Aşılamada yeni dönem

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca, Bilim Ku­ru­lu Top­lan­tı­sı’nın ar­dın­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “1 Ha­zi­ran’dan iti­ba­ren aşı­la­ma prog­ra­mı­mız hız­lan­mış ola­cak. 1 Ha­zi­ran’dan iti­ba­ren 50 yaş üzeri va­tan­daş­la­rı­mı­zın da aşı­lan­ma­sı­na baş­la­na­cak” dedi.

“1 HAZİRAN’DAN İTİBAREN 50 YAŞ VE ÜZERİ AŞI­LA­NA­CAK”
Nor­mal­leş­me dö­ne­min­de kı­sıt­la­ma­la­rın gi­de­rek aza­la­ca­ğı ancak bi­rey­sel ted­bir­le­rin öne çı­ka­ca­ğı ve yay­gın aşı­la­ma ile güç­len­di­ril­miş bir uy­gu­la­ma he­def­li­yo­ruz.
1 Ha­zi­ran’dan iti­ba­ren aşı­la­ma prog­ra­mı­mız hız­lan­mış ola­cak. Bu kap­sam­da 1 Ha­zi­ran­dan iti­ba­ren 50 yaş üzeri va­tan­daş­la­rı­mı­zın da aşı­lan­ma­sı­na baş­la­na­cak­tır dedi.


Haber Merkezi