Afrikalı Çay İşçilerinin Hayali Çaykur Rizespor’da Forma Giymek

Çay top­la­mak için Rize’ye gelen Af­ri­ka­lı çay iş­çi­le­ri, mo­la­la­rı­nı fut­bol oy­na­ya­rak de­ğer­len­di­ri­yor.

Pan­de­mi ne­de­niy­le Gür­cis­tan uy­ruk­lu çay tarım iş­çi­le­ri, sınır ka­pı­la­rı­nın ka­pan­ma­sıy­la geçen yıl ol­du­ğu gibi bu yılda ül­ke­ye giriş ya­pa­ma­dı. Gürcü iş­çi­le­rin ge­le­me­me­si ile Ri­ze­li çay müs­tah­sil­le­ri fark­lı yol­la­ra baş­vu­ra­rak büyük şe­hir­ler­de fark­lı iş­ler­le uğ­ra­şan Af­ri­ka­lı­la­rı Rize’ye çay top­la­ma­ya ça­ğır­dı. Rize’ye gelen Af­ri­ka­lı­lar ise çay­lık­lar­da renk­li gö­rün­tü­ler oluş­tur­du. Sa­de­ce çay top­la­mak­ta ba­şa­rı­lı ol­ma­yan Af­ri­ka­lı­lar kendi ara­la­rın­da oy­na­dık­la­rı fut­bol ile de her­ke­sin dik­ka­ti­ni çe­ki­yor. Mo­la­la­rı fut­bol ile de­ğer­len­di­ren Gam­bi­ya­lı çay tarım iş­çi­le­ri, ken­di­le­ri gibi Rize’ye çay top­la­mak için gelen Su­ri­ye uy­ruk­lu çay tarım iş­çi­le­ri ile de eğ­len­ce­li vakit ge­çi­ri­yor. Kı­sıt­la­ma­nın kalk­ma­sı­nı 4 gözle bek­le­yen çay iş­çi­le­ri fut­bol oy­na­mak için halı sa­ha­la­rın açıl­ma­sı için de sa­bır­sız­la­nı­yor.
“Fut­bol oy­na­mak çay top­la­mak­tan daha ke­yif­li bizim için”
Bir çok Af­ri­ka­lı’nın ül­ke­le­rin­den dün­ya­nın dört bir ya­nı­na ha­yat­la­rı­nı kur­tar­mak için çık­tı­ğı­nı ve bir ço­ğu­nun fut­bol­cu olmak ha­ya­li ta­şı­dı­ğı­nı söy­le­yen Gam­bi­ya­lı Mu­ham­med “Fut­bol oy­na­mak çay top­la­mak­tan daha güzel. Şimdi ben çay top­lu­yo­rum ama Ri­zes­por’a gi­din­ce çay top­la­ma­ya­ca­ğım. Bu­ra­da me­na­je­rim var benim. Faruk abim benim me­na­je­rim. Çay top­la­dık­tan sonra fut­bol oy­na­mak is­ti­yo­ruz” dedi.
Fut­bo­lu ve Ri­zes­por’u çok sev­di­ği­ni be­lir­ten She­ıkh Tıjan Dar­boe ise “Fut­bol se­vi­yo­rum, fut­bol çok güzel. Çay top­lu­yo­rum ama ben fut­bo­lu çok iyi bi­li­yo­rum. Ben Ri­zes­por’u se­vi­yo­rum ve orada oy­na­mak is­ter­dim. Çay top­la­mak bi­ti­yor. Fut­bol oy­na­mak is­ti­yo­rum. Fut­bo­lu ve Ri­zes­por’u çok se­vi­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Haber Merkezi