Doktor Adayları Rize’de Aldıkları Simülasyon Eğitimiyle Saha Koşullarına Hazırlanıyor

Rize’de, 18 fark­lı üni­ver­si­ten­den gelen 34 dok­tor adayı tıp öğ­ren­ci­si­ne yö­ne­lik “Uy­gu­la­ma­lı Acil Mü­da­ha­le Si­mü­las­yon Eği­ti­mi” dü­zen­len­di.

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Tıp Fa­kül­te­si Kli­nik Si­mü­las­yon Eği­tim Mer­ke­zi’nde (RSİM) ger­çek­leş­ti­ri­len uy­gu­la­ma­lı eği­tim­de, dok­tor aday­la­rı 7 fark­lı se­nar­yo­ya göre has­ta­la­ra mü­da­ha­le­de bu­lun­du.
Ekip­ler, se­nar­yo­ya göre bir alış­ve­riş ma­ğa­za­sın­da düşen ki­şi­ye, ze­hir­le­nen, doğum yapan, yeni doğan bebek ve çarp­ma so­nu­cu ya­ra­lan­ma, kalp krizi ge­çir­mek­te olan has­ta­ya acil mü­da­ha­le­de bu­lun­du.
Hasta ya­kı­nı­nın da can­lan­dı­rıl­dı­ğı eği­tim­de, hasta ya­kın­la­rı acil ser­vi­se gi­re­rek dok­tor­la­rın mü­da­ha­le­sin­de ak­sa­ma­lar ya­şan­ma­sı­na se­be­bi­yet ver­me­si ve dok­tor­la­rın acil ser­vi­si kısa sü­re­de bo­şal­ta­rak hasta mü­da­ha­le ede­bil­me­si sağ­lan­dı.
Acil ser­vis­te has­ta­ya, kalp ma­sa­jı ya­pıl­dı, şok uy­gu­lan­dı ve damar yolu açı­la­rak ilaç ve­ril­di. Has­ta­lar ya­pı­lan mü­da­ha­le­ler­le ya­şa­ma dön­dü­rül­me­ye ça­lı­şıl­dı. Tıp Fa­kül­te­si Acil Tıp ana­bi­lim Dalı Baş­ka­nı Doç.Dr. Özlem Bilir, ga­ze­te­ci­le­re, eği­tim­le­rin dü­zen­len­di­ği si­mü­las­yon mer­ke­zi­nin Tür­ki­ye’nin sa­yı­lı ve en kap­sam­lı mer­kez­le­rin­den biri ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
Bilir, si­mü­las­yo­nun eği­ti­min bir par­ça­sı ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, şun­la­rı kay­det­ti:
“Tür­ki­ye’nin ve dün­ya­nın uğ­raş­tı­ğı pan­de­mi dö­ne­min­de tıp eği­ti­mi­ni biraz daha ses ge­ti­re­bil­mek ama­cıy­la dok­tor adayı ar­ka­daş­la­rı davet etti.
Ya­pı­lan 100 baş­vu­ru içe­ri­sin­den 18 üni­ver­si­te­yi davet ettik. 18 üni­ver­si­te­miz­den gelen dok­tor aday­la­rı bir hafta bo­yun­ca si­mü­las­yon mer­ke­zin­de bi­zim­le bir­lik­te bir takım se­nar­yo­la­rı can­lan­dır­dık.
Alış veriş mer­ke­zin­de­ki ölüm va­ka­sı­na, tra­fik ka­za­sı­na dış or­tam­da mü­da­ha­le ede­rek has­ta­ne­ye nak­let­me­le­ri­ni is­te­dik.
Doğum va­ka­sı­nı, doğum son­ra­sın­da yeni do­ğa­na mü­da­ha­le et­me­le­ri­ni, trav­ma has­ta­la­rı, be­ra­be­rin­de ze­hir­len­me va­ka­la­rı ile bir­lik­te bu dö­ne­min prob­le­mi olan Kovid ve be­ra­be­rin­de felç­li has­ta­la­ra nasıl mü­da­ha­le et­me­le­ri­ni is­te­dik.
Ha­zır­la­nan se­nar­yo­lar üze­rin­den ar­ka­daş­la­rı­mız ile oy­na­ya­rak eği­tim ve­re­rek daha ka­lı­cı ve etkin bir eği­tim amaç­la­dık.”
Si­mü­las­yon mer­ke­zi­nin eği­tim açı­sın­dan çok de­ğer­li ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Bilir, “Si­mü­las­yon eği­ti­mi in­şal­lah dok­tor aday­la­rı­mız için ya­rar­lı ol­muş­tur.
Bizim için çok ya­rar­lı bir yedi gün. Fay­da­lı ol­du­ğu­muz dü­şü­nü­yo­ruz.Bu bir ba­sa­mak eği­tim ve bunun de­va­mı ge­le­cek­tir.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi