Monthly Archives: Haziran 2021

KOLCU’NUN HSK ÜYELİĞİNE SEÇİLMESİ RİZE’DE SEVİNÇLE KARŞILANDI

Hâ­kim­ler ve Sav­cı­lar Ku­ru­lu­na (HSK) se­çi­len 7 yeni üye ile Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ın ata­dı­ğı 4 üyeye iliş­kin ka­rar­lar Resmi Ga­ze­te ‘de ya­yım­lan­dı.

Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan, Hâ­kim­ler ve Sav­cı­lar Ku­ru­lu (HSK) üye­li­ği­ne se­çi­len Trab­zon Bölge Ad­li­ye Mah­ke­me­si Baş­ka­nı İbra­him KOLCU’nun yeni gö­re­vi Rize ili ve doğ­du­ğu İyi­de­re il­çe­sin­de se­vinç­le kar­şı­lan­dı.
Resmi Ga­ze­te ‘de ya­yım­la­nan ka­ra­ra göre, İdari Yargı Hâkim ve Sav­cı­la­rı ara­sın­dan HSK üye­lik­le­ri sona eren, Halil KOÇ ve Meh­met Akif EKİNCİ ile Trab­zon Bölge Ad­li­ye Mah­ke­me­si Baş­ka­nı İbra­him KOLCU ve İstan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı Ve­ki­li Ömer Faruk YIL­DI­RIM, Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip ER­DO­ĞAN ta­ra­fın­dan HSK üye­lik­le­ri­ne se­çil­di­ler.
TBMM Genel Ku­ru­lu­nun 25 Mayıs’taki 83’üncü bir­le­şi­min­de ya­pı­lan seçim so­nu­cun­da şu isim­le­rin HSK’ye se­çil­di­ği be­lir­til­di, Ergün Şahin (Yar­gı­tay üyesi), Ömür Topaç (Yar­gı­tay üyesi), Sinan Esen (Yar­gı­tay üyesi), Aysel De­mi­rel (Da­nış­tay üyesi), Cum­hur Şahin (öğ­re­tim üyesi), Bilal Temel (Avu­kat), Hamit Ko­ca­bey’ (Avu­kat) Karar, Ana­ya­sa’nın 159’uncu mad­de­si ile 6087 sa­yı­lı Hâ­kim­ler ve Sav­cı­lar Ku­ru­lu Ka­nu­nu’nun 18’inci mad­de­si ge­re­ğin­ce ve­ril­di. HSK Genel Ku­ru­lu, Ada­let Ba­ka­nı (Baş­kan), Ada­let Ba­kan­lı­ğı il­gi­li Bakan Yar­dım­cı­sı ile Cum­hur­baş­ka­nın­ca se­çi­len dört ve Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­sin­ce se­çi­len yedi üye olmak üzere 13 üye­den olu­şu­yor.
İBRAHİM KOLCU KİMDİR?
1971 yı­lın­da Rize’nin İyi­de­re İlçe­sin­de doğdu. 1977-1982 yıl­la­rı ara­sın­da, Or­ta­oku­lu İyi­de­re’de, 1985-1988 yıl­la­rı ara­sın­da Rize Li­se­sin­den mezun oldu. 1990 yı­lın­da Konya Sel­çuk Üni­ver­si­te­si Hukuk Fa­kül­te­si­ni ka­zan­dı. 1990 yı­lın­da baş­la­dı­ğı Hukuk Fa­kül­te­sin­den 1994 yı­lın­da mezun oldu. 1995 yı­lın­da Avu­kat­lık sta­jı­mı bi­tir­dik­ten sonra 1996’da kısa dönem er ola­rak Ba­lı­ke­sir Or­du­do­na­tım Er Eği­ti­mi Okulu ve Is­par­ta 58. Tümen Ko­mu­tan­lı­ğın­da as­ker­lik va­zi­fe­si­ni ta­mam­la­dı. 1998 yı­lın­da ÖSYM’nin yap­mış ol­du­ğu ilk hâ­kim-sav­cı aday­lı­ğı sı­na­vın­da mü­la­ka­ta girme hakkı ka­za­na­rak ve mü­la­kat­ta da ba­şa­rı­lı kabul edi­le­rek, 1998 yılı 17 Ağus­tos’ta hâ­kim­lik sta­jı­na baş­la­dı. 2001 yılı Ocak ayın­da HSYK kura ka­rar­na­me­si ile Bay­burt Hâ­kim­li­ği­ne atan­dı. 6 Şubat 2001 yı­lın­da hâ­kim­lik mes­le­ği­ne baş­la­dı. Sı­ra­sıy­la, 2004’te Ey­ne­sil il­çe­si, 2006’da Ar­da­han ili Hâ­kim­li­ği­ne atan­dı. 2008 yı­lın­da Şe­bin­ka­ra­hi­sar Ağır Ceza Mah­ke­me­si Baş­kan­lı­ğı­na, 2011 yı­lın­da Bi­le­cik Ağır Ceza Mah­ke­me­si Baş­kan­lı­ğı­na, 2013 yı­lın­da Trab­zon Hâ­kim­li­ği­ne, 1 yıl Trab­zon As­li­ye Ceza Mah­ke­me­si Hâ­ki­mi ola­rak ça­lış­tı. 2014 yılı yaz ka­rar­na­me­si ile Trab­zon 1. Ağır Ceza Mah­ke­me­si Baş­ka­nı ola­rak atan­dı. 2017 yılı yetki ka­rar­na­me­si ile Trab­zon 2. Ağır Ceza Mah­ke­me­si (Terör Mah­ke­me­si) Baş­kan­lı­ğı­na atan­dı. 2019 yı­lın­da Trab­zon Bölge Ad­li­ye Mah­ke­me­si Baş­ka­nı ola­rak atan­dı. Yeni HSK üyesi Kolcu; Evli iki çocuk ba­ba­sı­dır.

Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

Doktor Adayları Rize’de Aldıkları Simülasyon Eğitimiyle Saha Koşullarına Hazırlanıyor

Rize’de, 18 fark­lı üni­ver­si­ten­den gelen 34 dok­tor adayı tıp öğ­ren­ci­si­ne yö­ne­lik “Uy­gu­la­ma­lı Acil Mü­da­ha­le Si­mü­las­yon Eği­ti­mi” dü­zen­len­di.

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Tıp Fa­kül­te­si Kli­nik Si­mü­las­yon Eği­tim Mer­ke­zi’nde (RSİM) ger­çek­leş­ti­ri­len uy­gu­la­ma­lı eği­tim­de, dok­tor aday­la­rı 7 fark­lı se­nar­yo­ya göre has­ta­la­ra mü­da­ha­le­de bu­lun­du.
Ekip­ler, se­nar­yo­ya göre bir alış­ve­riş ma­ğa­za­sın­da düşen ki­şi­ye, ze­hir­le­nen, doğum yapan, yeni doğan bebek ve çarp­ma so­nu­cu ya­ra­lan­ma, kalp krizi ge­çir­mek­te olan has­ta­ya acil mü­da­ha­le­de bu­lun­du.
Hasta ya­kı­nı­nın da can­lan­dı­rıl­dı­ğı eği­tim­de, hasta ya­kın­la­rı acil ser­vi­se gi­re­rek dok­tor­la­rın mü­da­ha­le­sin­de ak­sa­ma­lar ya­şan­ma­sı­na se­be­bi­yet ver­me­si ve dok­tor­la­rın acil ser­vi­si kısa sü­re­de bo­şal­ta­rak hasta mü­da­ha­le ede­bil­me­si sağ­lan­dı.
Acil ser­vis­te has­ta­ya, kalp ma­sa­jı ya­pıl­dı, şok uy­gu­lan­dı ve damar yolu açı­la­rak ilaç ve­ril­di. Has­ta­lar ya­pı­lan mü­da­ha­le­ler­le ya­şa­ma dön­dü­rül­me­ye ça­lı­şıl­dı. Tıp Fa­kül­te­si Acil Tıp ana­bi­lim Dalı Baş­ka­nı Doç.Dr. Özlem Bilir, ga­ze­te­ci­le­re, eği­tim­le­rin dü­zen­len­di­ği si­mü­las­yon mer­ke­zi­nin Tür­ki­ye’nin sa­yı­lı ve en kap­sam­lı mer­kez­le­rin­den biri ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
Bilir, si­mü­las­yo­nun eği­ti­min bir par­ça­sı ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, şun­la­rı kay­det­ti:
“Tür­ki­ye’nin ve dün­ya­nın uğ­raş­tı­ğı pan­de­mi dö­ne­min­de tıp eği­ti­mi­ni biraz daha ses ge­ti­re­bil­mek ama­cıy­la dok­tor adayı ar­ka­daş­la­rı davet etti.
Ya­pı­lan 100 baş­vu­ru içe­ri­sin­den 18 üni­ver­si­te­yi davet ettik. 18 üni­ver­si­te­miz­den gelen dok­tor aday­la­rı bir hafta bo­yun­ca si­mü­las­yon mer­ke­zin­de bi­zim­le bir­lik­te bir takım se­nar­yo­la­rı can­lan­dır­dık.
Alış veriş mer­ke­zin­de­ki ölüm va­ka­sı­na, tra­fik ka­za­sı­na dış or­tam­da mü­da­ha­le ede­rek has­ta­ne­ye nak­let­me­le­ri­ni is­te­dik.
Doğum va­ka­sı­nı, doğum son­ra­sın­da yeni do­ğa­na mü­da­ha­le et­me­le­ri­ni, trav­ma has­ta­la­rı, be­ra­be­rin­de ze­hir­len­me va­ka­la­rı ile bir­lik­te bu dö­ne­min prob­le­mi olan Kovid ve be­ra­be­rin­de felç­li has­ta­la­ra nasıl mü­da­ha­le et­me­le­ri­ni is­te­dik.
Ha­zır­la­nan se­nar­yo­lar üze­rin­den ar­ka­daş­la­rı­mız ile oy­na­ya­rak eği­tim ve­re­rek daha ka­lı­cı ve etkin bir eği­tim amaç­la­dık.”
Si­mü­las­yon mer­ke­zi­nin eği­tim açı­sın­dan çok de­ğer­li ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Bilir, “Si­mü­las­yon eği­ti­mi in­şal­lah dok­tor aday­la­rı­mız için ya­rar­lı ol­muş­tur.
Bizim için çok ya­rar­lı bir yedi gün. Fay­da­lı ol­du­ğu­muz dü­şü­nü­yo­ruz.Bu bir ba­sa­mak eği­tim ve bunun de­va­mı ge­le­cek­tir.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi

GÖKDUMAN; BAŞARILI ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİNİ TAKDİM ETTİ

Rize Em­ni­yet İl Mü­dü­rü Nu­ret­tin GÖK­DU­MAN; Si­be­ray Pro­je­si Fa­ali­yet­le­ri kap­sa­mın­da, “Siber Zor­ba­lık­la Mü­ca­de­le Ko­nu­lu En Güzel 23 Nisan Me­saj­la­rı” ya­rış­ma­sın­da de­re­ce­ye girip ba­şa­rı­lı olan 3 öğ­ren­ci­yi öğ­ret­men­le­riy­le bir­lik­te ma­ka­mın­da mi­sa­fir etti. Ba­şa­rı­lı öğ­ren­ci­le­rin ka­zan­mış ol­duk­la­rı ödül­le­ri ken­di­le­ri­ne tak­tim etti.

Öğ­ren­ci­ler aile­le­riy­le bir­lik­te ken­di­le­ri­ni ma­ka­mın­da kabul eden, Rize İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Nu­ret­tin Gök­du­man’ın ken­di­le­ri­ne gös­ter­miş ol­du­ğu çok sıcak ilgi ve mi­sa­fir­per­ver­lik­ten do­la­yı aile­ce te­şek­kür et­ti­ler.
Em­ni­yet Genel Mü­dür­lü­ğü Siber Suç­lar­la Mü­ca­de­le Daire Baş­kan­lı­ğı ko­or­di­ne­sin­de yü­rü­tü­len SİBERAY Pro­je­si fa­ali­yet­le­ri çer­çe­ve­sin­de, sos­yal medya plat­form­la­rı üze­rin­den 06-14 yaş grubu ço­cuk­lar için dü­zen­le­nen Tür­ki­ye ge­ne­li 23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı ya­rış­ma­la­rın­dan;
“Siber Zor­ba­lık­la Mü­ca­de­le Ko­nu­lu En Güzel 23 Nisan Me­saj­la­rı” isim­li ya­rış­ma­da 3. olan Yaren MER­CAN, 4. olan Deren Su DEMİREL ile “2021 Yunus Emre Yılı Kap­sa­mın­da Siber Dün­ya­da Duru Türk­çe” isim­li ya­rış­ma­da 4. olan Fatma AKSOY isim­li öğ­ren­ci­le­rin aile­le­ri ve öğ­ret­men­le­ri, Rize İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Nu­ret­tin Gök­du­man’ın ma­ka­mın­da­ki mi­sa­fir­li­ğin ar­dın­dan, ba­şa­rı­lı öğ­ren­ci­le­rin ya­rış­ma­da elde et­tik­le­ri ba­şa­rı ne­ti­ce­sin­de ka­zan­mış ol­duk­la­rı ödül­le­ri İl Mü­dü­rü Gök­du­man ta­ra­fın­dan ken­di­le­ri­ne tak­dim edil­di.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

SİGARAYI BIRAKMANIZI RİCA EDİYORUM

Si­ga­ra ba­ğım­lı­lı­ğıy­la hemen hemen her kan­ser türü ara­sın­da doğ­ru­dan bir iliş­ki bu­lu­nur. Ay­rı­ca ik­ti­dar­sız­lık, felç, ülser, kro­nik bron­şit, bacak damar has­ta­lık­la­rı, kalp krizi ve KOAH gibi has­ta­lık­la­ra yol açar.
Si­ga­ra­yı Bı­rak­mak İçin;
Psi­ki­yat­rist­ler, bilim adam­la­rı ve Ye­şi­lay yet­ki­li­le­ri, si­ga­ra­yı bir­den­bi­re bı­rak­ma­nın daha kolay ol­du­ğu­nu tav­si­ye edi­yor­lar:
Kesin karar verin, ken­di­ni­ze gü­ve­nin, ira­de­ni­zi kul­la­nın!
Si­ga­ra içen ar­ka­daş ve çev­re­ler­den uzak durun!
Si­ga­ra­yı ha­tır­la­tan kül tab­la­sı, si­ga­ra pa­ke­ti, kib­rit gibi şey­le­ri gö­zü­nüz­den ırak tutun!
Si­ga­ra ar­zu­su ha­tır­la­tan yi­yecek ve içe­cek­ler­den uzak durun!
Si­ga­ra tek­lif­le­ri­ni na­zik­çe ve ka­rar­lı şe­kil­de geri çe­vi­rin!
Her fır­sat­ta dua ede­rek, Al­lah­tan yar­dım di­le­yin!
Si­ga­ra­yı bı­rak­tık­tan sonra;
20 da­ki­ka sonra: Kan ba­sın­cı ve nabız nor­ma­le döner. El ve ayak do­la­şı­mı dü­ze­lir.
8 saat sonra: Kalp krizi riski aza­lır, sağ­lık­lı in­sa­na yakın du­ru­ma ge­li­nir.
1 gün sonra: Vücut kar­bon­di­ok­sit­ten arı­nır.
2 gün sonra: Kan­da­ki ni­ko­tin dü­ze­yi aza­lır. Tat ve koku alma nor­mal insan gibi olur.
3 gün sonra: Nefes almak ko­lay­la­şır ve his­se­di­lir de­re­ce­de iyi­le­şir.
3 ay sonra: Ak­ci­ğer­ler %30 daha fazla ça­lı­şır ve içe­ri­sin­de­ki kiri de at­ma­ya baş­lar.
6 ay sonra: Ök­sü­rük ve hı­rıl­tı­lı sesli soluk alıp verme gibi so­lu­num yolu prob­lem­le­ri dü­ze­lir.
1 yıl sonra: Ko­ro­ner kalp has­ta­lı­ğı riski yarı ya­rı­ya aza­lır.
2 yıl sonra: Me­sa­ne kan­se­ri riski %50 aza­lır.
5 yıl sonra: Kalp krizi ve yemek bo­ru­su kan­se­ri riski %50 aza­lır.
12 yıl sonra: Kalp ve tan­si­yon hiç si­ga­ra iç­me­miş gibi nor­mal­le­şir.
(Bay­ram Ali Ka­val­cı Ye­şi­lay Ce­mi­ye­ti Rize Ku­ru­cu­su ve Eski Ye­şi­lay Tem­sil­ci­si)

ARDEŞEN’DE, “FİDE BİZDEN ÜRÜN SİZDEN” TANITIMIYLA 10 BİN FİDE DAĞITILDI

Ar­de­şen Be­le­di­ye ve Ar­de­şen Zi­ra­at Oda­sıy­la bir­lik­te yü­rüt­tü­ğü pro­je­de üre­ti­ci­le­re, top­lam­da 10 bin adet çe­şit­li sebze fi­de­si da­ğı­tıl­dı.

Rize’nin Ar­de­şen İlçe­sin­de İlçe Be­le­di­ye­si ve Zi­ra­at Oda­sı­nın iş bir­li­ğin­de ya­pı­lan proje kap­sa­mın­da va­tan­daş­la­ra 10 bin adet sebze fi­de­si da­ğı­tıl­dı. Ar­de­şen İlçe­si­ne bağlı Fır­tı­na Ma­hal­le­sin­de, bir kısmı İlçe Be­le­di­ye­si­ne ait se­ra­lar­da ye­tiş­ti­ri­len, bir kısmı da İlçe Zi­ra­at odası ta­ra­fın­dan temin edi­len 10 bin adet do­ma­tes, pat­lı­can, biber ve sa­la­ta­lık fi­de­si ya­pı­lan bir prog­ram­la üc­ret­siz ola­rak va­tan­da­şa da­ğı­tıl­dı.
Ar­de­şen Be­le­di­ye­si­ne ait sera te­sis­le­rin­de dü­zen­le­nen prog­ra­ma Ar­de­şen İlçe Kay­ma­ka­mı Ekrem Çeçen, İlçe Be­le­di­ye Baş­ka­nı Avni Kahya, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Erdal Yıl­dı­rım, AK Parti İlçe Baş­ka­nı Mus­ta­fa Terzi, İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Ali Reşat Yazar, İlçe Ti­ca­ret Odası Baş­ka­nı İsmail Ku­yum­cu, İlçe Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Oda Baş­ka­nı Tah­sin Bekir Ya­zı­cı, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Y. Kenan Ha­ti­poğ­lu, Mus­ta­fa Ön, Be­le­di­ye Mec­lis Üye­le­ri, AK Parti İlçe Kadın Kol­la­rı Baş­ka­nı Fatma Oku­tan, İlçe Kü­tüp­ha­ne Mü­dü­rü Ni­ya­zi Gül, Be­le­di­ye Daire Mü­dür­le­ri ve Va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.
Ka­ba­oğ­lu; Fi­de­le­ri Ço­cuk­la­ra Dik­ti­rin
İlçe Zi­ra­at odası Baş­ka­nı Turan Ka­ba­oğ­lu ise ko­nuş­ma­sın­da; Be­le­di­ye­miz­le bir­lik­te ya­pı­lan bu et­kin­lik içe­ri­ğin­de 10 bin adet sebze fi­de­si da­ğı­tı­yo­ruz. Kıy­met­li va­tan­daş­la­rı­mız siz­ler­den is­te­ği­miz tek bir şey var, bu fi­de­le­ri top­rak­la bu­luş­tu­rur­ken mut­lak su­ret­te ço­cuk­la­rı­nız ile bir fa­ali­yet ya­pa­rak dik­me­niz­dir.
Öte yan­dan ge­lecek yıl için de İlçe Zi­ra­at odası ola­rak güzel bir pro­je­mi­ze hayat ve­re­ce­ğiz. Böl­ge­mi­zin geçim kay­na­ğı sta­tü­sün­de olan Çay’ımızı fi­de­leş­tir­me­ye baş­la­dık. Önü­müz­de­ki yıl İlçe­mi­ze bağlı her bir köye 1 dönüm ara­zi­yi kap­la­ya­cak kadar sa­yı­da va­tan­da­şa Çay fi­de­si da­ğı­ta­ca­ğız.
Bu günde bu­ra­da İlçe Be­le­di­ye­miz­le bir­lik­te ortak bir proje kap­sa­mın­da 10 bin adet sebze fi­de­si­ni siz kıy­met­li hem­şe­ri­le­ri­mi­ze da­ğıt­mak­ta­yız. Et­kin­li­ği­miz Böl­ge­mi­ze ve İlçe­mi­ze şim­di­den ha­yır­lı olsun.” İfa­de­le­ri­ne yer verdi.
Fide Da­ğı­tım Prog­ra­mın­da bir ko­nuş­ma yapan Ar­de­şen Be­le­di­ye Baş­kan Avni Kahya ko­nuş­ma­sın­da şun­la­ra de­ğin­di; “ Ar­de­şen Be­le­di­ye­si ola­rak geç­ti­ği­miz yıl ol­du­ğu gibi bu yılda böl­ge­miz­den top­la­nan ata to­hum­la­rı­mı­zı se­ra­la­rı­mız­da fide ola­rak ye­tiş­ti­rip hal­kı­mız arz et­mek­te­yiz. Geç­ti­ği­miz yıl 4 bin adet sebze fi­de­si da­ğıt­tık. Bu yıl ise İlçe Zi­ra­at Oda­mız­dan da des­tek ala­rak bu sa­yı­yı üçe kat­la­ya­rak 10 bir in üze­rin­de sebze fi­de­si­ni bu gün bu­ra­da hal­kı­mı­za da­ğıt­mak­ta­yız.
Proje or­ta­ğı­mız olan Zi­ra­at Oda­mı­za da bu pro­je­de bize olan des­tek­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür ede­riz.
Bu et­kin­li­ği geç­ti­ği­miz yıl Be­le­di­ye bi­na­mı­zın önün­de yap­mış­tık. Bu yıl ise va­tan­daş­la­rı­mı­zın ata to­hum­la­rın­dan or­ga­nik bir şe­kil­de fi­de­le­ri nasıl elde et­ti­ği­mi­zi gör­me­le­ri için sera ala­nın­da yap­tık. Şuan için­de bu­lun­du­ğu­muz yer­leş­ke 5 bin M2 alan­da 2 si kar­bon fiber tam ka­pa­lı 2 si de yarı açık olmak üzere 4 adet se­ra­mız ve ta­ma­men açık uy­gu­la­ma alan­la­rı­mız mev­cut.
Böl­ge­mi­zin kay­bol­ma­ya yüz tutan ata to­hum­la­rı­nın yanı sıra yine kay­bo­lan de­ğer­le­ri­miz­den armut po­pü­las­yo­nuy­la il­gi­li İlçe Zi­ra­at oda­mız, Pazar ve Fın­dık­lı İlçe­miz­de bu­lu­nan va­tan­daş­la­rı­mız­dan da des­tek ala­rak gen ha­vu­zu oluş­tur­duk. Bu sa­ye­de Doğu Ka­ra­de­niz böl­ge­sin­de bi­li­nen 90 adet ata to­hu­mu armut fi­de­le­ri­miz­den 36 sini top­rak­la bu­luş­tur­duk ve önü­müz­de­ki sü­reç­te bu or­ga­nik ata mi­ra­sı armut fi­de­le­ri­mi­zi kıy­met­li bölge hal­kı­mı­za arz ede­ce­ğiz.
Bugün ise or­ga­nik ye­tiş­ti­ri­len sebze fi­de­le­ri­mi­zi hal­kı­mız ile bu­luş­tur­ma adına bir araya gel­dik. Bu et­kin­li­ği­mi­zin böl­ge­ye ve il­çe­ye ha­yır­lı ol­ma­sı­nı Yüce Mevla’dan Niyaz ede­rim.” Şek­lin­de ko­nuş­tu.
Kay­ma­kam Çeçen; Ata To­hum­la­rı­na Sahip çı­kı­yo­ruz
İlçe Kay­ma­ka­mı Ekrem Çeçen ko­nuş­ma­sın­da şun­la­ra de­ğin­di; “il­çe­miz­de üre­ti­me da­ya­lı ya­pı­lan pro­je­le­rin hayat bul­ma­sın­da emek­le­ri olan kurum ku­ru­luş ve ki­şi­le­re te­şek­kür ede­rek söz­le­ri­me baş­la­mak is­te­rim. Bugün bu­ra­da özel­lik­le or­ga­nik ata to­hum­la­rı­nın gen ha­vu­zu oluş­tu­ru­la­rak fi­de­leş­ti­ril­me­si ve halka arz edil­me­si ko­nu­sun­da güzel bir pro­je­nin hayat bul­ma­sı­na bir­lik­te ta­nık­lık et­mek­te­yiz. İlçe Be­le­di­ye­miz ve İlçe Zi­ra­at Oda­mı­zın or­tak­la­şa prog­ram­la­dı­ğı “Fide Biz­den Ürün Siz­den” konu baş­lı­ğıy­la da­ğı­tı­lan 10 bir adet sebze fi­de­si­nin top­rak­la bu­luş­ma­sın­da ön­cü­lük ya­pa­rak va­tan­da­şa üc­ret­siz da­ğı­tıl­ma­sı ge­lecek ne­sil­le­re ata to­hum­la­rı­nın da devri ni­te­li­ğin­de­dir. Va­tan­daş­la­rı­mız­dan ri­ca­mız bu fi­de­le­rin top­rak­la bu­luş­ma anı­nın mut­la­ka ço­cuk­lar­la bir­lik­te ya­pıl­ma­sı­dır.
Kay­bol­ma­ya yüz tutan ata to­hum­la­rı­nın ve böl­ge­de ye­ti­şen fark­lı cins meyve ağaç­la­rı­nın geri ka­za­nı­mı için İlçe­miz­de baş­la­tı­lan gen ha­vu­zu pro­je­si­nin yaygın­la­şa­rak atıp bölge ve ül­ke­ye örnek ola­ca­ğı inan­cın­da­yım. Bun­dan mü­te­vel­lit bu gün bu­ra­da ya­pı­lan et­kin­li­ğin İlçe, bölge ve ülke ta­rı­mı­nın ge­le­ce­ği için ha­yır­la­ra ve­si­le ol­ma­sı­nı yüce Allah’tan di­le­rim.” İfa­de­le­ri­ni ku­lan­dı. Ar­de­şen Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen prog­ram­da; Pro­to­kol ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan va­tan­daş­la­ra 10 bin adet sebze fi­de­si da­ğı­tıl­dı.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

İKİZDEREDE 6 HAZİRAN’DA SEÇİM VAR

İkiz­de­re Ça­tal­te­pe Muh­ta­rı Ali Aycin’in gö­rev­den alın­ma­sıy­la bo­şa­lan Muh­tar­lık için 6 Ha­zi­ran 2021 Pazar Günü köyde seçim ya­pı­la­cak.

31 Mart 2019 yerel se­çi­min­de Ça­tal­te­pe Köyü Muh­tar­lı­ğı­na se­çi­len Ali Aycin’in se­çim­den önce ke­sin­leş­miş bir mah­kû­mi­yet ce­za­sı ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le İlçe İdare Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan gö­re­vin­den alın­mış­tı.
Yeni Muh­tar se­çi­mi için 6 Ha­zi­ran 2021 de Ça­tal­te­pe kö­yün­de san­dık ba­şı­na gi­di­lecek..
6 Ha­zi­ran da san­dık ba­şı­na gi­decek 188 seç­men Muh­tar seç­mek için oy kul­la­na­cak.
Muh­tar­lık için 4 ada­yın ya­rış­tı­ğı iddia edi­li­yor.


Haber: İsmet KÖ­SOĞ­LU

İKİZDEREDEN GEZİ ÇIKMAZ-2

Son za­man­da çok gün­dem olan İkiz­de­re için de­ği­şik se­nar­yo­lar çi­zi­li­yor.
Şunu ön­ce­lik­le tek­rar söy­le­ye­yim İkiz­de­re’den Gezi Çık­maz.
Bu cen­net va­di­den gezi bek­le­yen­ler bo­şu­na bek­le­me­sin.
İkiz­de­re’yi uzak­tan iz­le­yen­ler her gün bir­kaç se­nar­yo üre­ti­yor. Bu­ra­da yöre hal­kı­nın haklı veya hak­sız yap­tı­ğı Ta­şo­ca­ğı İste­mi­yo­ruz ey­le­mi çok fark­lı alan­la­ra çe­kil­mek is­te­ni­yor.
Tek­rar söy­lü­yo­rum İkiz­de­re’den Gezi çık­maz bey­ler, bo­şu­na he­ves­len­me­yin.
Ku­lak­tan duyma veya uç ha­ber­le­ri kaale ala­rak var­sa­yım­lar­da bu­lun­ma­yın.
Ko­run­ma al­tın­da­ki va­di­de Taş Ocağı is­ten­mi­yor.
Ge­rek­çe çevre kir­li­li­ği ve do­ğa­nın geri dö­nü­le­mez tah­ri­ba­tı.
Tür­ki­ye’de açı­lan taş ve maden ocak­la­rı­nın ge­ri­de bı­rak­tı­ğı en­ka­zı gör­me­mek için kör olmak lazım.
Aynı re­za­le­ti İkiz­de­re’de ya­şa­mak is­te­me­yen yöre halkı 20 Nisan’dan bu yana isyan ede­rek haklı tep­ki­si­ni gös­te­ri­yor.
Gün­ler­dir aç susuz top­ra­ğı­nı, ye­şi­li­ni, or­ma­nı­nı ko­ru­mak için me­de­ni­yet ca­na­va­rı­nın iş ma­ki­ne­le­ri önün­de ağ­la­ya­rak tepki gös­te­ri­yor.
Bu tep­ki­ler­de kırma dökme yok.
İşken­ce­de­re Va­di­sin­de yıkım eki­bi­ni ko­ru­yan dev­le­tin jan­dar­ma­sı hemen her gün tepki ala­nı­na gelen sivil va­tan­da­şa gbt gibi bir nevi fiş­le­me uy­gu­la­ma­sı yapsa da haklı mü­ca­de­le eden in­san­lar tep­ki­le­rin­den geri dur­mu­yor.
Ve­ri­len haklı mü­ca­de­le­ye hemen her­gün il dı­şın­dan des­tek ekip­le­ri var.
Si­ya­si parti genel baş­kan­la­rın­dan mil­let­ve­kil­le­ri­ne kadar bir­çok Par­la­men­ter yük­se­len haklı sese kulak tı­ka­ma­dı. İşken­ce­de­re Va­di­si­nin sesi TBMM de hemen hemen bütün genel baş­kan­lar ta­ra­fın­dan ses­len­di­ri­le­rek ta­ri­he ve­si­ka ola­cak not­lar ara­sın­da yer aldı.
İkiz­de­re bunca yıl­dır hiç bu kadar sos­yal ya­zı­lı ve gör­sel med­ya­da yer al­ma­mış­tı.
Ya­zı­lı ve sos­yal med­ya­da çok yer al­ma­sı­na rağ­men konu hak­kın­da İkiz­de­re’yi gör­me­yen bir­çok şah­sın ya­zı­lar yaz­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz.
Böl­ge­nin ha­va­sı­nı so­lu­ma­dan ora­da­ki hava du­ru­mu hak­kın­da açık­la­ma yap­mak ne kadar doğru.
İşken­ce dere va­di­si­ni hiç bil­me­yen­le­rin çok­bil­miş gibi ahkâm kes­me­le­ri­ni kabul et­mi­yo­rum.
Bu güzel va­di­ye ölüm ka­ra­rı olan taş ocağı ka­ra­rı ve­ren­ler An­ka­ra’dan va­di­yi gör­me­yen­ler­dir.
Oysa hal­kın sesi, gözü, ku­la­ğı ol­ma­sı ge­re­ken Basın men­su­bu işin ko­la­yı­na kop­ya­cı­lı­ğı­na kaç­ma­dan ye­rin­de gör­dük­ten sonra olum­lu ha­ber­ler yap­sa­lar daha inan­dı­rı­cı olur­du.

İKİZDEREDE KAMUOYUNDAN GİZLENEN TOPLANTILAR

Lo­jis­tik Liman dol­gu­su­na İkiz­de­re’den ta­şı­na­cak Ba­zalt Taş için açıl­mak is­te­nen Taş Oca­ğı­na yöre hal­kı­nın tep­ki­le­ri devam eder­ken, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ka­rar­na­me­si ile acele ara­zi­si ka­mu­laş­tı­rı­lan va­tan­daş­lar için bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı ya­pıl­dı­ğı iddia edil­di.

İşken­ce­de­re va­di­sin­de ara­zi­si ol­du­ğu fakat top­lan­tı­ya ça­ğı­rıl­ma­dık­la­rı­nı söy­le­yen va­tan­daş­lar ‘bu nasıl uy­gu­la­ma ve top­lan­tı an­la­mı­yo­ruz. İkiz­de­re’de Taş Ocağı hak­kın­da ya­pı­lan üçün­cü top­lan­tı. İlk top­lan­tı­da Vali Kemal Çeber, Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı Alt­ya­pı ve Ya­tı­rım­lar Genel Mü­dü­rü Yal­çın Eyi­gün ve AK Parti Mil­let­ve­kil­le­ri Ha­ya­ti Ya­zı­cı, Osman Bak, bu top­lan­tı­ya isim­le­ri ya­zı­lı şa­hıs­lar ve par­ti­li­ler alın­dı. Ga­ze­te­ci­le­rin ka­tıl­ma­sı­na da önce izin ve­ril­me­miş­ti.
İkinci bir top­lan­tı Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı İsmail Ka­ra­is­ma­iloğ­lu’nun gel­di­ği zaman ya­pıl­dı. Bu top­lan­tı­da halk­tan giz­len­di. Po­li­se ya­zı­lı liste ve­ri­le­rek ka­tı­lım sağ­lan­dı. Bu top­lan­tı­da da Ga­ze­te­ci­le­re izin ve­ril­me­di. Bizim an­la­ma­dı­ğı­mız bu top­lan­tı­lar kim­den sak­la­nı­yor. Niye ko­nu­şu­lan­lar giz­le­ni­yor.
En son üçün­cü top­lan­tı Çar­şam­ba Günü 26 Mayıs 2021 günü ya­pıl­dı. Biz ara­zi­si tes­pit edi­len alan için­de kal­ma­sı­na rağ­men bizim top­lan­tı­ya ka­tıl­ma­mız is­ten­me­miş ve top­lan­tı­ya ça­ğı­rıl­ma­mı­şız. Bu top­lan­tı­ya Trab­zon Ulaş­tır­ma Bölge Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri ve İkiz­de­re Kay­ma­ka­mı­nın ka­tıl­dı­ğı bil­gi­si­ni öğ­ren­dik. Bize Kal­kan­de­re As­li­ye Mah­ke­me­sin­den ara­zi­ni­zin ka­mu­laş­tı­rı­la­ca­ğı­na dair teb­li­gat geldi ama İlçede ya­pı­lan top­lan­tı­ya ça­ğı­rıl­mı­yo­ruz. Po­li­sin elin­de liste vardı. Sa­lo­na gi­ren­ler o lis­te­ye göre alın­dı.
44 ki­şi­nin ismi lis­te­de var ama benim ara­zim ka­mu­laş­tı­rı­la­ca­ğı halde bilgi almam en­gel­len­miş ve top­lan­tı­ya ça­ğı­rıl­ma­mı­şım. Bu nasıl bilgi verme veya bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı ara­zi­miz alı­na­cak ha­be­ri­miz olu­yor ama ya­pı­lan top­lan­tı giz­li­lik için­de ya­pı­lı­yor.
Kim ne ka­çı­rı­yor. Biz­ler­den en giz­len­mek is­te­ni­yor. Top­lan­tı­ya ka­tı­lan­la­rın ses ve gö­rün­tü al­ma­la­rı ya­sak­la­nı­yor.
Ta­şo­ca­ğı­na karşı olan­la­rın bu top­lan­tı­la­ra ça­ğı­rıl­ma­dı­ğı­nı göz­lem­li­yo­ruz. Ayıp gü­nah­tır. Gür­de­re köyü in­sa­nın­dan ne sak­la­nı­yor. Kö­yü­mü­zün büyük ço­ğun­lu­ğu ya­pı­lan top­lan­tı­la­ra ka­tı­la­mı­yor. Ka­tıl­ma­la­rı is­ten­mi­yor. Hangi de­vir­de ya­şı­yo­ruz. Hak­kı­mı­zı ne­re­de kim­den ara­ya­ca­ğız’ de­di­ler.


Haber: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Afrikalı Çay İşçilerinin Hayali Çaykur Rizespor’da Forma Giymek

Çay top­la­mak için Rize’ye gelen Af­ri­ka­lı çay iş­çi­le­ri, mo­la­la­rı­nı fut­bol oy­na­ya­rak de­ğer­len­di­ri­yor.

Pan­de­mi ne­de­niy­le Gür­cis­tan uy­ruk­lu çay tarım iş­çi­le­ri, sınır ka­pı­la­rı­nın ka­pan­ma­sıy­la geçen yıl ol­du­ğu gibi bu yılda ül­ke­ye giriş ya­pa­ma­dı. Gürcü iş­çi­le­rin ge­le­me­me­si ile Ri­ze­li çay müs­tah­sil­le­ri fark­lı yol­la­ra baş­vu­ra­rak büyük şe­hir­ler­de fark­lı iş­ler­le uğ­ra­şan Af­ri­ka­lı­la­rı Rize’ye çay top­la­ma­ya ça­ğır­dı. Rize’ye gelen Af­ri­ka­lı­lar ise çay­lık­lar­da renk­li gö­rün­tü­ler oluş­tur­du. Sa­de­ce çay top­la­mak­ta ba­şa­rı­lı ol­ma­yan Af­ri­ka­lı­lar kendi ara­la­rın­da oy­na­dık­la­rı fut­bol ile de her­ke­sin dik­ka­ti­ni çe­ki­yor. Mo­la­la­rı fut­bol ile de­ğer­len­di­ren Gam­bi­ya­lı çay tarım iş­çi­le­ri, ken­di­le­ri gibi Rize’ye çay top­la­mak için gelen Su­ri­ye uy­ruk­lu çay tarım iş­çi­le­ri ile de eğ­len­ce­li vakit ge­çi­ri­yor. Kı­sıt­la­ma­nın kalk­ma­sı­nı 4 gözle bek­le­yen çay iş­çi­le­ri fut­bol oy­na­mak için halı sa­ha­la­rın açıl­ma­sı için de sa­bır­sız­la­nı­yor.
“Fut­bol oy­na­mak çay top­la­mak­tan daha ke­yif­li bizim için”
Bir çok Af­ri­ka­lı’nın ül­ke­le­rin­den dün­ya­nın dört bir ya­nı­na ha­yat­la­rı­nı kur­tar­mak için çık­tı­ğı­nı ve bir ço­ğu­nun fut­bol­cu olmak ha­ya­li ta­şı­dı­ğı­nı söy­le­yen Gam­bi­ya­lı Mu­ham­med “Fut­bol oy­na­mak çay top­la­mak­tan daha güzel. Şimdi ben çay top­lu­yo­rum ama Ri­zes­por’a gi­din­ce çay top­la­ma­ya­ca­ğım. Bu­ra­da me­na­je­rim var benim. Faruk abim benim me­na­je­rim. Çay top­la­dık­tan sonra fut­bol oy­na­mak is­ti­yo­ruz” dedi.
Fut­bo­lu ve Ri­zes­por’u çok sev­di­ği­ni be­lir­ten She­ıkh Tıjan Dar­boe ise “Fut­bol se­vi­yo­rum, fut­bol çok güzel. Çay top­lu­yo­rum ama ben fut­bo­lu çok iyi bi­li­yo­rum. Ben Ri­zes­por’u se­vi­yo­rum ve orada oy­na­mak is­ter­dim. Çay top­la­mak bi­ti­yor. Fut­bol oy­na­mak is­ti­yo­rum. Fut­bo­lu ve Ri­zes­por’u çok se­vi­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Haber Merkezi

OLİMPİK PAZAR SPOR ŞAMPİYON

Ka­dın­lar Hent­bol 2. Lig A Göksu Akyel Gru­bun­da mü­ca­de­le veren Olim­pik Pa­zars­por Kadın Hent­bol ta­kı­mı şam­pi­yon ola­rak 1. Lig’e yük­sel­di.

Olim­pik Pazar Spor Ku­lü­bün­den ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Ka­dın­lar Hent­bol 2. Lig A Göksu Akyel Gru­bun­da oy­na­yan ta­kı­mı­mız 3. Etap maç­la­rı­nı Kır­şe­hir’de oy­na­ya­rak şam­pi­yon ol­muş­tur. Son maç Gök­türk GSK ile oy­na­yıp 34 – 25 galip gel­miş­tir. Çık­tı­ğı 8 maçın 8’ini de mağ­lu­bi­ye­tiz ta­mam­la­dık Olim­pik Pazar Spor Ku­lü­bü artık 1.​lig de ku­pa­mı­zı Kır­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı bize tak­dim etti. Kulüp baş­ka­nı­mız Rahmi Çakır ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­miz Efe­kan Kılıç da maçta ta­kı­ma des­tek verdi.” de­nil­di.

Haber Merkezi

Bölgesel Amatör Lig’de Heyecan Yeniden Başlıyor

Yüz­ler­ce ama­tör fut­bol ku­lü­bün­de bin­ler­ce ama­tör fut­bol­cu­nun me­rak­la bek­le­di­ği Böl­ge­sel Ama­tör Lig (BAL) tak­vi­mi açık­lan­dı.

Her yıl ül­ke­miz­de eylül ayı­nın son haf­ta­sın­da baş­la­yan ancak ya­şa­nan pan­de­mi do­la­yı­sıy­la 2020 yılı için­de baş­la­tı­la­ma­yan Böl­ge­sel Ama­tör Lig (BAL) maç­la­rı için Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu (TFF) ta­ra­fın­dan yeni tak­vim açık­lan­dı ve ligin 9 Ha­zi­ran 2021 ta­ri­hin­de baş­la­ya­ca­ğı du­yu­rul­du.
Yak­la­şık 8 aylık bir ge­cik­me­nin ya­şan­dı­ğı 2020-2021 yılı BAL se­zo­nun­da bin­ler­ce ama­tör fut­bol­cu ya­şa­nan be­lir­siz­lik ne­de­niy­le tepki gös­ter­miş ve ses­le­ri­ni Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’a da du­yu­ra­rak lig­le­ri­nin en kısa sü­re­de baş­la­ma­sı­nı talep et­miş­ler­di. Ya­şa­nan ge­liş­me so­nun­da 26 Şubat 2021 ta­ri­hin­de ligin 17 Nisan iti­ba­riy­le 266 ta­kı­mın ka­tı­lı­mıy­la baş­la­ya­ca­ğı açık­la­nır­ken, ülke ge­ne­lin­de artan ko­ro­na virüs va­ka­la­rı ne­de­niy­le lig yine er­te­len­miş­ti.
26 Mayıs ta­ri­hin­de açık­la­nan yeni tak­vim ile 2020-2021 yılı BAL se­zo­nu 32 grup­ta 108 ta­kı­mın ka­tı­lı­mıy­la oy­na­na­cak ve ligin so­nun­da 8 takım 3. Lig’e yük­se­lecek. BAL Ligi’nin baş­la­ya­cak ol­ma­sı, Çam­lı­hem­şin Be­le­di­yes­por, İl Özel İda­res­por ve Sa­lar­has­por ta­kım­la­rı­nın aynı grup­ta mü­ca­de­le ede­ce­ği Rize’de de se­vinç­le kar­şı­lan­dı.
Ha­zır­lık­la­rı­na yak­la­şık 8 ay önce baş­la­yan Rize İl Özel İdare Spor Ku­lü­bü’nde Tek­nik Di­rek­tör Mi­ka­il Üzüm­cü, “Yedi aydır be­lir­siz bir süreç vardı. Ka­tı­lan bütün ta­kım­la­rı­mı­za ha­yır­lı uğur­lu olsun.
Rab­bim ka­za­sız be­la­sız bir lig nasip etsin” dedi.
He­def­le­ri­nin Rize gru­bu­nu şam­pi­yon ola­rak ta­mam­la­mak ve kalan maç­la­rı da ka­za­nıp 3. Lig’e çık­mak ol­du­ğu­nu söy­le­yen Üzüm­cü, “Biz böl­ge­nin ço­cuk­la­rı­nı oy­na­ta­rak hep be­ra­ber bir he­de­fe ulaş­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğız.
Ay­lar­dır emek veren pırıl pırıl bir eki­bi­miz var. Biz bu ekip­le yola gir­dik ve bu ekip­le devam ede­ce­ğiz.
Gönül ister ki biz çı­ka­lım ve Rize’mizi güzel bir şe­kil­de tem­sil et­me­ye ça­lı­şa­lım.
Hak eden, cen­til­men­ce oy­na­yan, bu­ra­dan çıkar in­şal­lah. Rize’mize ya­kı­şır bir şe­kil­de dı­şa­rı­da oy­na­ya­ca­ğı­mı­za emi­nim. Hak ede­nin ka­zan­dı­ğı bir lig ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum” diye ko­nuş­tu.
Rize İl Özel İdare Spor Ku­lü­bü Spor­tif Di­rek­tö­rü Sü­ley­man Baş ise ligin baş­la­ma­sıy­la il­gi­li be­lir­siz­li­ğin ni­ha­yet sona er­di­ği­ni dile ge­ti­re­rek, “Sı­kış­tı­rıl­mış bir lig oy­na­ya­ca­ğız. Üç takım var, hak eden ka­zan­sın ve şam­pi­yon olsun. Rize’den 3. Lig’e bir takım ka­zan­dır­mak mak­sa­dıy­la yola çık­tık. Sekiz aydır ça­lı­şı­yo­ruz. Çok zor ra­kip­ler bek­li­yor bizi. Statü pek doğal ol­ma­dı ama hiç yok­tan iyi­dir” açık­la­ma­sı­nı yaptı.
Ligin ilk ma­çın­da Rize İl Özel İda­res­por ta­kı­mıy­la oy­na­ya­cak olan ve yak­la­şık 6 aydır ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Sa­lar­has­por’da ise Tek­nik Di­rek­tör Ercan Ya­zı­cı, “Yak­la­şık 6 aydır emek ve­ri­yo­ruz. Bu sü­reç­te maddi ma­ne­vi çok zor­luk­lar ya­şa­dık. Ama en so­nun­da ni­ha­yet bu lig oy­na­na­cak. En azın­dan ço­cuk­lar için bir fır­sat. Rize’deki üç ta­kı­mı­mız için de ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum.
Ni­ye­ti­miz bir Rize ta­kı­mı­mı­zın 3. Lig’e çık­ma­sı­dır. Bu ligi ben yerel ta­bir­le “Haş­la­ma Lig” ola­rak isim­len­di­ri­yo­rum. Bu ligi böyle haş­la­ma bir lig ola­rak bi­ti­re­ce­ğiz.
Ama kö­tü­nün iyisi di­ye­lim. En azın­dan ço­cuk­la­rın ver­miş ol­du­ğu emek­ler boşa git­me­yecek. Gönül is­ter­di ki başta bu lig oy­nan­sın. Zaten şim­di­ye kadar çok­tan bit­miş­ti.
Veya en ba­şın­dan bu lig bu sene oy­nan­ma­ya­cak de­se­ler­di ve bu kadar emek ve­ril­me­sey­di. Kö­tü­nün iyisi ola­rak ni­te­len­di­ri­yo­ruz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Haber Merkezi