Ar­de­şen Be­le­di­ye ve Ar­de­şen Zi­ra­at Oda­sıy­la bir­lik­te yü­rüt­tü­ğü pro­je­de üre­ti­ci­le­re, top­lam­da 10 bin adet çe­şit­li sebze fi­de­si da­ğı­tıl­dı.

Rize’nin Ar­de­şen İlçe­sin­de İlçe Be­le­di­ye­si ve Zi­ra­at Oda­sı­nın iş bir­li­ğin­de ya­pı­lan proje kap­sa­mın­da va­tan­daş­la­ra 10 bin adet sebze fi­de­si da­ğı­tıl­dı. Ar­de­şen İlçe­si­ne bağlı Fır­tı­na Ma­hal­le­sin­de, bir kısmı İlçe Be­le­di­ye­si­ne ait se­ra­lar­da ye­tiş­ti­ri­len, bir kısmı da İlçe Zi­ra­at odası ta­ra­fın­dan temin edi­len 10 bin adet do­ma­tes, pat­lı­can, biber ve sa­la­ta­lık fi­de­si ya­pı­lan bir prog­ram­la üc­ret­siz ola­rak va­tan­da­şa da­ğı­tıl­dı.
Ar­de­şen Be­le­di­ye­si­ne ait sera te­sis­le­rin­de dü­zen­le­nen prog­ra­ma Ar­de­şen İlçe Kay­ma­ka­mı Ekrem Çeçen, İlçe Be­le­di­ye Baş­ka­nı Avni Kahya, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Erdal Yıl­dı­rım, AK Parti İlçe Baş­ka­nı Mus­ta­fa Terzi, İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Ali Reşat Yazar, İlçe Ti­ca­ret Odası Baş­ka­nı İsmail Ku­yum­cu, İlçe Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Oda Baş­ka­nı Tah­sin Bekir Ya­zı­cı, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Y. Kenan Ha­ti­poğ­lu, Mus­ta­fa Ön, Be­le­di­ye Mec­lis Üye­le­ri, AK Parti İlçe Kadın Kol­la­rı Baş­ka­nı Fatma Oku­tan, İlçe Kü­tüp­ha­ne Mü­dü­rü Ni­ya­zi Gül, Be­le­di­ye Daire Mü­dür­le­ri ve Va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.
Ka­ba­oğ­lu; Fi­de­le­ri Ço­cuk­la­ra Dik­ti­rin
İlçe Zi­ra­at odası Baş­ka­nı Turan Ka­ba­oğ­lu ise ko­nuş­ma­sın­da; Be­le­di­ye­miz­le bir­lik­te ya­pı­lan bu et­kin­lik içe­ri­ğin­de 10 bin adet sebze fi­de­si da­ğı­tı­yo­ruz. Kıy­met­li va­tan­daş­la­rı­mız siz­ler­den is­te­ği­miz tek bir şey var, bu fi­de­le­ri top­rak­la bu­luş­tu­rur­ken mut­lak su­ret­te ço­cuk­la­rı­nız ile bir fa­ali­yet ya­pa­rak dik­me­niz­dir.
Öte yan­dan ge­lecek yıl için de İlçe Zi­ra­at odası ola­rak güzel bir pro­je­mi­ze hayat ve­re­ce­ğiz. Böl­ge­mi­zin geçim kay­na­ğı sta­tü­sün­de olan Çay’ımızı fi­de­leş­tir­me­ye baş­la­dık. Önü­müz­de­ki yıl İlçe­mi­ze bağlı her bir köye 1 dönüm ara­zi­yi kap­la­ya­cak kadar sa­yı­da va­tan­da­şa Çay fi­de­si da­ğı­ta­ca­ğız.
Bu günde bu­ra­da İlçe Be­le­di­ye­miz­le bir­lik­te ortak bir proje kap­sa­mın­da 10 bin adet sebze fi­de­si­ni siz kıy­met­li hem­şe­ri­le­ri­mi­ze da­ğıt­mak­ta­yız. Et­kin­li­ği­miz Böl­ge­mi­ze ve İlçe­mi­ze şim­di­den ha­yır­lı olsun.” İfa­de­le­ri­ne yer verdi.
Fide Da­ğı­tım Prog­ra­mın­da bir ko­nuş­ma yapan Ar­de­şen Be­le­di­ye Baş­kan Avni Kahya ko­nuş­ma­sın­da şun­la­ra de­ğin­di; “ Ar­de­şen Be­le­di­ye­si ola­rak geç­ti­ği­miz yıl ol­du­ğu gibi bu yılda böl­ge­miz­den top­la­nan ata to­hum­la­rı­mı­zı se­ra­la­rı­mız­da fide ola­rak ye­tiş­ti­rip hal­kı­mız arz et­mek­te­yiz. Geç­ti­ği­miz yıl 4 bin adet sebze fi­de­si da­ğıt­tık. Bu yıl ise İlçe Zi­ra­at Oda­mız­dan da des­tek ala­rak bu sa­yı­yı üçe kat­la­ya­rak 10 bir in üze­rin­de sebze fi­de­si­ni bu gün bu­ra­da hal­kı­mı­za da­ğıt­mak­ta­yız.
