Son açık­la­nan il­le­re göre haf­ta­lık vaka (100 binde) tab­lo­su­na göre Ka­ra­de­niz’de bu­lu­nan 18 il içe­ri­sin­de Sam­sun ve Gü­müş­ha­ne dı­şın­da­ki tüm il­ler­de vaka sa­yı­sı düştü.

Son açık­la­nan il­le­re göre haf­ta­lık vaka (100 binde) tab­lo­su­na göre Ka­ra­de­niz’de bu­lu­nan 18 il içe­ri­sin­de Sam­sun ve Gü­müş­ha­ne dı­şın­da­ki tüm il­ler­de vaka sa­yı­sı düştü.
İllere göre haf­ta­lık vaka sa­yı­sı (100 binde) açık­lan­dı­ğı ilk haf­ta­lar­da Tür­ki­ye’de nü­fu­sa oran­la en çok vaka sa­yı­sı­na sahip il ola­rak dik­kat çeken Sam­sun, son haf­ta­lar­da­ki vaka aza­lı­şı ile bu sı­ra­la­ma­da en son­la­ra doğru düş­müş­tü. 8-14 Mayıs’ta il ba­zın­da 100 bin nü­fu­sa kar­şı­lık gelen haf­ta­lık Ko­vid-19 va­ka­sı sa­yı­la­rın­da 95,57 olan Sam­sun’daki vaka sa­yı­sı 15-21 Mayıs ta­rih­le­ri ara­sın­da­ki nü­fu­sa oran­la vaka sa­yı­sın­da ise 97,19’a yük­sel­di. 8-14 Mayıs’ta il ba­zın­da 100 bin nü­fu­sa kar­şı­lık gelen haf­ta­lık Ko­vid-19 va­ka­sı sa­yı­la­rın­da 109,38 vaka sa­yı­sı­na sahip olan Gü­müş­ha­ne’nin nü­fu­sa oran­la vaka sa­yı­sı da 100 bin 163,72’ye yük­sel­di. Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’ndeki diğer 16 ilde 8-14 Mayıs ile 15-21 Mayıs ta­rih­le­ri ara­sın­da­ki İllere Göre Haf­ta­lık Vaka Sa­yı­sı (100 binde) ra­kam­la­rın­da düşüş ya­şan­dı. Va­ka­lar 2 ilde arttı, 16 ilde düştü Nü­fu­sa oran­la vaka sa­yı­sın­da Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’ndeki il­le­re ba­kıl­dı­ğın­da 100 bin nü­fu­sa oran­la Art­vin’deki vaka sa­yı­sı geçen haf­ta­ya göre 78,47’den 74,93’e düştü. Rize’de 167,27 olan vaka sa­yı­sı 119,64’e düştü. Bay­burt’ta 95,23 olan vaka sa­yı­sı 65,93’e düştü. Trab­zon’da 125,14 olan vaka sa­yı­sı 93,73’e düştü. Gü­müş­ha­ne’de 109,38 olan vaka sa­yı­sı 163,72’ye yük­sel­di. Gi­re­sun’da 134,83 olan vaka sa­yı­sı 84,64’e düştü. Ordu’da 149,72 olan vaka sa­yı­sı 117,28’e düştü. To­ka­t­2­ta 139,50 olan vaka sa­yı­sı 112,90’a düştü. Sam­sun’da 95,57 olan vaka sa­yı­sı 97,19’a yük­sel­di. Amas­ya’da 125,19 olan vaka sa­yı­sı 79,29’a düştü. Çorum’da 129,78 olan vaka sa­yı­sı 99,03’e düştü. Sinop’ta 97,02 olan vaka sa­yı­sı 57,28’e düştü. Kas­ta­mo­nu’da 145,86 olan vaka sa­yı­sı 99,10’a düştü. Ka­ra­bük’te 134,23 olan vaka sa­yı­sı 73,48’e düştü. Bar­tın’da 126,14 olan vaka sa­yı­sı 83,43’e düştü. Zon­gul­dak’ta 147,66 olan vaka sa­yı­sı 129,90’a düştü. Düzce’de 127,88 olan vaka sa­yı­sı 118,08’e düştü. Bolu’da 155,65 olan vaka sa­yı­sı da 139,14’e düştü.


Haber Merkezi