Monthly Archives: Mayıs 2021

DİYANETTEN BAYRAM NAMAZINA İZİN ÇIKTI

Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı, bu yıl Ko­vid-19 ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da maske, me­sa­fe ve hij­yen ko­şul­la­rı sağ­la­na­rak ca­mi­ler­de bay­ram na­ma­zı kı­lı­na­bi­le­ce­ği­ni açık­la­dı. Bu kap­sam­da İlçemizde Bay­ram Na­ma­zı saat 05.35’da kı­lı­na­cak.

Bay­ram na­ma­zı Rize merkezde 05.36’da, Art­vin’de 05.30’da, Trab­zon’da 05.39’da, An­ka­ra’da 06.08, İstan­bul’da 06.22, İzmir’de 06.34’te kı­lı­na­cak. Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı­nın ra­ma­za­na özel si­te­sin­de yer alan du­yu­ru­ya göre, il­ler­de­ki bay­ram na­ma­zı sa­at­le­ri şöyle: “Adana: 06.04, Adı­ya­man: 05.51, Af­yon­ka­ra­hi­sar: 06.20, Ağrı: 05.28, Ak­sa­ray: 06.07, Amas­ya: 05.55, An­ka­ra: 06.08, An­tal­ya: 06.23, Ar­da­han: 05.27, Art­vin: 05.30, Aydın: 06.32, Ba­lı­ke­sir: 06.29, Bar­tın: 06.07, Bat­man: 05.39, Bay­burt: 05.38, Bi­le­cik: 06.20, Bin­göl: 05.40, Bit­lis: 05.34, Bolu: 06.12, Bur­dur: 06.23, Bursa: 06.23, Ça­nak­ka­le: 06.34, Çan­kı­rı: 06.04, Çorum: 05.59, De­niz­li: 06.28, Di­yar­ba­kır: 05.43, Düzce: 06.14, Edir­ne: 06.30, Ela­zığ: 05.45, Er­zin­can: 05.42, Er­zu­rum: 05.35, Es­ki­şe­hir: 06.18, Ga­zi­an­tep: 05.56, Gi­re­sun: 05.44, Gü­müş­ha­ne: 05.41, Hak­ka­ri: 05.29, Hatay: 06.02, Iğdır: 05.24, Is­par­ta: 06.22, İstan­bul: 06.22, İzmir: 06.34, Kah­ra­man­ma­raş: 05.56, Ka­ra­bük: 06.07, Ka­ra­man: 06.12, Kars: 05.26, Kas­ta­mo­nu: 06.02, Kay­se­ri: 06.00, Kı­rık­ka­le: 06.06, Kırk­la­re­li: 06.28, Kır­şe­hir: 06.05, Kilis: 05.57, Ko­ca­eli: 06.19, Konya: 06.14, Kü­tah­ya: 06.21, Ma­lat­ya: 05.50, Ma­ni­sa: 06.33, Mar­din: 05.42, Mer­sin: 06.07, Muğla: 06.31, Muş: 05.36, Nev­şe­hir: 06.03, Niğde: 06.05, Ordu: 05.46, Os­ma­ni­ye: 06.00, Rize: 05.36, Sa­kar­ya: 06.17, Sam­sun: 05.52, Siirt: 05.36, Sinop: 05.55, Sivas: 05.52, Şan­lı­ur­fa: 05.50, Şır­nak: 05.35, Te­kir­dağ: 06.28, Tokat: 05.53, Trab­zon: 05.39, Tun­ce­li: 05.43, Uşak: 06.25, Van: 05.29, Ya­lo­va: 06.21, Yoz­gat: 06.01, Zon­gul­dak: 06.10.”
Bay­ram na­ma­zı, KKTC’nin baş­ken­ti Lef­ko­şa’da saat 06.14, Al­man­ya’nın baş­ken­ti Ber­lin’de 05.57, İngil­te­re’nin baş­ken­ti Lond­ra’da 05.54 ve Bosna Her­sek’in baş­ken­ti Sa­ray­bos­na’da 05.58’de eda edi­lecek.


Haber Merkezi

Çayelili Şair 30 Yıllık Memuriyet Hayatını Bitirdi

21.07.1986 yı­lın­da baş­la­mış ol­du­ğum me­mu­ri­yet ha­ya­tı­mı 18.05.2021 ta­ri­hi iti­ba­riy­le İkizdere İlçe Nüfus Mü­dü­rü ola­rak sona er­dir­miş bu­lun­mak­ta­yım dedi.

SEVGİLİ GÖNÜL DOST­LA­RIM!
21.07.1986 yı­lın­da baş­la­mış ol­du­ğum me­mu­ri­yet ha­ya­tı­mı 18.05.2021 ta­ri­hi iti­ba­riy­le İkizdere İlçe Nüfus Mü­dü­rü ola­rak sona er­dir­miş bu­lun­mak­ta­yım.
Bu ne­den­le Me­mu­ri­yet ha­ya­tım bo­yun­ca bana yar­dım­cı olan her­ke­se çok te­şek­kür edi­yo­rum.
Ha­ya­tım­da 30 Yıla:
4 Üni­ver­si­te
1 Yük­sek Li­sans
9 Kitap
5 Tak
4 Ba­şa­rı Bel­ge­si
665 Şiir
8 Meş­hur Des­tan
165 Güfte
22 Pla­ket
3 BİRİNCİLİK Ödülü
1 Onur Ödülü
4 Rize Gün­le­ri­ne Davet
5 Söy­le­şi
8 İmza Günü
5 Kon­fe­rans
5 Sınav Ka­zan­ma
1 Mü­dür­lük sığ­dır­dım.
Bek­le­yen Ha­yal­le­rim:
1- Hacca Git­mek
2- Aile­me Zaman Ayır­mak
3- Köyde Ya­şa­mak
4- Yeni Ki­tap­lar Yaz­mak
5- Sos­yal Fa­ali­yet­le­re Ka­tıl­mak
6- Kül­tü­rel Fa­ali­yet­le­re Ka­tıl­mak
7- Tek­lif­le­ri De­ğer­len­dir­mek
8- Söy­le­şi ve Kon­fe­rans­lar
9- Yeni Pro­je­le­re İmza Atmak
10- Araş­tır­ma ve Der­le­me Yap­mak
11- Prog­ram­la­ra İşti­rak Etmek
12- Şiir ve Ma­ka­le Yaz­mak
Öm­rü­mün geri ka­la­nı­nı ailem­le bir­lik­te, bek­le­yen ha­yal­le­ri­me ve ma­ne­vi ik­lim­de­ki mev­sim­le­ri ya­şa­ma­ya ayır­ma­ya karar ver­dim. Gö­re­vi­miz icabı üze­rim­de hakkı bu­lu­nan­lar­dan he­lal­lik is­ti­yo­rum. Ben­den yana helal olsun.
Yüce Allah sağ­lık, huzur ve mu­hab­be­ti­mi­zi ömür boyu daim ey­le­sin.
Bu ve­si­le ile her­ke­se en kalbi selam, sevgi ve say­gı­la­rı­mı su­nu­yo­rum.


Haber Merkezi

RİZE LOJİSTİK NEREDE

Bu ya­zı­mı 6 yıl önce 2015 de yaz­mış­tım. tek­rar yaz­mak­ta fayda gör­düm.
‘’ İyi­de­re va­di­sin­de Lo­jis­tik Tesis ya­pı­la­cak sö­zü­nü unut­ma­dık.
7 Ha­zi­ran se­çi­mi ön­ce­sin­de­ki 2 yıl­lık sü­reç­te bil­has­sa AK Parti Mil­let­ve­ki­li ve yerel yö­ne­ti­ci­le­ri her fır­sat­ta Rize’de ya­pı­la­cak İyi­de­re Lo­jis­tik Mer­ke­zi­nin ge­ti­ri­sin­den bah­set­ti.
Ya­tı­rım yap­mak çok güzel.
Yal­nız böl­ge­mi­ze değil Tür­ki­ye’de ya­pı­lan her ya­tı­rı­mın ya­nın­da­yız. Des­tek olmak ne demek, mem­le­ke­te iş­gü­cü is­tih­da­mı sağ­la­ya­cak eko­no­mik gelir ge­ti­recek her ya­tı­rı­mı kim ya­par­sa yap­sın sa­hip­le­ni­riz al­kış­la­rız, des­tek­le­riz.
Lo­jis­tik mer­kez­le­rin ya­pı­mı için bazı şart­la­rın et­ki­li ol­du­ğu ve özel­lik­le ula­şım im­kân­la­rı­nın mu­hak­kak böl­ge­de bu­lun­ma­sı­nın ilk şart­lar­dan ol­du­ğu söy­le­nir.
Böl­ge­miz­de Trab­zon’du Sür­me­ney­di der­ken İkiz­de­re de­re­si­nin Ka­ra­de­niz’e ulaş­tı­ğı İyi­de­re Va­di­sin­de böyle bir tesis ya­pı­la­ca­ğı müj­de­si ik­ti­dar yö­ne­ti­ci­le­ri ta­ra­fın­dan seçim za­ma­nı da ol­du­ğu için hiç dil­ler­den dü­şü­rül­me­di.
Seçim mey­dan­la­rın­da Rize deki büyük pro­je­ler­den bah­se­di­lir­ken baş­la­tı­lan Ovit Tü­ne­lin­den sonra Lo­jis­tik Mer­kez ve Ha­va­li­ma­nı kesin ya­pı­la­cak söz­le­riy­le çok mu­ha­tap olduk.
Rize büyük ya­tı­rım­lar için %80 lere varan OY da verdi.
7 Ha­zi­ran se­çi­mi ön­ce­si 26-27 Mayıs 2015 ta­rih­le­rin­de An­ka­ra’da iha­le­nin ya­pı­la­ca­ğı müj­de­siy­le seç­men­den OY is­ten­miş­ti. Seçim bitti Lo­jis­ti­ğin ihale ve ta­ri­hi unu­tul­du gitti. Aynen İkiz­de­re Or­ga­nik çay Fab­ri­ka­sı gibi.
AK Parti yet­ki­li­le­rin­den çıt çık­mı­yor.
Geçen hafta Dünya Ga­ze­te­sin­de İbra­him Ekin­ci im­za­sıy­la Tür­ki­ye’de ya­pı­la­cak Lo­jis­tik Mer­kez­ler hak­kın­da de­tay­lı­ca bir ha­ber-ya­zı vardı.
Ha­be­re göre 10 yıl önce baş­la­yan pro­je­de ilk etap­ta 17 yer be­lir­len­miş­ti. Yakın za­man­da Habur, Tat­van ve İzmir-Ke­mal­pa­şa pro­je­ye dâhil edi­le­rek top­lam 20 Mer­kez ya­pı­la­ca­ğı­nı öğ­re­ni­yo­ruz.
20 Lo­jis­tik ara­sın­da çok bah­se­di­len Rize-İyi­de­re ma­ale­sef yok. Oysa 7 Ha­zi­ran se­çi­mi ön­ce­sin­de 26-27 Mayıs’ta ihale ya­pı­la­cak ha­be­ri ya­yıl­mış­tı. Üst­ge­çit­ler, mey­dan­lar Lo­jis­tik pan­kart­la­rıy­la süs­le­ne­rek gün­dem­de önem­li yer al­mış­tı.
Pro­je­nin TCDD ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­dü­ğü­nü gör­dük­ten son­ra­da Rize de De­mir­yo­lu yani Tren ula­şı­mı ol­ma­dı­ğı için bu pro­je­nin hayal ol­du­ğu in­sa­nın ak­lı­na ge­li­yor.’’

RİZE’de EĞİTİM ÇALIŞANLARINI SEVİNDİRECEK PROMOSYON ANLAŞMASI

Rize Mer­kez il­çe­de­ki Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ça­lı­şan­la­rı adına ya­pı­lan maaş pro­mos­yon iha­le­si­ne yet­ki­li sen­di­ka tem­sil­ci­si ola­rak ka­tı­lan Eği­tim Bir-Sen 1 No’lu Rize Şu­be­si Baş­kan Yar­dım­cı­sı Meh­met KA­RA­SU yap­tı­ğı açık­la­ma­da; maaş pro­mos­yon an­laş­ma­sı için ban­ka­lar­la ya­pı­lan ihale so­nu­cu 3 yıl için 4.270,00 TL peşin öde­necek şe­kil­de an­laş­ma sağ­lan­mış­tır. Sen­di­ka ola­rak her zaman ki gibi eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın men­fa­at­le­ri­ni ko­ru­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı ifade eden KA­RA­SU, açık­la­ma­la­rı­na şöyle devam etti.

Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ça­lı­şan­la­rı için ban­ka­lar­la 3 yıl­lık maaş pro­mos­yon iha­le­si ya­pıl­dı. Ya­pı­lan ihale ile kişi ba­şı­na top­lam 4.270,00 TL peşin öde­necek şe­kil­de Yapı Kredi Ban­ka­sıy­la an­laş­ma sağ­lan­mış olup öde­me­ler Tem­muz maaşı son­ra­sı ki­şi­sel he­sap­la­ra ge­çecek ve öde­me­ler ta­mam­la­na­cak­tır. Ya­pı­lan bu an­laş­ma­nın eği­tim ça­lı­şan­la­rı­mız için ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­ruz.
Rize Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü top­lan­tı sa­lo­nun­da ger­çek­leş­ti­ri­len iha­le­ye Şube Mü­dü­rü Evren GÖR­MÜŞ’ün baş­kan­lı­ğın­da Okul Mü­dür­le­ri Vedat MAZ­GAL, Reşat OKU­TAN, Metin SAN­DIK­ÇI, Milli Eği­tim Mu­ha­se­be Şefi İdris YA­ZI­CI ve yet­ki­li sen­di­ka adına Eği­tim Bir Sen Rize 1 No’lu Şube Baş­kan Yar­dım­cı­sı Meh­met KA­RA­SU ka­tıl­mış­tır. Top­lam 3156 ça­lı­şan maaşı ve 2671 ki­şi­ye ya­pı­la­cak pro­mos­yon öde­me­si için çı­kı­lan iha­le­ye Rize’de geniş ban­ka­cı­lık ağına sahip olan 9 banka tek­lif ver­miş­tir. İhale günü olan 07 05/2021 ta­ri­hin­de saat 13.00’da ka­pa­lı zarf usulü gelen tek­lif­ler açıl­mış ve en yük­sek tek­lif üze­rin­den açık ar­tır­ma­ya ge­çil­miş­tir. Tek­lif zarf­la­rı açıl­dık­tan sonra 4 banka iha­le­den çe­kil­miş, açık ar­tır­ma­ya 5 banka ile devam edil­miş­tir. 4. turda en yük­sek tek­li­fi veren iki banka olan Ak Bank ve Yapı Kredi ban­ka­sı ile iha­le­ye devam edil­miş, iha­le­yi 4.270,00 TL ile en yük­sek üc­re­ti veren Yapı Kredi Ban­ka­sı ka­zan­mış­tır.


İhale so­nun­da ya­pı­lan an­laş­ma­ya göre; banka her eği­tim ça­lı­şa­nı­na 3 yıl­lık (36 ay) maaş kar­şı­lı­ğı için top­lam net 4.270,00 TL pro­mos­yon öde­me­si Tem­muz 2021 maaşı son­ra­sın­da tek se­fer­de peşin ola­rak ya­pı­la­cak­tır. Nakil ola­rak giden eği­tim ça­lı­şa­nın­dan pro­mos­yon geri alın­ma­ya­cak, gelen per­so­ne­le kalan kısmı kadar ödeme ya­pı­la­cak­tır. Ban­ka­cı­lık iş­lem­le­rin­de (EFT, ha­va­le vs.) hiç­bir iş ve iş­lem­den ücret alın­ma­ya­cak. İyi bir ha­zır­lık sü­re­ci, ciddi, şef­faf bir ihale so­nu­cun­da elde edi­len bu ka­za­nım, bütün eği­tim ça­lı­şan­la­rı­mı­za ha­yır­lı olsun. Bu sonuç eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın şim­di­ye kadar al­dı­ğı en yük­sek an­laş­ma­lar­dan biri ol­muş­tur. Eği­tim-Bir-Sen 1 No’lu Rize Şu­be­si ola­rak bu­gü­ne kadar ça­lı­şan­la­rı­mız için gös­te­ri­len ça­ba­la­rın mey­ve­si­ni bugün top­lu­yo­ruz. 2006 yı­lın­da ya­pı­lan ilk pro­mos­yon an­laş­ma­sın­da Milli Eği­tim mü­dür­lü­ğü pro­mos­yon pa­ra­sı almış re­po­ya ya­tı­rıl­mış­tı. İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ida­re­ci­le­ri ile yap­tı­ğı­mız gö­rüş­me­ler­de bu pro­mos­yo­nun İl Milli Eği­ti­min hakkı ol­du­ğu­nu iddia edi­li­yor­lar­dı. Fakat gay­ret­le­ri­miz so­nu­cun­da o za­ma­nın yet­ki­li sen­di­ka­sı önce bir ayak­ka­bı pa­ra­sı (30 TL) is­te­miş, daha sonra bu ra­ka­mı art­tı­ra­rak ar­ka­daş­lar çok kız­gın kişi başı 50 lira da­ğı­tıl­ma­sı­nı is­te­miş­ti. Eği­tim Bir-Sen’in mü­da­ha­le­siy­le maaş pro­mos­yo­nun mer­kez­de tüm ça­lı­şan­la­rı­mı­za 24 Kasım Öğ­ret­men­ler günü müj­de­si, Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­sin­de 541 lira da­ğıt­tı­rıl­ma­sı­nı sağ­la­dık. 3 yıl sonra ki pro­mos­yon­da ise Tür­ki­ye’de henüz pro­mos­yo­nun yüzde yet­mi­şi ça­lı­şan­la­ra da­ğı­tı­lır­ken biz Rize de İl Milli Eği­tim­le Mü­dür­lü­ğü ile yap­tı­ğı­mız çetin bir mü­ca­de­le so­nu­cu yüzde yü­zü­nü ça­lı­şan­la­rı­mı­za da­ğıt­tır­dık. Bir son­ra­ki mü­ca­de­le­miz de pro­mos­yon an­laş­ma­sı yap­tık­tan sonra gelen ar­ka­daş­la­rı­mı­za pro­mos­yon öden­mi­yor­du. Bunun da mü­ca­de­le­si­ni ver­dik ve gelen ar­ka­daş­la­ra da kal­dı­ğı kıs­mın­dan iti­ba­ren pro­mos­yon­la­rın öden­me­si­ni iha­le­yi alan ban­ka­la­ra kabul et­tir­dik. Ay­rı­ca Rize Mer­kez’de okul­lar ken­di­le­ri 4-5 ayrı grup­lar ha­lin­de ihale çı­kı­yor­du. Bu durum bank­la­rın düşük tek­lif ver­me­si­ne sebep olu­yor­du. Bir ön­ce­ki dö­nem­de bu bö­lün­müş­lü­ğe de son ver­mek için tüm okul­la­rı bir araya ge­ti­re­rek il mer­ke­zi­ne bağlı ça­lı­şan tüm per­so­nel için tek bir iha­le­ye çı­kıl­ma­sı­nı sağ­la­dık. Ya­şa­nan tüm bu sü­reç­ler ve ya­pı­lan tüm bu mü­ca­de­le­ler so­nu­cu ile artık banka pro­mos­yon­la­rın­da bir­çok şey ça­lı­şan­lar le­hi­ne so­nuç­lan­ma­ya baş­la­mış­tır. Bu aşa­ma­dan sonra biz­ler hep bir­lik­te iha­le­ye ge­lecek ban­ka­lar­dan en yük­sek pro­mos­yon ala­bil­me ça­ba­sı için­de ol­ma­lı­yız. Rize Eği­tim Bir-Sen 1 No’lu Şu­be­si ola­rak bugün ki ka­za­nı­mın elde edil­me­sin­de, emeği geçen Rize İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü yö­ne­ti­ci­le­ri­ne ve per­so­ne­li­ne, iha­le­ye ka­tı­lan okul mü­dür­le­ri­ne, sen­di­ka­mız baş­kan ve yö­ne­ti­mi­ne, iha­le­ye tek­lif ve­re­rek ka­tı­lan banka yö­ne­ti­ci ve tem­sil­ci­le­ri­ne, Ay­rı­ca iha­le­yi en yük­sek tek­lif­le ka­za­nan ve böy­le­ce eği­tim ça­lı­şan­la­rı­mı­za ver­di­ği de­ğe­ri bir kez daha or­ta­ya koyan Yapı Kredi Ban­ka­sı’nın Rize Mer­kez Şu­be­si yö­ne­ti­ci­le­ri­ne te­şek­kür ede­riz. Rize Eği­tim Bir-Sen 1 No’lu Şube ola­rak her zaman eği­tim ça­lı­şan­la­rı­mı­zın ya­nın­da ol­du­ğu­mu­zu ifade edi­yor, ya­pı­lan bu an­laş­ma­nın tüm eği­tim ça­lı­şan­la­rı­mı­za ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­ruz.


Haber: Mustafa SAKLI

İkizdere’de Anayasa çiğneniyor

İkiz­de­re’deki doğa kat­li­amı­na karşı yaşam alan­la­rı­nı sa­vu­nan köy­lü­le­re des­tek olan ve tah­ri­ba­tı her gün git­ti­ği Es­ken­ce­de­re Va­di­sin­de tes­pit edip suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nan CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu’ndan, Es­ken­ce­de­re Va­di­sin­de Ana­ya­sa suçu iş­le­ne­rek te­la­fi­si im­kan­sız za­rar­la­ra yol açan taş ocağı pro­je­si­nin dur­du­rul­ma­sı­nı is­te­di. Be­ka­roğ­lu, yak­la­şık 10 gün­dür kont­rol­süz, de­ne­tim­siz şe­kil­de baş­la­tı­lan yol açma ça­lış­ma­la­rı­nın çev­re­ye ver­di­ği tah­ri­ba­tı ye­rin­de tes­pit edip so­rum­lu­lar hak­kın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­muş­tu. Ana­ya­sa’nın ve ya­sa­la­rın ihlal edil­di­ği­ni be­lir­ten Be­ka­roğ­lu, Bakan Ka­ra­is­ma­iloğ­lu’ndan so­rum­lu­lar hak­kın­da so­ruş­tur­ma aç­ma­sı­nı is­te­di.

Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu’nun ya­nıt­la­ma­sı is­te­miy­le TBMM Baş­kan­lı­ğı­na ver­di­ği soru öner­ge­sin­de Rize İkiz­de­re Es­ken­ce­de­re Va­di­sin­de Acele Ka­mu­laş­tır­ma yo­luy­la el ko­nu­lan ta­şın­maz­lar üze­rin­de baş­la­yan, do­ğa­yı acı­ma­sız­ca tah­rip eden yol açma ça­lış­ma­la­rı kar­şı­sın­da Gür­de­re ve Ce­viz­lik Köy­le­ri­nin sa­kin­le­ri­nin or­ma­nı, de­re­yi, doğal yaşam or­ta­mı­nı sa­vun­mak adına ağır iş ma­ki­ne­le­ri­nin ça­lış­ma­sı­na engel olmak ama­cıy­la baş­lat­tık­la­rı mü­ca­de­le­nin devam et­ti­ği­ni be­lir­ten Be­ka­roğ­lu, “Buna karşı kol­luk kuv­vet­le­ri­nin oran­tı­sız güç kul­lan­dık­la­rı­nı, ba­rış­çıl yön­tem­ler­le yaşam alan­la­rı­nı ko­ru­mak is­te­yen köy­lü­le­re biber gazı ve güç kul­lan­ma yolu ile sert bir şe­kil­de mü­da­ha­le et­tik­le­ri­ni gö­rü­yo­ruz. Öyle ki zaman zaman gaz­dan et­ki­le­nen, yer­ler­de sü­rük­len­dik­le­ri için de­ği­şik yer­le­rin­den ya­ra­la­nan in­san­lar ol­mak­ta­dır.” dedi.

ANA­YA­SA ÇİĞNENİYOR, ÇOK ÇEŞİTLİ SUÇ­LAR İŞLENİYOR
Cum­hur­baş­ka­nı Ka­ra­rıy­la acele ka­mu­laş­tı­rı­lan ve taş ocağı ya­pıl­ma­ya ça­lı­şı­lan va­di­nin, ge­le­ce­ği tu­rizm­de ol­du­ğu il­gi­li tüm kurum ve ku­ru­luş­la­rın ra­por­la­rın­da yer alan Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si­nin na­di­de köy ve yay­la­la­rı­nı, va­di­le­ri­ni ih­ti­va eden bir coğ­raf­ya­da ol­du­ğu­nu be­lir­ten Be­ka­roğ­lu, “İkiz­de­re Es­ken­ce­de­re Va­di­sin­den akan dere, aynı za­man­da çevre köy­le­rin içme suyu ih­ti­ya­cı­nın kar­şı­lan­dı­ğı de­re­dir.” dedi. Doğal sit alanı olan İkiz­de­re Es­ken­ce­de­re Va­di­sin­de ağır iş ma­ki­ne­le­ri ile ya­pı­lan taş ocağı böl­ge­si­ne yol açma ça­lış­ma­la­rı­nı gün be gün ye­rin­de iz­le­yip tes­pit­ler­de bu­lu­nan Be­ka­roğ­lu, “Söz ko­nu­su ma­hal­de hiç­bir kamu ku­ru­mu­nun gö­rev­li­si, de­net­çi­si ol­mak­sı­zın, ta­ma­men iş ma­ki­ne­si ope­ra­tö­rü­nün in­sa­fı­na bı­ra­kıl­mış halde yol açıl­mak­ta­dır. Ka­zı­dan çıkan taş, top­rak ve ka­ya­lar, kö­kün­den ko­pa­rı­lan ağaç­lar de­re­ye yu­var­lan­mak­ta­dır. De­re­ye dö­kü­len ağaç kı­rık­la­rı, top­rak, taş ve ka­ya­lar­la de­re­nin üzeri ta­ma­men ka­pa­tıl­mış du­rum­da­dır. Bu­ra­da kont­rol­süz, de­ne­tim­siz ola­rak büyük bir çevre kat­li­amı ya­şan­mak­ta­dır. Ana­ya­sa ve ya­sa­lar çiğ­nen­mek­te, çok çe­şit­li suç­lar iş­len­mek­te­dir.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Ağaç ke­si­mi iş­lem­le­rin­de 6831 sa­yı­lı Orman Ka­nu­nun­da be­lir­le­nen pro­se­dür­le­re uyul­ma­dı­ğı­nı, hiç­bir kural ve kaide ta­nın­ma­dan ağaç­la­rın kö­kün­den sö­kü­lüp, ya­maç­lar­dan aşağı atıl­dı­ğı­nı, iş ma­ki­ne­le­ri ile ya­pı­lan ka­zı­dan çıkan haf­ri­ya­tın şev­den aşa­ğı­ya ge­li­şi­gü­zel bı­ra­kıl­dı­ğı­nı, çevre köy­le­rin içme suyu ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­dı­ğı Es­ken­ce De­re­si­nin üze­ri­nin ta­ma­men ka­pa­tıl­mak­ta ol­du­ğu­nu, suyun kir­le­til­me­si­ne ve yok ol­ma­sı­na se­be­bi­yet ve­ril­di­ği­ni vur­gu­la­yan Be­ka­roğ­lu, Ana­ya­sa’nın 34. mad­de­sin­de açık­la­nan top­lan­tı ve gös­te­ri yü­rü­yü­şü hak­kı­nın kol­luk kuv­vet­le­ri ma­ri­fe­tiy­le en­gel­len­di­ği­ne, yine Ana­ya­sa’nın va­tan­daş­la­ra ta­nı­dı­ğı hak arama hür­ri­ye­ti­nin or­ta­dan kal­dı­rıl­dı­ğı­na ve Ana­ya­sa­nın kol­luk kuv­vet­le­rin­ce ihlal edil­me­si­ne dik­kat çekti. Ağaç­la­rın ke­sil­me­sin­de be­lir­le­nen pro­se­dür­le­re uyul­ma­ma­sı, de­re­ye haf­ri­yat dö­kül­me­si, içme su­la­rı­nın kir­le­til­me­si, gös­te­ri yapma ve hak arama hür­ri­ye­ti­nin en­gel­len­me­si­nin her bi­ri­nin ayrı ayrı suç ol­du­ğu­nu ifade eden Be­ka­roğ­lu, “Aynı za­man­da ÇED kap­sa­mın­da ve­ri­len ta­ah­hüt­le­re uyum­suz ça­lış­ma­nın de­net­len­me­me­si, kamu gö­rev­li­le­ri­nin gö­rev­le­ri­ni ihmal su­çu­nu oluş­tur­mak­ta­dır. Alan­da sa­de­ce iki iş ma­ki­ne­si ope­ra­tö­rü var­dır. Bu ki­şi­ler keyfi bir şe­kil­de göz­le­ri­ne kes­tir­dik­le­ri yer­den yol ya­pı­mı adı al­tın­da bu ça­lış­ma­la­rı sür­dür­mek­te­dir. Bu ça­lı­şan­la­ra ne­za­ret eden her­han­gi bir Orman Mu­ha­fa­za Gö­rev­li­si, Çevre Ba­kan­lı­ğı Tem­sil­ci­si, İl Özel İda­re­si Ruh­sat Da­ire­si Yet­ki­li­si, oca­ğın sa­hi­bi gö­zü­ken Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı Yet­ki­li­si yok­tur. Bu şe­kil­de keyfi bir ça­lış­ma­nın sür­dü­rül­me­si­ne neden olan­lar suç iş­le­mek­te­dir, gö­rev­le­ri­ni kö­tü­ye kul­lan­mak­ta­dır.” dedi. Ana­ya­sa’nın 56. Mad­de­si; “Her­kes, sağ­lık­lı ve den­ge­li bir çev­re­de ya­şa­ma hak­kı­na sa­hip­tir. Çev­re­yi ge­liş­tir­mek, çevre sağ­lı­ğı­nı ko­ru­mak ve çevre kir­len­me­si­ni ön­le­mek Dev­le­tin ve va­tan­daş­la­rın öde­vi­dir.” Ana­ya­sa’nın, çev­re­nin ko­run­ma­sı­nın dev­le­tin gö­re­vi ol­du­ğu­nu hüküm al­tı­na al­mak­la be­ra­ber, tüm yurt­taş­la­ra da bunu ödev ola­rak yük­le­di­ği­ni ha­tır­la­tan Be­ka­roğ­lu, Türk Ceza Ka­nu­nu­nun 256. mad­de­si­ne göre; zor kul­lan­ma yet­ki­si­ne sahip kamu gö­rev­li­si­nin, gö­re­vi­ni yap­tı­ğı sı­ra­da, ki­şi­le­re karşı gö­re­vi­nin ge­rek­tir­di­ği öl­çü­nün dı­şın­da kuv­vet kul­lan­ma­sı­nın suç teş­kil et­ti­ği­ni, çev­re­nin ko­run­ma­sı ama­cıy­la alana gelen yurt­taş­la­rı bu­ra­dan uzak­laş­tır­mak için zor kul­lan­ma, gaz sıkma em­ri­ni kol­luk kuv­vet­le­ri­ne veren amir­le­rin de suç iş­le­dik­le­ri­ni vur­gu­la­dı.

İKİ FARK­LI RUH­SAT ALANI!
Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı­nın Gür­de­re ve Ce­viz­lik isim­li bir­bi­rin­den ayrı iki ocak pro­je­si var­mış gibi bir algı ya­rat­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nı, oysa iki­si­nin aynı proje ol­du­ğu­nu, iki pro­je­nin de aynı fir­ma­ya ait olup, İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nı İnşa­atı Pro­je­si kap­sa­mın­da deniz dol­gu­sun­da kul­la­nı­la­cak mal­ze­me­yi üret­me ama­cın­da ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Be­ka­roğ­lu, top­lam alanı iti­ba­riy­le 25 Hek­tar­dan büyük olan proje için Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı’na ÇED ra­po­ru ha­zır­la­mak için baş­vu­ru ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ancak mev­cut ka­pa­si­te ar­tı­şı baş­vu­ru­su mev­zu­ata ay­kı­rı­lık ne­de­niy­le red­de­dil­di­ği için, ÇED ge­rek­li de­ğil­dir ka­ra­rı almak üzere Rize Va­li­li­ği­ne baş­vu­rul­muş ol­du­ğu­nun ifade edil­di­ği­ni söy­le­di.

DEREYİ YOK ETTİKTEN SONRA KO­RU­MA PRO­JESİ!

03.05.2021 Salı günü İkiz­de­re’de Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı Alt­ya­pı Ya­tı­rım Genel Mü­dü­rü Yal­çın Eyi­gün’ün ka­tı­lı­mıy­la çok ge­cik­miş ola­rak ya­pı­lan bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sın­da Genel Müdür Eyi­gün’ün, “de­re­nin nasıl ko­ru­na­ca­ğı ile il­gi­li top­lan­tı ya­pıl­dı­ğı­nı ve proje ha­zır­lan­dı­ğı­nı” ifade et­ti­ği­ni be­lir­ten Be­ka­roğ­lu, “Böyle bir şey olur mu; bir ta­raf­tan de­re­nin yok edil­me­si için iş ma­ki­ne­le­ri gece gün­düz ça­lı­şı­yor, öbür yan­dan aynı de­re­nin kur­ta­rıl­ma­sı için proje ha­zır­la­nı­yor. Bu ko­ru­ma pro­je­si ta­mam­la­nıp dev­re­ye alı­na­ca­ğı ta­ri­he kadar su­la­rın kir­len­me­si­ne, de­re­nin yok ol­ma­sı­na neden olan bu kont­rol­süz yol açma ça­lış­ma­sı­nın dur­du­rul­ma­sı ge­re­kir. Aksi halde, te­la­fi­si im­kân­sız za­rar­lar or­ta­ya çık­mak­ta­dır.” di­ye­rek Bakan Ka­ra­is­ma­iloğ­lu’ndan şu so­ru­la­rı­na yanıt is­te­di:
1. Es­ken­ce­de­re Va­di­sin­de dü­şü­nü­len bu taş ocağı pro­je­si için neden iki ayrı ruh­sat alanı be­lir­len­miş­tir? Niçin ÇED sü­re­ci iş­le­til­me­miş­tir? Dev­let niçin bu şe­kil­de hile yo­lu­na sap­mak­ta, ka­nun­la­rı ar­ka­dan do­lan­mak­ta­dır?
2. Alan­da­ki ça­lış­ma bu şe­kil­de devam et­ti­ği tak­tir­de geri dö­nü­şü müm­kün ol­ma­yan çevre tah­ri­ba­tı mey­da­na gel­mek­te­dir. Bu tah­ri­bat­la­ra neden ol­ma­mak için tüm ça­lış­ma­yı dur­du­rup ÇED sü­re­ci­ni iş­let­me­yi dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?
3. Alt­ya­pı Ya­tı­rım Genel Mü­dü­rü Yal­çın Eyi­gün’ün ka­tıl­dı­ğı bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sın­da sözü edi­len de­re­nin ko­run­ma­sı­na iliş­kin proje ta­mam­la­nıp ha­ya­ta ge­çi­ri­lin­ce­ye kadar alan­da­ki ça­lış­ma­la­rı dur­dur­ma­yı dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?
4. Ça­lış­ma­yı de­net­le­me­si ge­re­ken fakat ça­lış­ma ala­nı­na gel­me­yip tüm iş­lem­le­ri ope­ra­tö­rün key­fi­ne bı­ra­ka­rak gö­rev­le­ri­ni ihmal eden kamu gö­rev­li­le­ri hak­kın­da so­ruş­tur­ma baş­lat­tı­nız mı? Baş­lat­ma­dıy­sa­nız bu son tes­pit­le­re göre so­ruş­tur­ma baş­lat­ma­yı dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?
5. Yaşam alan­la­rı­nı ko­ru­ma­ya ça­lı­şan köy­lü­le­re kol­luk kuv­vet­le­rin­ce uy­gu­la­nan oran­tı­sız güç ve biber gazlı sal­dı­rı­nın em­ri­ni veren amir­ler hak­kın­da adli ve idari so­ruş­tur­ma açıl­ma­sı için ge­rek­li gi­ri­şim­ler­de bu­lu­na­cak mı­sı­nız?
6. Bölge hal­kı­nın haklı tep­ki­le­ri ve daha taş ocağı ala­nı­na yol açar­ken or­ta­ya çıkan doğa tah­ri­ba­tı­nın ağır bo­yut­la­rı­nı göz önüne ala­rak ça­lış­ma­la­rı der­hal dur­dur­mak ve bu taş ocağı/ocak­la­rı pro­je­si­nin iptal edil­me­si için ge­re­ken­le­ri yap­ma­yı dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?

Haber: Mus­ta­fa SAKLI

Yumurtalık (over) kanseri dünya çapında kadınlar arasında en sık görülen 10 kanser türünden biri

Türk Ji­ne­ko­lo­jik On­ko­lo­ji Der­ne­ği yu­mur­ta­lık (over) kan­se­ri ile mü­ca­de­le eden has­ta­la­ra yar­dım­cı olmak ama­cıy­la “Yu­mur­ta­lık Kan­se­ri ile Ya­şa­mak” reh­be­ri­ni ya­yın­la­dı. Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye’nin ko­şul­suz des­te­ğiy­le ha­zır­la­nan bil­gi­len­dir­me do­kü­ma­nı, dünya ça­pın­da ka­dın­lar ara­sın­da en sık gö­rü­len 10 kan­ser tü­rün­den biri olan yu­mur­ta­lık kan­se­ri­ne iliş­kin temel bil­gi­le­ri bir araya ge­ti­ri­yor.

Türk Ji­ne­ko­lo­jik On­ko­lo­ji Der­ne­ği, 8 Mayıs Dünya Yu­mur­ta­lık (Over) Kan­se­ri Günü’nde yu­mur­ta­lık kan­se­ri­ne iliş­kin far­kın­da­lı­ğı ar­tır­ma ve yu­mur­ta­lık kan­se­ri teş­hi­si ko­nu­lan ka­dın­la­ra has­ta­lık yol­cu­lu­ğu­na iliş­kin bilgi verme ama­cıy­la “Yu­mur­ta­lık Kan­se­ri ile Ya­şa­mak” baş­lık­lı bir reh­ber ya­yın­la­dı. Reh­ber, yu­mur­ta­lık kan­se­ri­nin gö­rül­me sık­lı­ğı, gö­rül­dü­ğü yaş grubu, risk fak­tör­le­ri, ge­ne­tik tanı ve te­da­vi gibi bil­gi­le­ri içer­me­siy­le bu alan­da top­lu­ma yö­ne­lik ha­zır­la­nan ilk kap­sam­lı ça­lış­ma ola­rak öne çı­kı­yor.
Ka­dın­la­rın üreme (yu­mur­ta üret­me) or­ga­nı ola­rak görev yapan yu­mur­ta­lık­lar­da ya da fal­lop tüp­le­rin­de anor­mal bir şe­kil­de bü­yü­yen hüc­re­ler­den kay­nak­la­nan yu­mur­ta­lık kan­se­ri, dünya ça­pın­da ka­dın­lar ara­sın­da en sık gö­rü­len se­ki­zin­ci kan­ser türü olma özel­li­ği­ni ta­şı­yor ve ağır­lık­lı ola­rak 50 yaşın üze­rin­de­ki, me­no­poz son­ra­sı dö­ne­mi ya­şa­yan ka­dın­lar­da gö­rü­lü­yor. Dünya Sağ­lık Ör­gü­tü 2020 ve­ri­le­ri­ne göre dün­ya­da her yıl yak­la­şık 314 bin, Tür­ki­ye’de ise yak­la­şık 4 bin ka­dı­na yu­mur­ta­lık kan­se­ri teş­hi­si ko­nu­lu­yor.
Yu­mur­ta­lık kan­se­ri­nin kesin ne­de­ni­nin bi­lin­me­di­ği­ni ve ilk ev­re­le­rin­de ge­çi­ci şi­ka­yet­ler oluş­tur­ma­sı ne­de­niy­le ge­nel­lik­le has­ta­lar ta­ra­fın­dan fark edil­me­di­ği­ni ha­tır­la­tan Türk Ji­ne­ko­lo­jik On­ko­lo­ji Der­ne­ği, “Yu­mur­ta­lık Kan­se­ri ile Ya­şa­mak” reh­be­ri­nin has­ta­lı­ğın hem fi­zik­sel hem de psi­ko­lo­jik yön­le­ri­ne dair bil­gi­le­ri tek çatı al­tın­da top­la­dık­la­rı­nın al­tı­nı çiz­di­ler.
Yu­mur­ta­lık kan­se­ri teş­hi­si ko­nul­du­ğu andan iti­ba­ren has­ta­lar için be­lir­siz­lik­le­rin gi­de­ril­me­si­nin önem­li ol­du­ğu­nu be­lir­ten uz­man­lar, “Bu has­ta­lık­la ya­şa­yan ka­dın­la­rın, aynı ta­nı­yı alan bin­ler­ce başka kadın ol­du­ğu­nu bil­me­si ve ge­rek­li bil­gi­le­re ula­şa­bil­me­si­nin te­da­vi yol­cu­lu­ğu­nu olum­lu yönde et­ki­le­di­ği­ni ifade et­ti­ler. Ha­zır­la­dık­la­rı reh­ber­le yu­mur­ta­lık kan­se­ri ile mü­ca­de­le eden has­ta­la­rın akıl­la­rı­na ge­le­bi­lecek en temel so­ru­la­ra yanıt ver­me­ye ça­lış­tık­la­rı­nı be­lirt­ti­ler.
Yu­mur­ta­lık kan­se­ri­ne iliş­kin risk fak­tör­le­ri­nin yer al­dı­ğı reh­ber­de hiç doğum yap­ma­mış olmak, erken menst­ru­as­yon ve geç me­no­poz, obe­zi­te, aile öy­kü­sü ve BR­CA1-2 mu­tas­yo­nu gibi fak­tör­le­rin yu­mur­ta­lık kan­se­ri ris­ki­ni ar­tır­dı­ğı vur­gu­la­nır­ken, doğum kont­rol hapı kul­la­nı­mı, em­zir­me ve fal­lop tüp­le­ri­nin çı­ka­rıl­ma­sı gibi ön­lem­le­rin riski azal­tan fak­tör­ler ara­sın­da ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor. Yu­mur­ta­lık kan­se­ri­nin tüm ev­re­le­rin­de gö­rü­len be­lir­ti­ler, ka­rın­da şiş­lik, kalça veya karın böl­ge­sin­de ağrı, ka­bız­lık, ishal, sık id­ra­ra çıkma ih­ti­ya­cı, va­ji­nal ka­na­ma ve yor­gun­luk hissi ola­rak sı­ra­la­nır­ken, daha ileri saf­ha­lar­da iştah kaybı, ha­zım­sız­lık, nefes dar­lı­ğı ve şiş­kin­lik hissi gibi be­lir­ti­le­rin or­ta­ya çı­ka­bi­le­ce­ği ifade edi­li­yor. Türk Ji­ne­ko­lo­jik On­ko­lo­ji Der­ne­ği gö­rü­şü­nü şöyle bil­di­ri­yor:
“Bu şi­ka­yet­le­ri ya­şı­yor­sa­nız bir dok­to­ra da­nış­ma­lı­sı­nız. Ancak, bu be­lir­ti­le­rin diğer bir­çok has­ta­lık­ta da gö­rü­le­bi­le­ce­ği ve yu­mur­ta­lık kan­se­ri­ne özgü ol­ma­dı­ğı unu­tul­ma­ma­lı­dır.”
Yu­mur­ta­lık kan­se­ri olu­şu­mun­da aile öy­kü­sü­nün ro­lü­ne de dik­kat çeken uz­man­lar, bir ka­dı­nın yu­mur­ta­lık kan­se­ri ge­liş­ti­rip ge­liş­tir­me­ye­ce­ği ko­nu­sun­da aile öy­kü­sü­nün çok önem­li bir rol oy­na­dı­ğı­nı vur­gu­lu­yor­lar. Bi­rin­ci de­re­ce ak­ra­ba­sın­da yu­mur­ta­lık kan­se­ri olan bir ka­dı­nın, böyle bir aile öy­kü­sü ol­ma­yan bir ka­dı­na kı­yas­la yu­mur­ta­lık kan­se­ri­ne ya­ka­lan­ma ris­ki­nin iki kat­tan daha fazla ol­du­ğu ifade edi­li­yor. Ka­lıt­sal yu­mur­ta­lık kan­se­ri­ne sahip ka­dın­lar, has­ta­lı­ğa, ka­lıt­sal ol­ma­yan ka­dın­la­ra göre yak­la­şık 10 yıl daha erken ya­ka­lan­ma eği­li­min­de­dir­ler.
Yu­mur­ta­lık kan­se­ri yö­ne­ti­mi ve te­da­vi­si­nin bir­bi­rin­den fark­lı pek çok tıbbi bran­şın ortak ça­lış­ma­sı ile ya­pıl­dı­ğı­nın al­tı­nı çizen der­nek üye­le­ri, yu­mur­ta­lık kan­se­ri­nin te­da­vi­si­ne iliş­kin şu bil­gi­le­ri pay­laş­tı­lar: “Has­ta­lı­ğın te­da­vi ve yö­ne­tim ekibi içe­ri­sin­de ji­ne­ko-on­ko­log, me­di­kal on­ko­log, rad­yas­yon on­ko­lo­ğu, pa­to­log, tıbbi ge­ne­tik uz­ma­nı, rad­yo­log, nük­le­er tıp uz­ma­nı, psi­ko­log, kan­ser te­da­vi­si ko­nu­sun­da tec­rü­be­li ve eği­tim­li hem­şi­re, sos­yal hiz­met uz­ma­nı, fiz­yo­te­ra­pi uz­ma­nı ve di­ye­tis­yen yer alır. Yu­mur­ta­lık kan­se­ri ta­nı­lı has­ta­lar­da bi­rin­cil te­da­vi cer­ra­hi­dir. Cer­ra­hi­yi ta­ki­ben ge­nel­lik­le ke­mo­te­ra­pi uy­gu­la­nır. Uygun has­ta­lar­da tü­mö­rün bes­len­me­si ve bü­yü­me­si­ni en­gel­le­mek için fark­lı te­da­vi se­çe­nek­le­ri uy­gu­la­na­bi­lir”.
Türk Ji­ne­ko­lo­jik On­ko­lo­ji Der­ne­ği:
Ji­ne­ko­lo­jik kan­ser­ler ile il­gi­li so­run­la­rı dünya stan­dart ve öl­çek­le­rin­de çö­züm­le­me ama­cıy­la 1989 yı­lın­da ku­ru­lan Türk Ji­ne­ko­lo­jik On­ko­lo­ji Der­ne­ği, üye­le­ri­nin bilgi, de­ne­yim ve uy­gu­la­ma­la­rı­nı ge­liş­tir­me­si­ne kat­kı­da bu­lun­ma­yı ve uy­gu­la­na­cak te­da­vi yön­tem­le­ri­ni en üst dü­zey­de stan­dar­di­ze ede­bil­me­yi he­def­li­yor. Ji­ne­ko­lo­jik on­ko­lo­ji ile il­gi­le­nen he­kim­le­rin bilgi ve pay­la­şım ih­ti­yaç­la­rı­nın kar­şı­lan­ma­sı­na des­tek olan der­nek, böl­ge­sel, ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı top­lan­tı­lar ara­cı­lı­ğıy­la gün­cel bilgi pay­la­şı­mı im­kân­la­rı ya­ra­tı­yor.


Haber: Mustafa SAKLI

2021 YAŞ ÇAY KAMPANYASI HAYIRLI OLSUN

Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­miz­de, Rize, Trab­zon, Art­vin ve Gi­re­sun’daki 830 bin dekar alan­da 1 mil­yon üre­ti­ci aile ta­ra­fın­dan ya­pı­lan yaş çay kam­pan­ya­sı ta­rı­mı bi­rin­ci sür­gü­nü­nün baş­la­ma­sı­na sa­yı­lı gün­ler kaldı.
Ma­lu­mu­nuz bütün dün­ya­da ol­du­ğu gibi, ül­ke­miz ge­ne­lin­de de, Rize ili­miz­de de geç­miş mev­sim­le­re göre ik­lim­ler­de pan­de­mi or­ta­mın­da önem­li de­ği­şik­lik­ler ve kay­ma­lar ya­şa­mak­ta­yız. Bu yılda geçen yıl ol­du­ğu gibi Rize ili­miz­de hava du­ru­mu gün­düz­le­ri serin ve ge­ce­le­ri ise halen soğuk ola­rak geç­mek­te­dir.
O ne­den­le bu yılda, geçen yıl ol­du­ğu gibi çay ha­sa­dı­nın Mayıs ayı or­ta­la­rın­da baş­la­ya­bi­le­ce­ği göz­len­mek­te­dir. Çay ta­rı­mın­da geçen yıl ol­du­ğu gibi bu yılda kışın ba­tı­da ki büyük kent­ler­den ya­şa­yan bin­ler­ce hem­şe­ri­miz tam ka­pan­ma uy­gu­la­ma ön­ce­si mem­le­ket­le­ri­ne gel­di­ler.
Pan­de­mi sal­gı­nı­nın devam et­me­si ne­de­niy­le uy­gu­la­nan tam ka­pan­ma ön­ce­si kı­sıt­la­ma­dan muaf olmak is­te­yen bin­ler­ce çay üre­ti­ci­le­ri, Zi­ra­at Oda­la­rın­dan, Çift­çi Kayıt Sis­te­mi bel­ge­si­ni almış ol­du­lar.
Rize, Trab­zon, Art­vin ve Gi­re­sun’da 830 bin dekar alan­da ya­pı­lan yaş çay üre­ti­mi geçen yıl ko­ro­na­vi­rüs ku­ral­la­rı ve uy­gu­la­ma­la­rı kap­sa­mın­da so­run­suz ta­mam­lan­mış oldu. Yaş çay üre­ti­ci­le­ri­nin çay­la­rı­nın %50’nın üze­rin­de satın alan, Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü geçen yıl aylar ön­ce­sin­den üre­tim ya­pı­lan fab­ri­ka­lar­da er­ken­den ha­ya­ta ge­çir­miş ol­du­ğu ha­zır­lık ça­lış­ma­la­rı, plan­lı, prog­ram­lı uy­gu­la­ma­lar ne­ti­ce­sin­de, 2020 yılı yaş çay kam­pan­ya­sı ol­duk­ça hu­zur­lu ve so­run­suz bir sü­reç­te ta­mam­lan­dı.
Büyük çoğu, İstan­bul, An­ka­ra, İzmir, Bursa Sam­sun il­le­rin­de ya­şa­yan üre­ti­ci­ler, bu yıl ra­ma­zan ayını da mem­le­ket­le­ri­ne tut­mak üzere er­ken­den yola çık­tı­lar. O ne­den­le Ka­ra­yol­la­rın­da ve şe­hir­le­rin gi­ri­şin­de bir yı­ğıl­ma ve virüs bulaş so­ru­nu ya­şan­ma­dı. Git­tik­le­ri şe­hir­le­rin­de izo­le­ye çe­kil­di­ler. Bu yıl er­ken­den mem­le­ket­le­ri­ne gelip, çay bah­çe­le­rin­de ha­zır­lık ve ba­kım­la­rı­nı yap­tı­lar. Böl­ge­ye gelen ki­şi­le­re, virüs ta­şı­ya­bi­le­cek­le­ri en­di­şe­si­ne karşı il­gi­li bi­rim­ler ta­ra­fın­dan önce izole ol­ma­la­rı uya­rı­sın­da bu­lu­nul­du.
Bilim Ku­ru­lu Üye­le­ri; Bir böl­ge­den, başka bir böl­ge­ye ve şehre giden ki­şi­ler­de bir­çok mu­tant vi­rü­sün ve bu­la­şı­cı­lı­ğı yük­sek vi­rüs­le­rin giriş ih­ti­ma­li­nin ar­ta­bi­le­ce­ği uya­rı­sı­nı yap­tı­lar. Bu ne­den­le özel­lik­le dı­şa­rı­dan ge­lecek ki­şi­le­rin bu­ra­da­ki aile­le­ri ile bir­lik­te karar verip ka­pa­lı or­tam­lar­da bir­lik­te bu­lun­ma­dan uzak ol­ma­la­rı lazım diye uyar­dı­lar. Çay bah­çe­le­rin­de bu­lu­nup hemen ken­di­le­ri­ni top­lum­dan izole et­me­le­ri şar­tı­na dik­kat çek­ti­ler. Bu ha­re­ket­li­li­ğin ne kadar azal­tıl­mış ol­ma­sı vi­rü­sün bu­la­şa­ca­ğı in­sa­nı o kadar azalt­mış olu­ruz diye du­yur­du­lar. Böy­le­ce de vaka sa­yı­la­rın is­ta­tis­ti­ği gün­den güne düş­tü­ğü tes­pit edil­di. Tam ka­pan­ma gibi izole ol­ma­nın öne­mi­ne vurgu yap­tı­lar.
Çay se­zo­nu ile bir­lik­te böl­ge­sel bir ha­re­ket­li­li­ğin ola­ca­ğı­nı geçen yıl ki kam­pan­ya ön­ce­si ya­şa­nan ha­re­ket­lik­ten he­pi­miz bi­li­yo­ruz. Çay ta­rı­mı için başka, başka il­ler­den ge­len­le­rin mut­la­ka aşı ol­ma­la­rı, maske, me­sa­fe, hij­yen ku­ral­la­rı­na uy­ma­la­rı nok­ta­sın­da çok dik­kat­li ol­ma­la­rı ge­rek­mek­te­dir. Her ne kadar yaş çay üre­ti­ci­le­ri­nin geçen yıl­dan tec­rü­be­li ol­duk­la­rı bi­li­nen bir ger­çek olsa da, bu yıl sal­gın­da geçen yıla göre yüzde oran­la­rın­da önem­li ar­tış­lar ya­şan­mak­ta­dır. Bu nok­ta­da, Çay­kur YK Baş­ka­nı ve ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü sn. Yusuf Ziya ALİM de “Geçen yıl ol­du­ğu gibi bu yılda fark­lı şe­hir­ler­den gelen kıy­met­li üre­ti­ci hem­şe­ri­le­ri­mi­zin ken­di­le­rin­de virüs olup ol­ma­dı­ğı­nı bil­mi­yor­lar. Gel­dik­le­rin­de çev­re­sin­de­ki in­san­la­rı eğer ta­şı­dık­la­rı bir virüs varsa ko­ru­ya­bil­me­le­ri için ken­di­le­ri­ni en az 10 gün izole et­me­le­ri doğru ola­cak­tır. Çay ha­sa­dı ta­ma­men açık alan­da ger­çek­leş­ti­ği için aile­ler bir­bir­le­ri­ne gidip gel­me­dik­ten sonra hasat yap­ma­da bir sorun yok. Alım yer­le­rin­de de bak­kal­dan bile daha az ka­la­ba­lık var. Sos­yal me­sa­fe­yi de ko­ru­duk­tan sonra bir sı­kın­tı ola­ca­ğı­nı dü­şün­mü­yo­rum. Her­kes sa­de­ce kendi sağ­lı­ğı­nı dü­şün­se hiç kim­se­nin baş­ka­sı­na bir şey bu­laş­tır­ma şansı olmaz. Bu yıl ki çay se­zo­nu­nun geçen se­ne­ye göre çok daha sağ­lık­lı ve ve­rim­li ge­çe­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum. He­pi­mi­zin geçen se­ne­den tec­rü­be­si var” şek­lin­de açık­la­dı. Kovid 19 sal­gı­nı ne­de­niy­le, 2020 yılı yaş çay kam­pan­ya­sı fi­ya­tı­nı Cum­hur­baş­ka­nı­mız sn. Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan An­ka­ra’dan açık­lan­mış­tı. 2020 için yaş çay alım fi­ya­tı 3 lira 27 kuruş ola­rak açı­lan­mış­tı. Bu rakam 13 ku­ruş­luk des­tek­le­me ile ki­log­ram­da 3 lira 40 ku­ru­şa te­ka­bül et­miş­ti. 2021 yılı yaş çay kam­pan­ya­sı se­zo­nu için yaş çay alım fi­ya­tı­nın ve des­tek­le­me ra­ka­mı­nı bu yıl da Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız ta­ra­fın­dan mı, yoksa Tarım ve Orman Ba­ka­nı­mız ta­ra­fın­dan mı, Rize’de açık­la­na­ca­ğı henüz net­leş­me­di. Şu bir ger­çek­tir ki, sn. Cum­hur­baş­ka­nı­mız dö­ne­min­de D.​Ka­ra­de­niz böl­ge­sin­de çay ta­rı­mı ile uğ­ra­şan 1. Mil­yo­nun üze­rin­de üre­ti­ci hiç mağ­dur edil­me­miş. Sn. Er­do­ğan hü­kü­met­le­ri ön­ce­si yıl­la­ra göre daha yük­sek bir fiyat po­li­ti­ka­sı­nın ya­nın­da, daha hu­zur­lu, daha gü­ven­li ve daha sağ­lık­lı or­tam­lar­da ça­yı­nı top­la­yıp sat­ma­ya devam et­mek­te­dir­ler. 2021 Yaş çay kam­pan­ya­sı ha­yır­lı ve uğur­lu olsun. Bu ve­si­ley­le Mü­ba­rek Ra­ma­zan bay­ra­mı­nı­zı teb­rik edi­yo­rum.

RİZE EMNİYETİ SUÇLULARA GÖZ AÇTIRMIYOR

Rize Va­li­li­ği, Rize İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğe, Nar­ko­tik Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube Mü­dür­lü­ğü­müz­ce İli­mi­ze uyuş­tu­ru­cu/uya­rı­cı madde nak­le­de­rek pa­zar­la­yan, kul­la­nan şahıs ve grup­la­rın de­şif­re­si mak­sa­dı ile ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­da;

03.05.2021 günü saat 22.30 sı­ra­la­rın­da il mer­ke­zi­miz­de 2 fark­lı ad­re­se ya­pı­lan ope­ras­yon ne­ti­ce­sin­de; 17 parça sa­tı­şa hazır va­zi­yet­te 242,29 gr. Sen­te­tik Can­no­bi­no­id (Bon­zai) Mad­de­si, 2 parça sa­tı­şa hazır va­zi­yet­te 1,44 gr. Me­tam­fe­ta­min Mad­de­si, 2 adet Has­sas Te­ra­zi, 3 Adet uyuş­tu­ru­cu madde kul­lan­ma apa­ra­tı, 2 adet ruh­sat­sız ta­ban­ca ve ta­ban­ca­la­ra ait 24 adet fişek ele ge­çi­ril­miş­tir. Konu ile il­gi­li ola­rak 4 şüp­he­li şahıs Uyuş­tu­ru­cu veya Uya­rı­cı Madde İma­la­tı ve Ti­ca­re­ti (TCK-188) su­çun­dan ya­ka­la­na­rak gö­zal­tı­na alın­mış­tır. Mah­ke­me­ye sevk edi­len şa­hıs­lar­dan 3’ü tu­tuk­lan­mış, 1’i adli kont­rol şar­tıy­la ser­best bı­ra­kıl­mış­tır.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

YETİM VAKFI’NDAN 21 BİN YETİME BAYRAMLIK

Yetim Vakfı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin bağışları ulaştırdı. Başta Türkiye, Suriye ve Yemen olmak üzere pek çok bölgede 21 bin 500 yetim çocuğa bayramlık hediye etti, binlerce aileye kumanya, iftariyelik ve zekât dağıtımı gerçekleştirdi. 

İSTANBUL

Yetim Vakfı kurulduğu günden bu yana Türkiye’de ve dünyanın pek çok bölgesinde yetimlere yönelik eğitim ve psikososyal yardım çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl Ramazan kampanyasını “Ramazan Bereket, Yetim Emanet” sloganıyla sürdüren Yetim Vakfı, başta Türkiye, Suriye ve Yemen olmak üzere pek çok bölgede ihtiyaç sahibi binlerce yetime ulaştı.

BİNLERCE YETİMİN YÜZÜ GÜLDÜ

On bir ayın sultanı Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam eden Yetim Vakfı aracılığıyla dünyanın farklı coğrafyalarındaki binlerce insanın yüzü güldü. Kumanya ve gıda dağıtımları yapan Yetim Vakfı, zekat, sadaka, fitre ve bağışları, savaş, işgal ve doğal afet bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

5 BİN AİLEYE KUMANYA VE İFTARİYELİK YARDIMI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl da iftar sofraları kurulamadı ancak ihtiyaç sahiplerinin evlerine iftarlık ve kumanyalar dağıtıldı. Bu kapsamda 5 binin üzerinde kumanya ve iftariyelik dağıtımı gerçekleştirildi.

21 BİN YETİME BAYRAMLIK KIYAFET Dünyanın dört bir yanında yaşayan ihtiyaç sahibi 21 bin 500 yetim çocuğa bayramlık giysiler hediye edildi. Hayırseverlerin bağışladığı zekatlar ile 8 binden fazla kişinin yüzü güldü. İçerisinde eğiti ve öğretici setler ile oyuncakların da bulunduğu Bir Kutu Gülücük paketleri, pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan 500’den fazla çocuğa ulaştırıldı.

“BİN YETİM ÇOCUK SPONSORLUK SİSTEMİNE ALINDI”

Ramazan çalışmaları hakkında açıklama yapan Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, bağışçıların destekleriyle yetimlerin kalplerine dokumak ve yüzlerinde tebessüm oluşturmak için yola çıktıklarını söyledi. Yılmaz, “Ramazan ayı boyunca yetimlerle iftar ve sahur sofralarında buluşmak için harekete geçtik. Yetim ailelerimize kumanya, zekât ve fitre desteği sağladık. Yetim sponsorluk projelerimiz kapsamında da bağışçılarımızın destekleriyle yetimlerimizin eğitim, sağlık, barınma gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu kapsamda Ramazan ayında tam 1000 yetim çocuğumuzu yetim sponsorluk programımıza dahil ettik. Allah vesile olan tüm bağışçılarımızdan razı olsun. Hayırlı bayramlar dileriz” diye konuştu.

MHP’den istifa eden Selim Metin’den şok açıklama

MHP’den is­ti­fa eden ve is­ti­fa­sı­na iliş­kin uzun süren sus­kun­lu­ğu­nu bozan Selim Metin, yerel bir te­le­viz­yon­da is­ti­fa ne­de­ni­ni şok bir iddia ile açık­la­dı.

31 Mart 2019 Yerel Se­çim­le­rin­de MHP’den Rize’nin De­re­pa­za­rı il­çe­sin­de Be­le­di­ye Baş­ka­nı se­çi­len Selim Metin, 13 Nisan ta­ri­hin­de par­ti­sin­den is­ti­fa etti.
Be­le­di­ye baş­kan­lık gö­re­vi­ni ba­ğım­sız ola­rak sür­dü­ren Metin, par­ti­sin­den is­ti­fa ge­rek­çe­si­ne iliş­kin ilk kez ko­nuş­tu.
Yerel bir te­le­viz­yon ka­na­lı­na ko­nu­şan Metin, ölüm­le teh­dit edil­di­ği­ni ileri sürdü.
MHP’li De­re­pa­za­rı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Selim Metin, par­ti­sin­den is­ti­fa­sıy­la il­gi­li ilk kez Çay TV’de Togay Mu­ra­toğ­lu’na ko­nuş­tu.
MHP İl Baş­ka­nı İhsan Alkan’dan teh­dit­ler al­dı­ğı­nı öne süren Baş­kan Metin, “Baya olay­lar oldu.Beni ve oğ­lu­mu ölüm­le teh­dit et­ti­ler. İl baş­ka­nı­na git­tik söy­le­me­ye.Bak­tık il baş­ka­nı da beni teh­dit etti” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Seçim ça­lış­ma­la­rı­nı bir­lik­te yü­rüt­tü­ğü bazı ki­şi­le­rin ken­di­si­ne iha­le­ler­de tor­pil ya­pıl­ma­sı­nı is­te­di­ği­ni de söy­le­yen Baş­kan Metin, “Seçim sü­re­cin­de her­han­gi bir sı­kın­tı­mız ol­ma­dı.
O sü­reç­ten sonra bazı ar­ka­daş­la­rı­mı­zın özel is­tek­le­ri oldu. Bazı is­tek­le­ri ye­ri­ne ge­tir­dik, ba­zı­la­rı­nı ye­ri­ne ge­ti­re­me­dik.
Bazı söz­le­ri ye­ri­ne ge­ti­re­me­dik ama bir in­sa­nı bir yere kadar gö­tü­rür­sü­nüz.Bir yere gel­di­ği zaman insan pat­lı­yor” diye ko­nuş­tu.Baş­kan Metin, is­ti­fa­sı­nın ge­rek­çe­si­nin de ölüm teh­dit­le­ri ol­du­ğu­nu açık­la­dı.
“BENİ VE OĞ­LU­MU ÖLÜM­LE TEHDİT ETTİLER”
Partisinden, aldığı ölüm tehditleri nedeniyle istifa ettiğini açıklayan Metin’in konuşmasından satır başları şöyle:

  • Seçim sürecinden sonra bazı arkadaşlarımızın özel istekleri oldu. Bazı istekleri yerine getirdik, bazılarını yerine getiremedik. Bazı sözleri yerine getiremedik ama bir insanı bir yere kadar götürürsünüz. Bir yere geldiği zaman insan patlıyor. Bazı problemler yaşadık. Bu da en son istifaya kadar götürdü.
    Biz genel merkeze gidipde şikâyet etmedik. Baya olaylar oldu. Beni ve oğlumu ölümle tehdit ettiler. O aşamayı aştık, tekrar gündeme geldi.Osırada malum şahıs tekrar belediyeye geldi. Belediyede bizim başkan vekili ve başkan yardımcısıyla aynı şekilde konuştu.
    Fakat bizim olmadığımız süreçte gelmiş. İstekler gayri hukukiydi. Derepazarı’nın menfaatleri yoktu işin içinde. Kendi menfaatleri vardı. Bizim aleyhimize dönecek çok şey vardı. Bizi sıkıntıya sokacaktı. İl başkanına gittik söylemeye. İl başkanı da beni tehdit etti. ‘Sen sokakta dolaşamazsın’ dedi. Bunu söylersen ilçe başkanı ve il başkan yardımcısı vardı.
    Onlar da şahitti. Sonra bana ‘yanlış anladın abi’dedi.

  • Haber Merkezi

Rize’de Asırlık Konak Yanarak Kül Oldu

Rize’nin Pazar il­çe­si­ni­nim Yu­ka­rı So­ğuk­su Ma­hal­le­sin­de çıkan yan­gın­da asır­lık konak ya­na­rak kül oldu.

Öğle sa­at­le­rin­de Pazar il­çe­si­nin Yu­ka­rı So­ğuk­su Ma­hal­le­si He­ki­moğ­lu mev­ki­in­de uzun za­man­dır kim­se­nin ya­şa­ma­dı­ğı asır­lık ahşap bi­na­nın et­ra­fın­da çevre te­miz­li­ği yapan iş­çi­le­rin yak­tı­ğı ateş ahşap bi­na­ya sıç­ra­dı.
Kı­vıl­cım­la baş­la­yan yan­gın bir anda evi sardı. İtfa­iye ekip­le­ri­nin yol ol­ma­dı­ğı için mü­da­ha­le­de ye­ter­siz kal­dı­ğı yan­gın­da ta­ri­hi ev ya­na­ra küle döndü.
Ma­hal­le Muh­ta­rı Ser­dar Uygur, ta­ri­hi evin ta­di­la­tı için çevre dü­zen­le­me­si ya­par­ken yan­gı­nın baş­la­dı­ğı­nı söy­le­ye­rek “Ta­ri­hi evi­miz vardı bu­ra­da. Mal sa­hip­le­ri An­ka­ra’da. Ta­di­la­ta baş­la­ya­cak­tık.
Çevre te­miz­li­ği ya­par­ken kı­vıl­cım at­la­ma­sıy­la bir­den bire tu­tuş­tu. Ula­şım sı­kın­tı­sı ne­de­niy­le tam mü­da­ha­le­de bu­lu­na­ma­dı it­fa­iye. Allah’a şükür ki et­ra­fı te­miz­len­miş­ti. Yan­gın ya­yıl­ma­dan kont­rol al­tı­na alın­dı.


Haber Merkezi

Rize’de Çiftçi Olmadıkları Halde Kurnazlık Yaparak Durumu Kendi Lehlerine Çevirmeye Çalışanlar Hüsrana Uğradı

Tam ka­pan­ma ka­ra­rı son­ra­sı geç­ti­ği­miz hafta Tür­ki­ye’nin bir­çok böl­ge­sin­de ol­du­ğu gibi Rize’de de Zi­ra­at Oda­la­rı ön­le­rin­de Çift­çi Kayıt Sis­te­mi’ne (ÇKS) kayıt olmak is­te­yen­ler yo­ğun­luk oluş­tu­rur­ken, bazı va­tan­daş­la­rın hakkı ol­ma­yan bel­ge­yi almak is­te­me­le­ri hüs­ran­la so­nuç­lan­dı.

Yak­la­şan çay se­zo­nu ön­ce­sin­de mes­lek­le­ri ne­de­niy­le Rize mer­kez­de ika­met eden fakat çay tarım ara­zi­le­ri köy­le­rin­de veya nü­fu­sa ka­yıt­lı ol­du­ğu il­çe­ler­de olan çay üre­ti­ci­le­ri, çay tarım ara­zi­le­ri­ne gi­de­bil­mek için ÇKS bel­ge­si almak zo­run­day­dı. Bu ne­den­le ka­pan­ma ön­ce­sin­de Ri­ze­li çay üre­ti­ci­le­ri Zi­ra­at Oda­la­rı’nın ön­le­rin­de yo­ğun­luk oluş­tur­muş ve bu durum uzun kuy­ruk­la­ra neden ol­muş­tu. Şim­di­ler­de ise Zi­ra­at Odası yet­ki­le­ri il dı­şın­dan gel­mek is­te­yen üre­ti­ci­ler için mail üze­rin­den ÇKS bel­ge­si gön­der­me hiz­me­ti­ne baş­la­dı.

ÇKS’nin üre­ti­ci­le­re ge­tir­di­ği ay­rı­ca­lı­ğa sahip olmak is­te­yen fakat üre­ti­ci ol­ma­yan va­tan­daş­lar da bu du­rum­dan fay­da­lan­mak için ha­re­ke­te ge­çe­rek oda­la­ra belge baş­vu­ru­sun­da bu­lun­du. Fakat Zi­ra­at Oda­la­rı kendi sis­tem­le­rin­de üre­ti­ci kaydı ol­ma­yan hiç kim­se­ye belge ve­re­me­di­ğin­den kur­naz­lık ya­pa­rak du­ru­mu kendi leh­le­ri­ne çe­vir­me­ye ça­lı­şan va­tan­daş­lar hüs­ra­na uğ­ra­dı.
Çift­çi bel­ge­si­ne çok yoğun bir talep ol­du­ğu­nu be­lir­ten Rize Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Nev­zat Paliç, “Çift­çi bel­ge­si­ne talep çok fazla. Rize mer­kez­de bizim 40 bin üye­miz var. Ta­lep­ler de devam edi­yor. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın mağ­dur ol­ma­ma­sı için, çift­çi­le­ri­mi­zin üre­ti­me devam ede­bil­me­si için ça­lış­ma­la­rı­mı­zı sür­dü­rü­yo­ruz. Tabi köyde ol­du­ğu zaman, ça­yı­nı top­la­dı­ğı zaman gü­ven­lik güç­le­ri­miz­den hiç kim­se­nin tar­la­sın­da çay top­lar­ken bir şey di­yecek hali yok. So­nuç­ta tarım dur­maz, bu ya­pı­la­cak. Her şeyi er­te­le­ye­bi­lir­sin ama ta­rı­mı er­te­le­ye­mez­sin. ‘Çayı 15 gün daha er­te­le­ye­lim’ deme şan­sı­mız yok­tur. Çay geçer ve yok olur” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“Oda­mı­za ‘Ben belge ala­bi­lir miyim?’ diye çok tek­lif­ler var”
Çift­çi ol­ma­yıp da Çift­çi Kayıt Sis­te­mi’nden kendi adına çı­kar­tı­la­cak belge ile so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sın­dan muaf ol­ma­yı dü­şü­nen­le­rin de Zi­ra­at Odası’nı ara­ya­rak “Ben belge ala­bi­lir miyim?” diye sor­du­ğu­nu ve ken­di­le­ri­nin ise sis­tem­le­rin­de ka­yıt­lı ol­ma­yan hiç kim­se­ye belge ve­re­me­dik­le­ri­ni dile ge­ti­ren Paliç “Oda­mız da resmi kaydı ol­ma­yan ki­şi­ye belge verme şan­sı­mız yok ama ‘Ben belge ala­bi­lir miyim?’ diye çok tek­lif­ler var. On­la­ra belge verme şan­sı­mız yok.
Rize’de 11 tane Zi­ra­at Odası var. Biz Rize’deyiz ve bu­ra­da üye­le­ri­miz var. Biz bu üye­le­ri­mi­ze belge ve­re­bi­li­riz. İlçe­den bu­ra­ya mü­ra­ca­at et­se­ler bile bizim belge verme yet­ki­miz yok. O kişi bizim ka­yıt­la­rı­mız­da yok. Kuy­ru­ğa girip ‘Sen Ça­ye­li’nden ala­cak­sın, sen De­re­pa­za­rı’ndan ala­cak­sın’ di­ye­rek ge­ri­ye gön­der­di­ği­miz va­tan­daş­la­rı­mız bile var” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Zi­ra­at Oda­la­rı’ndan Çift­çi Kayıt Sis­te­mi (ÇKS) üze­rin­den alı­nan bel­ge­ler ile sa­de­ce belge üze­rin­de ibraz edi­len gü­zer­gah üze­rin­de muaf olun­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Paliç, “Şuan da ya­sak­lar­dan do­la­yı va­tan­daş­la­rı­mı­zın gel­me­le­ri güç­le­şi­yor. Ge­le­bil­me­le­ri için, çay tar­la­la­rı­na ula­şa­bil­me­le­ri için mec­bu­ren oda­mız­dan alı­na­cak çift­çi bel­ge­si­ne ih­ti­yaç­la­rı var. Çünkü onun­la be­ra­ber Rize’ye gel­me­le­ri için izin ala­cak­lar. Çitçi bel­ge­si­ni alan­lar, bu bel­ge­yi ika­met et­ti­ği yer ile kendi çay bah­çe­si ara­sın­da­ki is­ti­ka­met­te kul­la­na­bi­lecek. Bunun dı­şın­da çift­çi bel­ge­sin­den ya­rar­la­na­maz­lar. Yani çift­çi bel­ge­si­ni alan bir kişi köyü ne­re­dey­se, çay tarım ara­zi­si hangi köy­dey­se o gü­zer­ga­hı kul­la­na­bi­lir. Başka bir gü­zer­gah üze­rin­de bu bel­ge­yi gös­ter­di­ğin­de bel­ge­si­ni kabul et­mez­ler hem ceza ya­zar­lar. Çünkü sen bu bel­ge­yi bah­çe­ne git­mek için, ça­yı­nı top­la­mak için alı­yor­sun. Bel­ge­ler­de onlar ya­zı­lı­dır, ne­re­de nasıl kul­la­na­ca­ğı bel­li­dir” dedi.


Haber Merkezi

AKES-DER’DEN Başarılı Ressam Öğrencilere Çeyrek Altın

Ana­do­lu Kül­tür Eği­tim Spor Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği daha önce bas­kı­sı­nı yap­tır­dı­ğı ve içe­ri­sin­de pa­di­şah­lar­dan bir­çok dev­let bü­yü­ğü­nün yer al­dı­ğı bo­ya­ma ki­ta­bın­da­ki ka­rak­ter­le­ri en iyi renk­len­di­ren ço­cuk­la­ra çey­rek altın he­di­ye edecek.

AKES­DER Genel Baş­ka­nı Hasan Kan­sı­zoğ­lu Ta­ri­he Yön Veren İnsan­lar Bo­ya­ma Ki­ta­bı­nı ken­di­le­ri­ne ula­şan­la­ra üc­ret­siz ola­rak gön­de­re­cek­le­ri­ni ve en güzel bo­ya­ma­yı yapan ço­cuk­lar ara­sın­da ya­pa­cak­la­rı ya­rış­ma so­nu­cun­da her bir resim için bi­rin­ci olan ço­cu­ğu­mu­za çey­rek altın he­di­ye ede­ce­ğiz dedi.
Baş­kan Kan­sı­zoğ­lu: “Biz­ler­den bo­ya­ma Ki­ta­bı­nı ta­lep­te bu­lu­nan aile­ler bun­lar il dı­şın­dan da ola­bi­lir ta­lep­le­ri 18 Mayıs’ta kadar bize ile­te­bi­lir­ler.
Öğ­ren­ci­le­ri­miz bo­ya­ma yap­tık­la­rı ki­tap­çı­ğın ar­ka­sın­da­ki adres bil­gi­le­ri­ni yazıp bo­ya­ma ya­par­ken çe­kil­miş fo­toğ­raf­la­rıy­la bir­lik­te 18 Mayıs’a kadar ta­ra­fı­mı­za gön­de­ril­me­si lazım. Rize Kal­kan­de­re PTT’sine AKES-DER ola­rak gön­de­re­bi­lir­ler. 16 re­sim­den olu­şan ‘’Ta­ri­he yön veren in­san­lar bo­ya­ma ki­ta­bı’’ her resim için öğ­ret­men­le­ri­miz eş­li­ğin­de de­ğer­len­di­ri­lip en güzel bo­ya­ma­yı yapan öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze çey­rek altın he­di­ye ede­ce­ğiz. Ki­ta­bı­mı­zı sos­yal say­fa­la­rı­mız­dan biz­le­re ula­şıp ta­lep­te bu­lu­na­bi­lir­ler.” Bo­ya­ma ki­ta­bın­da pa­di­şah­la­rın ve dev­let yö­ne­ti­ci­li­ği yap­mış bir­çok ismin yer al­dı­ğı­nı be­lir­ten Baş­kan Kan­sı­zoğ­lu: “Ki­ta­bı­mız­da Türk Ta­ri­hi’nde teş­ki­lat­lı dev­let ya­pı­sı­nı ilk kez te­şek­kül et­ti­ren Me­te­han’dan Ana­do­lu’yu Türk yurdu yapan Al­pars­lan’a, Fatih’ten II. Ab­dül­ha­mit’e ve Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti­nin ku­ru­cu­su Gazi Mus­ta­fa Kemal’e kadar geniş bir yel­pa­ze­de Türk bü­yük­le­ri­ni ha­tır­lat­ma­yı amaç­la­dık. Ay­rı­ca 15 Tem­muz hain darbe gi­ri­şi­mi­ni bir­lik ve be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de büyük ve onur­lu bir mil­let ol­du­ğu­mu­zun gös­ter­ge­si ola­rak at­lat­ma­mı­za 15 Tem­muz’daki di­re­ni­şin sem­bo­lü ha­li­ne gelen Kah­ra­man Şe­hi­di­miz Ömer Halis Demir’in si­lu­et­le­ri de bu ki­tap­ta yer ala­cak­tır.27 Mayıs’ta En güzel Resim Bo­ya­ma­sı­nı Yapan Be­lir­len­miş ola­cak­tır” dedi.


Haber Merkezi

Rize, Trabzon, Artvin Ve Gümüşhane’den 4 Aylık İhracat Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde 11 Arttı

Doğu Ka­ra­de­niz’deki 4 ilden Ocak-Ni­san 2021’de ger­çek­leş­ti­ri­len ih­ra­cat, geçen yılın aynı dö­ne­mi­ne oran­la yüzde 11 arttı.

Doğu Ka­ra­de­niz İhra­cat­çı­lar Bir­li­ği (DKİB) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Saf­fet Kal­yon­cu, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, so­rum­lu­luk alan­la­rın­da­ki Trab­zon, Rize, Art­vin ve Gü­müş­ha­ne’den bu yılın dört aylık dö­ne­min­de 524 mil­yon 915 bin 245 do­lar­lık ih­ra­cat ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni be­lirt­ti.
Böl­ge­den geçen yılın aynı dö­ne­min­de de 475 mil­yon 12 bin 234 do­lar­lık ih­ra­cat ya­pıl­dı­ğı­nı ak­ta­ran Kal­yon­cu, söz ko­nu­su ih­ra­ca­tın geçen yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 11 art­tı­ğı­nı bil­dir­di.
Kal­yon­cu, böl­ge­den ger­çek­leş­ti­ri­len ih­ra­cat­ta iller ba­zın­da yüzde 65’lik ar­tış­la Gü­müş­ha­ne’nin ilk sı­ra­da yer al­dı­ğı­na işa­ret ede­rek, bu kenti yüzde 33’lük ar­tış­la Rize ve yüzde 7’lik ar­tış­la Trab­zon’un takip et­ti­ği­ni ak­tar­dı.
Gü­müş­ha­ne ve Rize’deki yük­sek oran­lı ar­tış­lar­da­ki en önem­li ne­de­nin, bu il­ler­den en fazla ihraç edi­len ürün­ler olan metal ma­den­ci­lik ürün­le­ri fi­yat­la­rı­nın ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­lar­da aşırı yük­sel­me­si ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Kal­yon­cu, Art­vin’in ih­ra­ca­tın­da ise Gür­cis­tan’dan talep dü­şük­lü­ğü ne­de­niy­le yüzde 6’lık düşüş ya­şan­dı­ğı­nı ak­tar­dı.
Böl­ge­den yılın dört aylık dö­ne­min­de ger­çek­leş­ti­ri­len ih­ra­ca­tın ürün sı­ra­la­ma­sı­na da de­ği­nen Kal­yon­cu, “Söz ko­nu­su dö­nem­de, yüzde 3 ora­nın­da­ki düşüş ve 294 mil­yon 658 bin 77 do­lar­lık ih­ra­cat­la fın­dık ve ma­mul­le­ri bi­rin­ci, yüzde 39 ora­nın­da­ki artış ve 71 mil­yon 202 bin 139 do­lar­lık ih­ra­cat­la yaş meyve sebze ürün­le­ri ikin­ci, yüzde 48 ora­nın­da artış ve 55 mil­yon 464 bin 264 do­lar­lık ih­ra­cat­la maden ve metal ürün­le­ri üçün­cü, yüzde 26 artış ve 39 mil­yon 940 bin 398 do­lar­lık ih­ra­cat­la su ürün­le­ri dör­dün­cü sı­ra­da yer al­mak­ta­dır.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Kal­yon­cu, böl­ge­den bu dö­nem­de 115 ül­ke­ye ih­ra­cat ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni be­lir­te­rek, “En fazla ih­ra­cat ya­pı­lan ilk 5 ülke ise sı­ra­sıy­la İtalya, Rusya Fe­de­ras­yo­nu, Po­lon­ya, Fran­sa ve Çin Halk Cum­hu­ri­ye­ti ol­muş­tur. Bu ül­ke­ler­den İtalya’ya ya­pı­lan ih­ra­cat geç­ti­ği­miz yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 35 art­mış, Rusya Fe­de­ras­yo­nu’na yüzde 75 ve Po­lon­ya’ya ise yüzde 93 ora­nın­da ih­ra­cat ar­tı­şı ya­şan­mış­tır.” bil­gi­si­ni pay­laş­tı.
Yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) sal­gı­nı­nın, aşı­la­ma ça­lışma­la­rıy­la bir­çok ül­ke­de kont­rol al­tı­na alın­ma­ya baş­lan­ma­sıy­la bir­lik­te pi­ya­sa­la­rın açıl­ma­sı­nın talep ar­tış­la­rı­na yol aç­tı­ğı­nı ve bunun da bir­çok sek­tör ih­ra­ca­tı­na olum­lu yan­sı­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Kal­yon­cu, şun­la­rı kay­det­ti:
“Ülke ge­ne­li 4 aylık ih­ra­ca­tı­mız­da ya­şa­nan rekor artış gibi bölge ih­ra­ca­tı­mı­zın da yılın ba­şın­dan iti­ba­ren artış tren­di­ni sür­dür­me­si biz­le­ri ümit­len­dir­mek­te­dir.
Bölge ih­ra­cat­çı­la­rı­mı­zın pan­de­mi et­ki­si­ne rağ­men fe­da­kar­lık gös­te­re­rek üre­tim ve ih­ra­ca­tı­nı ak­sat­ma­dan sür­dür­me­si tak­di­re şayan bir ba­şa­rı­dır.
Ma­li­yet bas­kı­sı ve bir­çok ül­ke­de ulaş­tır­ma sü­reç­le­rin­de so­run­lar ya­şan­ma­sı­na, ka­pı­lar­da gi­riş-çı­kış aşa­ma­la­rın­da kuy­ruk­lar­da bek­len­me­si­ne rağ­men ih­ra­cat­çı­mız, ih­ra­ca­tı­nı ar­tır­ma ba­şa­rı­sı­nı sür­dür­mek­te­dir. Özel­lik­le önü­müz­de­ki dö­nem­de ma­li­yet ar­tış­la­rı ve fi­nans­man im­kan­la­rı­na eri­şim nok­ta­la­rın­da ih­ra­cat­çı­mı­zın des­tek­len­me­si ile ih­ra­cat­çı­la­rı­mız çok daha yük­sek ih­ra­cat ar­tış­la­rı sağ­la­ya­cak­tır.
Ümi­di­miz önü­müz­de­ki ay­lar­da ül­ke­miz­de de Ko­vid-19 pan­de­mi­si­nin kont­rol al­tı­na alı­na­rak, pi­ya­sa­la­rın ra­hat­la­ma­sı, ha­ya­tın nor­mal sey­ri­ne dö­ne­rek üre­tim çark­la­rı­nın daha hızlı dön­me­si ve ih­ra­cat ar­tış­la­rı­nın daha yük­sek oran­lar­da ol­ma­sı­dır.”


Haber Merkezi

Nedir orman’ın çektiği…

Bir tekerlemedir söyleniyor.” Ormanı sevgi korur.” Acaba doğrumudur.

                        Alın size bir soru. Ormanı ne korur?

                        Bilim.

                        Orman denildiğinde akla ilk gelen şey ağaçlar topluluğudur.Bu tanım ormanı yalın halde ifade etmez. Orman denildiğinde içinde yaşayan canlıları düşünmezsek hata olur.

                        Bir sey oldu mu akla ilk gelen orman olmaktadır. Yıllardır bu böyle sürüp gitmektedir.

                        Son günlerde yaşananlar neyi ifade etmektedir. Anlamak olası değil. 1983 yılından günümüze değin ormanlardan yararlanma adına yıllardır mermer ocakları şimdilerde taş ocakları açılmak istenmektedir. Bu yanlışlardan ne zaman el-ayak çekilecek bilen var mı ki…

                        Bilinmez.

                        Ülkemizde 81 İl var. Rize diğer illerden orman yönünden biraz daha ayrıcalıklıdır. Rize’de iki milli park var. Çamlıhemşin-Kaçkar ve İkizdere’dir. İkizdere endemik yapısı nedeni ile dünya mirası kapsamındadır. Ayrıca orman Amenajman planlarında bu nedenle koruma alanlarıdır. Rize’de her iki milli park  doğaya karbon salınımını realize etmesi yönünden de ayrı önem taşımaktadır.

                        İkizdere’de yurttaşlara ne  denilmekte.. “Siz liman yapımına karşı mısınız? ” denilmekte. O halde bir soru daha soralım.

                        “Doğa’ya verilecek zararı Anayasa’yı değiştirseniz eski hale getirebilmek olası mı?”

                        Elbette ki değil.

                        Çevre değerlendirme ( ÇED) raporuna gerek yok denilmiş. Yurttaşların tepkisi yükselince ilgili genel müdürün olay yerine gelmiş olması ilgi çekmedi mi sanılmakta. Bu durum yapılanların hatalı olduğunu göstermektedir.

                        İkizdere de yaşananlar zaman içinde ibretlik hale gelmektedir. İzin verilirken gerekli incelemenin yapılmadığını göstermektedir. Yurttaşın tepkisini göstermesi buna işaret etmektedir. Konuyu yalnızca taş ocağı olarak niteleyip geçiştirilmekse , ileride hata ortaya çıkınca hiç kimse hatayı kabul etmez.

                        Kamu oyuna gerçeğin anlatıldığı söylenemez.

                        Zaman geçirmeden konunun sağlıklı şekilde sona erdirilmesidir.

                        Ben yaptım oldu yurttaşların tepkisini aldı. Yanlış hesap artık mahkemede…

                        Sonucu göreceğiz.

                                                                                              Ali Faik Şerifoğlu

                                                                                              5.Mayıs.2021

« Older Entries Recent Entries »