Yüz­ler­ce ama­tör fut­bol ku­lü­bün­de bin­ler­ce ama­tör fut­bol­cu­nun me­rak­la bek­le­di­ği Böl­ge­sel Ama­tör Lig (BAL) tak­vi­mi açık­lan­dı.

Her yıl ül­ke­miz­de eylül ayı­nın son haf­ta­sın­da baş­la­yan ancak ya­şa­nan pan­de­mi do­la­yı­sıy­la 2020 yılı için­de baş­la­tı­la­ma­yan Böl­ge­sel Ama­tör Lig (BAL) maç­la­rı için Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu (TFF) ta­ra­fın­dan yeni tak­vim açık­lan­dı ve ligin 9 Ha­zi­ran 2021 ta­ri­hin­de baş­la­ya­ca­ğı du­yu­rul­du.
Yak­la­şık 8 aylık bir ge­cik­me­nin ya­şan­dı­ğı 2020-2021 yılı BAL se­zo­nun­da bin­ler­ce ama­tör fut­bol­cu ya­şa­nan be­lir­siz­lik ne­de­niy­le tepki gös­ter­miş ve ses­le­ri­ni Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’a da du­yu­ra­rak lig­le­ri­nin en kısa sü­re­de baş­la­ma­sı­nı talep et­miş­ler­di. Ya­şa­nan ge­liş­me so­nun­da 26 Şubat 2021 ta­ri­hin­de ligin 17 Nisan iti­ba­riy­le 266 ta­kı­mın ka­tı­lı­mıy­la baş­la­ya­ca­ğı açık­la­nır­ken, ülke ge­ne­lin­de artan ko­ro­na virüs va­ka­la­rı ne­de­niy­le lig yine er­te­len­miş­ti.
26 Mayıs ta­ri­hin­de açık­la­nan yeni tak­vim ile 2020-2021 yılı BAL se­zo­nu 32 grup­ta 108 ta­kı­mın ka­tı­lı­mıy­la oy­na­na­cak ve ligin so­nun­da 8 takım 3. Lig’e yük­se­lecek. BAL Ligi’nin baş­la­ya­cak ol­ma­sı, Çam­lı­hem­şin Be­le­di­yes­por, İl Özel İda­res­por ve Sa­lar­has­por ta­kım­la­rı­nın aynı grup­ta mü­ca­de­le ede­ce­ği Rize’de de se­vinç­le kar­şı­lan­dı.
Ha­zır­lık­la­rı­na yak­la­şık 8 ay önce baş­la­yan Rize İl Özel İdare Spor Ku­lü­bü’nde Tek­nik Di­rek­tör Mi­ka­il Üzüm­cü, “Yedi aydır be­lir­siz bir süreç vardı. Ka­tı­lan bütün ta­kım­la­rı­mı­za ha­yır­lı uğur­lu olsun.
Rab­bim ka­za­sız be­la­sız bir lig nasip etsin” dedi.
He­def­le­ri­nin Rize gru­bu­nu şam­pi­yon ola­rak ta­mam­la­mak ve kalan maç­la­rı da ka­za­nıp 3. Lig’e çık­mak ol­du­ğu­nu söy­le­yen Üzüm­cü, “Biz böl­ge­nin ço­cuk­la­rı­nı oy­na­ta­rak hep be­ra­ber bir he­de­fe ulaş­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğız.
Ay­lar­dır emek veren pırıl pırıl bir eki­bi­miz var. Biz bu ekip­le yola gir­dik ve bu ekip­le devam ede­ce­ğiz.
Gönül ister ki biz çı­ka­lım ve Rize’mizi güzel bir şe­kil­de tem­sil et­me­ye ça­lı­şa­lım.
Hak eden, cen­til­men­ce oy­na­yan, bu­ra­dan çıkar in­şal­lah. Rize’mize ya­kı­şır bir şe­kil­de dı­şa­rı­da oy­na­ya­ca­ğı­mı­za emi­nim. Hak ede­nin ka­zan­dı­ğı bir lig ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum” diye ko­nuş­tu.
Rize İl Özel İdare Spor Ku­lü­bü Spor­tif Di­rek­tö­rü Sü­ley­man Baş ise ligin baş­la­ma­sıy­la il­gi­li be­lir­siz­li­ğin ni­ha­yet sona er­di­ği­ni dile ge­ti­re­rek, “Sı­kış­tı­rıl­mış bir lig oy­na­ya­ca­ğız. Üç takım var, hak eden ka­zan­sın ve şam­pi­yon olsun. Rize’den 3. Lig’e bir takım ka­zan­dır­mak mak­sa­dıy­la yola çık­tık. Sekiz aydır ça­lı­şı­yo­ruz. Çok zor ra­kip­ler bek­li­yor bizi. Statü pek doğal ol­ma­dı ama hiç yok­tan iyi­dir” açık­la­ma­sı­nı yaptı.
Ligin ilk ma­çın­da Rize İl Özel İda­res­por ta­kı­mıy­la oy­na­ya­cak olan ve yak­la­şık 6 aydır ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Sa­lar­has­por’da ise Tek­nik Di­rek­tör Ercan Ya­zı­cı, “Yak­la­şık 6 aydır emek ve­ri­yo­ruz. Bu sü­reç­te maddi ma­ne­vi çok zor­luk­lar ya­şa­dık. Ama en so­nun­da ni­ha­yet bu lig oy­na­na­cak. En azın­dan ço­cuk­lar için bir fır­sat. Rize’deki üç ta­kı­mı­mız için de ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum.
Ni­ye­ti­miz bir Rize ta­kı­mı­mı­zın 3. Lig’e çık­ma­sı­dır. Bu ligi ben yerel ta­bir­le “Haş­la­ma Lig” ola­rak isim­len­di­ri­yo­rum. Bu ligi böyle haş­la­ma bir lig ola­rak bi­ti­re­ce­ğiz.
Ama kö­tü­nün iyisi di­ye­lim. En azın­dan ço­cuk­la­rın ver­miş ol­du­ğu emek­ler boşa git­me­yecek. Gönül is­ter­di ki başta bu lig oy­nan­sın. Zaten şim­di­ye kadar çok­tan bit­miş­ti.
Veya en ba­şın­dan bu lig bu sene oy­nan­ma­ya­cak de­se­ler­di ve bu kadar emek ve­ril­me­sey­di. Kö­tü­nün iyisi ola­rak ni­te­len­di­ri­yo­ruz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Haber Merkezi