Monthly Archives: Mayıs 2021

İçişleri Bakanlığı’ndan 81 İle Market Genelgesi!

İçişleri Bakanlığı’ndan 81 İl Va­li­li­ği­ne gön­de­ri­len Ge­nel­ge­de, tam ka­pan­ma sü­re­cin­de uy­gu­la­nan so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı ile il­gi­li usül ve esas­la­rın be­lir­le­ne­rek, va­li­le­re du­yu­rul­du­ğu ha­tır­la­tıl­dı.

Bu kap­sam­da daha önce il­le­re gön­de­ri­len so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı sı­ra­sın­da temel gıda, ilaç ve te­miz­lik ürün­le­ri­nin sa­tıl­dı­ğı yer­ler ile üre­tim, ima­lat, te­da­rik ve lo­jis­tik zin­cir­le­ri­nin ak­sa­ma­ma­sı ama­cıy­la mu­afi­yet kap­sa­mın­da bu­lu­nan iş­yer­le­ri dı­şın­da tüm ti­ca­ri iş­let­me, iş­ye­ri ve/veya ofis­le­rin ka­pa­lı ola­ca­ğı be­lir­til­miş, va­tan­daş­la­rın zo­run­lu temel ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak­la sı­nır­lı ola­cak şe­kil­de bak­kal, mar­ket, fırın, kasap, manav, ku­ru­ye­miş­çi ve tat­lı­cı­la­rın tam ka­pan­ma dö­ne­min­de 10.00-17.00 sa­at­le­ri ara­sın­da fa­ali­yet gös­te­re­bi­le­ce­ği, zin­cir ve süper mar­ket­le­rin pazar gün­le­ri ka­pa­lı ka­la­ca­ğı bil­di­ril­miş­ti.
Ge­nel­ge­de, so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı sı­ra­sın­da mar­ket­ler­de olu­şa­bi­lecek yo­ğun­luk­la­rın önüne geç­mek ama­cıy­la il­gi­li Ba­kan­lık­lar, kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı, mes­lek oda­la­rı ve sek­tör tem­sil­ci­le­ri ile ya­pı­lan gö­rüş­me­ler so­nu­cun­da alı­nan ted­bir­ler şu şe­kil­de sı­ra­lan­dı:
-Mar­ket­ler­de (zin­cir ve süper mar­ket­ler dahil) va­tan­daş­la­rın zo­run­lu temel ih­ti­yaç­la­rı kap­sa­mın­da­ki ürün­le­rin dı­şın­da her­han­gi bir ürün sa­tı­şı­na izin ve­ril­me­yecek.
-7 Mayıs 2021 Cuma gü­nün­den iti­ba­ren mar­ket­ler­de (zin­cir ve süper mar­ket­ler dahil) temel gıda ve te­miz­lik ürün­le­ri­nin yanı sıra sa­de­ce hay­van yemi, ma­ma­la­rı ile koz­me­tik ürün­le­ri (par­fü­me­ri ve mak­yaj mal­ze­me­le­ri hariç) sa­tı­la­bi­lecek.
-Daha önce ge­ti­ri­len al­kol­lü ürün sa­tı­şı kı­sıt­la­ma­sı­nın yanı sıra mar­ket­ler­de (zin­cir ve süper mar­ket­ler dahil) elekt­ro­nik eşya, oyun­cak, kır­ta­si­ye, giyim ve ak­se­su­ar, ev teks­ti­li, oto ak­se­su­ar, bahçe mal­ze­me­le­ri, hır­da­vat, zü­ca­ci­ye vb. ürün­le­rin sa­tı­şı­na izin ve­ril­me­yecek. Bu esas­lar doğ­rul­tu­sun­da Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Ka­nu­nu­nun 27’nci ve 72’nci mad­de­le­ri uya­rın­ca İl/İlçe Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Ku­rul­la­rı ka­rar­la­rı ive­di­lik­le alı­na­cak.
– Başta za­bı­ta gö­rev­li­le­ri ve kol­luk kuv­vet­le­ri olmak üzere de­ne­tim ekip­le­rin­ce bu hu­su­sa iliş­kin teb­liğ­ler ve kont­rol­ler ek­sik­siz ye­ri­ne ge­ti­ri­lecek. Uy­gu­la­ma­da her­han­gi bir ak­sak­lı­ğa mey­dan ve­ril­me­yecek ve mağ­du­ri­ye­te neden olun­ma­ya­cak.


Haber Merkezi

Enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK enf­las­yon ra­kam­la­rı­nı açık­la­dı. Nisan ayın­da enf­las­yon 1,68 arttı. Yıl­lık bazda tü­ke­ti­ci enf­las­yo­nu yüzde 17,14 oldu.

Yurt içi üre­ti­ci fiyat en­dek­si (Yİ-ÜFE) yıl­lık 35,17, aylık 4,34 arttı
Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Nisan ayın­da bir ön­ce­ki aya göre 4,34, bir ön­ce­ki yılın Ara­lık ayına göre 12,91, bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre 35,17 ve on iki aylık or­ta­la­ma­la­ra göre 19,44 artış gös­ter­di.
Sa­na­yi­nin dört ana sek­tö­rün­den ima­lat yıl­lık 38,11 arttı
Sa­na­yi­nin dört sek­tö­rü­nün yıl­lık de­ği­şim­le­ri; ma­den­ci­lik ve taş ocak­çı­lı­ğın­da 27,07, ima­lat­ta 38,11, elekt­rik, gaz üre­ti­mi ve da­ğı­tı­mın­da 4,50, su te­mi­nin­de 28,32 artış ola­rak ger­çek­leş­ti.
Ana sa­na­yi grup­la­rı­nın yıl­lık de­ği­şim­le­ri; ara ma­lın­da 42,59, da­ya­nık­lı tü­ke­tim ma­lın­da 29,24, da­ya­nık­sız tü­ke­tim ma­lın­da 24,97, ener­ji­de 38,64, ser­ma­ye ma­lın­da 27,24 artış ola­rak ger­çek­leş­ti.
Sa­na­yi­nin dört ana sek­tö­rün­den ima­lat aylık 4,55 arttı
Sa­na­yi­nin dört sek­tö­rü­nün aylık de­ği­şim­le­ri; ma­den­ci­lik ve taş ocak­çı­lı­ğın­da 5,02, ima­lat­ta 4,55, elekt­rik, gaz üre­ti­mi ve da­ğı­tı­mın­da 2,22, su te­mi­nin­de 0,27 artış ola­rak ger­çek­leş­ti. Ana sa­na­yi grup­la­rı­nın aylık de­ği­şim­le­ri; ara ma­lın­da 6,63, da­ya­nık­lı tü­ke­tim ma­lın­da 2,05, da­ya­nık­sız tü­ke­tim ma­lın­da 1,99, ener­ji­de 3,51, ser­ma­ye ma­lın­da 2,85 artış ola­rak ger­çek­leş­ti.
Yıl­lık en düşük artış 4,50 ile elekt­rik, gaz, buhar ve ik­lim­len­dir­me üre­ti­mi ve da­ğı­tı­mın­da ger­çek­leş­ti. Yıl­lık en düşük artış; 4,50 ile elekt­rik, gaz, buhar ve ik­lim­len­dir­me üre­ti­mi ve da­ğı­tı­mı, 8,49 ile deri ve il­gi­li ürün­ler, 8,92 ile giyim eş­ya­sı ola­rak ger­çek­leş­ti. Buna karşı­lık kok ve ra­fi­ne pet­rol ürün­le­ri 159,53, ham pet­rol ve doğal gaz 109,10, ana me­tal­ler 71,71 ile en­deks­le­rin en fazla art­tı­ğı alt sek­tör­ler oldu.
Aylık en düşük artış 0,27 ile su ve suyun arı­tıl­ma­sı ve da­ğı­tıl­ma­sın­da ger­çek­leş­ti
Aylık en düşük artış; 0,27 ile su ve suyun arı­tıl­ma­sı ve da­ğı­tıl­ma­sı, 0,78 ile mo­bil­ya, 1,00 ile giyim eş­ya­sı ola­rak ger­çek­leş­ti. Buna kar­şı­lık ham pet­rol ve doğal gaz 15,25, ana me­tal­ler 10,78, tütün ürün­le­ri 9,45 ile en­deks­le­rin en fazla art­tı­ğı alt sek­tör­ler oldu.


Haber Merkezi

Tam kapanma döneminde Aile Sağlığı Merkezlerimiz de hizmete devam edecek

İlimiz ge­ne­lin­de için­de bu­lun­du­ğu­muz tam ka­pan­ma dö­ne­min­de Aile Sağ­lı­ğı Mer­kez­le­ri­miz de hiz­met ver­me­ye devam et­mek­te­dir.

