Rize Em­ni­yet İl Mü­dü­rü Nu­ret­tin GÖK­DU­MAN; Si­be­ray Pro­je­si Fa­ali­yet­le­ri kap­sa­mın­da, “Siber Zor­ba­lık­la Mü­ca­de­le Ko­nu­lu En Güzel 23 Nisan Me­saj­la­rı” ya­rış­ma­sın­da de­re­ce­ye girip ba­şa­rı­lı olan 3 öğ­ren­ci­yi öğ­ret­men­le­riy­le bir­lik­te ma­ka­mın­da mi­sa­fir etti. Ba­şa­rı­lı öğ­ren­ci­le­rin ka­zan­mış ol­duk­la­rı ödül­le­ri ken­di­le­ri­ne tak­tim etti.

Öğ­ren­ci­ler aile­le­riy­le bir­lik­te ken­di­le­ri­ni ma­ka­mın­da kabul eden, Rize İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Nu­ret­tin Gök­du­man’ın ken­di­le­ri­ne gös­ter­miş ol­du­ğu çok sıcak ilgi ve mi­sa­fir­per­ver­lik­ten do­la­yı aile­ce te­şek­kür et­ti­ler.
Em­ni­yet Genel Mü­dür­lü­ğü Siber Suç­lar­la Mü­ca­de­le Daire Baş­kan­lı­ğı ko­or­di­ne­sin­de yü­rü­tü­len SİBERAY Pro­je­si fa­ali­yet­le­ri çer­çe­ve­sin­de, sos­yal medya plat­form­la­rı üze­rin­den 06-14 yaş grubu ço­cuk­lar için dü­zen­le­nen Tür­ki­ye ge­ne­li 23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı ya­rış­ma­la­rın­dan;
“Siber Zor­ba­lık­la Mü­ca­de­le Ko­nu­lu En Güzel 23 Nisan Me­saj­la­rı” isim­li ya­rış­ma­da 3. olan Yaren MER­CAN, 4. olan Deren Su DEMİREL ile “2021 Yunus Emre Yılı Kap­sa­mın­da Siber Dün­ya­da Duru Türk­çe” isim­li ya­rış­ma­da 4. olan Fatma AKSOY isim­li öğ­ren­ci­le­rin aile­le­ri ve öğ­ret­men­le­ri, Rize İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Nu­ret­tin Gök­du­man’ın ma­ka­mın­da­ki mi­sa­fir­li­ğin ar­dın­dan, ba­şa­rı­lı öğ­ren­ci­le­rin ya­rış­ma­da elde et­tik­le­ri ba­şa­rı ne­ti­ce­sin­de ka­zan­mış ol­duk­la­rı ödül­le­ri İl Mü­dü­rü Gök­du­man ta­ra­fın­dan ken­di­le­ri­ne tak­dim edil­di.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI