Monthly Archives: Mayıs 2021

RAMAZAN BAYRAMI HAZIRLIĞI

Bu Ra­ma­zan bay­ra­mı­nı da geçen yıl ol­du­ğu gibi dünya ge­ne­lin­de devam eden pan­de­mi sal­gı­nı kı­sıt­la­ma ve ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da ev­le­ri­miz­de aile fert­le­ri­miz­le bir­lik­te ge­çi­re­ce­ğiz.
Ha­ya­tı­mız­da ol­ma­yan Ko­vid-19 Ko­ra­na­vi­rus sal­gı­nı ön­ce­si ya­şa­dı­ğı­mız, mutlu, hu­zur­lu, coş­ku­lu ve bir o kadar büyük bir ma­ne­vi at­mos­fer için­de mil­let­çe ya­şa­dı­ğı­mız Ra­ma­zan ve kur­ban bay­ram­la­rı­mı­zı göz önüne ge­ti­rip bugün dünya da ve ül­ke­miz­de ya­şa­dı­ğı­mız pan­de­mi sal­gı­nı­nın ve ha­ya­tı­mı­zın mu­ha­se­be­si­ni yap­mak he­pi­miz için önem arz et­mek­te­dir. Hep bir­lik­te bu mü­ba­rek aynın ve bay­ra­mın hür­me­ti­ne yüce Mevla’mız bu sal­gın­dan biz­le­ri ve bütün in­san­lı­ğı kur­tar­sın in­şal­lah.
Sal­gın­dan ön­ce­ki bay­ram­lar­da, bay­ram ön­ce­si, yi­yecek ve gi­yecek için alış­ve­riş­ler, ev ve çevre te­miz­li­ği ya­pı­lır. Ço­cuk­la­ra yeni el­bi­se­ler alı­nır. Fakir, öksüz ve ye­tim­ler se­vin­di­ri­lir. Bay­ram gün­le­rin­de her­kes, temiz gi­yi­nir. Bay­ram na­ma­zın­dan sonra, ka­bir­ler zi­ya­ret edi­lir; geç­miş­le­rin, ak­ra­ba ve din bü­yük­le­ri­nin ruh­la­rı için Kur’an-ı kerim oku­nur, du­alar edi­lir ve sa­da­ka­lar ve­ri­lir. Daha sonra da, aile bü­yük­le­ri, dost, ak­ra­ba, ar­ka­daş ve ta­nı­dık­lar zi­ya­ret edi­lir­di. Artık iki bay­ram­dır bu teb­rik ve kut­la­ma­la­rı te­le­fon­la ger­çek­leş­tir­me mec­bu­ri­ye­ti­miz devam edi­yor. İnşal­lah ge­lecek kur­ban bay­ra­mı­nı nor­mal ha­ya­tı­mı­za dö­ne­rek kut­la­ma­yı Allah he­pi­mi­ze nasip etsin.
Bay­ram gün­le­ri­nin sün­net­le­ri: Erken kalk­mak, Gusül ab­des­ti almak, Mis­vak kul­lan­mak, Güzel koku sü­rün­mek, Yeni ve temiz el­bi­se gi­yin­mek, Na­maz­dan önce tatlı veya hurma yemek, Tek adet­te yemek, Yüzük tak­mak, Ca­mi­ye erken git­mek, Gi­der­ken ses­siz tek­bir söy­le­mek, Müs­lü­man­la­ra selâm ver­mek, Güler yüzlü ve tatlı dilli olmak, Mü­min­ler­le bay­ram­laş­mak, Fa­kir­le­re sa­da­ka ver­mek, Dar­gın­la­rı ba­rış­tır­mak, Ak­ra­ba­yı zi­ya­ret etmek, İsla­mi­yet’i doğru ola­rak ya­yan­la­ra yar­dım yap­mak, Din kar­deş­le­ri­ni zi­ya­ret etmek ve he­di­ye gö­tür­mek, Ka­bir­le­ri zi­ya­ret etmek, Mi­sa­fir­le­re ikram etmek, Çok dua ve tövbe etmek, Se­vin­di­ği­ni belli etmek, Sa­da­ka-i fıtri, bay­ram na­ma­zın­dan önce ver­mek.
BAY­RAM NA­MA­ZI; Bay­ram na­ma­zı iki re­kât­tır. Ce­ma­at­le kı­lı­nır. Bi­rin­ci re­kât­ta Süb­hâ­ne­ke’den sonra tek­bir ge­ti­ri­le­rek eller üç defa ku­lak­la­ra kal­dı­rı­lıp bi­rin­ci ve ikin­ci­sin­de iki yana sa­lı­nır. Üçün­cü­sün­de, göbek al­tı­na bağ­la­nır. Fa­ti­ha ve zamm-ı sûre oku­nup rükû ve sec­de­ler ya­pı­lır. İkinci rekât kal­kı­la­rak, Fa­ti­ha ve zamm-ı sure okun­duk­tan sonra, tek­bir ge­ti­ri­le­rek iki el yine üç defa ku­lak­la­ra gö­tü­rü­lür. Üçün­de de eller yana sa­lı­nır. Dör­dün­cü tek­bir­de, eller kal­dı­rıl­ma­yıp, rükûa eği­li­nir. Sec­de­ler ya­pı­lıp otur­duk­tan sonra, selâm ve­ri­lir. (Usul: 2 salla 1 bağla, 3 salla 1 eğil)….
Bu ve­si­ley­le, He­pi­ni­zin mü­ba­rek ra­ma­zan bay­ra­mı­nı teb­rik edi­yo­rum. Ha­yır­la­rın fet­hi­ne ve şer­le­rin de­fi­ne ve­si­le ol­ma­sı­nı yüce ya­ra­tan­dan niyaz edi­yo­rum.

BAKAN GÜRDERE KÖYÜNDE VATANDAŞLAR TARAFINDAN PROTESTO EDİLDİ

Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu İkiz­de­re’de açıl­mak is­te­nen Ta­şo­ca­ğı­na yöre in­sa­nı­nın tep­ki­le­ri üze­ri­ne bil­gi­len­dir­mek için İkiz­de­re’ye geldi.

Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu prog­ra­mın ilk kıs­mın­da İkiz­de­re Kay­ma­kam­lı­ğın­da Rize Va­li­si Kemal Çeber, Genç­lik ve Spor Eski Ba­ka­nı Rize Mil­let­ve­ki­li Osman Aşkın Bak, Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, İkiz­de­re Kay­ma­ka­mı Cafer Kay­mak­çı, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz ve si­ya­si parti tem­sil­ci­le­ri­nin de hazır bu­lun­du­ğu top­lan­tı­da tes­pit edi­len 6 kişi ile bir araya ge­le­rek ba­sı­na gizli top­lan­tı yaptı.
Atan­mış Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Ka­ra­is­ma­iloğ­lu, top­lan­tı son­ra­sı Kay­ma­kam­lık önün­de basın açık­la­ma­sı yaptı. İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nı Pro­je­si kap­sa­mın­da İkiz­de­re’de ya­pıl­ma­sı plan­la­nan taş oca­ğı­na iliş­kin açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Bakan ’Rize’de devam eden pro­je­ler­den en önem­li­le­rin­den biri Rize-İyi­de­re Lo­jis­tik Mas­ter Pla­nı­dır. Geçen yıl Ağus­tos ayı için­de iha­le­si­ni yap­mış­tık. İnşal­lah bu­ra­sı bit­ti­ğin­de 13,5 mil­yon ton ka­pa­si­te­li, 34 fark­lı sek­tör­de 8 bin ki­şi­ye iş is­tih­da­mı sağ­la­ya­cak çok önem­li bir proje ola­cak. Yoğun bir şe­kil­de ça­lış­ma­lar devam edi­yor. İkiz­de­re’de bizim ka­ra­yo­lu pro­je­le­ri­miz de devam edi­yor. Böl­ge­de 10 fark­lı nok­ta­da araş­tır­ma ya­pıl­dı­ğı­nı ve en uygun taşın İkiz­de­re’de bu­lun­du­ğu­nu ‘’söy­le­di.


En uygun taş İkiz­de­re­de
” Rize-İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nı dol­gu­su için kul­la­nıl­ma­sı ge­re­ken en uygun taşın bu­lun­du­ğu böl­ge­de açı­la­cak taş oca­ğın­dan ra­hat­sız olan bazı va­tan­daş­la­rı­mız var. On­lar­la da is­ti­şa­re­le­ri­miz devam edi­yor. Li­ma­nın taş dol­gu­su için böl­ge­de 10 fark­lı nok­ta­da araş­tır­ma­lar ya­pıl­dı. Bu araş­tır­ma­lar so­nu­cun­da tek uygun taşın bu böl­ge­de ol­du­ğu uz­man­la­rı­mız ve Maden İşleri Genel Mü­dür­lü­ğü­müz bize söy­le­di. Bunun aka­bin­de ça­lış­ma­la­ra baş­la­dık. Bu­ra­da­ki köy­lü­le­ri­mi­zin va­tan­daş­la­rı­mı­zın şi­kâ­yet­le­ri tabi ki bizim için çok kıy­met­li bölge va­tan­daş­la­rı­mı­zın ba­şı­mı­zın üs­tün­de yeri var. On­lar­la is­ti­şa­re etmek için bugün bu­ra­ya gel­dik. İnşal­lah böl­ge­yi fazla ra­hat­sız et­me­den devam ede­ce­ği­miz ça­lış­ma­la­rı­mız­da et­ki­le­necek 10 tane ağaç varsa ye­ri­ne 100 tane ağaç di­ke­ce­ğiz. Bu­ra­da sa­de­ce 13,5 hek­tar­lık alan­da Rize-İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nı için ol­maz­sa olmaz olan dol­gu­nun taşı için bu­ra­yı kul­la­nıp 2 yılı dol­dur­ma­dan bu­ra­dan çık­ma­yı ta­ah­hüt edi­yo­ruz. İnşal­lah bu böl­ge­ye çok büyük kat­kı­lar sağ­la­ya­cak pro­je­yi Ri­ze­li­ler ile bir­lik­te on­la­rın des­tek­le­ri ile bir­lik­te yap­ma­nın ça­ba­sı içe­ri­sin­de­yiz” dedi.
İlçeye dı­şar­dan ge­len­le­re tavır
“Tabi ki Ri­ze­li­le­rin ba­şı­mı­zın üs­tün­de yeri var ama bu­ra­ya gelip ka­şı­ma­ya ça­lı­şan ar­ka­daş­la­rı­mı­za veya dı­şa­rı­dan ge­len­le­re tav­rı­mız böyle ol­ma­ya­cak­tır. İnşal­lah bu işi Ri­ze­li­ler ile İkiz­de­re­li­ler ile çö­ze­rek bu ya­tı­rı­mı hep bir­lik­te ya­pa­ca­ğız. Ama­cı­mız bu­ra­da is­tih­dam sağ­lan­sın bölge in­sa­nı aile­si­nin ya­nın­da ça­lış­sın. Biz­ler gibi kal­kıp İstan­bul­la­ra gidip iş ara­mak zo­run­da kal­ma­sın­lar. Bu ne­den­le böl­ge­sel ve yerel kal­kın­ma­ya çok önem ve­ri­yo­ruz. Rize’yi bu pro­je­ler­le lo­jis­tik bir üs ha­li­ne ge­tir­me­yi he­def­li­yo­ruz” di­ye­rek ko­nuş­ma­sı­nı ta­mam­la­dı.
Ga­ze­te­ci­ler tep­ki­li
Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Ka­ra­is­ma­iloğ­lu basın açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan be­ra­be­rin­de­ki heyet ile bir­lik­te İkiz­de­re Kül­tür Mer­ke­zi­ne gi­de­rek bu­ra­da va­tan­daş­la­ra proje hak­kın­da bilgi ve­re­ce­ği söy­len­miş­ti. Sa­lo­na giden Ga­ze­te­ci­le­rin sa­lo­na alın­ma­ma­sı tepki çekti. Ga­ze­te­ci­le­rin alın­ma­dı­ğı sa­lo­na AK Par­ti­li­ler­den olu­şan lis­te­de isim­le­ri olan­la­rın alın­dı­ğı id­di­ası var. Ba­sı­na ka­pa­lı ol­ma­sı ga­ze­te­ci­ler ta­ra­fın­dan tepki ile kar­şı­lan­dı.
Bakan Ka­ra­is­ma­iloğ­lu, salon prog­ra­mı son­ra­sın­da Rize’ye gi­der­ken İşken­ce­de Va­di­sin­de­ki Ce­viz­lik Taş Oca­ğın­da sı­nır­lı sa­yı­da ka­tı­lım­cı ile in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du ve bu­ra­da da Ga­ze­te­ci­le­re yasak uy­gu­lan­dı. Ga­ze­te­ci­le­rin Taş oca­ğın­da­ki in­ce­le­me­si­ne neden izin ve­ril­me­di­ği bi­lin­mi­yor. Taş oca­ğı­na tepki gös­te­ren in­san­lar­la ko­nu­şan Bakan ko­nuş­ma­sı­nın so­nun­da ’taş ocağı is­te­mi­yo­ruz ’slo­ga­nı atan­la­rın tep­ki­siy­le kar­şı­la­şa­rak ani­den ara­cı­na bi­ne­rek alan­dan ay­rıl­dı.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

LOJİSTİK VE TAŞ OCAĞI

Rize’nin en geri kal­mış il­çe­si İkiz­de­re gün­ler­dir çok de­ğer­li TAŞ’ından do­la­yı yurdu aşa­rak dünya gün­de­min­de yer aldı.
Bu böl­ge­de doğan ya­şa­yan ve yazan bi­ri­si ola­rak TAŞ’ımı­zın çok de­ğer­li ol­du­ğu­nu bu sü­reç­te öğ­ren­miş oldum.
Mem­le­ke­te bir ya­tı­rım ya­pı­la­cak­sa karşı çık­mak akıl karı değil. Ol­ma­sı ge­re­ken hiç­bir pro­je­ye kimse karşı çık­maz.
İkiz­de­re’de Gür­de­re köy­lü­sü ağır­lık­lı ola­rak bir­çok kim­se­nin 20 Ni­san­da baş­lat­tı­ğı ki­mi­ne göre eylem, ki­mi­ne göre di­re­niş niye ya­pı­lı­yor.
Biz bi­li­riz ki bu il­çe­de kimse dev­le­ti­ne karşı gel­mez, jan­dar­ma­sıy­la sür­tüş­mez çünkü hepsi biz­ler için gö­rev­de.
Bir­çok kimse ha­tır­la­maz, biz­ler sü­rek­li yaz­dı­ğı­mız için ha­fı­za­mız­da ve ya­zı­la­rı­mız­da durur.
İyi­de­re’de bugün deniz dol­gu­sun­da ya­pıl­ma­sı için ihale ka­ra­rı alı­nan Lo­jis­tik Mer­kez pro­je­sin­de ilk za­man­lar LİMAN de­ni­len bir şey yoktu.
Bugün AK Parti Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı olan dö­ne­min Ba­ka­nı Ha­ya­ti Ya­zı­cı de­fa­lar­ca seçim za­ma­nın­da İyi­de­re Lo­jis­tik mer­ke­zin dere bo­yun­ca yu­ka­rı doğru ya­pı­la­ca­ğı­nı açık­la­mış­tı.
Ben­zer açık­la­ma­la­rı de­fa­lar­ca o za­man­lar AK Parti Rize Mil­let­ve­ki­li olan Hasan Karal ta­ra­fın­dan da ya­pı­la­rak ça­lış­ma­la­rın baş­la­dı­ğı, proje iha­le­si ya­pıl­dı­ğı gibi ba­sı­na yan­sı­yan çok açık­la­ma­la­rı­na şahit olduk.
İkiz­de­re De­re­si­nin Ka­ra­de­niz’e dö­kül­dü­ğü hav­za­da dere ya­ta­ğı­nın yu­ka­rı­ya doğru ge­niş­le­ti­le­rek, te­miz­le­ne­rek ge­mi­le­rin gi­re­bi­le­ce­ği alana dö­nü­şe­ce­ği ve kıyı bo­yun­da LOJİSTİK ÜS de­dik­le­ri ala­nın ya­pı­la­ca­ğı söy­len­miş­tir.
Bir süre sonra ne ol­duy­sa kim veya hangi uya­nık­lar çomak sok­tuy­sa bu proje de­ğiş­ti­ri­le­rek deniz dol­gu­sun­da LİMAN işine döndü.
Lo­jis­tik mer­kez ka­ra­dan de­ni­ze niye kay­dı­rıl­dı kimse sor­gu­la­mı­yor.
Hav­za­da ya­pı­la­cak pro­je­nin geç­mi­şi 1999-2000 yı­lı­na da­ya­nı­yor.
ANAP-DSP-MHP ko­alis­yon hü­kü­me­tin­de Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı­nın Enis Öksüz ol­du­ğu dö­nem­de, RO-RO ge­mi­le­ri­ne uygun dere ya­ta­ğı­nın ge­niş­le­ti­le­rek ya­pı­la­ca­ğı açık­la­nan bir proje vardı. Dere ya­ta­ğı­nın deniz araç­la­rı­na açıl­ma­sı o araç­lar için çok özel doğal bir bakım sa­ha­sı da ola­cak­tı. Tatlı su ve kum ile ge­mi­le­rin alt ta­ba­nı böyle or­tam­da te­miz­le­nir­miş. Tek­nik bir konu ol­du­ğu için fazla ay­rın­tı ver­mek is­te­mem.

RİZEDE SİYASET ÇALKANTIDA MI?

Rize’nin Mil­let­ve­ki­li sa­yı­sı 3
Son genel se­çim­de önü­mü­ze ko­nu­lan lis­te­de AK Parti’nin 3 adayı Er­do­ğan rüz­gâ­rı al­tın­da se­çil­di. Bunu kimse inkâr ede­mez.
Rize’deki mev­cut 3 Ve­kil­den kaçı Er­do­ğan genel baş­kan ol­ma­say­dı se­çi­le­bi­lir­di?
Gö­rü­nen köy kı­la­vuz is­te­mez, sü­rek­li yazan bi­ri­si ola­rak ki­min­le gö­rüş­tüy­sem biz Er­do­ğan’dan do­la­yı OY ver­dik tü­rün­de ifa­de­ler­de bu­lun­du. Daha fark­lı söy­le­yen­ler­de oldu ama sa­tır­la­rı­ma almak is­te­me­dim.
Geçen hafta sos­yal med­ya­da Mu­ham­met Avcı Ve­ki­li­miz­den bir açık­la­ma ya­pıl­mış. Ken­di­siy­le gö­rüş­me­dim in­ter­net si­te­le­rin­de oku­dum.
Ve­ki­li­miz ta­ra­fın­dan bu­gü­ne kadar ya­lan­lan­ma­dı­ğı­na göre demek ki doğ­ruy­muş.
Genel se­çim­ler­de değil aday, aday adayı olmak için dahi ne tak­la­lar atıl­dı­ğı­nı çok iyi bi­li­rim. Ce­bin­de çok pa­ra­sı olan ve çok iyi tak­la­lar ata­bi­len­ler aday ve Mil­let­ve­ki­li olmak ister. Bunu kimse inkâr ede­mez.
Çok hayli rağ­bet ve eğer se­çil­di­ğin­de son­ra­sın­da sı­nır­sız iti­bar gö­ren­le­rin Mil­let­ve­kil­li­ği­ne hayır de­me­si­ni an­la­mak zor.
Sn. Avcı bu açık­la­ma­sıy­la Rize’nin ka­fa­sı­nı ka­rış­tır­dı. Recep Ali Ak­soy­lu dos­tu­muz­da bu konu hak­kın­da de­tay­lı­ca yaz­mış­tı.
‘Se­çil­di­ğim gün­den beri her or­tam­da tek­rar aday ol­ma­ya­ca­ğı­mı ifade ettim ve aday ol­ma­yı da dü­şün­mü­yo­rum ’diyen Avcı neyi ima etmek is­te­di acaba.
Son gün­ler­de bazı Ba­kan­la­rın prog­ra­mı­na İkiz­de­re ve Rize’de ka­tıl­ma­ma­sı dik­kat çekti.
Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı­nın prog­ra­mı­na eski Ba­kan­lar­dan bi­ri­si ka­tı­lır­ken daha önce İkiz­de­re’de ya­pı­lan ve iki eski Ba­ka­nın ka­tıl­dı­ğı prog­ram­da da ol­ma­ma­sı par­ti­li­le­ri ta­ra­fın­dan da doğ­ru­su ya­dır­gan­dı.
Et­kin­lik­le­re ka­tıl­ma­ma­yı yeğ­le­yen Sn. Avcı’nın daha sonra yap­tı­ğı bir daha aday ol­ma­ya­ca­ğım söy­le­mi­nin se­be­bi ne ola­bi­lir.
Rize’de AK Parti’de se­çi­len Ve­kil­ler ara­sın­da önce Hasan Karal sonra Mu­ham­met Avcı iyi bi­li­ni­yor ki hal­kın en kolay ulaş­tı­ğı me­se­le­si­ni ilet­ti­ği ve­kil­ler­dir.
Kim­se­ye kolay kolay nasip ol­ma­ya­cak genç de­ni­lecek bir yaşta si­ya­se­tin en tepe nok­ta­sı­na kadar yük­se­len Mu­ham­met Avcı’yı bu açık­la­ma­ya iten sebep ne ola­bi­lir. Rize’de halen Bakan ha­va­sıy­la ara sıra gezen iki eski Ba­ka­nın et­ki­si ola­bi­lir mi?
Ri­ze­li ile so­kak­ta ma­hal­le­de en çok hem­hal olan şu anki Mil­let­ve­ki­li­nin Mu­ham­met Avcı ol­du­ğu inkâr edi­le­mez.
Niye aday ol­ma­ya­ca­ğı­nın ar­dın­da genç yaşta Rize’nin yü­kü­nü kal­dı­ra­ma­mak mı var. Genel Baş­ka­nın mem­le­ke­tin­de si­ya­set yap­mak her­ke­sin harcı değil. Sebep ağır tem­po­ya da­ya­na­ma­mak­ta ola­bi­lir.

GAZETECİYE YASAĞI KINIYORUM

Gün­ler­dir ka­mu­oyun­da yer alan önem­li bir ilçe oldu İkiz­de­re. Ne kadar önem­liy­mi­şiz ki dev­le­tin te­pe­sin­de­ki­ler An­ka­ra’dan kopup ge­li­yor.
Ge­len­ler ara­sın­da Mec­lis­te görev yapan AK Par­ti-MHP hariç her par­ti­den ve­kil­ler oldu. Ta­şo­ca­ğın­da doğru veya yan­lış nöbet tu­tan­lar­da var.
Gür­de­re-Ce­viz­lik köy­le­ri­nin bir­leş­ti­ği İşken­ce­de­re Va­di­sin­de 13.5 Hek­tar­lık Ruh­sat ala­nın­da ya­pıl­ma­sı plan­la­nan Taş Ocağı yöre in­sa­nı­nı ikiye böl­müş. Haklı ola­rak is­te­yen­de var is­te­me­yen­de.
Bir süre önce AK Parti Rize Mil­let­ve­kil­le­ri Ha­ya­ti Ya­zı­cı ve O. Aşkın Bak be­ra­ber­le­rin­de Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı Alt­ya­pı ve Ya­tı­rım­lar Genel Mü­dü­rü ile çok geç kal­mış bir halkı bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı yap­tı­lar.
Bu top­lan­tı­da İkiz­de­re ta­şı­nın çok ağır, sağ­lam ve de­ni­ze iyi batan taş ol­du­ğu­nu biz bil­mez­ken biz­zat Mil­let­ve­ki­li Ha­ya­ti Ya­zı­cı’dan öğ­ren­miş olduk.
Yu­kar­da yaz­dım bu taş ocağı çok önem­li ve de­ğer­li ki gelen gi­de­nin sa­yı­sı­nı bil­mi­yo­rum.
Ga­ze­te­ci ola­rak or­ta­da ha­ber­lik konu varsa biz ora­da­yız.
Bende öyle ya­pı­yor­dum.
30 Ni­san­da ya­pı­lan İkiz­de­re Kül­tür Mer­ke­zi sa­lo­nun­da ya­pı­lan AK Parti ağır­lık­lı eski Ba­kan­la­rın ka­tıl­dı­ğı top­lan­tı­dan daha top­lan­tı baş­la­ma­dan Polis ta­ra­fın­dan çı­ka­rıl­mış­tım, sonra prog­ra­mı yine takip ettim o ayrı bir vaka idi.
Bu zih­ni­yet kimi kim­den ko­ru­yor veya ka­çı­rı­yor veya ya­yın­lan­ma­sı­nı is­te­mi­yor.
Dün, atan­mış Ulaş­tır­ma Alt­ya­pı Ba­ka­nı has­sa­si­yet ka­za­nan TA­ŞO­CA­ĞI ko­nu­sun­da çok geniş bir ka­tı­lım­cı ile bir git bak diye An­ka­ra’dan gön­de­ril­di.
Kay­ma­kam­lık­ta kendi eki­biy­le gö­rüş­me­ler yaptı. Daha sonra Gür­de­re kö­yün­den iki bayan olmak üzere top­lam beş kişi ve İDEF Avu­ka­tı­nı isim­le­ri gü­ven­lik amaç­lı sıkı bir şe­kil­de kont­rol edi­le­rek Kay­ma­kam­lık ma­ka­mın­da özel gö­rüş­me yap­tı­lar.
Prog­ram Kül­tür Mer­ke­zi sa­lo­nun­da hal­kın ka­tı­lı­mıy­la devam ede­cek­ti. Geçen top­lan­tı­da ol­du­ğu gibi bu kez de ha­zır­la­nan lis­te­ye göre ço­ğun­lu­ğu köylü ol­ma­yan AK Pa­ti­li­le­rin ya­zıl­dı­ğı lis­te­de adı olan­lar sa­lo­na alın­dı. Oysa konu İşken­ce­de­re Va­di­sin­de Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı­nın Cen­giz’e yap­tır­mak is­te­di­ği Taş ocağı idi fakat o Ta­şo­ca­ğı­nı is­te­me­yen köy­lü­le­rin büyük bir ço­ğun­lu­ğu ya­zı­lı lis­te­de yoktu.
Lis­te­de köy­lü­ler gibi BASIN da yoktu.
Sa­lo­na gir­di­ğim­de Ba­kan­lık gö­rev­li­si ol­du­ğu­nu söy­le­yen şahıs prog­ra­mın BA­SI­NA KA­PA­LI ol­du­ğu­nu ve içeri al­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­me­si ’neyi sak­lı­yor­su­nuz so­ru­su­nu ken­di­me sor­dur­du.
Sahi atan­mış Bakan, İkiz­de­re’ye halkı bil­gi­len­dir­mek için mi gel­di­niz halk­tan bazı şey­le­ri sak­la­mak için mi gel­di­niz.
Ey atan­mış Bakan, Sa­lo­na Ga­ze­te­ci­le­rin gi­ri­şi­ne niye izin ve­ril­me­di. Kim­den neyi sak­lı­yor­su­nuz. İzin ver­me­yen Polis değil Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı­nın gö­rev­li­siy­di ha­tır­la­ta­yım.
Hal­kın doğru bil­gi­len­dir­me­sin­den niye kor­ku­yor­su­nuz.
Halka açık bir top­lan­tı­da, Ga­ze­te­ci­nin Haber alma hak­kı­nı en­gel­le­yen bu zih­ni­ye­ti şid­det­le KI­NI­YO­RUM.

AKES-DER’DEN ANLAMLI BİR PROJE DAHA

ÖZEL İNSANLARA ÖZEL PROJE HAYATI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN

Anadolu Kültür Eğitim ve Spor Yardımlaşma Derneği (AKES DER) tarafından Rize Valiliği, RTEÜ Araştırma Hastanesinde uygulamaya konulan proje Hakkâri’de de hizmete başladı.

Projeyle ilgili açıklama yapan AKES-DER Genel Başkanı Hasan Kansızoğlu’Okur yazarlığı olmayan ve işitme engellilerin kamu kurumlarında daha rahat hizmet almaları için özel insanlara özel proje Hakkâri Valiliğinde uygulanmaya başlandı. Engelli bireylerimiz hiç kimseden yardım almadan girişteki TV ekranından, valilik içindeki binanın yerleşkesi ve birim odaların işaret dili alt yazı ve seslendirme olarak hizmet almış olacak ve yine aynı şekilde her kurum kapısı da yazılı ve işaret dili resimlendirilmiş olarak hizmet ‘ten yardım alabilecek.    Bugün itibariyle Hakkâri Valiliği’nde Özel İnsanlara özel proje hizmet vermeye başlamıştır. Hakkâri Valimiz ve Belediye Başkanı Sn. İdris Akbıyık’a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz’ dedi.

Haber-Foto: İsmet KÖSOĞLU

ÇAYKUR YK BAŞKANI VE GENEL MÜDÜRÜ ALİM

BİR GÜNDE 3 AYRI ÇAY FABRIKASINDA KAMPANYA AÇILIŞINI BAŞLATTI

17 Mayıs 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından millete seslenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarım ürünleriyle birlikte memleketinde aynı gün ÇAYKUR tarafından başlatılan yaş çay hasadı, 2021 Yılı Yaş Çay Alım fiyatında pandemi salgını nedeniyle Ankara’dan açıklamış oldu.

Yaş çay fiyatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığı gün, Tarım ve Orman Bakanlığında 2021 yaş çay kampanyası ve yaş çay fiyatı tespit toplantının ardından aynı günün gecesi Rize’ye dönen, Çaykur YK Başkanı ve Genel Müdürü Yusuf Ziya ALİM; Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan bu yılkı yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 Liraya, Destekleme İle Birlikte 4 Liraya yükseldiğini açıklamışlardır. Bu fiyat aileleriyle birlikte 1. Milyonu bulan D. Karadeniz Bölgemizde, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerimizde çay tarımı yapan yaş çay üreticisini bir hayli mutlu etmiştir. Bu sabah erkenden yardımcılarım ve bir kısım ilgili Daire Başkanlarımla birlikte, yaş çay işlemek üzere hazır bekleyen,  Doğudaki en uzak fabrikamız Artvin Kemalpaşa Çay Fabrikası, ardından batı yakası iç kısımda bulunan, Kalkandere Çay Fabrikamız ve devamında ÇAYKUR’un ilk fabrikalarından olan, Çaykur Cumhuriyet Çay fabrikamızda ’da, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz dua ve kurban kesme işleminin akabinde 2021 yılı yaş çay hasadı üretimini başlatmış olduk. “ şeklinde açıkladı.

Bir günde üç ayrı fabrikada üretimi başlatan, Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya ALİM;  Kampanya ’ya başlamadan önce üreticilerimize duyurduğumuz gibi, birinci sürgün dönemi yaş çay alım kotası dekara 600 kg olarak uygulanacaktır. Üreticilerimizin bahçelerini kontrol ederek hasat olgunluğuna ulaşmış olan çaylarını beklemeden toplamaları kalite anlamında önem arz etmektedir. Bir kez daha açıklamak istiyorum, kıymetli üreticilerimizin hasat esnasında çayın (kök, ot, kuru yaprak vb. gibi yabancı maddeler katılmayarak) evsafına uygun olacak bir şekilde toplanarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bugün çalışma ziyaretinde bulunduğum 3 ayrı fabrikamız bölgesindeki yaş çay bitkisinin verim seviyesi iç kesimlerde toplanacak durumda. Sahil kesimlerde ise bir hafta gibi bir zamana ihtiyaç görülmektedir. Artık iklim yaz havasına geçmiş durumadır. İnşallah hep birlikte, pandemi kurallarına uygun ve bir o kadar da dikkatli bir şekilde çok verimli ve huzurlu bir hasat dönemi yaşayacağız. Bu sezonun ve üreticilerimizi menün eden yaş çay fiyatının ülkemize, bölgemize, milletimize ve özellikle üreticilerimize Allah’tan hayırlı bereketli olmasını diliyorum” dedi. Çaykur Genel Müdürü ALİM’in 3 ayrı fabrikadaki çalışma programına, Yardımcıları Dr. Turgay Turna, Zeki Karaoğlu, Erdinç Hatinoğlu ve çok sayıda ilgili Daire Başkanları katıldılar. Çaykur Cumhuriyet Çay Fabrikasında üretime başlanan, Yeşil çay üretim birimleri ve Siyah Organik Çay üretim birimlerini Rize’de görev yapan yazılı ve görsel medya temsilcileriyle birlikte gezen, Çaykur YK Başkanı ve Genel Müdürü Yusuf Ziya ALİM, Fabrika Müdürü İbrahim Akgül’den çalışmaları hakkında bilgi alarak, bu başarılı organizasyondan dolayı kendisini tebrik etti.

HABER: BAYRAM ALİ KAVALCI

Gazzeli yetimler Türkiye’ye emanet

Yetim Vakfı, işgalci İsrail’in saldırıları sonucu yetim kalan Gazzeli çocuklar ve aileler için yardım kampanyası başlattı. Kampanya ile Gazzeli yetimlerin barınma, gıda ve eğitim masrafları üstlenilecek.

İSTANBUL

İsrail’in Gazze’ye son saldırılarında yüzlerce kişi şehit oldu, binlerce kişi yaralandı ve on binlerce kişi de evlerini kaybetti. Dünya’da çok sayıda ülke ise bu saldırıları görmezden geliyor. Yıllardır ülkelerinde adeta açık cezaevi hayatı yaşayan Filistin halkı, son saldırılardan sonra çok daha zor durumda mücadele veriyor. Yetim Vakfı, başlattığı ‘Gazze’de Yetimler Bizi Bekler’ kampanyası ile yetimlere sahip çıkmak için kolları sıvadı. Böylelikle, tüm zorluklara rağmen yaşama tutunmaya çalışan Filistin halkının yaraları bir nebze de olsa sarılacak.

“ZULÜM BİTENE KADAR KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ”

Kampanya ile ilgili açıklama yapan Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz, “İşgalci güçlerin sivil insanlara yönelik katliamlarını kınıyoruz. Bizler STK’lar olarak Gazze halkının yaralarını sarmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. Hayırseverlerimizin yardımlarını Gazzeli yetim çocuklar ve ailelerine ulaştıracaklarını aktaran Yılmaz, “Gazzeli yetim yavrularımızı sponsorluk sistemimizle destekleyeceğiz. Ailelerimize ayni ve nakdi destekler vereceğiz. Zulüm bitene kadar kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İSRAİL YIKIMI DEVAM EDİYOR

İsrail saldırılıları dün olduğu gibi bugün de Gazzeli ailelerin yaşadığı evleri hedef alıyor. 1948 işgalinden bu yana evi 5’den fazla kez yıkılan aileler bulunuyor. İsrail’in 2008 yılı sonu ve 2009 başındaki saldırılarında 17 binin üzerinde ev yerle bir edildi ya da ağır hasar gördü. Son saldırılarda ise yıkımın maliyeti yine milyonlarca doları aştı.

İSRAİL KADIN VE ÇOCUKLARI HEDEF ALIYOR

Nüfusun yüzde 38’i 15 yaş altı çocuklardan oluşan Gazze’de abluka ve saldırılarında en büyük zararı kadın ve çocuklar görüyor. Son 10 yılda İsrail saldırılarında Filistin’de şehit edilen çocuk sayısı 970 olurken en az 12 bin 500 çocuk yaralandı. Ayrıca İsrail hapishanelerinde tutulan çocuk sayısı 200’ün üzerinde.

ÇOCUKLARIN EĞİTİM HAKKI GASP EDİLİYOR

İşgalci İsrail güçleri havadan ve karadan yaptığı saldırılarla okulları ve eğitim merkezlerini özellikle hedef alıyor. Gazze’de 259 okul İsrail saldırılar nedeniyle yerle bir edildi. Mevcut öğrenciler için zaten yetersiz olan okullar bir de İsrail saldırılarıyla yok ediliyor. En az 22 bin çocuğun yetim olduğu Gazze’de her 4 çocuktan 1’i sürekli olarak psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor. Bu sayı toplamda 300 bini aşıyor.  Filistin’de sayıları 20 bini bulan engelli çocukların yüzde 38’i hiç eğitim alamıyor. Yine 15 yaşına gelen erkek çocukların yüzde 25’i ailelerine ekonomik katkı için çalışmak zorunda kalıyor. 500 binden fazla çocuk eğitimine devam edebilmek için insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Destek Olmak İçin

Sizler de Gazzeli kardeşlerimizin yaralarını sarmak için https://bagis.yetimvakfi.org.tr/donate  tıklayıp online bağış yapabilirsiniz. Gazze yazıp 9868’e göndererek bir yetime 10 TL destek olabilirsiniz. Ayrıca daha fazla bilgi için 0 212 970 6060 arayabilirsiniz.

VATAN KARAKAŞ’IN 19 MAYIS MESAJI

19 Mayıs ATATÜRK ‘ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesi ile Çayeli Gençlik Derneği Başkanı Vatan karakaş bir mesaj yayınladı. Mesajında  karakaş; 

lk adımı 19 Mayıs 1919’da atılan Milli Mücadele süreci içerisinde Türk Milleti, Büyük Önder Atatürk’ün önderliğinde başlatılan var olma mücadelesini Tarifsiz bir zaferle, uğrunda binlerce şehit vererek sonuçlandırmış, bağımsızlık mücadelesini kazanmıştır.Milli Mücadele’nin başlangıcı olan bu anlamlı gün, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk Gençliğine bayram olarak armağan edilmiştir. Bugünle yarın arasındaki köprü olan gençliğimiz aydınlık yarınlarımızın ve Bu Güzel Ülkemizin hiç şüphesiz teminatıdır. Mustafa Kemal Atatürk’ün, her şeyden önce ulusal varlığımızı borçlu olduğumuz bugünü gençlere armağan etmesi, Türk Gençliğine olan inancını ve güvenini göstermektedir. Gençlere değer veren, onları en iyi şekilde yetiştirerek, kişilikli ve özverili kuşaklar olarak yarınlara hazırlayan milletler, geleceğe güvenle bakabilirler.Türk Gençliği de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ecdadın emaneti, Bu güzel topraklara sahip çıkacak ve yine Ecdadın hedefi olan çağdaş uygarlık düzeyinin aşılması için üstüne düşen görevi yerine getireceğine inancımız tamdır.  Bu duygu ve düşüncelerle, tüm gençlerimizin ve halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Dedi.

Özel Rize Bahçeşehir Koleji Ortaokulu ilimizi 3 proje ile temsil etmeye hak kazandı.

Özel Rize Bahçeşehir Koleji Ortaokulu TÜBİTAK 15. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Erzurum Bölge elemelerinde ilimizi 3 proje ile temsil etmeye hak kazandı.

Özel Rize Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri; (1) Ege Ahmet BALTAŞ ve Zümra DELİHASAN Kimya ana alanı Ekolojik Denge temasında, (2) Merve Irmak BALAYDIN, Teknolojik Tasarım ana alanı STEAM temasında ve (3) Mehmet Eren DEMET, Mustafa Tuğra KESEPARA ve Oğuz Erdem AZAK, Yazılım ana alanı STEAM temasında TÜBİTAK 15. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında hazırladıkları projeler ile akademisyenlerden oluşan jüride ön değerlendirme aşamasını geçerek Erzurum bölge değerlendirmelerinde yarışmaya katılmaya hak kazandılar. 

Akademisyen üç jürinin ön değerlendirmesinde başarılı olan projeler bölge değerlendirmelerine davet edildi. Bölge aşamasına davet edilen proje sahipleri TÜBİTAK’ın sayfasında ilan edilmiş olup bölge yarışmaları proje değerlendirmeleri 15-16 Haziran 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacak. Bölge yarışmalarında dereceye giren projeler Türkiye finaline katılacak.

Rize Bahçeşehir Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aziz Sonkaya konuyla ilgili olarak duygu ve düşüncelerini paylaştı. Sonkaya; Özel Rize Bahçeşehir Koleji ailesi olarak geçtiğimiz aylarda ilk kez katıldığımız TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında iki proje ile bölge yarışmasına katılıp sonrasında ise bir tanesi ile bölge derecesi almaktan çok mutlu olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Ortaokulda da bu yıl ilk kez katıldığımız proje yarışmasından öğrencilerimizin üç projesinin bölge sergisine kabul alması ile mutluluğumuz arttı. Amacımız projelerin bölge değerlendirmelerini de geçerek Türkiye finaline kalması ve Rize’yi orada temsil etmektir.

Öğrenen, problem çözen, iş birliği yapan ve çok kültürlü yaşam becerilerine sahip olan öğrencilerin yetiştirilmesi sürdürülebilir başarı ve beceri gelişimi için bilgi toplumunda önem arz etmektedir. Sürdürülebilir başarı ve hedeflerimize ulaşmak için sahip olmamız ve kullanmamız gereken beceriler sürekli değişiyor. Her geçen gün daha fazla sayıda yeni becerilere ihtiyaç duyuyor ve onları edinme durumu ile karşı karşıya kalıyoruz. Örneğin, 21. Yüzyıl becerileri ve 2030 becerileri artık birden fazla becerinin birlikte çalışmasıyla ortaya çıkmış olan becerilerdir. Artık beceriler daha kompleks ve birbirine entegre olmuş durumda. Geleceğin vazgeçilmez ve yararlı bireyleri olmak öğrencilerimize bu becerilerin şimdiden kazandırılması ile mümkün olacaktır. Rize Bahçeşehir Koleji olarak bu vizyonda öğrencilerimizi bilgi-beceri-yeterlilik bağlamında onları geleceğe hazırlarken bu misyonu içselleştirmiş yönetici-idareci-öğretmen kadrosuyla eğitim-öğretime salgın döneminde de hız kesmeden devam etmekteyiz.  

Özel Rize Bahçeşehir Koleji olarak Türkiye genelinde ve uluslararası alanda yapılan projelerde, yarışmalarda ve turnuvalarda Rize ilini temsil etmekte ve başarılar elde etmekteyiz. Amaç sadece ülkemizde değil yurtdışında da başarılı olan öğrenciler yetiştirmektir. Kolejimizde elde edilen TÜBİTAK başarılarını TEKNOFEST projeleriyle sürdürmek istiyoruz. Açıklanmaya başlanan sonuçlar ise bizleri mutlu etmektedir. Okulumuzda kurduğumuz uluslararası düzeydeki bilim merkezleri ve atölyeler öğrencilerimiz için günün her saatinde kullanıma hazırdır. Bölge okulu olma yolunda akademik çalışmalarının yanına proje üretme ve patent alma konusunda da ciddi mesafe kat ettik. Bölge yarışmasına proje gönderen tüm öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Bölge değerlendirmelerine katılmaya hak kazanarak başarılı olan öğrencilerimize ve öğretmenlerimize bölge yarışmalarında başarılar diliyoruz.

İYİ PARTİ TAŞ OCAĞINDA

İYİ PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN ÖRS VE MERSİN MİLLETVEKİLİ HAKAN SIDALLI YÖRE HALKINA DESTEK İÇİN ÇALIŞMA ALANINDA

MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN ÖRS’BİZ BU ALİCENGİZ OYUNUNU BOZACAĞIZ. TÜRKİYE BEŞ’TEN BÜYÜKTÜR. ÇAY FABRİKASI YAPMAYAN AKP TAŞ OCAĞI YAPIYOR.

Rize-İkizdere İşkencedere Taşocağına vatandaşların tepkisine bir destekte İYİ Partiden geldi. İyi Parti Trabzon ve Mersin Milletvekilleri Hüseyin Örs ile Hakan Sıdallı olay yerinde köylülerin derdini dinleyerek yanınızdayız konuşmasını yaptılar.

      İkizdere Vadisinin koruma altına alınan 200 vadiden birisi olduğunu söyleyen İYİ Parti Milletvekili’ burası korunması gereken bir yer. Burada alınacak Taştan öte insanımız daha önemli. SİT alanı ilan edilen yerde Taş Ocağı olmamalı.

Biz istemezükçülerden değiliz. Limana dolgu için alternatif yerler olabilir. Sizler burada yalnız değilsiniz. Bu tepkide kadınlarımız bacılarımız öndedir ve doğru yoldasınız demektir. Cennet vadi toz altında bırakılmamalı.

Türkiye 5’den büyüktür

    Türkiye 5 büyük müteahhitten büyüktür. İkizdere’de insan çalışacak hiçbir kamu fabrikası yok. Güneyce Belediyesini kapatan AK Parti, 1952 yılında açılan İkizdere Adliyesini kapatan AK Parti.

    AK Parti iktidarı bu cennet yerde Taş Ocağına izin vereceğine söz verilen ve yıllardır yapılmayan Çay Fabrikasını yapsın. Türkiye’de 5 büyük müteahhitten büyüktür. İkizdereli iş bekliyor taş ocağı değil ’dedi. Milletvekili Hüseyin Örs İDEF İkizdere Derneğinin Avukatı Yakup Şekip Okumuşoğlu’ndan konu hakkında bilgiler alarak’’ sizlere her konuda yardımcı olacağız, Mecliste de konuyu gündemimizde tutacağız’’ dedi.   Taşocağındaki destek programına Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ile birlikte İYİ Parti Mersin Milletvekili Hakan Sıdallı, İYİ Parti Rize İl Başkanı Av. Ayşe Özyanık, İkizdere İlçe Başkanı Ali Aycin, Merkez İlçe Başkanı Gönül Er ve partililer katıldı.

Haber-Foto: İsmet KÖSOĞLU

RTEÜ: Çay Kanun Taslak Çalışmasını Tamamlanarak Bakanlığa Gönderdi

RTEÜ’de çay ka­nu­nu ha­zır­lan­ma­sı ama­cıy­la ku­ru­lan iki ko­mis­yon­ca oluş­tu­ru­lan çay ka­nu­nu tas­lak ça­lış­ma­sı­nın ta­mam­lan­dı­ğı ve ba­kan­lı­ğa gönderildiği bil­di­ril­di.

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Çay İhti­sas­laş­ma Ko­or­di­na­tör­lü­ğün­den ya­pı­lan açık­la­ma­da, Tarım ve Orman Ba­ka­nı Bekir Pak­de­mir­li’nin ka­tı­lı­mıy­la 4 Eylül 2020’de dü­zen­le­nen top­lan­tı­da, yaş çay sek­tö­rü­nün so­run­la­rı­nın gi­de­ril­me­si ve çay ka­nu­nu oluş­tu­rul­ma­sı için ça­lış­ma baş­la­tıl­dı­ğı be­lir­til­di.
RTEÜ Çay İhti­sas­laş­ma Ko­or­di­na­tör­lü­ğü ön­cü­lü­ğün­de il­gi­li ça­lış­ma­nın baş­la­tıl­dı­ğı ak­ta­rı­lan açık­la­ma­da, ko­or­di­na­tör­lük ta­ra­fın­dan çay ka­nu­nu ile il­gi­li ça­lış­ma­la­rı yü­rüt­mek için tek­nik ve hu­ku­ki olmak üzere iki ayrı ko­mis­yon oluş­tu­rul­du­ğu ifade edil­di. Açık­la­ma­da, ko­mis­yon­la­rın, başta çay üre­ti­ci­le­ri olmak üzere il­gi­li pay­daş­la­rın kabul ede­bi­le­ce­ği ve çay ta­rı­mı­nın dünya stan­dart­la­rın­da sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği­ni sağ­la­ya­cak bir çay kanun tas­la­ğı or­ta­ya çı­ka­ra­bil­mek içi yol ha­ri­ta­sı be­lir­le­di­ği ve bu çer­çe­ve­de bir dizi ça­lış­ma yü­rüt­tü­ğü kay­de­di­le­rek, yü­rü­tü­len ça­lış­ma­la­rın çay ka­nu­nu tas­la­ğı­na önem­li kat­kı­lar sağ­la­dı­ğı­na vurgu ya­pıl­dı. Ko­mis­yon­lar ta­ra­fın­dan çay ta­rı­mı ya­pı­lan ül­ke­ler­de­ki çayla il­gi­li kanun ve yö­net­me­lik­ler gibi yasal dü­zen­le­me­ler ile Tür­ki­ye’de bu­gü­ne kadar yü­rü­tü­len çay ka­nu­nu tas­lak ça­lış­ma­la­rı­nın temin edil­di­ği ve ti­tiz­lik­le in­ce­len­di­ği be­lir­ti­len açık­la­ma­ya şöyle devam edil­di: “Ay­rı­ca bu ça­lış­ma­lar­la il­gi­li ya­pıl­mış de­ğer­len­dir­me ve yo­rum­lar da göz­den ge­çi­ril­miş­tir. ÇAY­KUR Genel Mü­dür­lü­ğü, Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı, Rize Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası, Rize Zi­ra­at Odası, Ulu­sal Çay Kon­se­yi, Rize Zi­ra­at Mü­hen­dis­le­ri Odası, en çok kuru çay üre­ti­mi yapan fir­ma­lar da dahil olmak üzere çay ta­rı­mı ya­pı­lan böl­ge­ler olan Rize, Art­vin, Trab­zon ve Gi­re­sun il­le­rin­de­ki top­lam 35 kurum ve ku­ru­lu­şa, ha­zır­la­na­cak çay ka­nu­nu hak­kın­da­ki görüş ve öne­ri­le­ri ile ya­pı­la­cak olan ka­nun­dan bek­len­ti­le­ri so­rul­muş ve ce­vap­lar alın­mış­tır. Tek­nik ve hukuk ko­mis­yon­la­rı­mız ta­ra­fın­dan çay ka­nu­nu ile il­gi­li ola­rak pay­daş­lar­dan gelen görüş ve öne­ri­ler, ön­ce­den yü­rü­tül­müş olan çay kanun tas­lak ça­lış­ma­la­rı ve on­la­ra ya­pı­lan yo­rum­lar ile fark­lı ül­ke­ler­de çayla il­gi­li ya­pıl­mış yasal dü­zen­le­me­ler de dik­ka­te alı­na­rak çay ka­nu­nu tas­lak ça­lış­ma­sı oluş­tu­rul­muş­tur.” Açık­la­ma­da, çay ka­nu­nu yol ha­ri­ta­sı­nın dör­dün­cü ve son aşa­ma­sın­da ko­mis­yon­lar ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan çay ka­nu­nu tas­la­ğı­nın ön­ce­lik­le sek­tö­rü tem­sil eden kurum ve ku­ru­luş­la­rın tem­sil­ci­le­ri olmak üzere il­gi­li diğer pay­daş­lar­la madde madde ay­rın­tı­lı bir şe­kil­de de­ğer­len­di­ril­di­ği ve ça­lış­ma­ya nihai şek­li­nin ve­ri­le­rek çay ka­nu­nu tas­la­ğı ça­lış­ma­sı­nın Ba­kan­lı­ğa ile­til­di­ği kay­de­dil­di. Bütün bu ça­lış­ma­lar ya­pı­lır­ken ili­mi­zin mil­let­ve­kil­le­ri ve Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı yet­ki­li­le­ri ile de ko­nu­nun bütün bo­yut­la­rıy­la de­ğer­len­di­ril­di­ği, Mil­let­ve­kil­le­ri­miz ile Ba­kan­lık­ta­ki il­gi­li ki­şi­le­rin de görüş, öneri ve kat­kı­la­rı­nın alın­dı­ğı ve çay kanun tas­la­ğı ça­lış­ma­sı­nın 5 aşa­ma­dan oluş­tu­ğu ifade edi­len açık­la­ma­da, “Söz ko­nu­su aşa­ma­lar­dan ge­çi­le­rek ha­zır­lan­mış olan ça­lış­ma 5 bö­lüm­den oluş­mak­ta­dır. Bi­rin­ci bö­lüm­de ‘Amaç Kap­sam ve Ta­nım­lar’, ikin­ci bö­lüm­de ‘Yaş Çay Ta­rı­mı ve Sa­tı­şı’, üçün­cü bö­lüm­de ‘Kuru Çay Üre­ti­mi ve Sa­tı­şı’, dör­dün­cü bö­lüm­de ‘İdari Yap­tı­rım­lar’ ve be­şin­ci bö­lüm­de de ‘Son Hü­küm­ler’ yer al­mak­ta­dır. Çay ka­nu­nu ile il­gi­li ça­lış­ma, sağ­lık­lı bir ze­min­de yü­rü­tü­le­bil­me­si, her­han­gi bir spe­kü­las­yo­na mey­dan ve­ril­me­me­si ve bir­ta­kım tar­tış­ma­la­ra konu edi­le­rek aka­me­te uğ­ra­ma­ma­sı için büyük bir ti­tiz­lik­le yü­rü­tül­müş­tür.”

İşte RTEÜ Çay İhti­sas­laş­ma Ko­or­di­na­tör­lü­ğün­den ya­pı­lan o açık­la­ma: “Üni­ver­si­te­le­rin eği­tim-öğ­re­tim ve araş­tır­ma ge­liş­tir­me fa­ali­yet­le­rin­den sonra en önem­li gö­rev­le­rin­den biri de için­de bu­lun­duk­la­rı top­lu­mun so­run­la­rıy­la il­gi­len­me­le­ri ve top­lu­ma yol gös­te­ri­ci ol­ma­la­rı­dır. Bu viz­yon­la ha­re­ket eden Üni­ver­si­te­miz, son yıl­lar­da böl­ge­nin temel ürün­le­ri olan çay, kivi ve mavi yemiş gibi tarım ürün­le­ri ile böl­ge­nin ta­ri­hi, kül­tü­rü ve ede­bi­ya­tı­nı ön­ce­lik­li araş­tır­ma ko­nu­su ola­rak be­lir­le­miş ve öğ­re­tim ele­man­la­rı­nı bu alan­lar­da araş­tır­ma yap­ma­ya teş­vik et­miş­tir. Üni­ver­si­te­miz, aynı il­ke­den ha­re­ket­le Cum­hur­baş­kan­lı­ğı St­ra­te­ji ve Bütçe Baş­kan­lı­ğı ile Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu­nun bir­lik­te yü­rüt­müş ol­duk­la­rı “Böl­ge­sel Kal­kın­ma Odak­lı Mis­yon Fark­lı­laş­ma­sı ve İhti­sas­laş­ma Prog­ra­mı­na” böl­ge­mi­zin en önem­li geçim kay­na­ğı olan “çay” ala­nın­da mü­ra­ca­at etmiş ve ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me so­nu­cun­da “Çay Ala­nın­da İhti­sas­la­şan Üni­ver­si­te” ola­rak be­lir­len­miş­tir. Bun­dan sonra Üni­ver­si­te­miz, çayın tar­la­dan bar­da­ğa kadar ki üre­tim, iş­le­me ve pa­zar­la­ma sü­reç­le­rin­de kar­şı­la­şı­lan so­run­la­rı gi­der­me­ye yö­ne­lik bir dizi ça­lış­ma ve proje baş­lat­mış, ça­lış­tay­lar dü­zen­le­miş­tir. Çay ile il­gi­li temel so­run­lar­dan bir ta­ne­si de uzun yıl­lar­dan beri ih­ti­yaç du­yu­lan ve çı­ka­rıl­ma­sı için gay­ret gös­te­ri­len “çay ka­nu­nu” ko­nu­su­dur. Ni­te­kim 04 Eylül 2020 ta­ri­hin­de Tarım ve Orman Ba­ka­nı Bekir Pak­de­mir­li’nin baş­kan­lı­ğın­da Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı sa­lo­nun­da, Rize Va­li­si Kemal Çeber, ili­miz mil­let­ve­kil­le­ri, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, Rek­tö­rü­müz Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man ve diğer pay­daş­la­rın da ka­tı­lı­mı ile “Ulu­sal Çay Kon­se­yi Top­lan­tı­sı” ger­çek­leş­ti­ril­miş ve çayın so­run­la­rı tar­tı­şıl­mış­tır. Söz ko­nu­su top­lan­tı­da “Çay Ka­nu­nu” da gün­de­me gel­miş ve başta Tarım ve Orman Ba­ka­nı olmak üzere top­lan­tı­da hazır bu­lu­nan he­ye­tin ortak ka­na­ati ile Üni­ver­si­te­mi­zin ko­or­di­nas­yo­nun­da çay ka­nu­nu ile il­gi­li ça­lış­ma ya­pıl­ma­sı ko­nu­sun­da ortak bir ka­na­at or­ta­ya çık­mış­tır. Or­ta­ya çıkan bu ortak talep üze­ri­ne Rek­tö­rü­müz Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man ta­ra­fın­dan Çay İhti­sas­laş­ma Ko­or­di­na­tör­lü­ğü­mü­ze konu ile il­gi­li ça­lış­ma yap­ma­sı için görev ve­ril­miş­tir. Ko­or­di­na­tör­lü­ğü­müz ta­ra­fın­dan çay ka­nu­nu ile il­gi­li ça­lış­ma­la­rı yü­rüt­mek üzere biri tek­nik di­ğe­ri de hu­ku­ki olmak üzere iki ayrı ko­mis­yon oluş­tu­rul­muş­tur. Ko­mis­yon­lar, başta çay üre­ti­ci­le­ri olmak üzere il­gi­li pay­daş­la­rın kabul ede­bi­le­ce­ği ve çay ta­rı­mı­nın dünya stan­dart­la­rın­da sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği­ni sağ­la­ya­cak bir ça­lış­ma or­ta­ya çı­ka­ra­bil­mek için yol ha­ri­ta­sı­nı be­lir­le­miş ve be­lir­le­nen yol ha­ri­ta­sı çer­çe­ve­sin­de ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rüt­müş ve ta­mam­la­mış­tır. Çay Ka­nu­nu ça­lış­ma­sı ile ilgi­li baş­lan­gıç­tan iti­ba­ren ya­pıl­mış olan ça­lış­ma­la­rı ve bugün ge­li­nen son nok­ta­yı şu şe­kil­de özet­le­ye­bi­li­riz: Bi­rin­ci aşa­ma­da; Üni­ver­si­te­miz bün­ye­sin­de oluş­tu­rul­muş olan ekip­ler ta­ra­fın­dan çay ta­rı­mı ya­pı­lan ül­ke­ler­de­ki çay ile il­gi­li kanun ve yö­net­me­lik­ler gibi yasal dü­zen­le­me­ler ile ül­ke­miz­de bu­gü­ne kadar yü­rü­tü­len çay ka­nu­nu tas­lak ça­lış­ma­la­rı elde edi­le­rek ti­tiz­lik­le in­ce­len­miş­tir. Ay­rı­ca bu ça­lış­ma­lar ile il­gi­li ola­rak ya­pıl­mış olan de­ğer­len­dir­me ve yo­rum­lar da göz­den ge­çi­ril­miş­tir. İkinci aşa­ma­da; Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü (ÇAY­KUR), Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı (RTB), Rize Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası (RTSO), Rize Zi­ra­at Odası, Rize İl Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü, Rize Zi­ra­at Oda­la­rı İl Ko­or­di­nas­yon Baş­kan­lı­ğı, Doğu Ka­ra­de­niz Kal­kın­ma Ajan­sı (DOKA), Trab­zon Ti­ca­ret Bor­sa­sı, Trab­zon Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası, Trab­zon Zi­ra­at Odası, Art­vin Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası, Art­vin Zi­ra­at Odası, Gi­re­sun Ti­ca­ret Bor­sa­sı, Gi­re­sun Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası, ÇAY­MER, Çay Sa­na­yi­ci­le­ri Der­ne­ği (ÇAY­DER), Çay Sa­na­yi­ci­si İş Adam­la­rı Der­ne­ği (ÇAYSİAD), Çay Üre­ti­ci­le­ri Da­ya­nış­ma Der­ne­ği Baş­kan­lı­ğı (ÇA­YÜ­DAD), Tarım Kredi Ko­ope­ra­tif­le­ri Trab­zon Bölge Bir­li­ği Mü­dür­lü­ğü, TMMOB Rize Zi­ra­at Mü­hen­dis­le­ri Odası, Tür­ki­ye Zi­ra­at­çi­ler Der­ne­ği Rize Şu­be­si, Ulu­sal Çay Kon­se­yi, Çay Aka­de­mi­si ve en çok kuru çay üre­ti­mi yapan ilk on iki firma olmak üzere çay ta­rı­mı ya­pı­lan böl­ge­ler olan Rize, Art­vin, Trab­zon ve Gi­re­sun il­le­rin­de­ki çayla il­gi­li iş ve iş­lem­ler yapan top­lam 35 kurum ve ku­ru­lu­şa çay ka­nu­nu hak­kın­da­ki görüş ve öne­ri­le­ri ile ya­pı­la­cak olan ka­nun­dan bek­len­ti­le­ri so­rul­muş ve ce­vap­lar alın­mış­tır. Üçün­cü aşa­ma­da; pay­daş­lar­dan gelen görüş ve öne­ri­ler, ön­ce­den yü­rü­tül­müş olan çay kanun tas­lak ça­lış­ma­la­rı ve on­la­ra ya­pı­lan yo­rum­lar ile fark­lı ül­ke­ler­de çay ile il­gi­li yasal dü­zen­le­me­ler de dik­ka­te alı­na­rak tek­nik ve hu­ku­ki ekip­le­ri­miz ta­ra­fın­dan çay ka­nu­nu tas­lak metni oluş­tu­rul­muş­tur. Dör­dün­cü aşa­ma­da; ha­zır­la­nan çay ka­nu­nu tas­lak met­ni­nin her bir mad­de­si; ÇAY­KUR Genel Mü­dür­lü­ğü, Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı, Rize Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası, Rize Zi­ra­at Odası, Rize Tarım ve Orman İl Mü­dür­lü­ğü, Rize Zi­ra­at Oda­la­rı İl Ko­or­di­nas­yo­nu Baş­kan­lı­ğı, Tür­ki­ye Zi­ra­at­çı­lar Der­ne­ği Rize Şu­be­si, Ulu­sal Çay Kon­se­yi ve ÇAY­MER’in gö­rev­len­dir­di­ği tem­sil­ci­ler ile bir­lik­te tek tek oku­na­rak de­ğer­len­di­ril­miş, ça­lış­ma­ya nihai şekli ve­ril­miş ve ça­lış­ma Ba­kan­lı­ğa ile­til­miş­tir. Bu nok­ta­da şunu da ifade et­me­li­yiz ki, bütün bu ça­lış­ma­lar ya­pı­lır­ken ili­mi­zin mil­let­ve­kil­le­ri ve Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı yet­ki­li­le­ri ile de konu bütün bo­yut­la­rıy­la de­ğer­len­di­ril­miş, Mil­let­ve­kil­le­ri­miz ile Ba­kan­lık­ta­ki il­gi­li ki­şi­le­rin de görüş, öneri ve kat­kı­la­rı alın­mış­tır. Söz ko­nu­su aşa­ma­lar­dan ge­çi­le­rek ha­zır­lan­mış olan ça­lış­ma 5 bö­lüm­den oluş­mak­ta­dır. Bi­rin­ci bö­lüm­de “Amaç Kap­sam ve Ta­nım­lar”, ikin­ci bö­lüm­de “Yaş Çay Ta­rı­mı ve Sa­tı­şı”, üçün­cü bö­lüm­de “Kuru Çay Üre­ti­mi ve Sa­tı­şı”, dör­dün­cü bö­lüm­de “İdari Yap­tı­rım­lar” ve be­şin­ci bö­lüm­de de “Son Hü­küm­ler” yer al­mak­ta­dır.
Çay ka­nu­nu ile il­gi­li ça­lış­ma, sağ­lık­lı bir ze­min­de yü­rü­tü­le­bil­me­si, her­han­gi bir spe­kü­las­yo­na mey­dan ve­ril­me­me­si ve bir­ta­kım tar­tış­ma­la­ra konu edi­le­rek aka­me­te uğ­ra­ma­ma­sı için büyük bir ti­tiz­lik­le yü­rü­tül­müş­tür. Ça­lış­ma ya­pı­lır­ken, başta üre­ti­ci­le­ri­miz olmak üzere bütün ke­sim­le­rin hak ve hu­kuk­la­rı­nın ko­run­ma­sı­na, Ül­ke­miz­de çay ta­rı­mı­nın dünya norm­la­rın­da sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği­ni sağ­la­ya­cak ya­pı­sal ve sek­tö­rel dü­zen­le­me­le­rin ya­pıl­ma­sı­na, müs­tah­si­lin ve ül­ke­nin men­fa­at­le­ri­nin ön plan­da tu­tul­ma­sı­na ve çay sek­tö­rü­nün bu­gü­nü ile ge­le­ce­ği­ni dik­ka­te alan bir ça­lış­ma ol­ma­sı­na özel­lik­le dik­kat edil­miş­tir.
Yine söz ko­nu­su ça­lış­ma ya­pı­lır­ken, çay sek­tö­rü­ne ait gü­nü­mü­ze kadar bi­rik­miş olan kro­nik so­run­la­ra çözüm üret­me­si ya­nın­da ge­le­cek­te de sür­dü­rü­le­bi­lir bir çay ta­rı­mı için atıl­ma­sı ge­re­ken adım­la­rı, alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem­le­ri ve uzun yıl­lar sek­tö­re hiz­met ede­bi­lecek norm­la­rı için­de ba­rın­dı­ran bir metin ol­ma­sı­na da dik­kat edil­miş­tir.
Ça­lış­ma­nın başta üre­ti­ci­le­ri­miz olmak üzere sek­tö­re, böl­ge­mi­ze ve ül­ke­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­ruz.
Ka­mu­oyu­na say­gıy­la du­yu­ru­lur.”


Haber Merkezi

RİZE GAZETECİLER DERNEĞİNİN 3 AKTİF ÜYESİ 2020 YILINDA VEFAT ETTİ

İki yıl­dır dün­ya­yı ve Yur­du­mu­zu saran Co­vid-19 sal­gı­nın­da Rize Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği (Rİ-GA-DER) Üç aktif üyesi ge­ri­de bı­rak­tı­ğı­mız 2020 yı­lın­da vefat ede­rek ara­mız­dan ay­rıl­dı.

Rize Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği Baş­kan Yar­dım­cı­sı Yeni Ça­ye­li Ga­ze­te­si İmti­yaz Sa­hi­bi ve TGF De­le­ge­si Abdul Talip Saklı, Rİ-GA-DER Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi ve Ar­de­şen’in Sesi ga­ze­te­si İmti­yaz sa­hi­bi Ahmet Özcan ve Der­nek üyesi Ga­ze­te­ci, Şair ve Söz Ya­za­rı Mus­ta­fa Ho­loğ­lu bu malum sal­gı­na yenik dü­şe­rek ara­mız­dan ay­rıl­dı­lar.

60 Ya­şın­da­ki Abdul Talip Saklı te­da­vi gör­dü­ğü Rize Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­sin­de 24 Tem­muz 2020 ta­ri­hin­de vefat etti. 25 Tem­muz 2020 ta­ri­hin­de Ça­ye­li il­çe­sin­de top­ra­ğa ve­ril­di.

53 ya­şın­da vefat eden 2 çocuk ba­ba­sı Ahmet Özcan’da te­da­vi gör­dü­ğü Rize Dev­let Has­ta­ne­sin­de 13 Ara­lık 2020 ta­ri­hin­de vefat ede­rek 14 Ara­lık­ta Ar­de­şen’de top­ra­ğa ve­ril­miş­ti.
65 ya­şın­da vefat eden 2 çocuk ba­ba­sı ve Rİ-GA-DER in en kı­dem­li üyesi Mus­ta­fa Ho­loğ­lu’da te­da­vi gör­dü­ğü İstan­bul’da 18.5.2020 günü vefat etti.19 Mayıs 2020 ta­ri­hin­de İstan­bul-Eyüp’te top­ra­ğa ve­ril­di. Ara­mız­dan ebe­di­yen ay­rı­lan Üç Ga­ze­te­ci ar­ka­da­şı­mı­za Allah’tan Rah­met di­li­yo­ruz.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

İKİZDERE’NİN SESİNİ 64 BARO DUYDU RİZE BAROSU DUYMADI

Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 64 Baro İkiz­de­re in­sa­nı­nın ya­nın­da­yız ve Rize Ba­ro­su­nu da Bu­ra­da Gör­mek İsti­yo­ruz is­miy­le bil­di­ri ya­yın­la­dı.

Bil­dir­di de şun­lar ya­zıl­dı’ ’Gün­ler­dir, Rize İkiz­de­re in­sa­nı, ada­let taş oca­ğı­nın al­tın­da kal­ma­sın diye, on­la­ra reva gö­rü­len ba­ri­ka­tın al­tın­da­lar. Bir uçu­ru­mun ke­na­rın­dan ba­kı­yor­lar he­pi­mi­ze, el­le­ri­ni uzat­mış­lar ve bizi kur­tar­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar. Gün­ler­dir kuş­lar­la, çi­çek­ler­le, arı­lar­la, uçan kuşla bize ya­şa­mı ha­tır­la­tı­yor­lar. Biz bu­ra­da, bu or­man­da ya­şa­mak is­ti­yo­ruz di­yor­lar. Ya­şa­mı ken­din­den bilip çığ­lık atı­yor­lar. On­la­rın se­si­ni önce avu­kat­la­rı, ga­ze­te­ci­ler, sonra çevre ör­güt­le­ri duydu.
Sonra bin­ler, on bin­ler.
Sonra on­la­rın se­si­ni 64 Ba­ro­yu tem­si­len Baro Baş­kan­la­rı duydu. Fakat bu vic­dan­la­rı dağ­la­yan uçu­ru­mun se­si­ni Rize Ba­ro­su duy­ma­dı, du­ya­ma­dı. Bizi uçu­ru­mun ke­na­rın­dan uya­ran bu sese kulak ke­sil­me­ye davet edi­yo­ruz. Aşa­ğı­da im­za­sı bu­lu­nan avu­kat­lar ola­rak Rize Ba­ro­su’na ses­le­ni­yo­ruz: Bu uçu­ru­mun kı­yı­sın­da Rize İkiz­de­re hal­kı­nın se­si­ni duyun. On­la­rın, hak, hukuk ve ada­let mü­ca­de­le­si­ne kulak ke­si­lin. Bu hak­sız­lı­ğın, eko kı­rı­mın, gas­pın ve yağ­ma­nın kar­şı­sın­da, ya­şa­mın ya­nın­da yer al­ma­ya davet edi­yo­ruz.
Tür­ki­ye Ba­ro­la­rı Kent ve Çevre Avu­kat­la­rın­dan;
Av. Şeh­ra­zat Mer­can, İzmir
Av. Ali Ara­ba­cı, Bursa
Av. Tun­cay Koç, An­tal­ya
Av. Cem Al­tı­par­mak, İzmir
Av. Ziy­net Öz­çe­lik, An­ka­ra
Av. Bed­ret­tin Kalın, Art­vin
Av. Fevzi Öz­lü­er, An­ka­ra
Av. Eralp Ata­bek, Bursa
Av. Bü­lent Kaçar, Edir­ne
Av. Adlan Ya­pı­cı, Urfa
Av. Elif Yar, Sa­kar­ya
Av. Alp Tekin Ocak, İstan­bul
Av. Özgür Cey­lan Aytaç, İstan­bul
Av. Hasan Ozan Orpak, De­niz­li
Av. Onat Ötnü, De­niz­li
Av. Günçe Çetin, An­ka­ra
Av. Nur Hilal Gün­düz, Ordu
Av. Ay­şe­gül Senol Can, Düzce
Av. Füsun Küllü,Is­par­ta
Av. Uğur­can Saraç, Sa­kar­ya
Av. Bora Sa­rı­ca, Muğla
Av. Bü­lent To­ku­çoğ­lu, Aydın
Av. Sevim Küçük, Mer­sin
Av. Barış Yıl­dı­rım, Tun­ce­li
Av. Sevda Se­vil­miş, Adana
Av. Ali Fur­kan Oğuz, Ça­nak­ka­le
Av. Özgen Hin­dis­tan, An­ka­ra
Av. Hasan Murat Umut, Urfa
Av. Me­li­ke Özman, Sam­sun
Av. Seda Zehra Günal, Zon­gul­dak
Av. Bir­kan Son­ka­ya, İzmir
Av. Ahu Tah­mil­ci, İzmir
Av. Mert Kuş­de­mir, Adana
Av. Senih Özay, İzmir
Av. Karya Mer­can, İzmir
Av. Nazlı Oral Erkan, Bur­dur
Av. Yaşar Güzin Al­tı­niş Kurt, Muğla
Av. Feyha Kars­lı, Muğla
Av. Hilmi Öz­de­mir, Art­vin
Av. İbra­him De­mir­ci, İstan­bul
Av. Deniz Gedik, İstan­bul
Av. Yakup Şekip Oku­mu­şoğ­lu, Zon­gul­dak
Av. Erol Çiçek, Bursa
Av. Sa­fi­ye Yük­sel, Ya­lo­va
Av. Emre Ba­tu­ray Al­tı­nok, An­ka­ra
Av. Ömer Tur­gut Erlat, İzmir
Av. Ozan Topuz, Kırk­la­re­li
Av. Coş­kun Molla, Edir­ne
Av. İzzet Avni Ka­ya­han­lı, Muğla
Av. Pembe Saçar, Muğla
Av. Serap Ergün Bit­gin, Uşak
Av. Can Ata­lay, İstan­bul
Av. Arif Ali Cangı, İzmir
Av. Mus­ta­fa Şahin, An­tal­ya
Av. Akın Yakan, Aydın
Av. Mus­ta­fa Kur­tul Ka­ra­bu­lut­lar, Te­kir­dağ
Av. Hü­se­yin Yıl­dız, İzmir
Av. Seçil Ege De­ğer­li, Ma­ni­sa
Av. Gün­den Yur­du­gül, İzmir
Av. Berna Ba­ba­oğ­lu Ulu­taş, İzmir
Av. Veli Taş, An­ka­ra
Av. İsmail Hakkı Atal, Adana
Av. Hü­se­yin Eliş, Van
Av. Ümit Sey­fet­ti­noğ­lu, Hatay
Av. Ülkü Şahin, İstan­bul
Av. İsmail Türk­bay, Aydın
Av. Salim Aykut, An­tal­ya
Av. Gözde Gedik, İstan­bul


Haber: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Mayıs Ayında Kar Yağışı Rize’de De Etkili Oldu

Rize’de mayıs ayın­da yağan kar her­ke­si şa­şırt­tı.

Doğu Ka­ra­de­niz’in yük­sek ke­sim­le­rin­de baş­la­yan kar ya­ğı­şı Rize’de de et­ki­li oldu. Gi­re­sun ve Trab­zon’un ar­dın­dan Rize’nin İkiz­de­re il­çe­si­ne bağlı 1900 ra­kım­lı Rüz­gar­lı ve Nanle yay­la­rın­da kar ka­lın­lı­ğı 3 san­ti­met­re­ye ulaş­tı. Mayıs ayın­da gelen kar ya­ğı­şı­nı va­tan­daş­lar şaş­kın­lık­la kar­şı­la­dı.

Haber Merkezi

« Older Entries Recent Entries »