Bu mer­kez­le­ri­miz­de sa­de­ce 2. doz Si­no­vac (Çin) aşısı ran­de­vu ile ya­pı­la­bil­di­ği gibi nor­mal hasta mu­aye­ne­le­ri, gebe ve bebek iz­lem­le­ri, çocuk aşı­la­rı­nın uy­gu­lan­ma­sı aynı şe­kil­de devam et­mek­te­dir.
Fakat ka­pan­ma sü­re­cin­de ol­du­ğu­muz için hal­kı­mı­zın aile he­ki­mi­ne gelip gi­der­ken sorun ya­şa­ma­ma­sı ve kol­luk kuv­vet­le­rin­ce so­rul­du­ğun­da gös­te­ri­le­bil­me­si için has­ta­ne­le­ri­miz­de ol­du­ğu gibi aile he­kim­le­ri­mi­ze de Mer­ke­zi Has­ta­ne Ran­de­vu Sis­te­mi (MHRS) veya 182 nu­ma­ra­lı hat üze­rin­den ran­de­vu almak in­san­la­rı­mı­za büyük ko­lay­lık sağ­la­ya­cak­tır.
Bu ted­bir asla va­tan­da­şı­mı­zın aile he­ki­mi­ne ulaş­ma­sı­nı kı­sıt­la­mak için değil, sağ­lık hiz­me­ti al­ma­ya ça­lı­şır­ken cezai durum ile kar­şı­la­ma­ma­la­rı için ön gö­rül­müş­tür.
Böy­le­ce zorlu sü­reç­te gö­re­vi­ni can­si­pe­ra­ne yapan kol­luk kuv­vet­le­ri­mi­ze de yar­dım­cı olmuş ola­ca­ğız.
-Ran­de­vu alan­la­rın 112 çağrı merke­zin­den yar­dım talep et­me­si
Bi­lin­di­ği üzere tüm has­ta­ne­le­ri­miz­de po­lik­li­nik hiz­me­ti ran­de­vu sis­te­mi ile yü­rü­tül­mek­te­dir.
Bu se­bep­le MHRS ve 182 nu­ma­ra­lı hat üze­rin­den her­han­gi bir has­ta­ne­mi­ze ran­de­vu almış ki­şi­nin bir daha 112 acil yar­dım hat­tı­nı ara­ya­rak izin al­ma­sı­na gerek yok­tur.Almış ol­du­ğu ran­de­vu­yu te­le­fon ek­ra­nın­dan kol­luk kuv­vet­le­ri­ne ibraz et­me­si ye­ter­li ola­cak­tır.
Aksi tak­dir­de bu durum zaten yoğun bir mesai yü­rü­ten 112 acil çağrı mer­ke­zi­mi­zin iş yü­kü­nün ge­rek­siz yere art­ma­sı­na sebep ol­mak­ta­dır.


Haber: Mus­ta­fa SAKLI

Rize İl Girişinde Bu Yıl Sakinlik Var

Rize İl Gi­ri­şin­de Geç­ti­ği­miz Yıl Bü­yük­şe­hir­ler­den Çay Ha­sa­dı İçin Ge­liş­ler­de Ya­şa­nan Uzun Araç Kuy­ruk­la­rı Tam Ka­pan­ma İle Bir­lik­te Bu Yıl Oluş­ma­dı.

Geçen yıl ol­du­ğu gibi bu yılda yak­la­şan çay se­zo­nu ön­ce­si Rize kent gi­ri­şin­de polis, jan­dar­ma ve sağ­lık ekip­le­ri­nin ön­lem­le­ri devam edi­yor. Trab­zon’un Of il­çe­sin­de ku­ru­lan kont­rol nok­ta­sın­da Rize’ye gelen her­ke­sin se­ya­hat bel­ge­le­ri ve izin bel­ge­le­ri tek tek kol­luk kuv­vet­le­ri ta­ra­fın­dan kont­rol edi­le­rek araç­lar şehre sı­ray­la ve kont­rol­lü bir bi­çim­de alı­nı­yor. Geç­ti­ği­miz yıl 20 Mayıs’ta baş­la­dı­ğı için çay se­zo­nu­na ye­tiş­me­ye ça­lı­şan müs­tah­sil­ler kont­rol nok­ta­la­rın­da uzun kuy­ruk­lar oluş­tur­muş­tu. Yı­ğıl­ma­dan ötürü ise çı­ka­bi­lecek olum­suz­luk­la­rın önüne geç­mek is­te­yen Rize Va­li­li­ği kont­rol nok­ta­la­rın­da Rize’ye gir­mek is­te­yen­le­rin ka­yıt­la­rı­nı tu­ta­rak, ad­res­le­rin, vücut ısı­la­rı­nı ve gü­zer­gah­la­rı­nı kayıt al­tı­na aldı. Bu yıl ise çay se­zo­nu­nun açıl­ma­sı için 2 haf­ta­yı aşkın bir süre ol­du­ğu için geçen yıl ki yı­ğıl­ma ol­ma­dı. Bu ne­den­le ise bek­le­ne­nin ak­si­ne il gi­ri­şin­de uzun kuy­ruk­lar oluş­ma­dı.
Geçen yıla na­za­ran Rize’ye gi­riş­te kuy­ruk­ta bek­le­me­dik­le­ri­ni ifade eden Hakan Lez­gi­oğ­lu ise “Geç­ti­ği­miz yıl ka­la­ba­lık­tı ama bu yıl değil. Fazla bek­le­mi­yo­ruz. Geçen yıl ki ka­la­ba­lı­ğı pan­de­mi ko­şul­la­rı­na bağ­lı­yo­rum. Gö­rü­yor­su­nuz ba­şı­mı­za ge­len­le­ri, fazla bir şey söy­le­me­ye de gerek yok” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Bur­han Topal isim­li bir başka va­tan­daş ise geç­ti­ği­miz yıl kont­rol nok­ta­sı­nın daha fazla ka­la­ba­lık ol­du­ğu­nu, bu yıl ise böyle bir sı­kın­tı ile karşı kar­şı­ya kal­ma­dık­la­rı­nı dile ge­ti­re­rek “Geç­ti­ği­miz yıl bu­ra­sı çok ka­la­ba­lık­tı. İlk za­man­lar­dı ve te­le­viz­yon­lar­da çıktı zaman çok kor­ku­yor­duk. Ted­bir­ler de çok faz­lay­dı. Şimdi öyle bir ka­la­ba­lık yok. Ka­pan­ma da iyi oldu. Artık her­kes de dik­kat edi­yor” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

EYÜP SULTAN HAZRETLERİNİN VEFÂTI

Eyüp Sul­tan’ın ismi, Hâlid bin Zeyd’dir.
Es­hâb-ı ki­râ­mın bü­yük­le­rin­den­dir.
Re­sû­lul­lah Me­di­ne’ye hic­ret edin­ce, bu zatın evin­de 7 ay mi­sa­fir oldu.
Bütün ga­za­lar­da bu­lun­du. Hicrî 50 yı­lın­da Süf­yân bin Avf em­rin­de İstan­bul’a gelen asker ara­sın­da 33 Sa­ha­be vardı.
Bun­lar­dan Haz­ret-i Hâlid di­zan­te­ri­den vefat etti.
Fâtih Sul­tan Meh­met’in ho­ca­la­rın­dan Ak­şem­sed­dîn haz­ret­le­ri kab­ri­ni keş­fet­ti.
Üze­ri­ne bir türbe ile ya­nı­na bir câmi ya­pıl­dı.
Os­man­lı hü­küm­dar­la­rı tahta çı­kın­ca bu türbe önün­de Cuma günü kılıç ku­şa­nır­lar­dı.
Buna “Kılıç Alayı” de­nir­di. İstan­bul Se­fe­ri:
Ebu Eyyub El En­sa­rı Hz.
“Kons­tan­ti­niy­ye mut­la­ka feth olu­na­cak­tır.
Onu fet­he­den ku­man­dan ne güzel bir ku­man­dan, onu feth eden asker ne güzel bir asker bir as­ker­dir.” ha­di­si­ne maz­har olmak için fır­sat kol­lu­yor­du.
Hz.​Ali (RA) dö­ne­min­de­ki sa­vaş­la­ra da ka­tıl­mış­tı.
Ha­ri­cî­le­re karşı ya­pı­lan Neh­ri­van Sa­va­şı­na da Me­da­yin’e kadar gel­miş­ler­di.
Onun ak­lın­da hep İstan­bul vardı.
Hz.​Mu­avi­ye’nin (RA) hi­la­fe­ti dö­ne­min­de onun oğlu Yezid ku­man­da­sın­da İstan­bul’a dü­zen­le­nen se­fe­re ka­tıl­mak üzere ha­zır­lan­dı.
Bu se­fe­re; İbn-i Ömer, İbn-i Abbas gibi sa­yı­la­rı bi­lin­me­yen nice sa­ha­bi de ka­tıl­dı.
Sene 669 du.
Ebu Eyyub El En­sa­rı Hz. nin yaşı 70 in üze­rin­dey­di.
Sa­va­şın zor­luk­la­rı­na ta­ham­mül ede­me­ye­ce­ği­ni dü­şü­nen ya­kın­la­rı onu cay­dır­ma­ya ça­lış­tı­lar ama ba­şa­rı­lı ola­ma­dı­lar, kesin ka­rar­lı ol­du­ğu için se­fe­re ka­tıl­dı.
İstan­bul ön­le­ri­ne gel­miş­ler, Haliç ya­kın­la­rı­na ka­rar­gâh kur­muş­lar­dı.
Ebu Eyyub El En­sa­rı Hz. ken­di­si­ne tah­sis edi­len ça­dır­da gün geç­tik­çe daha çok güç­ten dü­şü­yor­du.
Ra­hat­sız­lı­ğı iyice ar­tın­ca Ordu ko­mu­ta­nı olan Yezid İbni Mu­avi­ye ya­nı­na geldi.
Bir di­ye­ce­ği olup ol­ma­dı­ğı­nı sordu.
O da şu ce­va­bı verdi.
“Benim sizin dün­ya­nız­dan hiç bir arzum ve ta­le­bim yok.
Yal­nız siz­den şunu is­ti­yo­rum.
Eğer bu­ra­da vefat eder­sem, beni müm­kün ol­du­ğu kadar düş­man bel­de­si­nin içine doğru gö­tü­rüp sur­la­ra yakın bir yerde def­ne­din.
Zira Ra­su­lul­lah (SAV) den -Kons­tan­ti­niy­ye sur­la­rı­nın di­bin­de salih bir kimse def­ne­di­le­cek­tir de­di­ği­ni işit­tim.
O salih kişi uma­rım ki ben ola­yım.” bu söz­ler­den sonra vefat etti.
Naşı va­si­ye­ti üze­ri­ne or­du­nun gi­de­bil­di­ği en ileri nok­ta­ya def­ne­dil­di. Kab­rin Bu­lun­ma­sı:
Fatih S.​ Meh­met İstan­bul’u fet­hi­nin aka­bin­de daha or­du­nun bir kısmı Ok mey­da­nın­da iken Ho­ca­sı Ak­şem­sed­din’den kab­rin bu­lun­ma­sı için ri­ca­da bu­lun­muş­tu.
Ak­şem­sed­din Hz. o gece Ok­mey­da­nı’ndaki ça­dı­rın­da Al­la­hu Teâla ya dua etmiş ve is­ti­ha­re­ye yat­mış­tı.
Er­te­si sabah Fa­tihl’e bir­lik­te git­ti­ler.
Ak­şem­sed­din Hz. kol­tu­ğu­nun al­tın­da­ki sec­ca­de­si­ni yere se­re­rek na­ma­za durdu.
Uzun süre huşu için­de namaz kıldı.O sı­ra­da Fatih’in ya­nın­da ge­len­ler­de he­ye­can için­de bek­li­yor­lar­dı. Na­ma­zı­nı bi­ti­rin­ce kab­rin bu­lun­du­ğu yeri Fatih’e gös­ter­di. Fatih’in em­riy­le bir­kaç kişi o yeri kaz­dı­lar. Bir taş bu­lun­du. Üze­rin­de ” Haza kabri Eba Eyyub” (Bu­ra­sı Eba Ey­yu­bun Kab­ri­dir.) ya­zı­yor­du. Taşı kal­dır­dık­la­rı zaman hay­ret­ler için­de kal­dı­lar. Eyyub (ra)’ın naşı hiç bo­zul­ma­mış­tı. Nur için­de ya­tı­yor­du. Türbe ya­pı­la­na kadar ye­ni­den ka­pa­tıl­dı. Ak­şem­sed­din Hz. kab­rin baş ve aya­kuç­la­rı­na iki fidan dikti. Türbe fe­tih­ten hemen sonra inşa edil­di. Cami ise 1459’da ya­pıl­dı. Bir­çok tamir gördü ama ilk şek­li­ni ko­ru­du. Tür­be­nin se­def­li ka­pı­sı­nı Sul­tan 2.​Abdulha­mid Han yap­tır­mış­tır. San­du­ka­nın üze­rin­de Sul­tan 2.​Mah­mud’un yap­tır­dı­ğı atlas ör­tü­de Kis­ve-i Şerif ya­zı­lı­dır. Bu­ra­da­ki ya­zı­la­rın bir kıs­mı­nı Sul­tan 2.​Mah­mud diğer kıs­mı­nı da Hat­tat Mus­ta­fa Rakım Efen­di yaz­mış­tır. Tür­be­nin önün­de­ki seyir pen­ce­re­si­ni 1.​Ahmet, san­du­ka­nın et­ra­fı­nı saran gümüş şe­be­ke­yi sul­tan 3.​Selim yap­tır­mış­tır. Tahta çıkan pa­di­şah­la­rın kılıç ku­şan­ma tö­ren­le­ri san­du­ka­nın arka ta­ra­fın­da ya­pı­lır­dı.

GÜNLERDİR DEVAM EDEN TEPKİLER ÜZERİNE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Rize İyi­de­re’de Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­sı plan­la­nan Lo­jis­tik için taş alın­ma­sı ge­re­ken İkiz­de­re Ce­viz­lik Ta­şo­ca­ğı­na tepki gös­te­ren köy­lü­le­ri bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı ya­pıl­dı.

İkiz­de­re-Gür­de­re ve Ce­viz­lik köy­le­ri­nin İşken­ce dere Va­di­sin­de ya­pı­la­cak Taş Oca­ğı­na ulaş­mak için yol açma ça­lış­ma­sı yapan firma iş ma­ki­ne­le­ri­ne 8 gün­dür tepki gös­te­re­rek ey­lem­ler yapan Gür­de­re köy­lü­le­ri­nin de ka­tı­lı­mı sağ­la­nan top­lan­tı­da ko­nu­şan eski Bakan ve AK Parti Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Rize Mil­let­ve­ki­li Ha­ya­ti Ya­zı­cı’ bu­ra­da çok özel bir taş ol­du­ğu ka­nı­sı­na va­rıl­dı. Bu tek­nik bir ko­nu­dur. Mü­hen­dis­ler araş­tır­dı Kul­la­nı­la­cak mal­ze­me ni­te­lik­li Ba­zalt ol­du­ğu ve deniz su­yu­na da­ya­nık­lı ola­ca­ğı ve ağır ola­ca­ğı bil­di­ril­miş. Böyle taş yal­nız İkiz­de­re’deki bu va­di­de var. 97 Hek­tar­lık bir alan­da ruh­sat alın­mış ama 13.45 Hek­tar­lık bir yerde ça­lış­ma ruh­sa­tı var.

Siz­ler çev­re­ci­si­niz, biz siz­den daha fazla çev­re­ci ve ye­şil­ci­yiz. Susuz bı­ra­kıl­ma en­di­şe­ni­zi an­lı­yo­rum ama öyle bir şey ke­sin­lik­le ola­maz. Her şey kont­rol al­tın­da ya­pı­la­cak.
Azami 20 mil­yon ton taş ta­şı­na­rak Lo­jis­tik do­la­cak. En fazla 3 yılda ta­mam­lan­dık­tan sonra bu­ra­dan bir daha taş alı­na­ma­ya­cak ve ocak ka­pa­tı­la­rak eski ha­li­ne ge­ti­ri­lecek’ dedi.
Vali Kemal Ceber; “Çok Araş­tı­rıl­dı”
Rize Va­li­si Kemal Ceber’de top­lan­tı­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da ’Lo­jis­tik Li­ma­nı bir­çok il is­ter­ken Rize’de ya­pıl­ma­sı­na karar ve­ril­me­si büyük şans­tır. Bu şansı bize sağ­la­yan Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zı Allah ba­şı­mız­dan eksik et­me­sin. Böyle büyük ya­tı­rım her ile nasip olmaz. İşken­ce­de­re Va­di­sin­den çev­re­yi en güzel şe­kil­de ko­ru­ya­rak açı­la­cak taş oca­ğın­da deniz dol­gu­su­na da­ya­nık­lı taş var.
Ci­var­da 10 tane taş ocağı ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz fakat o taş­lar ev­sa­fa uygun de­ğil­di. De­ni­ze da­ya­nık­lı taş bu­ra­da ve sağ­lık­lı bir şe­kil­de alın­ma­sı­na ça­lı­şı­la­cak, kim­se­nin mağ­du­ri­yet ya­şa­ma­sı­nı is­te­me­yiz her şey kont­ro­lü­müz al­tı­na ya­pı­la­cak’ dedi.
Firma yet­ki­li­le­ri söz ko­nu­su taş oca­ğın­da pat­lat­ma­la­rın gün­düz sa­at­le­rin­de ola­ca­ğı­nı, müm­kün ol­du­ğun­ca çev­re­ye toz bı­rak­ma­mak için sü­rek­li tan­ker­ler­le ıs­lat­ma ya­pa­cak­la­rı­nı ve mağ­du­ri­ye­te imkân ver­me­ye­cek­le­ri­ni söy­le­dik­ten sonra söz alan köy­lü­ler­den Muh­tar Er­do­ğan Baş ’önü­müz­de Çay top­la­ma za­ma­nı var, bu­ra­da ara­zi­si olan köy­lü­le­rim Yaş Ça­yı­nı nasıl top­la­ya­cak ’dedi.
Gür­de­re Köyü eski muh­ta­rı Orhan Tat, mağ­du­ri­yet ya­şa­mak is­te­mi­yo­ruz, Mu­ham­met Coş­kun, ik­ti­dar ta­ra­fın­dan bir­kaç yıl önce İkiz­de­re’ye söz ve­ri­len Çay Fab­ri­ka­sı­nın ya­pıl­ma­sı­nı is­te­di, Güler Ka­ra­de­niz ’ben üre­ti­ci­yim, çay­cı­yım, hay­van­cı­lık ya­pı­yo­rum. Cum­hur­baş­ka­nı çift­çi­yi teş­vik edi­yor, siz bu taş oca­ğı­nı ya­pa­rak biz köy­den ko­vu­yor­su­nuz. Taş ocağı ya­pı­la­cak yerde ara­zim var. Çay top­la­ya­rak ge­çi­ni­yo­rum. Ko­ope­ra­ti­fe 7 bin lira gübre bor­cum var bu borcu nasıl öde­ye­ce­ğim. Hay­van­cı­lık arı­cı­lık yap­maz­sak ne ile ge­çi­ne­ce­ğiz ’dedi. Ahmet Tun­cer ’ke­sin­lik­le taş ocağı kö­yüm­de is­te­mi­yo­ruz’, Gök­han Gün ’bu­ra­da taş ocağı son­ra­sı bo­zu­la­cak arazi eski ha­li­ne gel­mez ver­di­ği­niz söze inan­mı­yo­rum’, Yaşar Coş­kun ’ya­tı­rı­ma karşı de­ği­liz ama taş ocağı için bu­ra­sı uygun değil ‘Müj­dat Al­bay­rak ’hep va­at­ler ya­pı­lır. Or­man­lık alan ke­si­lecek. Biz yıl­lar­dır or­ma­nı ko­ru­duk şimdi heba olu­yor. Kaya alı­na­cak yerde bir daha ağaç bit­mez. Ka­ya­da ağaç bü­yü­mez bizi kan­dır­ma­yın’, Yaşar Baş ’içme su­yu­muz teh­li­ke­de bu konu hiç unu­tul­ma­sın’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Türkiye’nin ilk siber güvenlik dergisinin bu ayki konuğu Rizeli Bostan oldu

Tür­ki­ye’nin siber dün­ya­da­ki risk­ler ve siber gü­ven­lik ko­nu­su­na odak­lan­mış ilk ba­sı­lı ve elekt­ro­nik der­gi­si­nin bu sa­yı­da­ki ko­nu­ğu yap­tı­ğı ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­lar­la adın­dan söz et­ti­ren Re­ka­bet Ku­ru­mu’nun Ri­ze­li Baş­kan Yar­dım­cı­sı Recai Bos­tan’dı.

Gerek daha önce ça­lış­tı­ğı özel sek­tör fir­ma­la­rın­da gerek İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si iş­ti­ra­ki olan BELBİM Elekt­ro­nik Para ve Ödeme Sis­tem­le­ri A.Ş’de ve ge­rek­se de Re­ka­bet Ku­ru­mu’nda yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar­la adın­dan söz et­ti­ren Re­ka­bet Ku­ru­mu’nun Ri­ze­li Baş­kan Yar­dım­cı­sı Haluk Recai Bos­tan siber gü­ven­lik ko­nu­su­na odak­lan­mış Tür­ki­ye’de ilk ba­sı­lı ve elekt­ro­nik der­gi­si olan Cy­ber­mag der­gi­si­nin ko­nu­ğu oldu. Bi­li­şim alt­ya­pı­sın­da uyum içe­ri­sin­de ça­lı­şan yerli siber gü­ven­lik eko­sis­te­mi­nin oluş­tu­ru­la­bi­le­ce­ği­ni gös­te­re­rek tüm kamu sek­tö­rü açı­sın­dan örnek teş­kil eden bir ya­pı­nın ku­rul­ma­sı­na ön­cü­lük eden ve bu ba­şa­rı­nın aka­bin­de ise Cum­hur­baş­kan­lı­ğı kül­li­ye­sin­de “Yerli ve Millî Siber Gü­ven­lik” te­ma­sıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len Millî Gü­ven­lik Zir­ve­si’nde ödüle layık gö­rü­len Bos­tan, ya­pı­lan söy­le­şi­de siber gü­ven­lik ko­nu­sun­da bir­çok ko­nu­da ka­fa­da­ki soru işa­ret­le­ri­ne cevap ve­ri­yor. Ön­ce­lik­le kısa ve orta va­de­de, mev­cut siber gü­ven­lik alt­ya­pı­sın­da ye­ri­ni hala yerli çö­züm­le­re bı­rak­ma­mış ya­ban­cı men­şe­ili ürün­le­rin de önü­müz­de­ki dö­nem­de ye­ter­li ol­gun­lu­ğa eriş­me­si­ni bek­le­di­ği­miz yerli/ millî mu­adil­le­riy­le de­ği­şi­mi­ni ön­gö­rü­yo­ruz.
Bu şe­kil­de, ül­ke­miz in­sa­nı­nın emek­le­ri­ni des­tek­le­me­ye ve gü­ve­ni­mi­zi gös­ter­me­ye devam ede­ce­ğiz diyen Haluk Recai Bos­tan Siber gü­ven­lik ala­nın­da ülke ola­rak top­ye­kûn bir mü­ca­de­le­nin içine bu­lun­du­ğu­muz şu gün­ler­de, in­sa­nı­mı­zın far­kın­da­lık dü­ze­yi­nin art­ma­sı ve bi­linç­len­me­si için eli­miz­den ge­le­ni ya­pı­yo­ruz dedi.
Haluk Recai Bos­tan Kim­dir:
Haluk Recai BOS­TAN, 1973 yı­lın­da Rize’de doğdu. İlk ve or­ta­oku­lu Dört­yol kö­yün­de okudu. Mimar Sinan En­düst­ri Mes­lek Li­se­si elekt­ro­nik bö­lü­mü­nü bi­tir­di. 1992 yı­lın­da Gazi Üni­ver­si­te­si en­düst­ri mü­hen­dis­li­ği­ni ka­zan­dı ve 1996 yı­lın­da mezun oldu. Aynı üni­ver­si­te­de yük­sek li­sans ya­pa­rak 2002 yı­lın­da en­düst­ri yük­sek mü­hen­di­si un­va­nı­nı aldı. As­ker­lik gö­re­vi­ni Şır­nak’ta yedek subay ola­rak yaptı. Özel sek­tör, kamu ve be­le­di­ye ik­ti­sa­di te­şek­kül­le­rin­de mü­hen­dis, satış yö­ne­ti­ci­si, ana­list, proje yö­ne­ti­ci­si, marka ve pa­tent yö­ne­ti­ci­si, da­nış­man, eği­tim­ci, uzman, yö­ne­ti­ci ve yö­ne­tim ku­ru­lu üyesi ola­rak çe­şit­li gö­rev­ler­de bu­lun­du. İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si iş­ti­ra­ki olan BELBİM Elekt­ro­nik Para ve Ödeme Sis­tem­le­ri A.Ş de yö­ne­ti­ci ola­rak görev ya­par­ken, Ara­lık 2016 da Re­ka­bet Ku­ru­mu Bilgi Yö­ne­ti­mi Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’na atan­dı. Bu gö­re­vi sür­dür­mek­te iken Kasım 2019 ta­ri­hin­den iti­ba­ren aynı za­man­da Yö­ne­tim Hiz­met­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’na da ve­kâ­let et­me­ye baş­la­dı. 13.02.2020 ta­ri­hin­de Re­ka­bet Ku­ru­mu Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı gö­re­vi­ne atan­dı. Evli ve 3 çocuk ba­ba­sı olan Bos­tan, orta dü­zey­de İngi­liz­ce ve Arap­ça bil­mek­te­dir. Uz­man­lık alan­la­rı ara­sın­da re­en­gi­ne­ering, ve­rim­li­lik, proje yö­ne­ti­mi, ya­tı­rım pro­je­le­ri­nin de­ğer­len­di­ril­me­si, op­ti­mi­zas­yon, yö­ne­tim bi­li­şim sis­tem­le­ri, bilgi gü­ven­li­ği, bi­li­şim tek­no­lo­ji­le­ri gel­mek­te­dir. Ay­rı­ca ulus­la­ra­ra­sı ti­ca­ret, satış ve pa­zar­la­ma, satın alma ve kamu ihale mev­zu­atı ko­nu­la­rın­da ye­ter­li bilgi ve tec­rü­be­ye sa­hip­tir.


Haber Merkezi

İYİ PARTİ’DEN TAŞ OCAĞI YERİNE ÇAY FABRİKASI YAPIN ÇAĞRISI

İşken­ce Dere Va­di­si’nde ya­pıl­mak is­te­nen Taş Oca­ğı­na si­ya­si parti tem­sil­ci­le­ri­nin tep­ki­le­ri de her geçen gün devam edi­yor.

İkiz­de­re il­çe­si­nin tu­rizm, sos­yal ve eko­no­mik yön­den çok ge­ri­de kal­dı­ğı­nı söy­le­yen İYİ Parti İkiz­de­re İlçe Baş­ka­nı Ali Aycin ta­şo­ca­ğın­dan önce yıl­lar­dır söz ve­ri­len Çay Fab­ri­ka­sı ya­pıl­sın dedi.
Ko­ru­ma al­tın­da­ki va­di­nin yeni bir ta­şo­ca­ğı­nı kal­dı­ra­ma­ya­ca­ğı­nı be­lir­ten İlçe Baş­ka­nı Ali Aycin ’AK Parti ik­ti­da­rı il­çe­mi­ze hep yıkım mı ya­pa­cak. Yıl­lar önce Ad­li­ye­mi­zi ka­pat­tı­lar.
Hak ara­yan­lar il­çe­de değil başka yer­ler­de hak arı­yor.
AK Parti tem­sil­ci­le­ri­nin İlçe­mi­ze Ha­yır­lı olsun diye seçim za­ma­nı as­tı­ğı Or­ga­nik Çay Fab­ri­ka­mız ne oldu.
Taş Ocağı açıp böl­ge­yi toz top­ra­ğa bo­ğa­ca­ğı­nı­za Çay Fab­ri­ka­sı­nı ya­pın­da in­sa­nı­mı­zın ça­yı­nı de­ğer­len­di­rin bir­kaç ki­şi­ye iş ulaş­tı­rın.
De­niz­de Lo­jis­tik mer­kez eğer İkiz­de­re’nin taşı ol­maz­sa ya­pıl­ma­ya­cak mı? İnsa­nı­mı­zı mağ­dur edi­yor­su­nuz.
Ra­ma­zan günü Biber Gazı yiyen ka­dın­la­rı­mız tey­ze­le­ri­miz bu il­çe­nin in­sa­nı Gür­de­re Köyü’nün in­sa­nı’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

“ASLA YATIRIMA KARŞI DEĞİLİZ”

İKİZDERE BELEDİYE BAŞKANI HAKAN KARAGÖZ;

Taş Ocağı ko­nu­sun­da AK Parti Rize Mil­let­ve­kil­le­ri Ha­ya­ti Ya­zı­cı ve Osman Aşkın Bak’ın ka­tı­lı­mıy­la ya­pı­lan Bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı­na ’işin hül­le­si ya­pıl­dı ’diyen Be­le­di­ye Baş­ka­nı yöre in­sa­nı­nın gü­ve­ni kay­bol­du dedi.

İkiz­de­re Kül­tür Mer­ke­zi sa­lo­nun­da be­lir­le­nen isim­le­rin kont­rol edi­le­rek ka­tıl­dı­ğı bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı dağ fare do­ğur­du de­ni­le­rek bek­len­ti­le­re cevap ve­re­me­di­ği be­lir­til­di.
Taş Oca­ğı­na tepki gös­te­ren in­san­la­rın ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­le­şen gö­rüş­me­yi sos­yal med­ya­da yap­tı­ğı açık­la­may­la de­ğer­len­di­ren MHP li İkiz­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz, ‘İşin açık­ça­sı bir hülle ya­pıl­dı. Bu durum pro­je­nin de­va­mı­na yöre halkı ta­ra­fın­dan büyük bir gü­ven­siz­lik ya­rat­tı ve bil­gi­len­dir­me, sahip çı­kıl­ma nok­ta­sın­da çok ama çok geç ka­lın­dı Bunu Vali bey de, bakan bey de kabul etti. Yöre halkı ve der­nek­ler bu ko­nu­ya dahil oldu, dava açtı ve iptal oldu. Daha sonra Rize’de ya­pı­la­cak liman dol­gu­su­na ba­zalt mal­ze­me­yi böl­ge­de 30 ki­lo­met­re­lik hin­ter­lan­ta (çev­re­de) Ce­viz­lik kö­yün­de (İşken­ce va­di­si) alı­na­bi­le­ce­ği tes­pit edil­di. Bu­ra­lar va­tan­daş­la­rı­mı­zın yaşam alan­la­rı ve iki köyü doğ­ru­dan et­ki­le­yecek. Do­lay­lı ola­rak da 4 köy ve iki ma­hal­le direk et­ki­le­necek.
Or­ga­nik Çay ve Bal üre­ti­mi var
Bu­ra­lar­da yüz­ler­ce ton or­ga­nik çay ya­pı­lı­yor, 8-10 ton bal üre­ti­li­yor, köy­lü­nün İçme suyu bu­ra­dan ge­li­

yor. Ha­liy­le haklı ola­rak tepki gös­te­ril­di, daha sonra Va­li­miz, Ba­kan­la­rı­mız, Mil­let­ve­kil­le­ri­miz du­yar­lı­lık gös­ter­di, gelip halkı bil­gi­len­dir­di­ler. Bu top­lan­tı­lar sü­re­cin daha sağ­lık­lı ve bi­linç­li yü­rü­tül­me­si nok­ta­sın­da çok önem­liy­di. Bir nevi hal­kın ga­zı­nı al­dı­lar. Bu sü­reç­te bu grup­la­rın içine bazı fa­na­tik grup­lar girdi. Dev­le­ti­mi­zin ve böl­ge­mi­zin, bu li­ma­na ih­ti­ya­cı var. İkiz­de­re in­sa­nı ola­rak asla ya­tı­rı­ma karşı de­ği­liz. Ovit tü­ne­li­nin iş­le­vi­ni ar­tı­ra­cak bir pro­je­dir. O hat üze­rin­de­ki ya­pı­laş­ma­ya da katkı sağ­la­ya­cak. Biz, ya­pı­lan yan­lış­la­rı Be­le­di­ye Baş­ka­nı ola­rak dile ge­tir­dik” dedi.

Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

CHP MİLLETVEKİLİ MAHMUT TANAL 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMINI TAŞ OCAĞINDA KUTLADI

İşken­ce­de­re Va­di­sin­de Lo­jis­tik Liman dol­gu­sun­da kul­la­nıl­mak ama­cıy­la plan­la­nan Taş Oca­ğı­nın ya­pıl­ma­sı­nı is­te­me­yen yöre hal­kı­na CHP Mil­let­ve­kil­le­ri­nin da­ya­nış­ma tep­ki­si devam edi­yor.

CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Av. Mah­mut Tanal 1 Mayıs İşçi Bay­ra­mı­nı İkiz­de­re Ta­şo­ca­ğın­da tepki di­re­ni­şi yapan köy­lü­ler­le bir­lik­te kut­la­dı.

Bugün İkiz­de­re’de ya­pıl­mak is­te­nen taş oca­ğı­na karşı di­re­nen, İkiz­de­re­li hem­şe­ri­mi­zin ya­nın­day­dık. Taş ocağı açıl­mak is­te­nen İkiz­de­re’de sa­ba­hın erken sa­at­le­rin­den iti­ba­ren jan­dar­ma mü­da­ha­le­si var. Orman için­de köşe kap­ma­ca oy­na­nı­yor. İnsan­lar ağaca çık­mış du­rum­da. AK Parti ik­ti­da­rın­da ba­rış­çıl yön­tem­ler­le do­ğa­sı­na, ha­va­sı­na, su­yu­na sahip çık­mak suç oldu. Bugün 1 Mayıs İşçi Bay­ra­mı köy­lü­le­ri­mi­zin di­re­ni­şin­de yan­la­rın­da bu­lu­na­rak tep­ki­mi­zi gös­ter­dik’ dedi. CHP Mil­let­ve­kil­le­rin­den Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Kah­ra­man­ma­raş Mil­let­ve­kil­le­ri Ali Öz­tunç, Trab­zon Mil­let­ve­ki­li Ahmet Kaya, İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, Kadın Kol­la­rı Genel Baş­kan yar­dım­cı­sı Necla Kaçan, Trab­zon İl Baş­ka­nı Ömer Ha­cı­sa­li­hoğ­lu, Rize İl Baş­ka­nı Sal­tuk Deniz, Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Ne­ca­ti To­pa­loğ­lu, İl Yö­ne­ti­ci­le­ri İkiz­de­re’ li ta­şo­ca­ğı di­re­niş­çi­le­ri­nin ya­nın­da oldu.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

İKİZDEREDE KORUYANDA RİZELİ YIKANDA RİZELİ

İkiz­de­re Va­di­si, dün­ya­da 200 ko­run­ma­sı ge­re­ken doğal Va­di­den bir ta­ne­si. Ka­ra­de­niz’e akan, böl­ge­de­ki ta­bi­ata hayat veren bu va­di­nin kıl­cal da­mar­lar­dan bi­ri­si­de İşken­ce­de­re­si.
İşte bu cen­net va­di­de bir haf­ta­dır iş ma­ki­ne­le­ri köy­lü­nün kes­me­ye kı­ya­ma­dı­ğı ağaç­la­rı ko­par­ma­ya kır­ma­ya baş­la­dı. Ya­zı­mın baş­lı­ğı­na koy­du­ğum, ka­mu­oyun­da dil­len­di­ri­len ’ko­ru­yan­da Ri­ze­li, yı­kan­da Ri­ze­li ’sözü ko­nu­ya cuk diye otur­du.
Ri­ze­li, ünlü çev­re­ci, De­re­le­rin Kar­deş­li­ği Plat­for­mu’ndan, Avu­kat Remzi Kaz­maz bo­şu­na ko­nuş­maz, Kaz­maz çok id­di­alı “Cen­giz’in milli parkı taş ocağı yapma gi­ri­şi­mi hu­kuk­suz­dur” diyor. Liman ya­pı­mı için taş oca­ğı­na ih­ti­yaç var. Liman böl­ge­si­ne 5 km, 10 km me­sa­fe­de ruh­sat­lı Taş ocak­la­rı du­rur­ken şir­ke­tin 35 km me­sa­fe­de­ki İşken­ce­de­re Va­di­si’nden neden taş ta­şı­ya­ca­ğı merak ko­nu­su. Remzi Kaz­maz, “Pis ko­ku­lar var” di­yor­sa bo­şu­na de­ğil­dir.
İddi­ala­ra göre Ja­pon­ya’dan kredi bu­lun­muş. Bu kre­di­nin önem­li kısmı taş çı­kar­ma ve nak­li­ye işin­de har­ca­na­cak. Nak­li­ye­yi yapan ta­şe­ron şir­ke­tin de eski AK Parti’li bir mil­let­ve­ki­li ol­du­ğu­nu söy­lü­yor Avu­kat Kaz­maz. İkiz­de­re­li ünlü ses sa­nat­çı­sı Tar­kan, Ri­ze­li çev­re­ci Remzi Kaz­maz ve köy­lü­ler, or­man­da, kı­yı­da, koyda rant pe­şin­de koşan bu Ri­ze­li­ye karşı di­re­ni­yor.
Tar­kan’ın şu söz­le­ri çok şey an­la­tı­yor “Güzel mem­le­ke­ti­mi­ze bu kat­li­am­la­rı reva gö­ren­ler… bi durun artık, yeter ’“Ya­nı­nız­da­yım”. İkiz­de­re köy­lü­le­ri di­re­niş­le­rin­de yal­nız değil. İkti­dar hariç bir­çok si­ya­si parti tem­sil­ci­le­ri­ni her gün orada gör­mek müm­kün. Köy­lü­ler gün­ler­dir yeşil bitki ör­tü­sü bo­zul­ma­sın or­ma­nı­mız harap ol­ma­sın diye di­re­ni­yor.
Jan­dar­ma gü­ven­li­ği sağ­la­mak için gün­ler­dir köylü ile iş ma­ki­ne­si ara­sın­da yeşil hat gibi ko­ru­ma du­va­rı örmüş. ba­zen­de bi­ber­ga­zı ik­ra­mın­da bu­lun­muş. Tek te­sel­li­miz si­lah­la bu­gü­ne kadar işlem ya­pıl­ma­ma­sı,
İnşa­atı yapan şir­ket Meh­met Cen­giz’e ait. Remzi Kaz­maz’ın söy­le­di­ği gibi ’Hani, et­ti­ği küfür ile “unu­tul­maz­lar” ara­sı­na giren, Meh­met Cen­giz’in do­zer­le­ri­ni yığ­dı­ğı or­ma­nın bi­ti­şi­ğin­de kendi il­çe­si Kal­kan­de­re var. Yok, ede­ce­ği do­ğa­nın ku­ca­ğın­da doğ­muş. Son asrın en ay­rı­ca­lık­lı mü­te­ah­hi­di olup ününe ün kat­mış’. İkiz­de­re Va­di­sin­den taş ala­ca­ğız diye doğa kat­li­amı ya­şan­dı­ğı bir ger­çek. Bu ger­çe­ği gör­mez­den gelen AK Parti hü­kü­me­ti yöre in­sa­nı­nın tep­ki­si­ni çe­ki­yor. Bu­gü­ne kadar Dev­le­tin Va­tan­daş­tan ko­ru­du­ğu or­man­la­rı ne acı­dır ki şimdi Va­tan­daş Dev­le­tin ko­ru­ma­sın­da­ki Cen­giz hol­din­gin iş ma­ki­ne­le­rin­den ko­ru­ma­ya ça­lı­şı­yor.

Rize’de Kırsal Alan Yapılaşması Kapsamında Yöre Mimarisine Uygun Evler Yapılacak

Rize Va­li­si Kemal Çeber, “Kır­sal Alan Ya­pı­laş­ma­sı” ça­lış­ma­sı ile kır­sal alan­da ev yap­mak is­te­yen­ler için 7 tip proje be­lir­len­di­ği­ni, va­tan­daş­la­ra üc­ret­siz proje hiz­me­ti su­nu­la­ca­ğı­nı söy­le­di.

Rize Va­li­si Kemal Çeber, İsmail Kah­ra­man kül­tür Mer­ke­zin­de dü­zen­le­nen prog­ram­da, kır­sal ya­pı­laş­may­la il­gi­li be­lir­le­nen 7 tip pro­je­nin ta­nı­tı­mı­nı yaptı.
Çeber, bu­ra­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, kent­sel dö­nü­şü­mün önemi kadar kır­sal dö­nü­şü­mün­de önem­li ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
Kır­sal dö­nü­şü­mün ilk önce mi­ma­ri yapı ile ola­bi­le­ce­ği­ne işa­ret eden Çeber, sanat ta­rih­çi­le­ri, mimar ve mü­hen­dis­ler­le bir yıl­lık ça­lış­ma­nın so­nu­cu pro­je­nin or­ta­ya çık­tı­ğı­nı kay­det­ti.
Afet Risk Azalt­ma Planı’nın çı­ka­rıl­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Çeber, bütün kamu ku­rum­la­rı­nın bu plana göre ha­re­ket ede­ce­ği­ni, ya­pı­laş­ma­nın da bu çer­çe­ve­de hem gü­ven­li hem de yöre mi­ma­ri­si­ne uygun ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifade etti.
Coğ­ra­fi se­bep­ler­den do­la­yı afet­ler­de en çok mağ­du­ri­yet ya­şa­yan ilin Rize ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Çeber, şu de­ğer­len­dir­me­de bu­lun­du:
“Afet­le­re karşı va­tan­daş­la­rı­mı­zı en üst se­vi­ye­de ko­ru­ya­bil­mek hem de he­pi­mi­zin im­ren­di­ği bu coğ­raf­ya­sı ve do­ğa­sı kadar güzel olan Ka­ra­de­niz mi­ma­ri­si­ni, Rize mi­ma­ri­si­ni ya­şa­ta­bil­mek için pro­je­yi baş­lat­tık. Kır­sal tip ya­pı­laş­ma pro­je­le­ri için ça­lı­şıl­dı. Yedi tip pro­je­nin bütün de­tay­la­rı ha­zır­lan­mış. Bu proje ile hem coğ­raf­ya­mız­da­ki kır­sal alan­da­ki izin­li yapı sa­yı­sı­nı ar­tır­mak is­ti­yo­ruz. Afet­le­re karşı en sağ­lık­lı bi­çim­de in­san­la­rı­mı­zı ya­şat­mak ve de­re­le­rin için­den ev top­la­ma­mak is­ti­yo­ruz. Va­tan­daş­la­rı­mız açı­sın­dan proje ma­li­yet­le­ri­ni en aza in­dir­mek izin alma sü­re­le­ri­ni en kısa hale ge­tir­mek is­ti­yo­ruz.”
Pro­je­le­rin Özel İdare ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı­ğı için izin sü­re­ci­nin ya­şan­ma­dı­ğı­nı ak­ta­ran Çeber, “Kısa sü­re­de in­şa­ata baş­la­na­bi­li­yor. Yö­re­sel mi­ma­ri­yi ya­şa­tı­yo­ruz. Yö­re­sel cephe ta­sa­rım­la­rı­nı uy­gu­lu­yo­ruz ve süreç di­na­mik bir süreç. Gelen eleş­ti­ri ve des­tek­ler­le yeni proje ek­le­ye­bi­le­ce­ğiz. Ta­ma­men yöre mi­ma­ri­si­ne uygun ta­sar­lan­dı.” diye ko­nuş­tu.
Pro­je­yi uy­gu­la­yan ilk yüz ki­şi­nin zemin etüt ma­li­ye­ti­nin de kar­şı­la­na­ca­ğı­nı ifade eden Çeber, “Her il­çe­de ve köyde belli sa­yı­yı aş­ma­yan, pro­je­yi alan­la­ra eşit ya­yı­la­cak şe­kil­de zemin etüt ma­li­ye­ti­ni kar­şı­la­ya­ca­ğız. Bu pro­je­yi uy­gu­la­mak is­te­yen va­tan­daş çok sağ­lık­lı bir yapı ka­za­na­cak, kısa bir bü­rok­ra­si ya­şa­ya­cak, baş­tan 50-70 bin lira ara­sın­da ma­li­yet­siz in­şa­atı­na gi­riş­miş ola­cak.” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.

Haber Merkezi

Rize’de Aile Sağlığı Merkezleri hizmete devam edecek

Rize’de tam ka­pan­ma dö­ne­min­de Aile Sağ­lı­ğı Mer­kez­le­ri­nin de hiz­me­te devam ede­ce­ği bil­di­ril­di.

Rize İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğün­den ya­pı­lan açık­la­ma­da, “İlimiz ge­ne­lin­de için­de bu­lun­du­ğu­muz tam ka­pan­ma dö­ne­min­de Aile Sağ­lı­ğı Mer­kez­le­ri­miz de hiz­met ver­me­ye devam et­mek­te­dir. Bu mer­kez­le­ri­miz­de sa­de­ce 2. doz Si­no­vac (Çin) aşısı ran­de­vu ile ya­pı­la­bil­di­ği gibi nor­mal hasta mu­aye­ne­le­ri, gebe ve bebek iz­lem­le­ri, çocuk aşı­la­rı­nın uy­gu­lan­ma­sı aynı şe­kil­de devam et­mek­te­dir. Fakat ka­pan­ma sü­re­cin­de ol­du­ğu­muz için hal­kı­mı­zın aile he­ki­mi­ne gelip gi­der­ken sorun ya­şa­ma­ma­sı ve kol­luk kuv­vet­le­rin­ce so­rul­du­ğun­da gös­te­ri­le­bil­me­si için has­ta­ne­le­ri­miz­de ol­du­ğu gibi aile he­kim­le­ri­mi­ze de Mer­ke­zi Has­ta­ne Ran­de­vu Sis­te­mi (MHRS) veya 182 nu­ma­ra­lı hat üze­rin­den ran­de­vu almak in­san­la­rı­mı­za büyük ko­lay­lık sağ­la­ya­cak­tır. Bu ted­bir asla va­tan­da­şı­mı­zın aile he­ki­mi­ne ulaş­ma­sı­nı kı­sıt­la­mak için değil, sağ­lık hiz­me­ti al­ma­ya ça­lı­şır­ken cezai durum ile kar­şı­la­ma­ma­la­rı için ön­gö­rül­müş­tür. Böy­le­ce zorlu sü­reç­te gö­re­vi­ni can­si­pe­ra­ne yapan kol­luk kuv­vet­le­ri­mi­ze de yar­dım­cı olmuş ola­ca­ğız.” de­nil­di.-Ran­de­vu alan­la­rın 112 çağrı mer­ke­zin­den yar­dım talep et­me­si­Ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Bi­lin­di­ği üzere tüm has­ta­ne­le­ri­miz­de po­lik­li­nik hiz­me­ti ran­de­vu sis­te­mi ile yü­rü­tül­mek­te­dir. Bu se­bep­le MHRS ve 182 nu­ma­ra­lı hat üze­rin­den her­han­gi bir has­ta­ne­mi­ze ran­de­vu almış ki­şi­nin bir daha 112 acil yar­dım hat­tı­nı ara­ya­rak izin al­ma­sı­na gerek yok­tur. Almış ol­du­ğu ran­de­vu­yu te­le­fon ek­ra­nın­dan kol­luk kuv­vet­le­ri­ne ibraz et­me­si ye­ter­li ola­cak­tır. Aksi tak­dir­de bu durum zaten yoğun bir mesai yü­rü­ten 112 acil çağrı mer­ke­zi­mi­zin iş yü­kü­nün ge­rek­siz yere art­ma­sı­na sebep ol­mak­ta­dır.” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.

Haber Merkezi

Hangi aşı daha etkili? Hangi yaş grubu hangi aşıyı olmalı?

“Bi­oN­Tech aşısı mRNA aşısı idi. Si­no­vac aşısı da inak­tif aşı. Yani 3 aşı da fark­lı tek­no­lo­ji ile ha­zır­lan­mış aşı­lar. Ama 3 aşı da son de­re­ce et­ki­li ve gü­ve­ni­lir aşı­lar. Hangi aşı olur­sa olsun sı­ra­sı gelen va­tan­da­şın mut­la­ka hiç vakit kay­bet­me­den aşı­sı­nı yap­tır­ma­sı ge­re­kir. Aşı gü­ven­li­ği ile il­gi­li en ufak bir kaygı ta­şı­ma­ya gerek yok. Çünkü şu anda dün­ya­da 1 mil­yar­dan fazla kişi aşı­lan­dı. Ve bu­gü­ne kadar önem­li bir sorun gö­rül­me­di.”

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’nın ve­ri­le­ri­ne göre 28 Nisan 2021 ta­ri­hi iti­ba­riy­le top­lam aşı ya­pı­lan kişi sa­yı­sı 22.018.020 oldu.1. doz uy­gu­la­nan kişi sa­yı­sı 13.486.599 olur­ken, 2. doz 8.531.421­ki­şi­ye uy­gu­lan­dı.
Aşı sı­ra­sı ge­len­ler, Mer­ke­zi Hekim Ran­de­vu Sis­te­mi üze­rin­den aşı ran­de­vu­su alı­yor. Şehir, ilçe ve has­ta­ne bil­gi­le­ri­ni gir­dik­ten sonra ran­de­vu alın­mış olu­yor. Ancak bun­dan önce aşıyı ne­re­de ola­ca­ğı­nı­zı seç­me­niz ge­re­ki­yor. Ran­de­vu alır­ken aşıyı aile he­ki­mi has­ta­ne veya evde ola­ca­ğı­nı­zı seç­me­niz ge­re­ki­yor. Bi­oN­Tech aşısı olmak is­te­yen­ler has­ta­ne­den ran­de­vu al­ma­sı ge­re­kir­ken, evde ve aile he­ki­min­den ran­de­vu alan­la­ra ise yal­nız­ca Si­no­vac uy­gu­la­nı­yor.
HANGİ AŞI DAHA ETKİLİ? HANGİ YAŞ GU­RU­BU HANGİ AŞIYI OL­MA­LI?
Uz­man­la­ra göre; Bi­oN­Tech-Pfi­zer bir gruba Si­no­Vac aşısı yapıp kar­şı­laş­tı­ran bir ça­lış­ma yok. Et­kin­lik ve­ri­le­ri Pfi­zer-Bi­oN­Tech’de biraz daha gü­ve­ni­lir. İkin­ci­si kul­la­nım du­ru­mu­na ba­kıl­dı­ğın­da ise şu an Bi­oN­Tech-Pfi­zer dün­ya­da en çok kul­la­nı­lan aşı, Si­no­Vac’ın 10 katı kadar fazla kul­la­nı­lı­yor. Bi­oN­Tech aşısı da Si­no­vac aşısı da ağır has­ta­lı­ğı ve ölüm­le­ri en­gel­li­yor. Bi­on­tech aşı­sı­nın ko­ru­yu­cu­luk oranı Si­no­vac aşı­sı­na göre yüzde 10 daha fazla.
Alman bi­yo­tek­no­lo­ji fir­ma­sı Bi­oN­Tech ile Ame­ri­kan ilaç şir­ke­ti Pfi­zer’in ortak ge­liş­tir­dik­le­ri yeni tip ko­ro­na­vi­rüs aşı­sı­nın 12-15 yaş arası ço­cuk­lar­da, en­fek­si­yo­nu ön­le­me­de yüzde 100 ba­şa­rı gös­ter­di­ği bil­di­ril­di. Ge­be­le­rin ilk 3 aydan sonra Si­no­vac aşı­sı­nı ola­bi­le­ce­ği, em­zi­ren an­ne­le­rin de aşı ya­pıl­ma­sın­da bir mah­sur gö­rül­mü­yor.
Bi­oN­Tech aşısı, yan etki ola­rak daha fazla ken­di­ni gös­te­ri­yor. Bun­lar, aşı ye­rin­de ağrı, şiş­lik, ateş, vücut kır­gın­lı­ğı gibi be­lir­ti­ler Bi­oN­Tech aşı­sın­da daha fazla gö­rü­lü­yor ama bun­la­rın hiç­bi­ri risk oluş­tur­mu­yor, ki­şi­yi ağır has­ta­lık ge­çir­me ve ölüm ris­kin­den ko­ru­yor. İnak­tif olan Si­no­vac aşı­sın­da ise bu tip yan et­ki­ler ya ol­mu­yor ya daha az gö­zü­kü­yor.
BİON­TECH, SİNOVAC AŞI­SI­NI KİMLER OLA­CAK?
-Aler­jik bün­ye­si olan­la­ra daha az yan etki yapan inak­tif aşı Si­no­vac;
-Obe­zi­te­si, böb­rek yetmez­li­ği, şeker has­ta­lı­ğı olan­la­ra ise Bi­oN­Tech aşısı tav­si­ye edi­li­yor.
Aler­jik bün­ye­niz varsa mRNA aşısı ye­ri­ne ter­ci­hi­niz varsa aler­jik bün­ye­ler­de daha az yan etki yapan inak­tif aşı olan Si­no­vac aşı­sı­nı yap­tı­ra­bi­lir­si­niz. Çünkü, ça­lış­ma­lar­da sa­de­ce Bi­oN­Tech değil diğer mRNA aşı­la­rı­nın daha çok re­ak­si­yon yap­tı­ğı göz­len­di. Ay­rı­ca, mRNA aşı­la­rı, inak­tif aşı­la­ra göre daha güçlü ba­ğı­şık­lık ya­nı­tı ya­pı­yor, immün sis­tem üze­ri­ne uya­rı­cı et­ki­si daha fazla ol­du­ğu için. Do­la­yı­sıy­la, ba­ğı­şık­lık ya­nı­tı zayıf ola­bi­lecek bün­ye­ye sahip olan­lar, mRNA aşı­sı­nı ter­cih ede­bi­lir. Bun­lar;
-Obe­zi­te­si bu­lu­nan­lar,
-Böb­rek yet­mez­li­ği,
-Şe­ker has­ta­lı­ğı olan­lar,
-Kan­ser te­da­vi­si gö­ren­ler veya çe­şit­li has­ta­lık­la­rı ne­de­niy­le ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni bas­kı­la­yan ilaç kul­la­nan­lar.
Aşı se­çi­mi nasıl ya­pı­lı­yor?
Uz­man­lar eğer se­çe­nek­le­ri varsa mRNA aşısı olan Bi­oN­Tech aşı­sı­nı ter­cih ede­bi­lir­ler diyor. mRNA aşı­la­rı tek doz­dan bir hafta son­ra­sın­dan iti­ba­ren ba­ğı­şık­lık oluş­tur­ma­ya baş­lı­yor, inak­tif aşı­lar ise ancak ikin­ci doz­dan 15 gün sonra be­lir­gin ba­ğı­şık­lık oluş­tu­ru­yor. İleri yaş­ta­ki ki­şi­ler­de de mRNA aşı­la­rı, daha etkin gö­rü­lü­yor ama on­lar­da bazı yan etki ih­ti­ma­li daha fazla ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor.


Haber Merkezi

1 MAYIS EMEKÇİLERİN ULUSLARARASI BİRLİK, MÜCADELE ve DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN

Biz­ler, Tür­ki­ye’nin bütün emek­çi­le­ri, ka­dın­la­rı, er­kek­le­ri, genç­le­ri, emek­li­le­ri, yaş­lı­la­rı, en­gel­li­le­ri, iş­siz­le­ri, yok­sul­la­rı, mes­lek sa­hip­le­ri ola­rak; tüm dünya emek­çi­le­riy­le bir­lik­te bugün yine 1 Mayıs’ta bir­lik­te­yiz.

HAK-İŞ ola­rak, 1 Mayıs ru­hu­nu en güçlü şe­kil­de yan­sıt­mak için, ek­ran­lar­da, di­ji­tal plat­form­lar­da, il­ler­de ve her yer­de­yiz.
1 yılı aşkın sü­re­dir devam eden sal­gın ne­de­niy­le emek­çi kar­deş­le­ri­miz­le omuz omuza alan­lar­da ola­ma­sak da, 1 Mayıs Emek ve Da­ya­nış­ma Gü­nün­de;
– Emek­çi­le­rin hakkı için,
– Sağ­lık, huzur ve re­fa­hı için,
– İş gü­ven­ce­si için,
– So­run­la­rın çö­zü­mü için ta­lep­le­ri­mi­zi tüm di­ji­tal plat­form­lar­da su­nu­yo­ruz.
HAK-İŞ ola­rak, ül­ke­mi­zin bu sal­gı­nı en kısa za­man­da at­lat­ma­sı­nı te­men­ni edi­yor, Ra­ma­zan ayı­nın mil­le­ti­miz ve tüm İslam âlemi için ha­yır­la­ra ve­si­le ol­ma­sı­nı di­li­yo­ruz.
HAK-İŞ ola­rak, bu 1 Mayıs’ta;
– Ör­güt­len­me­nin önün­de­ki en­gel­le­rin kal­dı­rıl­ma­sı­nı, sen­di­kal ör­güt­lü­lü­ğün teş­vik edil­me­si­ni is­ti­yo­ruz.
– Başta KİT’ler olmak üzere, tüm kamu ku­ru­luş­la­rın­da­ki şir­ket­ler­de ça­lı­şan ta­şe­ron iş­çi­le­rin kad­ro­ya ge­çi­ril­me­si­ni talep edi­yo­ruz.
– Ada­le­ti, re­fa­hı ve gü­ven­ce­yi sağ­la­yan Kamu TİS is­ti­yo­ruz.
– Üc­ret­ler­de­ki vergi di­lim­le­ri­nin yüzde 20’de sa­bit­len­me­si­ni is­ti­yo­ruz.
– Her­kes için dü­zen­li as­ga­ri gelir yar­dı­mı sis­te­mi­nin ku­rul­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.
– Mev­sim­lik ve ge­çi­ci iş­çi­le­rin so­run­la­rı­nın tam çö­zü­mü­nü is­ti­yo­ruz.
– CO­VID-19 sal­gı­nı­nın tüm iş­çi­ler için mes­lek has­ta­lı­ğı sa­yıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.
– Tüm emek­çi­le­ri­miz için daha fazla iş ve gelir gü­ven­ce­si is­ti­yo­ruz.
– İşyer­le­rin­de iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği ted­bir­le­ri­nin daha fazla yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.
Biz­ler bugün, Emek ve Da­ya­nış­ma Gü­nün­de;
Güçlü ve Güzel Ya­rın­lar için,
Güçlü ge­lecek için,
Sağ­lı­ğı­mız için,
İşimiz, ek­me­ği­miz ve tüm emek­çi­le­ri­miz için ta­lep­le­ri­mi­zi yine yük­sek sesle hay­kır­mak için mey­dan­lar­da­yız.
Sal­gın­la mü­ca­de­le sü­re­cin­de iş ba­şın­da ce­sur­ca ve öz­ve­ri ile ça­lı­şan, tüm sek­tör­ler­de­ki emek­çi kar­deş­le­ri­mi­ze, mil­le­ti­mi­ze ve HAK-İŞ teş­ki­lat men­sup­la­rı­mı­za gö­nül­den te­şek­kür etmek için bu­ra­da­yız.
Emek­çi kar­deş­le­ri­mi­ze “Hak­kın HAK-İŞ’e ema­net” demek için bu­ra­da­yız.
Tüm emek­çi­le­ri­mi­zi, er­dem­li ve şef­faf sen­di­ka­cı­lık için, dünya sen­di­kal ha­re­ke­ti ile da­ya­nış­ma için, de­mok­ra­si ve sos­yal ada­let için HAK-İŞ’le bir­lik­te mü­ca­de­le­ye davet edi­yo­ruz.
Biz­ler;
– Daha Fazla Da­ya­nış­ma,
– Daha Çok Önlem,
– Daha Çok İş Gü­ven­li­ği,
– Ör­güt­lü Top­lum ve Daha Güçlü Tür­ki­ye için 1 Mayıs’ta yine mey­dan­lar­da, ek­ran­lar­da ve her yer­de­yiz.
Tüm emek­çi­le­ri­miz­le bir­lik­te üret­me­ye, bü­yü­me­ye ve güç­len­me­ye devam ede­ce­ğiz.
HAK-İŞ ola­rak; 1 Mayıs’ta ül­ke­mi­zin, böl­ge­mi­zin ve kü­re­mi­zin bütün emek­çi­le­ri, mağ­dur­la­rı, maz­lum­la­rı ile kü­re­sel sal­gı­na karşı tüm in­san­lık adına da­ya­nış­ma­mı­zı yi­ne­le­mek için bu­ra­da­yız.
Bi­li­yo­ruz ki Dün­ya­mız bir, Ga­ye­miz bir.
HAK-İŞ ola­rak, sal­gın sü­re­cin­de ITUC, ETUC, ILO, ITUC-AP ve TUAC ile bir­lik­te iş­bir­li­ği ve da­ya­nış­ma için­de ol­ma­yı önem­si­yo­ruz.
Ül­ke­mi­zin bu­gü­nü ve ge­le­ce­ği için, ül­ke­mi­zin bü­tün­lü­ğü, in­san­la­rı­mı­zın bir­lik, be­ra­ber­lik ve kar­deş­li­ği için, talep, tek­lif ve bek­len­ti­le­ri­mi­zin kar­şı­lan­ma­sı için mey­dan­lar­da­yız ve ek­ran­lar­da­yız.
HAK-İŞ ola­rak As­ga­ri Üc­re­tin insan onu­ru­na ya­kı­şır ol­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.
Kayıt dışı is­tih­da­mın ön­len­me­si­ni, is­tih­da­mın ar­tı­rıl­ma­sı­nı ve yok­sul­lu­ğun ön­len­me­si­ni is­ti­yo­ruz.
Sen­di­kal ör­güt­len­me­nin teş­vik edil­me­si­ni is­ti­yo­ruz.
İşyer­le­rin­de iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği ön­lem­le­ri­nin ar­tı­rıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.
Biz ça­lı­şan­lar, emek­çi­ler ola­rak; milli ge­lir­den, eko­no­mik bü­yü­me­den ve refah ar­tı­şın­dan hak et­ti­ği­miz payı is­ti­yo­ruz.
İnsanı mer­ke­ze alan, daha adil ve sür­dü­rü­le­bi­lir bir dünya ve Tür­ki­ye is­ti­yo­ruz.
Emek­li ay­lı­ğı alt sı­nı­rı­nın as­ga­ri ücret dü­ze­yi­ne yük­sel­til­me­si­ni talep edi­yo­ruz.
Ça­lı­şan­la­ra yö­ne­lik her türlü şid­det ve mob­bin­gin ön­len­me­si­ni is­ti­yo­ruz.
Çocuk is­tis­ma­rı­nın ön­len­me­si­ni, ka­dı­na yö­ne­lik şid­de­tin son bul­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.
İstih­dam­da kadın, genç ve en­gel­li bi­rey­le­re daha çok yer ve­ril­me­si­ni is­ti­yo­ruz.
Çocuk iş­çi­li­ği­nin her tü­rüy­le mü­ca­de­le edil­me­si­ni is­ti­yo­ruz.
An­ne­lik hak­kı­nın ko­run­ma­sı­nı, kreş ih­ti­ya­cı­nın ve bakım hiz­met­le­ri­nin kar­şı­lan­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.
Genç­le­rin eği­tim, staj ve işe giriş im­kân­la­rı­nın ge­liş­ti­ril­me­si­ni is­ti­yo­ruz.
En­gel­li bi­rey­le­rin sos­yal ha­ya­ta ka­tı­lı­mı­nın ar­tı­rıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.
Hangi ül­ke­den olur­sa olsun ül­ke­mi­ze sı­ğı­nan mül­te­ci ve göç­men kar­deş­le­ri­miz için, en­teg­re edi­le­bi­lir, sür­dü­rü­le­bi­lir, ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı uyum po­li­ti­ka­la­rı­nın ve iş­bir­li­ği­nin ge­liş­ti­ril­me­si­ni is­ti­yo­ruz.
Çevre dostu bir dünya is­ti­yo­ruz.
Biz 83 Mil­yon va­tan­da­şı­mız ve 4 mil­yon göç­men kar­de­şi­miz ile bir­lik­te Tür­ki­ye’yiz di­yo­ruz.
He­pi­mi­zin temel hak­lar­dan, eşit şart­lar­da ve eşit so­rum­lu­luk­la ya­rar­lan­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.
Dün­ya­nın dört bir ya­nın­da maz­lum­la­rın uğ­ra­dı­ğı zul­mün son bul­ma­sı­nı, tüm dün­ya­da barış, öz­gür­lük, ada­let, de­mok­ra­si­nin tesis edil­me­si­ni ve insan hak­la­rı­nın ge­liş­ti­ril­me­si­ni is­ti­yo­ruz.
Bi­li­yo­ruz ki; Ül­ke­mi­zin ya­şa­dı­ğı bu zor gün­le­ri, ön­lem­le­re uya­rak, sab­re­de­rek, da­ya­nış­ma ve el bir­li­ğiy­le at­la­ta­ca­ğız.
Re­fa­hın, kar­deş­li­ğin, hu­zu­run ve hoş­gö­rü­nün ar­ta­rak hâkim ol­du­ğu bir Tür­ki­ye’nin kı­van­cı­nı ya­şı­yo­ruz.
Ül­ke­mi­ze, in­san­la­rı­mı­za ve emek­çi­le­ri­mi­ze gü­ve­ni­yo­ruz. Ül­ke­mi­zin po­tan­si­ye­li­ne, gü­cü­ne ve ge­le­ce­ği­ne yü­rek­ten ina­nı­yo­ruz.
Ge­le­ce­ği­miz ve eme­ği­miz için umut­lu­yuz.
HAK-İŞ Kon­fe­de­ras­yo­nu ola­rak sen­di­ka­sız ve ör­güt­süz bütün ça­lı­şan­la­ra ‘Ör­güt­lü ol, Sen­di­ka­lı ol, HAK-İŞ’li ol’ di­yo­ruz.
HAK-İŞ ola­rak ya­pa­cak daha çok işi­miz ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz.
Emek­çi­le­ri­miz­le omuz omuza, mü­ca­de­le et­me­ye, güç­len­me­ye ve bü­yü­me­ye devam ede­ce­ğiz.
Ko­ro­na­vi­rü­se Karşı; Aile­miz, Sev­dik­le­ri­miz, Sal­gın ile mü­ca­de­le eden emek­çi­le­ri­miz için, Ül­ke­miz için, Ted­bir­le­ri­mi­zi ala­lım, Hep Bir­lik­te Sağ­lık­lı Ka­la­lım.
Güzel gün­ler yakın, yine tüm he­ye­ca­nı­mız­la mey­dan­lar­da bu­lu­şa­ca­ğız.
Emek­çi­ler yine co­şa­cak, güzel gün­ler ge­lecek.
HAK-İŞ OLA­RAK BUGÜN;
EMEK, BARIŞ, ÖZ­GÜR­LÜK, ADA­LET ve DE­MOK­RASİ İÇİN HAY­KI­RI­YO­RUZ.
1 MAYIS EMEK ve DA­YA­NIŞ­MA GÜNÜ TÜRKİYE’DE ve DÜN­YA­DA TÜM EMEKÇİLERE KUTLU OLSUN.


Haber: Hasan KA­LEN­DER

« Older Entries Recent Entries »