Proje or­ta­ğı­mız olan Zi­ra­at Oda­mı­za da bu pro­je­de bize olan des­tek­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür ede­riz.
Bu et­kin­li­ği geç­ti­ği­miz yıl Be­le­di­ye bi­na­mı­zın önün­de yap­mış­tık. Bu yıl ise va­tan­daş­la­rı­mı­zın ata to­hum­la­rın­dan or­ga­nik bir şe­kil­de fi­de­le­ri nasıl elde et­ti­ği­mi­zi gör­me­le­ri için sera ala­nın­da yap­tık. Şuan için­de bu­lun­du­ğu­muz yer­leş­ke 5 bin M2 alan­da 2 si kar­bon fiber tam ka­pa­lı 2 si de yarı açık olmak üzere 4 adet se­ra­mız ve ta­ma­men açık uy­gu­la­ma alan­la­rı­mız mev­cut.
Böl­ge­mi­zin kay­bol­ma­ya yüz tutan ata to­hum­la­rı­nın yanı sıra yine kay­bo­lan de­ğer­le­ri­miz­den armut po­pü­las­yo­nuy­la il­gi­li İlçe Zi­ra­at oda­mız, Pazar ve Fın­dık­lı İlçe­miz­de bu­lu­nan va­tan­daş­la­rı­mız­dan da des­tek ala­rak gen ha­vu­zu oluş­tur­duk. Bu sa­ye­de Doğu Ka­ra­de­niz böl­ge­sin­de bi­li­nen 90 adet ata to­hu­mu armut fi­de­le­ri­miz­den 36 sini top­rak­la bu­luş­tur­duk ve önü­müz­de­ki sü­reç­te bu or­ga­nik ata mi­ra­sı armut fi­de­le­ri­mi­zi kıy­met­li bölge hal­kı­mı­za arz ede­ce­ğiz.
Bugün ise or­ga­nik ye­tiş­ti­ri­len sebze fi­de­le­ri­mi­zi hal­kı­mız ile bu­luş­tur­ma adına bir araya gel­dik. Bu et­kin­li­ği­mi­zin böl­ge­ye ve il­çe­ye ha­yır­lı ol­ma­sı­nı Yüce Mevla’dan Niyaz ede­rim.” Şek­lin­de ko­nuş­tu.
Kay­ma­kam Çeçen; Ata To­hum­la­rı­na Sahip çı­kı­yo­ruz
İlçe Kay­ma­ka­mı Ekrem Çeçen ko­nuş­ma­sın­da şun­la­ra de­ğin­di; “il­çe­miz­de üre­ti­me da­ya­lı ya­pı­lan pro­je­le­rin hayat bul­ma­sın­da emek­le­ri olan kurum ku­ru­luş ve ki­şi­le­re te­şek­kür ede­rek söz­le­ri­me baş­la­mak is­te­rim. Bugün bu­ra­da özel­lik­le or­ga­nik ata to­hum­la­rı­nın gen ha­vu­zu oluş­tu­ru­la­rak fi­de­leş­ti­ril­me­si ve halka arz edil­me­si ko­nu­sun­da güzel bir pro­je­nin hayat bul­ma­sı­na bir­lik­te ta­nık­lık et­mek­te­yiz. İlçe Be­le­di­ye­miz ve İlçe Zi­ra­at Oda­mı­zın or­tak­la­şa prog­ram­la­dı­ğı “Fide Biz­den Ürün Siz­den” konu baş­lı­ğıy­la da­ğı­tı­lan 10 bir adet sebze fi­de­si­nin top­rak­la bu­luş­ma­sın­da ön­cü­lük ya­pa­rak va­tan­da­şa üc­ret­siz da­ğı­tıl­ma­sı ge­lecek ne­sil­le­re ata to­hum­la­rı­nın da devri ni­te­li­ğin­de­dir. Va­tan­daş­la­rı­mız­dan ri­ca­mız bu fi­de­le­rin top­rak­la bu­luş­ma anı­nın mut­la­ka ço­cuk­lar­la bir­lik­te ya­pıl­ma­sı­dır.
Kay­bol­ma­ya yüz tutan ata to­hum­la­rı­nın ve böl­ge­de ye­ti­şen fark­lı cins meyve ağaç­la­rı­nın geri ka­za­nı­mı için İlçe­miz­de baş­la­tı­lan gen ha­vu­zu pro­je­si­nin yaygın­la­şa­rak atıp bölge ve ül­ke­ye örnek ola­ca­ğı inan­cın­da­yım. Bun­dan mü­te­vel­lit bu gün bu­ra­da ya­pı­lan et­kin­li­ğin İlçe, bölge ve ülke ta­rı­mı­nın ge­le­ce­ği için ha­yır­la­ra ve­si­le ol­ma­sı­nı yüce Allah’tan di­le­rim.” İfa­de­le­ri­ni ku­lan­dı. Ar­de­şen Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen prog­ram­da; Pro­to­kol ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan va­tan­daş­la­ra 10 bin adet sebze fi­de­si da­ğı­tıl­dı.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI