİZLENEN TOPLANTILAR

Lo­jis­tik Liman dol­gu­su­na İkiz­de­re’den ta­şı­na­cak Ba­zalt Taş için açıl­mak is­te­nen Taş Oca­ğı­na yöre hal­kı­nın tep­ki­le­ri devam eder­ken, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ka­rar­na­me­si ile acele ara­zi­si ka­mu­laş­tı­rı­lan va­tan­daş­lar için bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı ya­pıl­dı­ğı iddia edil­di.

İşken­ce­de­re va­di­sin­de ara­zi­si ol­du­ğu fakat top­lan­tı­ya ça­ğı­rıl­ma­dık­la­rı­nı söy­le­yen va­tan­daş­lar ‘bu nasıl uy­gu­la­ma ve top­lan­tı an­la­mı­yo­ruz. İkiz­de­re’de Taş Ocağı hak­kın­da ya­pı­lan üçün­cü top­lan­tı. İlk top­lan­tı­da Vali Kemal Çeber, Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı Alt­ya­pı ve Ya­tı­rım­lar Genel Mü­dü­rü Yal­çın Eyi­gün ve AK Parti Mil­let­ve­kil­le­ri Ha­ya­ti Ya­zı­cı, Osman Bak, bu top­lan­tı­ya isim­le­ri ya­zı­lı şa­hıs­lar ve par­ti­li­ler alın­dı. Ga­ze­te­ci­le­rin ka­tıl­ma­sı­na da önce izin ve­ril­me­miş­ti.
İkinci bir top­lan­tı Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı İsmail Ka­ra­is­ma­iloğ­lu’nun gel­di­ği zaman ya­pıl­dı. Bu top­lan­tı­da halk­tan giz­len­di. Po­li­se ya­zı­lı liste ve­ri­le­rek ka­tı­lım sağ­lan­dı. Bu top­lan­tı­da da Ga­ze­te­ci­le­re izin ve­ril­me­di. Bizim an­la­ma­dı­ğı­mız bu top­lan­tı­lar kim­den sak­la­nı­yor. Niye ko­nu­şu­lan­lar giz­le­ni­yor.
En son üçün­cü top­lan­tı Çar­şam­ba Günü 26 Mayıs 2021 günü ya­pıl­dı. Biz ara­zi­si tes­pit edi­len alan için­de kal­ma­sı­na rağ­men bizim top­lan­tı­ya ka­tıl­ma­mız is­ten­me­miş ve top­lan­tı­ya ça­ğı­rıl­ma­mı­şız. Bu top­lan­tı­ya Trab­zon Ulaş­tır­ma Bölge Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri ve İkiz­de­re Kay­ma­ka­mı­nın ka­tıl­dı­ğı bil­gi­si­ni öğ­ren­dik. Bize Kal­kan­de­re As­li­ye Mah­ke­me­sin­den ara­zi­ni­zin ka­mu­laş­tı­rı­la­ca­ğı­na dair teb­li­gat geldi ama İlçede ya­pı­lan top­lan­tı­ya ça­ğı­rıl­mı­yo­ruz. Po­li­sin elin­de liste vardı. Sa­lo­na gi­ren­ler o lis­te­ye göre alın­dı.
44 ki­şi­nin ismi lis­te­de var ama benim ara­zim ka­mu­laş­tı­rı­la­ca­ğı halde bilgi almam en­gel­len­miş ve top­lan­tı­ya ça­ğı­rıl­ma­mı­şım. Bu nasıl bilgi verme veya bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı ara­zi­miz alı­na­cak ha­be­ri­miz olu­yor ama ya­pı­lan top­lan­tı giz­li­lik için­de ya­pı­lı­yor.
Kim ne ka­çı­rı­yor. Biz­ler­den en giz­len­mek is­te­ni­yor. Top­lan­tı­ya ka­tı­lan­la­rın ses ve gö­rün­tü al­ma­la­rı ya­sak­la­nı­yor.
Ta­şo­ca­ğı­na karşı olan­la­rın bu top­lan­tı­la­ra ça­ğı­rıl­ma­dı­ğı­nı göz­lem­li­yo­ruz. Ayıp gü­nah­tır. Gür­de­re köyü in­sa­nın­dan ne sak­la­nı­yor. Kö­yü­mü­zün büyük ço­ğun­lu­ğu ya­pı­lan top­lan­tı­la­ra ka­tı­la­mı­yor. Ka­tıl­ma­la­rı is­ten­mi­yor. Hangi de­vir­de ya­şı­yo­ruz. Hak­kı­mı­zı ne­re­de kim­den ara­ya­ca­ğız’ de­di­ler.


Haber: İsmet KÖ­SOĞ­LU