Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelin Hanıma Rizeliler Güzel Ders Veriyor

Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, “Gelin hanım beni Ne­tan­ya­hu’nun ya­nı­na ko­yu­yor ve onun ar­dın­dan mem­le­ke­tim Rize’ye gi­di­yor. Gelin ha­nı­ma mem­le­ke­tim Rize’de gö­rül­dü­ğü gibi gayet güzel ders ve­ri­li­yor. Ne­re­de nasıl adım atı­la­ca­ğı­nı çok iyi bil­mek lazım” dedi.

AK Parti grup top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, yargı pa­ket­le­rin­den terör ve suç ör­güt­le­ri­ne yö­ne­lik ya­pı­lan ope­ras­yon­la­ra kadar önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.
Meral Ak­şe­ner’in Rize zi­ya­re­tin­de ya­şa­nan olay­la­ra de­ği­nen Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, suç­la­ma­la­ra maruz kalan İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man Soylu’ya da sahip çıktı.
“Ba­ğım­sız ve ta­raf­sız yargı da ada­le­tin te­me­li­dir”
Ada­le­tin in­sa­noğ­lu­nun yer­yü­zü­ne gel­di­ği gün­den beri en çok ara­yış­ta bu­lun­du­ğu konu ol­du­ğu­nu be­lir­ten ve ada­le­tin te­me­lin­de de dışa ba­ğım­lı­lı­ğı or­ta­dan kal­dır­mak ol­du­ğu­nu söy­le­yen Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, “Yar­gı­nın dışa ba­ğım­lı­lı­ğı nedir?
Ve­sa­ye­te selam duran, dar­be­le­rin, darbe gi­ri­şim­le­ri­nin apa­ra­tı olan, vic­da­nı­nı ve ak­lı­nı ki­ra­ya veren bir yargı dışa ba­ğım­lı­dır.
Biz buna son ver­dik, bu işi bi­tir­dik.
Ada­let mül­kün te­me­li.
Ba­ğım­sız ve ta­raf­sız yargı da ada­le­tin te­me­li­dir.
Geç­miş­te belli bir ide­olo­ji­ye hiz­met eden, adeta oli­gar­şik bir yanın söz­cü­lü­ğü­nü yapan ha­kim­ler ve sav­cı­lar ku­rul­la­rı­nı ha­tır­la­yın.
Önce ve­sa­yet güç­le­ri­nin, ar­dın­dan da FETÖ’nün yar­gı­yı araç­sal­laş­tır­dı­ğı, Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Ku­ru­lu­nun da bunun bek­çi­li­ği ile gö­rev­len­di­ril­di­ği dö­nem­le­rin acı tec­rü­be­le­ri­ni hep bir­lik­te ağır be­del­ler öde­ye­rek ya­şa­dık.
Bugün ise aynı ku­rul­da mil­le­tin seç­ti­ği Cum­hur­baş­ka­nı ve mil­le­tin seç­ti­ği ve­kil­ler ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen üye­ler var.
En son dün par­la­men­to­muz­da gayet güzel, mem­nu­ni­yet ve­ri­ci bir seçim ger­çek­leş­ti­ril­di ve Ha­kim­ler Sav­cı­lar Ku­ru­lu, par­la­men­to­mu­zu oluş­tu­ran mil­let­ve­kil­le­ri­nin ira­de­si ile te­cel­li etmiş oldu.
Bu ve­si­le ile Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Ku­ru­lu aday­la­rı­nın be­lir­len­me­sin­de uz­laş­ma­yı öne çı­kar­tan si­ya­si par­ti­le­re ve mil­let­ve­kil­le­ri­ne şah­sım, par­tim adına, Cum­hur İtti­fa­kı adına te­şek­kür edi­yo­rum.
Bu uz­laş­ma tab­lo­su yeni ana­ya­sa ça­lış­ma­la­rı için de fev­ka­la­de ümit ve mem­nu­ni­yet ve­ri­ci­dir.
Si­ya­set ku­ru­mu­nun de­mok­ra­si­mi­zin ka­za­nım­la­rı­nı ve milli ira­de­yi si­ya­si ta­ri­hi­mi­ze mü­hür­le­yecek yeni bir ana­ya­sa ya­pa­ca­ğı­na da ina­nı­yo­rum” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.
Gazi Mus­ta­fa Kemal’in 1921 ana­ya­sa­sı ta­nı­mı­nı ha­tır­la­tan Er­do­ğan, “İnşal­lah yeni ana­ya­sa da mil­le­tin vic­da­nın­dan, mil­le­tin ka­na­atin­den çı­ka­cak, ya­rın­la­rı­mı­za, ge­lecek ne­sil­le­re bı­ra­ka­ca­ğı­mız en de­ğer­li miras ola­cak­tır” diye ko­nuş­tu.
Re­form ça­lış­ma­la­rın­da ilk sı­ra­la­rı ada­le­tin en ideal şe­kil­de te­cel­li­si­ni sağ­la­ya­cak ça­lış­ma­la­ra ayı­ra­rak mil­le­tin se­si­ne kulak ver­dik­le­ri açık­la­ma­sın­da bu­lu­nan ve daha ön­ce­ki yıl­lar­da ka­nun­la­şan yargı pa­ket­le­rin­den bah­se­den Er­do­ğan, re­form ça­lış­ma­la­rı­nın yeni bir hal­ka­sı­nı oluş­tu­ran dör­dün­cü yargı pa­ke­ti­nin ya­kın­da Mec­li­se su­nu­la­ca­ğı­nı söy­le­di.
Er­do­ğan, “Bu pa­ket­le idari yar­gı­da va­tan­da­şın işini ko­lay­laş­tı­ran, ceza yar­gı­la­ma­sın­da gü­ven­ce­le­ri ar­tı­ran çok önem­li ye­ni­lik­ler ge­ti­ril­mek­te­dir.
Hemen ar­dın­dan be­şin­ci yargı pa­ke­ti için kol­la­rı sı­vı­yo­ruz.
Ada­let hiz­me­ti, eser ve hiz­met si­ya­se­ti­mi­zin ay­rıl­maz bir par­ça­sı­dır.
Ama­cı­mız 15 Tem­muz’da mil­le­tin yaz­dı­ğı des­ta­nı hu­kuk­la taç­lan­dı­ran, dar­be­ci­ler­den mil­let adına hesap soran, yar­gı­nın daha iyi iş­le­me­si ve hukuk dev­le­ti­nin tüm un­sur­la­rı ile tah­kim edil­me­si­dir” şek­lin­de ko­nuş­tu.
“Suç ör­güt­le­ri­ni 19 yıl bo­yun­ca el­le­rin­de­ki tüm im­kan­la­rı ala­rak birer birer çö­kert­tik”
Em­ni­yet ko­nu­sun­da da ta­ri­hi ba­şa­rı­la­ra imza at­tık­la­rı­nın al­tı­nı çizen Er­do­ğan, “Terör ör­güt­le­ri­nin, suç çe­te­le­ri­nin çe­şit­li gö­rü­nüm­ler al­tın­da­ki ulus­la­ra­ra­sı ajan­la­rın ve on­la­rın yerli iş­bir­lik­çi­le­ri­nin cirit at­tı­ğı Tür­ki­ye’yi mil­le­ti­mi­zin ba­şı­nı hu­zur­la yas­tı­ğı­na ko­ya­bil­di­ği gü­ven­li bir ülke ha­li­ne ge­tir­dik.
Terör me­se­le­si­ni ül­ke­mi­zin gün­de­min­den çı­kar­ta­bil­mek için dün­ya­da tec­rü­be edil­miş tüm yol­la­rı de­ne­dik.
Ön­ce­lik­le terör ör­güt­le­ri­nin is­tis­mar et­ti­ği sorun alan­la­rı­nı or­ta­dan kal­dır­dık.Biraz önce özet­le ifade et­ti­ğim ada­let re­form­la­rı ve idari dü­zen­le­me­ler­le Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­daş­la­rı­nın ta­ma­mı­nın tüm hak ve öz­gür­lük­ler­den eşit dü­zey­de fay­da­la­na­bil­me­si­ni sağ­la­ya­cak ze­mi­ni oluş­tur­duk.
Çözüm Sü­re­ci diye ha­fı­za­la­ra ka­zı­nan yön­tem ile terör ör­gü­tü­nü su­hu­let­le sı­nır­la­rı­mız­dan çı­kart­ma­nın yol­la­rı­nı ara­dık.
PKK terör ör­gü­tü­nün bu hasbi ve harbi yak­la­şı­mı­mı­zı kendi hain emel­le­ri için kul­lan­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nı gö­rün­ce de te­rö­rist­le­rin ba­şı­nı ez­mek­te te­red­düt et­me­dik.
Bugün kendi sı­nır­la­rı­mız için­de adeta felç et­ti­ği­miz terör ör­gü­tü­nü Irak ve Su­ri­ye sı­nır­la­rı­mı­zın öte­sin­de de teh­dit ol­mak­tan çı­kart­ma aşa­ma­sı­na gel­miş bu­lu­nu­yo­ruz.
Terör ör­gü­tü­nün si­ya­si alan­da­ki uzan­tı­la­rı­nı da de­mok­ra­tik hukuk dev­le­ti il­ke­sin­den ay­rıl­ma­dan yakın takip al­tın­da tu­ta­rak ör­gü­tün ha­re­ket ala­nı­nı ta­ma­men or­ta­dan kal­dı­rı­yo­ruz.
Coğ­raf­ya­mız­da özel­lik­le tü­re­miş en sinsi ve teh­li­ke­li terör ör­güt­le­rin­den olan FETÖ’yü dev­let ve top­lum ha­ya­tı­mız­dan ka­zı­yıp atmak için yoğun çaba har­ca­dık.
FETÖ’nün 17-25 Ara­lık em­ni­yet yargı darbe gi­ri­şi­mi ile açığa çıkan, MİT tır­la­rı ha­di­se­siy­le de­re­ce­si yük­se­len, 15 Tem­muz darbe gi­ri­şi­mi ile zir­ve­ye ula­şan iha­net­le­ri­ne karşı mil­le­ti­miz­le bir­lik­te şanlı bir mü­ca­de­le yü­rüt­tük.
Bugün Tür­ki­ye bir­li­ği­ne, be­ra­ber­li­ği­ne, is­tik­la­li­ne, is­tik­ba­li­ne sıkı sı­kı­ya hap çı­kı­yor­sa bu mü­ca­de­le­ler sa­ye­sin­de­dir.Aynı şe­kil­de irili ufak­lı pek çok terör ör­gü­tü­nü eylem ya­pa­maz hale ge­ti­re­rek saf dışı bı­rak­tık.
Suç ör­güt­le­ri­ne karşı da ta­viz­siz bir mü­ca­de­le yü­rüt­tük. Geç­miş­te si­ya­se­ti ve top­lum ha­ya­tı­nı yö­ne­tecek, yön­len­di­recek de­re­ce­de etki sa­hi­bi olan suç ör­güt­le­ri­ni 19 yıl bo­yun­ca el­le­rin­de­ki tüm im­kan­la­rı ala­rak birer birer çö­kert­tik.
Hakkı gasp edi­len, mağ­dur olan, canı ve malı teh­dit al­tın­da olan va­tan­daş­la­rı­mı­zın tek baş­vu­ru mer­ci­nin gü­ven­lik güç­le­ri­miz ve yargı ku­rum­la­rı­mız ol­ma­sı­nı sağ­la­dık.
Bir dönem ül­ke­nin dört bir ya­nın­da tü­re­miş, ke­ra­me­ti ken­din­den men­kul, caf­caf­lı la­kap­lar­la anı­lan sözde ba­ba­la­rın racon kes­ti­ği Tür­ki­ye’yi hu­kuk­tan başka yön­tem­le­rin ge­çer­li ol­ma­dı­ğı bir se­vi­ye­ye ge­tir­dik” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Özel­lik­le uyuş­tu­ru­cu suç­la­rı ile mü­ca­de­le eder­ken kim­se­nin gö­zü­nün ya­şı­na bak­ma­dık­la­rı­nı ifade eden Er­do­ğan, “Dün­ya­da uyuş­tu­ru­cu suç­la­rı­na en ağır ce­za­la­rın ve­ril­di­ği ül­ke­le­rin ba­şın­da ge­li­yo­ruz.Bugün ül­ke­miz­de­ki ce­za­ev­le­rin­de tu­tuk­lu veya hü­küm­lü ola­rak bu­lu­nan 283 bin ki­şi­nin 88 bini uyuş­tu­ru­cu ve bağ­lan­tı­lı suç­lar se­be­biy­le ora­da­dır.
Sa­de­ce son 3,5 yılda 530 binin üze­rin­de ope­ras­yon ya­pı­la­rak 750 bine yakın uyuş­tu­ru­cu suçu şüp­he­li­si gö­zal­tı­na alın­mış, bun­lar­dan 85 bini tu­tuk­lan­mış­tır.
Bu ope­ras­yon­lar­da pi­ya­sa de­ğe­ri 63 mil­yar li­ra­yı geçen uyuş­tu­ru­cu mal­ze­me ele ge­çi­ril­miş­tir.
Yü­rüt­tü­ğü­müz ka­rar­lı mü­ca­de­le sa­ye­sin­de uyuş­tu­ru­cu­ya bağlı ölüm­ler 3’te 1 ora­nın­da azal­mış­tır.
Or­ga­ni­ze suç ör­güt­le­ri­ne karşı son 5 yılda bin 700’e yakın ope­ras­yon ya­pıl­mış, 21 binin üze­rin­de kişi gö­zal­tı­na alın­mış, 8 bine yakın kişi tu­tuk­lan­mış­tır.
Nisan 2020’de yü­rür­lü­ğe giren ikin­ci yargı pa­ke­tin­de or­ga­ni­ze suç ör­gü­tü ku­ran­la­ra ve­ri­len ce­za­yı 4 yıl­dan 8 yıla, örgüt üye­le­ri­ne ve­ri­len ce­za­yı da 2 yıl­dan 4 yıla çı­kart­tık.
Suç ör­güt­le­ri­nin önem­li iş­ti­gal alan­la­rın­dan olan ka­çak­çı­lık ope­ras­yon­la­rın­da da ta­ri­hi re­kor­lar kı­rıl­mış­tır.
Sa­de­ce son 3,5 yılda 42 mil­yon pa­ket­ten fazla kaçak si­ga­ra, 27 mil­yon lit­re­den fazla kaçak akar­ya­kıt ele ge­çi­ril­miş­tir.
Asa­yiş olay­la­rın­da­ki be­lir­gin azal­ma da ül­ke­miz­de huzur ve güven or­ta­mı­nın ne de­re­ce kök­leş­ti­ği­nin en somut işa­re­ti­dir.Suç sa­yı­la­rı aza­lır­ken suç­la­rın ay­dın­la­tıl­ma oran­la­rı da gi­de­rek yük­sel­mek­te­dir.
Bu ba­şa­rı­lar AK Parti’nin 19 yıl­lık hü­kü­met­le­ri bo­yun­ca ke­sin­ti­siz şe­kil­de sür­müş ve son dö­nem­de daha da art­mış­tır” dedi.

“Gelin ha­nı­ma mem­le­ke­tim Rize’de gayet güzel ders ve­ri­li­yor”
Sa­lon­da bu­lu­nan­la­ra, geç­miş­te oluş­tu­ru­lan kaos or­tam­la­rı­nı ve gü­nü­müz­de ya­şa­nan top­lu­mu ay­rış­tır­ma gi­ri­şim­le­ri­ni an­la­tan, gü­nü­müz­de suç ör­güt­le­ri­ne yö­ne­lik ya­pı­lan ope­ras­yon­la­rı gös­te­ren bir video iz­le­ten ve ar­dın­dan ko­nu­şan Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, “Te­rör­le, çe­te­ler­le, suç ör­güt­le­riy­le mü­ca­de­le­de elde edi­len bu ba­şa­rı­lar va­tan­da­şı­mı­zın dev­le­ti­ne olan gü­ve­ni­ni ar­tı­rır­ken, bi­ri­le­ri­ni de ra­hat­sız et­miş­tir. Gelin hanım beni Ne­tan­ya­hu’nun ya­nı­na ko­yu­yor ve onun ar­dın­dan mem­le­ke­tim Rize’ye gi­di­yor. Gelin ha­nı­ma mem­le­ke­tim Rize’de gö­rül­dü­ğü gibi gayet güzel ders ve­ri­li­yor. Ne­re­de nasıl adım atı­la­ca­ğı­nı çok iyi bil­mek lazım. Bu­ra­sı Rize, sen kal­kıp Rize’nin uşa­ğı­na bu şe­kil­de ha­ka­ret edip onu Ne­tan­ya­hu gibi bebek ka­til­le­ri­nin ya­nı­na koy­ma­ya kal­kar­san ya­pı­la­cak olan budur. Dua et ki, gelin ha­nı­ma çok ileri git­me­den bir ders ver­di­ler. Bu da Ri­ze­li­nin ede­bi­ni ada­bı­nı gös­te­rir. İkiz­de­re yet­me­di bir de Ça­ye­li’ne gitti, orada da ge­re­ke­ni yap­tı­lar. Ondan sonra Trab­zon’a git­me­ye kalk­tın, Trab­zon’da da hiç mey­da­na çık­ma­dan uçağa geçip An­ka­ra’ya dön­dün. Bu daha bir, daha neler ola­cak neler, daha dur ba­ka­lım. Bun­lar iyi gün­ler. Her şey­den önce bu ül­ke­de ahde vefa de­ni­len bir şey var­dır. Ahde vefa ol­maz­sa bu mil­let af­fet­mez. Bütün bun­lar­la be­ra­ber biz­ler hep bu ül­ke­de ger­çek­ten say­gı­ya da­ya­lı bir si­ya­se­tin ya­nın­da olduk, say­gı­ya da­ya­lı olan bir si­ya­se­tin otur­ma­sı­nı is­te­dik” diye ko­nuş­tu.
“İçiş­le­ri Ba­ka­nı­mı­zın ya­nın­da olduk, ya­nın­da­yız ve ya­nın­da ola­ca­ğız”
Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, ko­nuş­ma­sın­da, İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man Soylu’ya yö­ne­lik suç­la­ma­la­ra cevap verdi. Er­do­ğan, İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man Soylu’nun ya­nın­da ol­du­ğu­nu ve ol­ma­ya devam ede­ce­ği­ni söy­le­di.
Hiç­bir it­ha­mın or­ta­da bı­ra­kıl­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­yen Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, “Ül­ke­de mik­ser­ler var. İçiş­le­ri Ba­ka­nı­mız Sü­ley­man Soylu’yu hedef alan sal­dı­rı­la­rın ge­ri­sin­de ül­ke­miz­de sağ­la­nan bu huzur güven ik­li­min­den du­yu­lan bir ra­hat­sız­lık var. Terör ör­güt­le­ri gibi suç ör­güt­le­riy­le mü­ca­de­le­sin­de de İçiş­le­ri Ba­ka­nı­mı­zın ya­nın­da olduk, ya­nın­da­yız ve ya­nın­da ola­ca­ğız. He­de­fin İçiş­le­ri Ba­ka­nı­mız değil, büyük ve güçlü Tür­ki­ye’nin in­şa­sı gay­ret­le­ri ol­du­ğu­nu an­la­mak için kul­la­nı­lan araç­la­ra ve on­la­rı kul­la­nan­la­rın si­lu­et­le­ri­ne bak­mak ye­ter­li­dir. Ül­ke­miz­de yıl­lar­ca ba­kan­lık, Baş­ba­kan­lık ve Mec­lis Baş­kan­lı­ğı yap­mış, par­ti­mi­zin genel baş­kan­lı­ğı­nı yü­rüt­müş Bi­na­li Yıl­dı­rım ar­ka­da­şı­mı­zın da oğlu üze­rin­den he­de­fe alın­ma­sı asıl he­de­fi gös­te­ren bir başka işa­ret­tir. Şim­di­ye kadar nasıl şah­sı­mız, par­ti­miz ve ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­mız üze­rin­den ül­ke­mi­ze yö­ne­lik hiç­bir sal­dı­rı­ya ey­val­lah et­me­diy­sek, bu tez­ga­hı da bo­za­ca­ğız, hiç en­di­şe­niz ol­ma­sın. Bu­ra­dan ses­le­ni­yo­rum, Bay Kemal, Bay Meral, size bu­ra­dan ekmek çık­maz bo­şu­na uğ­raş­ma­yın. Suç çe­te­le­ri­nin men­sup­la­rı­nı dün­ya­nın ne­re­si­ne ka­çar­sa kaç­sın­lar takip edi­yo­ruz. Tıpkı FETÖ’cüler gibi, PKK’lılar gibi bu suç­lu­la­rı da ül­ke­mi­ze ge­ti­rip yar­gı­ya tes­lim edene kadar peş­le­ri­ni bı­rak­ma­ya­ca­ğız. Esa­sen suç ör­gü­tü men­sup­la­rı­nın ya­lan­la­rı­na ve if­ti­ra­la­rı­na karşı ge­re­ken ce­vap­lar mu­ha­tap­la­rı ta­ra­fın­dan ve­ril­miş­tir. Bu­nun­la ka­lın­ma­mış ta­raf­la­rın baş­vu­ru­la­rı üze­ri­ne An­ka­ra ve İstan­bul Ana­do­lu Ya­ka­sı Baş­sav­cı­lık­la­rı da ge­re­ken tah­ki­kat­la­ra da baş­la­mış­tır. Geç­miş­ten bu­gü­ne hiç­bir iddia, hiç­bir itham or­ta­da bı­ra­kıl­ma­ya­cak, her şey yargı ta­ra­fın­dan araş­tı­rı­lıp tüm ya­lan­lar, if­ti­ra­lar or­ta­ya dö­kü­le­cek­tir. Tür­ki­ye’nin de­mok­ra­tik bir hukuk dev­le­ti ol­du­ğun­dan kim­se­nin şüp­he­si ol­ma­sın” diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi