İkiz­de­re Ça­tal­te­pe Muh­ta­rı Ali Aycin’in gö­rev­den alın­ma­sıy­la bo­şa­lan Muh­tar­lık için 6 Ha­zi­ran 2021 Pazar Günü köyde seçim ya­pı­la­cak.

31 Mart 2019 yerel se­çi­min­de Ça­tal­te­pe Köyü Muh­tar­lı­ğı­na se­çi­len Ali Aycin’in se­çim­den önce ke­sin­leş­miş bir mah­kû­mi­yet ce­za­sı ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le İlçe İdare Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan gö­re­vin­den alın­mış­tı.
Yeni Muh­tar se­çi­mi için 6 Ha­zi­ran 2021 de Ça­tal­te­pe kö­yün­de san­dık ba­şı­na gi­di­lecek..
6 Ha­zi­ran da san­dık ba­şı­na gi­decek 188 seç­men Muh­tar seç­mek için oy kul­la­na­cak.
Muh­tar­lık için 4 ada­yın ya­rış­tı­ğı iddia edi­li­yor.


Haber: İsmet KÖ­SOĞ­LU