Monthly Archives: Mayıs 2021

İYİDERE LOJİSTİK LİMAN PROJESİNİN YAPIMINA ERZURUM’DAN TAM DESTEK

Rize’nin Doğu Ana­do­lu’ya açı­lan en yakın sınır komşu ili olan Er­zu­rum’un ta­nın­mış si­ya­set­çi­le­rin­den, Ovit, Kırık ve Dal­lı­ka­vak tü­nel­le­ri­nin ya­pı­mı nok­ta­sın­da yıl­lar­dır yü­rüt­müş ol­du­ğu ya­pı­cı ka­mu­oyu ça­lış­ma­la­rıy­la ta­nı­nan, 30 yılı aşkın İspir ve Er­zu­rum İl Genel Mec­lis üye­li­ği ve bir­çok STK’nın ku­ru­cu Baş­ka­nı ve Yö­ne­ti­ci­si Tah­sin BAY­RA­MOĞ­LU; “ Trab­zon-Ri­ze İl Sı­nı­rı ve de­va­mın­da Er­zu­rum yol ay­rı­mı nok­ta­sı, İyi­de­re İlçe­sin­de ya­pı­mı­na baş­la­nan Lo­jis­tik liman pro­je­si­nin ha­ya­ta geç­me­siy­le, Ovit tü­ne­li­nin ne kadar önem­li bir ya­tı­rım ol­du­ğu or­ta­ya çık­mış ola­cak­tır. Rize- Er­zu­rum şe­hir­le­ri­miz başta olmak üzere, Doğu ve Güney Doğu Ana­do­lu Böl­ge­le­ri­mi­zin on­lar­ca il­le­ri­mi­ze Ak Parti ik­ti­dar­la­rı bo­yun­ca, Doğu Ka­ra­de­niz, Doğu Ana­do­lu ve Güney Doğu Ana­do­lu şe­hir­le­ri­mi­zi kısa me­sa­fe­ler­le bir­bi­ri­ne bağ­la­yan, çok sa­yı­da ül­ke­mi­zin, Av­ru­pa’nın ve dün­ya­nın en uzun on­lar­ca tü­nel­le­ri, yeni oto­ban yol­lar ve oto­ba­na dö­nüş­tü­rü­len eski yol ağ­la­rıy­la örül­müş­tür. Örnek, iki tüp tü­nel­den olu­şan ül­ke­mi­zin en büyük, Av­ru­pa’nın ise üçün­cü en büyük tü­ne­li 14.5 km. olan Ovit tü­ne­li­dir. Yakın bir ta­rih­te ula­şı­ma açı­la­cak olan Ovit tü­ne­lin­den biraz daha uzun ola­cak olan Trab­zon Zi­ga­na ve de­va­mın­da Bay­burt-Er­zu­rum Kop tü­nel­le­ri­nin en büyük eko­no­mik des­tek­çi­si İyi­de­re’de ya­pı­mı­na baş­la­nan Lo­jis­tik Liman Pro­je­si­dir. Bu proje bütün bölge il­le­ri­nin ka­de­ri­ni de­ğiş­ti­re­cek­tir. Gerek tü­nel­ler, ge­rek­se on­lar­ca ba­raj­lar, yeni oto­ban yol­lar ve şimdi de Rize- İyi­de­re- İspir ve Er­zu­rum gü­zer­gâ­hı­nın sa­hil­den do­ğu­ya doğru baş­la­yan Lo­jis­tik Liman pro­je­si Er­zu­rum ili­mi­zin ge­lecek eko­no­mi­si­ne ve tran­sit ta­şı­ma­cı­lı­ğın tek­rar can­lan­ma­sı­na çok önem­li değer ka­ta­cak­tır.” şek­lin­de açık­la­dı.

Er­zu­rum’un tec­rü­be­li si­ya­set­çi­si, Rize ve Er­zu­rum sev­da­lı­sı proje in­sa­nı Tah­sin BAY­RA­MOĞ­LU;
“Ha­ya­ta ge­çi­ri­len diğer pro­je­ler gibi, böl­ge­miz­de ve ülke ge­ne­lin­de bu pro­je­le­rin ya­pıl­ma­sı ka­ra­rı­nı veren ve kısa yıl­lar içe­ri­si­ne hiz­me­te aç­tı­ran, Cum­hur­baş­ka­nı­mız sn. Recep Tay­yip Er­do­ğan’a şah­sım ve şeh­rim adına şük­ran­la­rı­mı ve du­ala­rı­mı su­nu­yo­rum. Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­siy­le bir­lik­te, Er­zu­rum ili­miz ve Doğu ve Güney Doğu Ana­do­lu il­le­ri­miz eko­no­mi­si­ne büyük ge­liş­me­ler ka­ta­cak olan, Rize-İyi­de­re Lo­jis­tik Liman pro­je­si­nin ya­pıl­ma­sı­nın şe­hir­le­ri­miz ve komşu ül­ke­le­ri­miz­le ti­ca­ri mü­na­se­bet­le­ri­mi­zin ge­liş­me­si açı­sın­dan ne kadar önem­li ol­du­ğu­nu her­ke­sin bil­me­si­ni is­te­rim.
Ri­ze-Er­zu­rum ve böl­ge­de­ki tüm il­le­rin eko­no­mik ge­le­ce­ği ve yeni iş is­tih­da­mı pro­je­si ola­rak, böl­ge­mi­zin ve ül­ke­mi­zin en pres­tij­li ti­ca­ri ya­tı­rı­mı ola­cak­tır.
Rize iline yıl­lık 13 mil­yon ton ka­pa­si­te­ye sahip bir liman ve lo­jis­tik mer­kez ka­zan­dı­ra­cak olan bu pro­je­ye engel çı­kar­mak hiçte doğru bir dü­şün­ce de­ğil­dir.
İlgili Ba­kan­lı­ğın açık­la­ma­sın­da, Pro­je­nin iş­let­me­ye açıl­ma­sı ile Rize’de liman fa­ali­yet­le­rin­de hiz­met veren iş­let­me­ler­de ilk etap­ta 1000 kişi doğ­ru­dan, 8 bin kişi de do­lay­lı is­tih­dam edi­lecek.
Bu do­lay­lı is­tih­dam­dan Er­zu­rum ili­mi­zin de fayda sağ­la­ya­ca­ğı­nı hep bir­lik­te gö­re­ce­ğiz in­şal­lah .”şek­lin­de ko­nuş­tu.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

KAMUOYU TARAFINDAN ÇOK BİLİNMEYEN SALMANKAŞ TÜNELİ

Sal­man­kaş Tü­ne­li sa­ye­sin­de Bay­burt’tan Trab­zon’a 1 sa­at­te de, Rize’ye ise 1.5 sa­at­te ula­şım sağ­la­nı­yor. Doğu Ka­ra­de­niz’i Doğu Ana­do­lu’ya bağ­la­yan gü­zer­gâh­ta bu­lu­nan ve ya­pıl­ma­sı yöre halkı ta­ra­fın­dan 60 yıl­dır hayal edi­len Sal­man­kaş Tü­ne­li yazın en çok ter­cih edi­len ula­şım gü­zer­gâ­hı oldu.

Bay­burt ili ve Ay­dın­te­pe il­çe­si gü­zer­gâ­hın­dan devam eden ve Sal­man­kaş Tü­ne­li ge­çil­dik­ten sonra Bay­burt il sı­nı­rın Arak­lı, Trab­zon’dan Dağ­ba­şı, Trab­zon’dan Uğrak’a, Bay­burt iline ku­zey­do­ğu­da­ki gü­zer­gâ­hı bağ­la­yan bir yapım tü­ne­li. Sal­man­kaş Dağı’nda yer alan tesis, 4.150 m uzun­lu­ğun­da çift tüplü bir tü­nel­dir. Ka­ra­de­niz Böl­ge­si­ni Doğu Ana­do­lu Böl­ge­si’ne bağ­la­yan Sal­man­kaş Tü­ne­lin­de yaz mev­si­mi­nin bağ­la­şa­sıy­la bir­lik­te tra­fik yo­ğun­lu­ğu­nun da art­ma­ya baş­la­dı­ğı gö­rül­dü.

Ha­va­li­man­la­rı, Tü­nel­ler ve ba­raj­lar ik­ti­da­rı ola­rak ta­ri­he geçen Ak Parti ik­ti­dar­la­rın­da 60 yıl­lık hayal ger­çek olur­ken, Bay­burt’tan çıkan bir kişi 50 da­ki­ka sonra Ka­ra­de­niz sa­hi­li­ne va­ra­bi­li­yor.
2012 yı­lın­da baş­la­tı­lan ve 200 mil­yon li­ra­ya mal olan pro­jey­le Sal­man­kaş Ge­çi­di’ne 4 bin met­re­lik çift tüp tünel ile vi­ya­dük ve bağ­lan­tı yol­la­rı ya­pıl­dı.
Ön­ce­den 3 sa­at­lik yol me­sa­fe­si böy­le­ce ya­rı­ya indi.
Tü­ne­le, İstan­bul Be­şik­taş’ta mey­da­na gelen terör sal­dı­rı­sın­da şehit olan Bay­burt­lu polis me­mu­ru Hamit Şahin’in adı ve­ril­di.
Böl­ge­ye çok önem­li eko­no­mik fay­da­sı ola­cak bu yol, bil­has­sa Arap tu­riz­mi için önem­li bir fır­sat ola­cak.
Tü­ne­lin giriş nok­ta­sın­da­ki Ça­tık­su kö­yün­de ve Ka­ra­de­niz il­le­rin­de en çok Bay­burt­lu ve Gü­müş­ha­ne­li­nin bu­lun­du­ğu Trab­zon ili başta olmak üzere, Ri­ze­li ve Bay­burt­lu iş in­san­la­rı­nın, Arı­cı­la­rın ve besi ti­ca­re­ti yanan sek­tör­le­ri­nin en çok ter­cih et­tik­le­ri bu gü­zer­gâh­ta bu yüz­den büyük se­vinç ya­şa­nı­yor.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

CHP ORDU MİLLETVEKİLİ TAŞOCAĞINA TEPKİ GÖSTEREN KÖYLÜLERİN YANINDA

Ordu CHP Mil­let­ve­ki­li 28. gü­nün­de olan taş ocağı di­re­ni­şin­de yöre hal­kı­nın ya­nın­da olmak için İkiz­de­re’ye ge­le­rek açık­la­ma­da bu­lun­du.

Rize Va­li­li­ği ta­ra­fın­dan ya­pı­lan 15 gün­lük ya­sak­la­ma ka­ra­rı­na tepki gös­te­ren Ordu Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Adı­gü­zel’tüm Tür­ki­ye’de ka­pan­ma­nın kal­dı­rıl­dı­ğı gün Rize Va­li­si İkiz­de­re il­çe­si­ne­15 gün­lük özel bir yasak koydu. Bu­ra­da kendi top­ra­ğı­nı ko­ru­mak is­te­yen­le­re karşı bu­ra­da hakkı ol­ma­yan in­san­lar ge­le­rek do­ğa­yı tah­rip edi­yor. Ka­ran­ti­na ka­ra­rı al­ma­dı. Bu­ra­da ça­dır­la­rı bu­lu­nan köy­lü­le­rin ça­dır­la­rı alı­nıp gö­tü­rül­dü. Bu­ra­da va­tan­da­şın kendi ara­zi­si­ne çadır kur­muş­lar. Ça­dır­la­rı gece ya­rı­sı kal­dır­mış­lar­dır. Buna çadır hır­sız­lı­ğı di­yo­ruz.Rize Va­li­li­ği ge­nel­ge­si iki şeyin iti­ra­fı­dır. Bi­rin­ci­si bu so­ka­ğa çıkma ya­sa­ğı­nın Orman ve çevre kat­li­amın içim kul­la­nıl­dı­ğı­nın iti­ra­fı­dır. İkinci iti­ra­fı hak­tan kork­mak­ta­dır. Rize Va­li­si halk­tan niye kor­ku­yor. Vali hal­kı­nı ko­ru­ma­lı­dır. Dev­let ida­re­si hal­kın­dan kork­maz. Bu­ra­da ikin­ci kesim de­ni­len kişi or­ma­nı kat­le­den ki­şi­dir. Bizim eylem yap­tı­ğı­mız yerde yol yok ki tra­fi­ği en­gel­le­sin. Va­tan­daş­tan kor­kan dev­let yet­ki­li­si olmaz. Bu alı­nan ka­rar­la temel hak ve öz­gür­lü­ğü­nü kı­sıt­lı­yor­su­nuz. İfade öz­gür­lü­ğü yasal hak­tır, pan­de­mi ba­ha­ne. Rize Va­li­si Cen­giz in­şa­at adına suç iş­le­mek­te­dir. Sn. Vali hal­kı­nın ya­nın­da niye yok. Kar­şı­da duran mil­le­te küf­tür eden ki­şi­dir.Dün Urfa’da ve İstan­bul’da ta­ri­kat şeyh­le­ri Va­li­le­ri Ba­kan­la­rı bu ce­na­ze­le­re ka­tı­lır­ken pan­de­mi yok mu? Bu­ra­da da ağaç­lar ölü­yor, İşken­ce­de­re­si ölü­yor niye sahip çı­kıl­ma­sın. Bu le­ba­lep kong­re­le­ri Rize’deki kong­re­ler­den çıktı. Sn. Cum­hur­baş­ka­nı Ri­ze­li­dir, şimdi Ri­ze­li­den taraf mı ola­cak­tır mil­le­te küf­re­den­den yana mı taraf ola­cak yoksa mil­le­tin ya­nın­da mı yer ala­cak. Bu ka­rar­la temel hak ve öz­gür­lük­le­ri kı­sıt­lı­yor­su­nuz ve Cen­giz in­şa­at adına ana­ya­sal suç iş­le­ni­yor’ dedi.

Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Çaykur Rizespor sezonu mağlup kapattı

Süper Lig’in son haf­ta­sın­da evin­de Me­di­pol Ba­şak­şe­hir ile kar­şı­la­şan Ri­zes­por mü­sa­ba­ka­yı 2-0 mağ­lup ta­mam­la­dı.

Süper Lig’in 42. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por evin­de Me­di­pol Ba­şak­şe­hir’i konuk etti. Kar­şı­laş­ma Ba­şak­şe­hir’in 2-0’lık üs­tün­lü­ğü ile sona erdi.

Maç­tan Da­ki­ka­lar (İlk yarı)5. da­ki­ka­da Al­berk’in ceza sa­ha­sı için­de topa elle mü­da­ha­le et­me­si so­nu­cu hakem Koray Gen­çer­ler pe­nal­tı nok­ta­sı­nı gös­ter­di. Pe­nal­tı­yı kul­la­nan Alek­sic’in vu­ru­şun­da meşin yu­var­lak fi­le­ler­le bu­luş­tu. 0-139. da­ki­ka­da Chad­li’nin şu­tun­da ka­le­ci Zafer’den dönen topa Ber­kay’ın vu­ru­şun­da meşin yu­var­lak fi­le­ler­le bu­luş­tu ancak VAR’dan gelen uya­rı­nın ar­dın­dan faul ne­de­niy­le gol değer ka­zan­ma­dı.45. da­ki­ka­da Cri­vel­li’nin pa­sın­da topla bu­lu­şan Alek­sic topu fi­le­ler­le bu­luş­tur­du. 0-2
Maç­tan da­ki­ka­lar (İkinci yarı)49. da­ki­ka­da Onur Bulut’un or­ta­sın­da kafa vu­ru­şu­nu ger­çek­leş­ti­ren Sabo’nun vu­ru­şun­da top auta çıktı.
70. da­ki­ka­da ra­kip­le­ri­ni ge­ri­de bı­ra­kan Remy’nin şu­tun­da top az fark­la auta çıktı.
Çay­kur Ri­zes­por yö­ne­ti­ci­le­ri ve AK Parti Rize Mil­let­ve­ki­li Osman Aşkın Bak kar­şı­laş­ma­yı üze­rin­de Türk ve Fi­lis­tin bay­rak­la­rı­nın ol­du­ğu “Özgür Fi­lis­tin” ya­zı­lı ti­şört ile iz­le­di.
Stat: Çay­kur Di­di­Ha­kem­ler: Koray Gen­çer­ler xx, İbra­him Zor­bey xx, İlker Tak­pak xx­Çay­kur Ri­zes­por: Tarık Çetin x, Selim Ay xx, Onur Bulut x, Emir Di­la­ver x, Al­berk Koç x, Erik Sabo x, (Mit­hat Pala dk.77 x) Bra­i­an Sa­mu­dio xx (Celal Emir Dede dk. 88 ?), Ab­dul­lah Durak x (Loic Remy dk.59 xx), Dam­jan Djo­ko­vic xx, Tunay Torun x (Kon­rad Mic­ha­lak dk. 77 x), Ale­xan­der So­der­lund x (Fer­nan­do And­ra­de dk. 59 xx)Ye­dek­ler: Zafer Gör­gen, İsmail Köy­ba­şı, Dario Meln­jak, Yas­si­ne Me­ri­ah, Milan Sko­da­Tek­nik Di­rek­tör: Bü­lent Uy­gun­Me­di­pol Ba­şak­şe­hir: Mert Günok xx, Ömer Ali Şa­hi­ner xx (Ju­ni­or Ca­iça­ra dk. 69 x), Ravil Tagir xx (Ce­ma­li Ser­tel dk. 86 ?), Leo Du­ar­te xx (Yo­us­so­uf Nda­yis­hi­mi­ye dk. 59 xx), Boli Bo­lin­go­li-Mbom­bo xx, Ber­kay Özcan xx, Da­ni­jel Alek­sic xxx, Tolga Ci­ğer­ci xx, Mah­mut Tek­de­mir xx (Metin Emre dk. 86 ?), Nacer Chad­li xx, Enzo Cri­vel­li xx (Deniz Türüç dk. 69 x)Ye­dek­ler: Ahmet Said Kı­vanç, Vol­kan Ba­ba­can, Uğur Uçar, Mu­ham­met Can Ya­zı­cı,Tek­nik Di­rek­tör: Aykut Ko­ca­man­Gol­ler: Alek­sic (dk. 5 pen. ve 45) (Me­di­pol Ba­şak­şe­hir)Sarı Kart: Sa­mu­dio (Çay­kur Ri­zes­por)Maç son­ra­sı açık­la­ma­lar:Me­di­pol Ba­şak­şe­hir kar­şı­sın­da 2-0’lık skor­la mağ­lup olan Çay­kur Ri­zes­por’un Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, “Ge­lecek ile il­gi­li son ka­ra­rı­mı­zı ver­mek adına önem­liy­di” dedi.
Bü­lent Uygun maçın ar­dın­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Ga­li­bi­yet ile ka­pat­mak, se­yir­ci­mi­zi mutlu etmek bu an­lam­da da ge­lecek ile il­gi­li son ka­ra­rı­mı­zı ver­mek adına önem­liy­di.
Malum ta­kı­mı­mız­da 18 fut­bol­cu­nun söz­leş­me­si­nin bit­me­sin­den do­la­yı belki sa­kat­la­nı­rım kor­ku­su, ba­zı­la­rı­nın özel­lik­le 8 tane ta­kım­da­ki etkin rol alan oyun­cu­la­rın sa­kat­lık­la­rı ve bun­la­rın­da hep­si­ni bir göz önüne al­dı­ğı­mız­da son 7 haf­ta­nın içe­ri­sin­de ya­şa­dı­ğı­mız bu süreç ama ona rağ­men Ri­zes­por’un Süper Lig’deki en yük­sek puanı ile de se­zo­nu bi­tir­miş bu­lu­nu­yo­ruz.
İnşal­lah yeni se­zon­da ta­raf­ta­rın ar­zu­la­dı­ğı, is­te­di­ği, for­ma­nın hem ba­şa­rı hi­ka­ye­si­ni ya­za­cak hem de yü­re­ğiy­le sa­ha­da oy­na­ya­rak bütün ye­te­nek­le­ri­ni ser­gi­le­yecek aktif, ag­re­sif ve zirve yo­lun­da yü­rü­yüş ya­pa­cak bir fut­bol­cu ka­ro­su­nu baş­ka­nı­mız­la bir­lik­te, yö­ne­tim ku­ru­lu­muz­la bir­lik­te kur­mak ve bu ba­şa­rı hi­ka­ye­si­ni yaz­mak tüm ha­ya­li­miz. Ta­kı­mı­mız­dan söz­leş­me­si devam edip­te ay­rıl­mak is­te­yen­ler­de var, aynı za­man­da söz­leş­me­si bitip de belki bi­zim­le devam edecek oyun­cu­lar da var. Çok zor bir sü­re­cin bizi bek­len­di­ği­nin far­kın­da­yız. İna­nı­yo­ruz ki en kısa za­man­da doğru bir şe­kil­de plan­la­yıp se­zo­nu açar­ken Ri­zes­por’u se­ven­ler­le bir­lik­te se­vi­len, ar­zu­la­nan kad­ro­mu­zu da in­şal­lah be­ra­ber, özel­lik­le bunun içe­ri­si­ne 5 ta­ne­si genç ye­te­nek olan PTT lig­le­rin­de oy­na­yan fut­bol­cu kar­deş­le­ri­mi­zi ve ki­ra­lık ola­rak ver­di­ği­miz kar­deş­le­ri­mi­zi de ta­kı­mı­mı­za dahil ede­ce­ğiz” dedi.- Aykut Ko­ca­man: “Se­zo­nu iyi bir skor­la bi­tir­mek ge­lecek se­zo­na bize öz­gü­ven ve moral ta­ze­le­me şansı verdi”Çay­kur Ri­zes­por kar­şı­sın­da 2-0’lık ga­li­bi­yet alan Me­di­pol Ba­şak­şe­hir’de Tek­nik Di­rek­tör Aykut Ko­ca­man, “Bizim için sı­kın­tı­lı baş­la­yan, sı­kın­tı­lar­la devam eden se­zo­nu iyi bir oyun ve son de­re­ce güçlü bir ta­kı­ma karşı iyi bir skor­la bi­tir­mek ge­lecek se­zo­na bize öz­gü­ven ve moral ta­ze­le­me şansı verdi” dedi.​Ko­ca­man maçın ar­dın­dan dü­zen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. İki ta­kı­mın da her­han­gi bir sı­kın­tı ya­şa­ma­dı­ğı bir maç oy­na­dık­la­rı­nı be­lir­ten Ko­ca­man, “Ka­za­na­bil­mek ve bu­nun­la bir­lik­te daha da yu­ka­rı­ya çı­ka­bi­lir miyiz diye dü­şü­nü­yor­duk. Son 6 haf­ta­da 5 golle 12 puan al­ma­yı ba­şar­dık. Ri­zes­por ise son 6 hafta ba­zın­da 2 buçuk gol or­ta­la­ma­sı­na sahip bir ta­kım­dı. Gol açı­sın­dan üret­ken bir ta­kım­la oy­na­ya­cak­tık. Ri­zes­por’u ka­le­miz­den uzak tu­tar­sak skoru ele alma şan­sı­mız yük­sek­ti. 2-3 tane net gol şansı ver­dik ra­ki­bi­mi­ze. Bu arada sa­yıl­ma­yan golün neden sa­yıl­ma­dı­ğı­nı da merak edi­yo­rum.
İkinci ya­rı­da sa­de­ce skoru ko­ru­mak değil art­tı­ra­bil­mek de is­ti­yor­duk çünkü Ri­zes­por’un dö­nüş­le­ri vardı. Sa­de­ce skoru ko­ru­mak bizim için teh­li­ke­li ola­bi­lir­di. Bizim için sı­kın­tı­lı baş­la­yan, sı­kın­tı­lar­la devam eden se­zo­nu iyi bir oyun ve son de­re­ce güçlü bir ta­kı­ma karşı iyi bir skor­la bi­tir­mek ge­lecek se­zo­na bize öz­gü­ven ve moral ta­ze­le­me şansı verdi” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Haber Merkezi

Uygun; ” Yepyeni bir sezona yepyeni bir kadro yapısıyla girmek istiyoruz “

Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por’un tek­nik di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, Çay­kur Ri­zes­por’u ligde tut­ma­nın ye­ter­li ol­ma­dı­ğı­nı, ge­lecek sezon hayal edi­len ba­şa­rı­ya ta­şı­mak için çok mü­ca­de­le ede­cek­le­ri­ni söy­le­di.

Uygun; " Yepyeni bir sezona yepyeni bir kadro yapısıyla girmek istiyoruz "  » HABERİ AJANSTAN ALIN... "AJANS53" - RİZE, RİZE HABERLERİ, GÜNCEL  HABERLER, SON DAKİKA HABERLER, RİZESPOR

Uygun, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Çay­kur Ri­zes­por’un Av­ru­pa ku­pa­la­rı­nı hak eden bir kulüp ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
Tek­nik di­rek­tör Su­mu­di­ca’dan gö­re­vi dev­ral­dı­ğı dö­nem­de ta­kı­mın 8 maç galip ge­le­me­di­ği­ni ha­tır­la­ta­rak, ön­ce­ki sü­reç­ler­de ya­şa­dı­ğı send­rom­la­rın ta­kı­mı psi­ko­lo­jik ola­rak büyük çö­kün­tü­ye uğ­rat­tı­ğı­nı ak­tar­dı. Uygun, Ko­vid-19 ve ya­şa­nan so­run­lar ne­de­niy­le ta­kı­mın düş­me­nin en büyük adayı ola­rak gös­te­ril­di­ği­ni ifade etti.
Gö­re­ve gel­di­ğin­de ta­kı­mın üze­rin­de­ki düşme psi­ko­lo­ji­si­nin oluş­tur­du­ğu et­ki­ler ve mut­suz­luk sü­re­ci­ni or­ta­dan kal­dır­ma­yı ilk hedef ola­rak be­lir­le­dik­le­ri­ne de­ği­nen Uygun, hem tak­tik hem sis­tem de­ği­şi­mi­ne gi­der­ken fut­bol­cu­nun kal­bi­ne do­kun­duk­la­rı­nı, ca­mi­ada­ki olum­suz dü­şün­ce­le­ri kulüp baş­ka­nı Hasan Kar­tal, yö­ne­tim ku­ru­lu ve ta­raf­ta­rın des­te­ği ile aş­tık­la­rı­nı an­lat­tı. Tek­nik ekip­te yer alan görev ar­ka­daş­la­rı­nın da kat­kı­la­rı ve 13 haf­ta­da­ki de­ği­şim ile Çay­kur Ri­zes­por’un haf­ta­lar önce ligde kal­ma­yı ga­ran­ti­le­di­ği­ni anım­sa­tan Uygun, bu du­ru­mun mut­lu­luk ve­ri­ci ol­du­ğu­nu ama ye­ter­li ol­ma­dı­ğı­nı dile ge­tir­di. “Mo­rin­ho bile gelse ba­şa­ra­maz.” de­ni­len, tek­nik di­rek­tör­le­rin tek­li­fi kabul et­me­di­ği bir sü­reç­te gö­re­ve ge­ti­ril­di­ği­nin al­tı­nı çizen Uygun, şöyle devam etti: “Top­lam 8 maçta beş kere ka­le­ye git­miş ta­kım­dan bah­se­di­yo­ruz. 8 maçta beş et­ki­li hücum yap­mış­sı­nız. Geri ka­lan­la­rın hepsi ceza sa­ha­sı et­ra­fı­na gelip geri dön­müş­sü­nüz. Bakın böyle büyük bir prob­lem var or­ta­da. Su­mu­di­ca, ‘Mo­rin­ho gelse kur­ta­ra­maz.’ der­ken belki doğru söy­lü­yor­du. Mo­rin­ho ha­ya­tı bo­yun­ca dün­ya­nın en iyi ta­kım­la­rın­da ça­lış­tı. Çok büyük ba­şa­rı­lar elde etti. Düşme psi­ko­lo­ji­si şam­pi­yon­luk psi­ko­lo­ji­si­ne ben­ze­mez. Şam­pi­yon­luk­ta hep mut­lu­luk var­dır. Belki bir maç arada kay­be­der­si­niz o mut­suz­lu­ğu er­te­si hafta ka­za­na­rak mut­lu­lu­ğa çe­vi­rir­si­niz. He­de­fe var­mak ko­lay­dır. Çünkü sis­tem doğru iş­li­yor­dur ama düş­me­ye oy­na­dı­ğı­nız, haf­ta­lar­ca ye­ne­me­di­ği­niz zaman her şey üze­ri­ni­ze bir kabus gibi çöker ve bun­lar prob­lem olur.” dedi.

Haber Merkezi

2021 YAŞ ÇAY KAMPANYASI BAŞLADI

17.05.2021 Pazartesi günü iti­ba­riy­le açı­lan 2021 yılı çay se­zo­nu için üre­ti­ci­ler çay bah­çe­le­ri­ne gi­re­rek çay top­la­ma­ya baş­la­dı.

Tam ka­pan­ma dö­ne­min­de bahçe te­miz­lik­le­ri ta­mam­la­yan Ri­ze­li­ler Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü (ÇAY­KUR) ta­ra­fın­dan açı­lan kam­pan­ya ile tam ka­pan­ma­nın hemen ar­dın­dan bugün iti­ba­riy­le çay top­la­ma­ya baş­la­dı. Yaş çay taban fi­ya­tı­nın açık­lan­ma­sı­nı bek­le­me­yen Ri­ze­li Çay Müs­tah­sil­le­ri, er­ken­den çay­lık­la­rı­na gi­re­rek ka­li­te­li çay üret­mek için ilk gün­den makas sal­la­dı. Geç­ti­ği­miz yıl ol­du­ğu gibi bu yılda Gür­cis­tan’dan her yıl gelen çay tarım iş­çi­le­ri pan­de­mi ne­de­niy­le ge­le­me­yin­ce va­tan­daş­lar kendi ara­zi­le­ri­ne ken­di­le­ri gir­mek zo­run­da kaldı.
Yaşar Seyis isim­li çay üre­ti­ci ka­li­te­li çay top­la­mak için er­ken­den çay bah­çe­si­ne gir­dik­le­ri­ni dile ge­ti­re­rek “Çay güzel geldi. Zaten erken baş­la­rız ki ge­nel­de çay ka­li­te­li de olsun diye. Biz erken baş­lı­yo­ruz ki taze çay ol­du­ğu için ka­li­te­li olu­yor. Biz yıl­lar­dır kendi ça­yı­mı­zı ken­di­miz top­lu­yo­ruz. O yüz­den çay top­la­mak bize çok rahat ge­li­yor. Ka­li­te­li çay top­la­rız, top­la­dı­ğı­mız çay da çöp olmaz. Çay alım ye­ri­ne git­ti­ği­miz­de bizim top­la­dı­ğı­mız çay ken­di­si­ni belli eder” dedi.

Üre­ti­ci­le­re “Hemen bi­tir­me­ye ça­lış­ma­yın” uya­rı­sı
Özel sek­tör çay sa­na­yi­ci­si Meh­met Ka­ra­ca ise va­tan­da­şı bir anda çay bah­çe­le­ri­ne gi­re­rek çayı taban fi­ya­tın­da sat­mak zo­run­da kal­ma­ma­sı ko­nu­sun­da uya­ra­rak “Ben iki gün ön­ce­den baş­la­dım se­zo­na. Çay ka­li­te­li. Mayıs çayı zaten bu, eğer erken top­lar­san ekst­rak­tı 38’e kadar çı­ka­bi­lir. Dü­şü­nün ki Tür­ki­ye or­ta­la­ma­sı yüzde 30. Bu çay yüzde 38, artık buna kat­kı­ya mat­kı­ya gerek yok. Çayın en büyük soru­nu katkı mad­de­le­ri, bu­nun­la büyük mü­ca­de­le ve­ri­yo­ruz.
Allah bizi kat­kı­cı­lar­dan kur­tar­sın. Üre­ti­ci­ler çayı ka­li­te­li yap­sın­lar, bir­bi­rin­den kop­ma­sın­lar.
Rize’de ka­pa­si­te bel­li­dir. En fazla ÇAY­KUR işler, günde 10 bin ton. Bizde özel sek­tör ola­rak 10 bin ton.
Çayın fi­ya­tı­nın düş­me­si bir anda sen 25 bin ton çay top­la­dın mı arz talep den­ge­si bo­zu­lu­yor ve bir anda fi­yat­lar aşa­ğı­ya dü­şü­yor. Fi­yat­lar aşa­ğı­ya dü­şün­ce de kuru çayın fi­ya­tı da dü­şü­yor. Orada bir denge kur­ma­sı lazım üre­ti­ci­nin. Kişi var ki 1 günde ça­yı­nı top­la­mak is­ti­yor. Yani ada­mın 3 ton çayı var, yev­mi­ye­ci alı­yor ve 2 güne ça­yı­nı bi­ti­ri­yor. Böyle olmaz. Yani en kısa 10 günde ça­yı­nı top­la­ma­sı lazım. Bu şe­kil­de olun­ca fiyat aşa­ğı­ya düş­mez ve is­tik­rar olur” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Çay­lı­ğa gi­recek bir ki­şi­nin sezon başı ma­li­ye­ti 240 TL’yi bu­lu­yor
Rize il mer­ke­zin­de çay top­la­mak için ge­rek­li mal­ze­me­le­rin sa­tı­şı­nı yapan Er­do­ğan Öksüz isim­li esnaf geçen yıla na­za­ran çay top­la­ma mal­ze­me­si fi­yat­la­rın­da yük­sel­me ol­du­ğu­nu dile ge­ti­re­rek “Geçen yıla na­za­ran şu anda baya bir zam oldu.
Geç­ti­ği­miz yıl 30 TL’den sat­tı­ğı­mız pan­to­lon şu anda 50 TL. 120 TL’den sat­tı­ğı­mız çay ma­ka­sı şu anda 160 TL. 10 TL’ye sat­tı­ğı­mız çay bezi şu anda 18 TL” diye ko­nuş­tu.
Öksüz, bir ki­şi­nin çay top­la­ya­bil­me­si için ge­rek­li tüm mal­ze­me­le­ri­nin fi­ya­tı ile il­gi­li ola­rak “Çay bezi, makas, el­di­ven, çizme, çay tor­ba­sı al­ma­ya kal­kıl­dı­ğın­da or­ta­la­ma 205 TL ma­li­ye­ti var. Bunun ya­nın­da birde yağ­mur­lu ha­va­lar için mu­şam­ba pan­to­lon al­ma­ya kal­kıl­dı­ğın­da ise bu ma­li­yet 240 TL’ye kadar çı­kı­yor” bil­gi­si­ni pay­laş­tı.
Çay müs­tah­si­li çay alış­ve­ri­şi­ni pa­ha­lı bu­lu­yor
Çay top­la­mak için mal­ze­me fi­yat­la­rı­nın çok pa­ha­lı ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Ahmet Gün­doğ­du isim­li çay müs­tah­si­li ise “Bir el­di­ven için 15 TL diyor. Di­ğer­le­ri 10 TL ama işe ya­ra­maz. İyi olan 15 TL ama iyisi de iyi para. Çay top­la­mak için de her şey pa­ha­lı. Şimdi çay top­la­ma mo­to­ru ala­ca­ğım ama onun için de 3 bin TL di­yor­lar. 3 bin TL ona ve­rin­ce, elekt­ri­ği, ben­zi­ni bana ne ka­la­cak? Çay çok ucuz­dan gi­di­yor ama. Bir de özele tes­lim olu­yo­ruz oda çok ucuza alı­yor” dedi.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan,Yaş Çay Taban Fiyatını Açıkladı

Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, 2021 Yılı Yaş Çay Taban Fi­ya­tı­nı Açı­la­dı.

Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de Rize başta olmak üzere Art­vin’den Ordu’ya kadar yaş çay üre­ti­ci­le­rin me­rak­la bek­le­di­ği yaş çay 2021 yılı taban fi­ya­tı Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan des­tek­le­me ile bir­lik­te 4 li­ra­ya ola­rak açık­lan­dı.
Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan,“Bu yıl için yaş çay alım fi­ya­tı kilo ba­şı­na 3,87 li­ra­ya, des­tek­le­me ile bir­lik­te 4 li­ra­ya yük­sel­til­miş­tir. Ton ba­şı­na sert ek­mek­lik buğ­day alım fi­ya­tı­nı 2 bin 250 li­ra­ya, arpa alım fi­ya­tı­nı bin 750 li­ra­ya yük­sel­ti­yo­ruz.” açık­la­ma­la­rın­da bu­lun­du.


Haber Merkezi

RİZE-ARTVİN TABİPLER ODASINDAN KINAMA

Ri­ze-Art­vin Ta­bip­ler Odası Baş­kan­lı­ğın­dan İsrail ve Çin Zul­mü­nü kı­na­yan bir açık­la­ma yaptı.

Rize Art­vin Ta­bip­ler Odası Baş­ka­nı Doç. Dr. Kazım Şahin yap­tı­ğı açık­la­ma­da İstail ve Çin zul­mü­nü kı­na­dık­la­rı­nı be­lirt­ti.
Ri­ze-Art­vin Ta­bip­ler Oda­sı­nın Doç. Dr. Kazım Şahin im­za­lı açık­la­ma­sı şöyle’’ İnsan­lı­ğın ve ço­cuk­la­rın ka­til­le­ri­ne kar­şı­yız! Terör dev­let­le­ri si­yo­nist İsrail ‘in Müs­lü­man Fi­lis­tin­li kar­deş­le­ri­mi­ze, mer­ha­met­siz Çin’in ırk­daş­la­rı­mız olan Uygur Türk kar­deş­le­ri­mi­ze yap­tık­la­rı zulüm ve kat­li­ama, masum in­san­la­rın yaşam hak­kı­nı elin­den alan kat­li­am­la­ra so­nu­na kadar kar­şı­yız.
Ka­til­ler hesap ver­me­li.
Aci­len Ulus­la­ra­ra­sı in­san­lık suç­la­rı ceza mah­ke­me­si ku­rul­ma­lı, bu kat­li­am­la­ra neden olan te­rö­rist sal­dı­rı­la­ra hak et­tik­le­ri ce­za­yı ver­me­li­dir, bunun İçin tüm dünya in­san­la­rı­nın vic­dan­la­rı­na ve bu arada her şeye pro­vo­ka­tör­ce yak­la­şan TTB mer­kez kon­se­yi­ne ses­le­ni­yo­ruz. Geç­miş­te İHD baş­kan­lı­ğı yapan mer­kez kon­sey baş­ka­nı, bu zül­lü­me uğ­ra­yan­lar insan değil mi. Niçin se­si­niz çık­mı­yor.
Suç­lu­lar kı­sa­sa kısas ce­za­sı al­ma­lı.
İnsan­lık, yine tüm in­san­la­rın göz­le­ri önün­de kat­le­di­li­yor, kimse dur de­mi­yor! Artık zor­ba­lar ve ka­til­ler, somut adım­lar atı­la­rak dur­du­rul­ma­lı­dır ve ulus­la­ra­ra­sı top­lum vic­da­nı bu kadar gü­na­hı ve kir­len­me­yi kal­dır­ma­ma­lı­dır.
Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

RİZEDE 2 GAZETECİ İSTİFA ETTİ

53 Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği üyesi 2 ga­ze­te­ci İkiz­de­re’de taş oca­ğı­nı des­tek­le­yen 53 Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ğin­den is­ti­fa et­tik­le­ri­ni açık­la­dı.

İkiz­de­re va­di­sin­de ta­şo­ca­ğı is­te­me­yen yöre in­sa­nı­nın di­re­ni­şi­ni pro­vo­ka­tör ola­rak ilan eden AK Parti’ye yakın 11 STK ve mes­lek ör­güt­le­ri ara­sın­da bu­lu­nan 53 Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği’ne Üyesi 2 Ga­ze­te­ci­den tepki gös­te­ril­di.
De­re­le­rin Kar­deş­li­ği Plat­for­mu (DEKAP) YK üyesi ve Ga­ze­te­ci Ömer Şan ve Fın­dık­lı il­çe­sin­de haf­ta­lık ya­yın­la­nan Yeni Viçe Ga­ze­te­si Yazı İşleri Mü­dü­rü Ga­ze­te­ci Filiz Şan, 53 Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ğin­den is­ti­fa et­ti­ği­ni açık­la­dı. Ga­ze­te­ci Ömer Şan ve Yeni Viçe Ga­ze­te­si Yazı İşleri Mü­dü­rü Ga­ze­te­ci/Mu­ha­bir-DE­KAP Dönem Söz­cü­sü Filiz Şan im­za­sıy­la soyal med­ya­da bir açık­la­ma ya­pıl­dı:
“Biz­ler, ga­ze­te­ci­li­ğin etik, sos­yo­lo­jik, sos­yo­kül­tü­rel ve hal­kın haber alma öz­gür­lük­le­ri çer­çe­ve­sin­de gö­re­vi­ni sür­dür­me mü­ca­de­le­si veren yerel ve ba­ğım­sız, ta­raf­sız­lı­ğa özen gös­te­ren, ‘ga­ze­te­ci/mu­ha­bir’ diye ta­nım­la­nan­la­rız. Top­lum­sal ve ya­şam­sal so­rum­lu­luk ve yü­küm­lü­lük­le­rin bi­lin­ciy­le bu­lun­du­ğu­muz ülke, mem­le­ket, coğ­raf­ya ve dün­ya­mı­za dair her so­ru­na du­yar­lı­lık­la yak­la­şıp; doğa/yaşam mü­ca­de­le­sin­de de var olma ça­ba­sın­da­yız. Ta­ma­men ba­ğım­sız, hiç­bir kurum veya ku­ru­luş­tan ne­ma­lan­ma­yan, des­tek al­ma­yan, yerel bir halk ha­re­ke­ti olan, va­di­ler ve de­re­le­ri­miz başta olmak üzere yay­la­lar ve doğal yaşam alan­la­rı­mız­da yaşam mü­ca­de­le­si ör­güt­le­yen De­re­le­rin Kar­deş­li­ği Plat­for­mu’nun, en ba­şın­dan bu yana bir ne­fe­ri ola­rak, mü­ca­de­le­yi en ileri ta­şı­ma gay­re­tin­de olduk. Bugün ve son­ra­sın­da da mü­ca­de­le ve da­ya­nış­ma­yı sür­dü­re­ce­ğiz.
İkiz­de­re­li­ler di­re­nir­ken; yurt ge­ne­lin­de­ki des­tek ve da­ya­nış­ma bil­di­ri­le­ri­ne karşı Rize’deki bazı sivil top­lum ör­güt­le­ri adına ya­pı­lan ‘düş­man­ca ve ay­rış­tı­rıp hedef gös­te­ri­ci’ açık­la­ma­la­rın akıl ve bilim dı­şı­dır. Kabul edi­le­mez ifa­de­ler içer­di­ği be­lir­ti­len açık­la­ma­da “53 Rize Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği yö­ne­ti­mi­ni kı­nı­yor, pro­tes­to edip, ta­ra­fı­mı­za ve­ri­len ‘çevre ve yaşam mü­ca­de­le­si’ ödü­lü­nü iade edi­yor ve bir ara yö­ne­ti­ci­lik yap­tı­ğı­mız der­nek üye­li­ğin­den is­ti­fa et­ti­ği­mi­zi tüm ka­mu­oyu­na bil­di­ri­yo­ruz” de­nil­di.
Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU’NDAN RİZE MERKEZ VE İLÇELERİNDE YOĞUN İNCELEMELER

Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu, Rize’nin İkiz­de­re İlçesi başta olmak üzere, İyi­de­re Lo­jis­tik Liman Pro­je­si, Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı İnşa­atı­nın ya­pı­mı ve Rize’de ya­pı­mı devam eden bir­çok pro­jey­le ile il­gi­li iki gün­dür Rize Mer­kez ve İlçe­le­rin­de ya­pı­mı devam eden ya­tı­rım­la­rı ye­rin­de in­ce­le­di.

Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu be­ra­be­rin­de, Rize Va­li­si Kemal Çeber, Rize Ak Parti Mil­let­ve­ki­li ve Eski Spor ve Genç­lik Ba­ka­nı Osman Aşkın Bak, Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, Ak Parti Rize İl Baş­ka­nı İshak Alim ve İnce­le­me­ler­de bu­lun­du­ğu İlçe­le­rin Kay­ma­kam­la­rı ve Be­le­di­ye Baş­kan­la­rıy­la be­ra­be­rin­de çok sa­yı­da diğer bir çok il­gi­li ve gö­rev­li he­yet­le bir­lik­te, İyi­de­re Lo­jis­tik Liman Pro­je­si Mer­ke­zi in­şa­at ala­nın­da­ki ça­lış­ma­la­rı ye­rin­de in­ce­le­dik­ten sonra, Rize Ha­va­li­ma­nı in­şa­atı in­ce­le­me ça­lış­ma­la­rı­nın ar­dın­dan, Rize Mer­kez Be­le­di­ye Blok­la­rı Kent­sel Dö­nü­şüm Alanı, Çay çar­şı­sı ve Mil­let Bah­çe­si pro­je­le­ri­ni ye­rin­de in­ce­le­dik­ten sonra An­ka­ra’ya döndü.


Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı

İYİ PARTİ TAŞ OCAĞINDA

Rize-İkiz­de­re İşken­ce­de­re Ta­şo­ca­ğı­na va­tan­daş­la­rın tep­ki­si­ne bir des­tek­te İYİ Par­ti­den geldi. İyi Parti Trab­zon ve Mer­sin Mil­let­ve­kil­le­ri Hü­se­yin Örs ile Hakan Sı­dal­lı olay ye­rin­de köy­lü­le­rin der­di­ni din­le­ye­rek ya­nı­nız­da­yız ko­nuş­ma­sı­nı yap­tı­lar.

İkiz­de­re Va­di­si­nin ko­ru­ma al­tı­na alı­nan 200 va­di­den bi­ri­si ol­du­ğu­nu söy­le­yen İYİ Parti Mil­let­ve­ki­li’ bu­ra­sı ko­run­ma­sı ge­re­ken bir yer. Bu­ra­da alı­na­cak Taş­tan öte in­sa­nı­mız daha önem­li. SİT alanı ilan edi­len yerde Taş Ocağı ol­ma­ma­lı.

Biz is­te­me­zük­çü­ler­den de­ği­liz. Li­ma­na dolgu için al­ter­na­tif yer­ler ola­bi­lir. Siz­ler bu­ra­da yal­nız de­ğil­si­niz. Bu tep­ki­de ka­dın­la­rı­mız ba­cı­la­rı­mız ön­de­dir ve doğru yol­da­sı­nız de­mek­tir. Cen­net vadi toz al­tın­da bı­ra­kıl­ma­ma­lı.

Tür­ki­ye 5’den bü­yük­tür
Tür­ki­ye 5 büyük mü­te­ah­hit­ten bü­yük­tür. İkiz­de­re’de insan ça­lı­şa­cak hiç­bir kamu fab­ri­ka­sı yok. Gü­ney­ce Be­le­di­ye­si­ni ka­pa­tan AK Parti, 1952 yı­lın­da açı­lan İkiz­de­re Ad­li­ye­si­ni ka­pa­tan AK Parti.
AK Parti ik­ti­da­rı bu cen­net yerde Taş Oca­ğı­na izin ve­re­ce­ği­ne söz ve­ri­len ve yıl­lar­dır ya­pıl­ma­yan Çay Fab­ri­ka­sı­nı yap­sın. Tür­ki­ye’de 5 büyük mü­te­ah­hit­ten bü­yük­tür.
İkiz­de­re­li iş bek­li­yor taş ocağı değil ’dedi.
Mil­let­ve­ki­li Hü­se­yin Örs İDEF İkiz­de­re Der­ne­ği­nin Avu­ka­tı Yakup Şekip Oku­mu­şoğ­lu’ndan konu hak­kın­da bil­gi­ler ala­rak’’ siz­le­re her ko­nu­da yar­dım­cı ola­ca­ğız, Mec­lis­te de ko­nu­yu gün­de­mi­miz­de tu­ta­ca­ğız’’ dedi.
Ta­şo­ca­ğın­da­ki des­tek prog­ra­mı­na Trab­zon Mil­let­ve­ki­li Hü­se­yin Örs ile bir­lik­te İYİ Parti Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Hakan Sı­dal­lı, İYİ Parti Rize İl Baş­ka­nı Av. Ayşe Öz­ya­nık, İkiz­de­re İlçe Baş­ka­nı Ali Aycin, Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Gönül Er ve par­ti­li­ler ka­tıl­dı.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Türkiye Kamu-Sen Rize İl Temsilcisi Murat Köseoğlu, Mescid-i Aksa’da yaşanan olaylara ilişkin bir açıklama yaptı

Tür­ki­ye Ka­mu-Sen Rize İl Tem­sil­ci­si Murat Kö­se­oğ­lu, İsrail vah­şe­ti­nin bir kez daha or­ta­ya çık­tı­ğı Mes­cid-i Aksa’da ya­şa­nan olay­la­ra iliş­kin bir açık­la­ma yaptı.

“Çocuk, yaşlı, genç de­me­den, gö­zü­nü kırp­ma­dan in­san­lık suçu iş­le­yen İsrail’e 1947’den beri dök­tü­ğü kan­lar, al­dı­ğı can­lar yet­me­miş ola­cak ki, şimdi yeni bir kat­li­ama daha gi­riş­miş­tir” diyen Kö­se­oğ­lu, İslam dün­ya­sı­nın tek yürek, tek ses ol­ma­dı­ğı sü­re­ce dün­ya­nın her kö­şe­sin­de Müs­lü­man ka­nı­nın ak­ma­ya devam ede­ce­ği­ni söy­le­di. Yıl­lar­dır devam eden İsrail te­rö­rü­nün yü­rek­le­ri dağ­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Kö­se­oğ­lu, şöyle devam etti, “İsrail, bir süre ara ver­di­ği vah­şe­ti­ne geç­ti­ği­miz gün­ler­de ye­ni­den baş­la­mış, Müs­lü­man­lı­ğın ilk Kıb­le­gâ­hı, kut­sal iba­det­ha­ne­si Mes­cid-i Aksa’da nöbet tutan Fi­lis­tin­li­le­re sal­dır­mış, çok sa­yı­da Fi­lis­tin­li­yi kat­let­miş­tir.
Çocuk, yaşlı, genç de­me­den, gö­zü­nü kırp­ma­dan in­san­lık suçu iş­le­yen İsrail’e 1947’den beri dök­tü­ğü kan­lar, al­dı­ğı can­lar yet­me­miş ola­cak ki, şimdi yeni bir kat­li­ama daha gi­riş­miş­tir. Yıl­lar­dır süren bu vah­şe­te göz yu­mul­ma­sı, İsrail’in yıl­lar­dır ulus­la­ra­ra­sı hu­ku­ka ve an­laş­ma­la­ra ay­kı­rı bir bi­çim­de Fi­lis­tin top­rak­la­rı­nı işgal et­me­nin de öte­sin­de İslam dün­ya­sı­nın kut­sal­la­rı­na açık bir sal­dı­rı cü­re­ti­ni gös­ter­me­si­ne yol aç­mış­tır.
İslam dün­ya­sı tek yürek, tek ses ol­ma­dı­ğı sü­re­ce dün­ya­nın her kö­şe­sin­de Müs­lü­man ka­nı­nın ak­ma­ya devam ede­ce­ği bi­lin­me­li­dir. Bu nok­ta­da ay­rıl­ma­nın, bö­lün­me­nin kim­se­ye bir yarar sağ­la­ma­dı­ğı, yal­nız­ca ül­ke­miz ve İslam üm­me­ti üze­rin­de oyun oy­na­yan­la­rın ek­me­ği­ne yağ sü­re­ce­ği açık­tır. Batı’nın yap­tı­rım içer­me­yen gös­ter­me­lik açık­la­ma­la­rı­nın İsrail vah­şe­ti­ni dur­dur­mak­tan öteye daha da ce­sa­ret­len­di­re­rek az­dır­dı­ğı gö­rül­mek­te­dir. Bu ba­kım­dan İslam top­lum­la­rı­nın ortak karar al­ma­sı ve Batı’yı da bu ka­rar­la­ra uy­ma­ya zor­la­ma­sı, bu coğ­raf­ya­da huzur ve ba­rı­şın sağ­lan­ma­sı için vaz­ge­çil­mez zo­run­lu­luk, dün­ya­nın dört bir ya­nın­da zulme uğ­ra­yan maz­lum mil­let­ler açı­sın­dan da ha­ya­ti de­re­ce­de önem­li­dir. Öte yan­dan bizim için Fi­lis­tin da­va­sı, in­san­lık ta­ri­hi bo­yun­ca sü­re­gel­miş bir mü­ca­de­le­yi ifade eder.
Fi­lis­tin, bize “Kanla alı­nan bu top­rak­lar pa­ray­la sa­tı­la­maz” diyen Ab­dül­ha­mit Han’ın ha­tı­ra­sı, Kabe’den ön­ce­ki Kıb­le­gâ­hı­mız ol­ma­sı do­la­yı­sı ile de mu­kad­des ema­ne­ti­miz­dir. Bu ne­den­le hain sal­dı­rı­lar­da ha­ya­tı­nı kay­be­den­le­re Allah’tan rah­met, ya­ra­lı Müs­lü­man kar­deş­le­ri­mi­ze acil şi­fa­lar di­li­yo­ruz. De­ğer­le­ri­ni yi­tir­me­miş, olay­la­ra ta­raf­sız ba­ka­bi­len tüm in­san­lık âlemi; Bir­leş­miş Mil­let­ler­den, yıl­lar­dır hu­ku­ku hiçe sayan İsrail’den yap­tık­la­rı­nın he­sa­bı­nın so­rul­ma­sı­nı bek­le­mek­te­dir. Ne yazık ki, İsrail’in yap­tı­ğı zulüm, soy­kı­rım ve iş­ken­ce ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­lar ta­ra­fın­dan gör­mez­den ge­li­nir­ken; Müs­lü­man ül­ke­le­re en küçük bir olum­suz­luk­ta her türlü yap­tı­rım ve NATO mü­da­ha­le­si için anın­da karar alı­na­bil­mek­te­dir. Bu durum, Bir­leş­miş Mil­let­le­rin de olay­la­ra si­ya­si yak­la­şım gös­ter­di­ği­nin en açık de­li­li­dir.
Türk­me­ne­li’ni gör­mez­den gelen, Doğu Tür­kis­tan’ı yok sayan, Kaf­kas­lar’a kör ba­kan­la­rın artık ses­le­ri­ni yük­selt­me za­ma­nı gel­miş­tir. Bütün İslam alemi ba­rı­şa ve hu­zu­ra has­ret­tir; bu has­ret sona er­me­li­dir. Tür­ki­ye Ka­mu-Sen ola­rak, 74 yıl­dır bütün in­sa­ni de­ğer­le­ri ayak­lar al­tı­na alan, kural ta­nı­maz uy­gu­la­ma­la­rıy­la ka­nı­mı­zı don­du­ran İsrail’i şid­det ve nef­ret­le kı­nı­yo­ruz. Her şeye rağ­men ina­nı­yo­ruz ki İsrail, bir gün akıt­tı­ğı maz­lum Müs­lü­man ka­nın­da bo­ğu­la­cak, uy­gu­la­dı­ğı dev­let te­rö­rü­nün ve in­san­lık su­çu­nun he­sa­bı­nı er geç öde­ye­cek­tir.”


Haber: Cey­hun KA­LEN­DER

RİZE 11 STK TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMAYA TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TEPKİ GÖSTERDİ

Rize’de geçen hafta 11 STK ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­ya TMMOB Zi­ra­at Mü­hen­dis­le­ri Odası ‘’Ka­mu­oyu­na Du­yu­ru­lur’’ açık­la­ma­sı ile tepki gös­ter­di.

Ya­pı­lan açık­la­ma­da İkiz­de­re köy­lü­sü­nün ya­nın­da­yız de­nil­di. TMMOB Zi­ra­at Mü­hen­dis­le­ri Oda­sı­nın açık­la­ma­sın­da ’Rize İkiz­de­re’de ya­şa­nan rant odak­lı ta­şo­ca­ğı doğa kat­li­amı hak­kın­da bugün ortak açık­la­ma ya­pa­rak yan­daş şir­ke­ti des­tek­le­yen 11 STK ara­sın­da yer alan ZMO Rize Şube Baş­kan­lı­ğı­nın gö­rü­şü ODA ör­gü­tü­mü­zü bağ­la­ma­mak­ta­dır. Oda­mız Ana­ya­sa’nı­n­135.mad­de­si ge­re­ği kamu ku­ru­mu ni­te­li­ğin­de bir mes­lek ör­gü­tü­dür. STK değil, kamu ya­ra­rı­nı gö­ze­ten ve bu doğ­rul­tu­da ça­lı­şan de­mok­ra­tik bir kitle ör­gü­tü­dür. İmza met­ni­nin içe­ri­ğin­de­ki hak­sız suç­la­ma­la­rı ve çir­kin it­ham­la­rı kabul et­mi­yor, im­za­cı ku­ru­luş­la­rı kara bir leke ola­rak ta­ri­he not dü­şü­yo­ruz. ZMO Rize Şube Baş­kan­lı­ğı hak­kın­da ge­rek­li di­sip­lin sü­re­ci­nin iş­le­ti­le­ce­ği­nin bi­lin­me­si­ni is­ti­yo­ruz. TMMOB Zi­ra­at Mü­hen­dis­le­ri Odası Genel Mer­ke­zi ve ZMO ör­güt­lü­lü­ğü do­ğa­sı, yaşam alanı, yaşam hakkı için di­re­nen Rize İkiz­de­re köy­lü­sü­nün ya­nın­da­dır’

Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

SİVİL TOPLUMDAN SİYASİ TOPLUMA

Sivil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı, resmî ku­rum­la­rın dı­şın­da kalan ve bun­lar­dan ba­ğım­sız ola­rak ça­lı­şan, va­tan­daş­la­rın ortak bir amaç uğ­ru­na bir araya gel­di­ği, buna bağlı ola­rak daha iyi yaşam şart­la­rı için ge­rek­li fa­ali­yet­le­rin ko­lek­tif ve ba­ğım­sız bir bi­çim­de yü­rü­tül­dü­ğü hu­ku­ki, sos­yal, çev­re­sel, kül­tü­rel he­def­ler doğ­rul­tu­sun­da fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dü­ren ku­ru­luş­lar­dır.
Sivil Top­lum Ör­güt­le­ri­nin en be­lir­gin özel­li­ği ise, hü­kü­met­ler­den, kamu ma­kam­la­rın­dan ve si­ya­si par­ti­ler­den ba­ğım­sız ol­ma­la­rı, ti­ca­ri çıkar gö­zet­me­me­le­ri ve kar amacı güt­me­me­le­ri­dir.
Ay­rı­ca Sivil Top­lum Ör­güt­le­ri, si­ya­si oto­ri­te­nin yön­len­dir­me­sin­den uzak, dev­let kar­şı­sın­da özerk ola­rak, yap­tık­la­rı fa­ali­yet­ler­le ka­mu­sal alan­da et­ki­si ola­bi­len kol­lek­tif gi­ri­şim­ler­dir.
Sivil Top­lum Ör­güt­le­ri-si­ya­set iliş­ki­si­ni de­ğer­len­di­rir­ken de, ne si­ya­se­tin ya­nın­da ne de kar­şı­sın­da­dır­lar di­ye­bi­li­riz. Çünkü Sivil Top­lum Ör­güt­le­ri, üye­le­ri­nin men­fa­at­le­ri­ni gö­ze­te­rek kendi amaç­la­rı doğ­rul­tu­sun­da ha­re­ket eden ku­ru­luş­lar­dır.
Sivil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı, top­lum­sal so­run­la­rı ba­ğım­sız bir şe­kil­de ele al­ma­lı, ka­mu­oyu­nu bil­gi­len­di­rir­ken, ay­dın­la­tır­ken ve buna yö­ne­lik öneri su­nar­ken bu has­sa­si­ye­ti gös­ter­me­li­dir­ler.
Sivil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı, de­mok­ra­si­nin en temel un­sur­la­rı­dır.
Bütün bu ta­nım­la­ma­lar ve açık­la­ma­lar­dan sonra bir de­ğer­len­dir­me yap­tı­ğı­mız­da ili­miz­de, böl­ge­miz­de, ül­ke­miz­de sivil top­lum ör­güt­le­ri­nin ya­pı­sı ve iş­le­yi­şi hak­kın­da daha net bir fikir sa­hi­bi ola­bi­li­riz.
Özel­lik­le son za­man­lar­da top­lum­sal so­run­lar­la il­gi­li ko­nu­lar­da, gü­cü­nü üye­le­rin­den değil de si­ya­set­ten alan, eko­no­mik ola­rak sır­tı­nı belli ki­şi­le­re da­ya­yan Sivil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı­nın açık­la­ma­la­rı­na ve yön­len­dir­me­le­ri­ne tanık ol­mu­yor muyuz?
Oysa Sivil Top­lum Ör­güt­le­ri­nin en be­lir­gin özel­li­ği, kamu ma­kam­la­rın­dan ve si­ya­si par­ti­ler­den ba­ğım­sız ol­ma­la­rı ve ti­ca­ri çıkar gö­zet­me­me­le­ri değil miydi?
Bu se­bep­le, bu has­sa­si­yet­le­re uy­ma­yan Sivil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı­nın iş­le­yiş­le­ri ve amaç­la­rı yö­nün­den özgün, ba­ğım­sız ol­ma­dık­la­rı için top­lu­mu doğru ay­dın­lat­ma­la­rı veya top­lum ya­ra­rı­na bir fa­ali­yet yü­rü­te­bil­me­le­ri­nin müm­kün ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­ye­bi­li­riz.
“Kom­şu­da pişer belki bize de düşer!” ni­ye­tiy­le olur olmaz her ko­nu­da ik­ti­da­rın se­si­ni top­lu­ma yan­sı­tan Sivil Top­lum Ör­güt­le­ri, açık­la­ma yap­tık­la­rı ko­nu­da da ye­te­rin­ce bilgi sa­hi­bi de­ğil­dir­ler.
Bu ya­pı­la­rın amacı ke­sin­lik­le top­lum ya­ra­rı değil, si­ya­set­le pa­ra­lel ça­lı­şa­rak ken­di­le­ri­ne dev­le­tin üst ka­de­me­le­rin­de yer edin­mek ve dev­le­tin im­kan­la­rın­dan daha etkin bir şe­kil­de ya­rar­lan­mak­tır. Yani amaç­la­rı kı­sa­ca, her yö­nüy­le pas­ta­dan daha fazla pay alma ça­ba­sı­dır.
Ko­nu­yu bir­kaç cüm­ley­le biraz daha so­mut­laş­tı­ra­cak olur­sak; özel­lik­le son za­man­lar­da bazı Sivil Top­lum Ör­güt­le­ri­nin İkiz­de­re’deki taş oca­ğıy­la il­gi­li yap­tık­la­rı açık­la­ma­lar­da, si­ya­se­tin di­liy­le ve şir­ke­tin men­fa­at­le­riy­le bir pa­ra­lel­lik gör­mek­te­yiz.
Önem­li sivil top­lum ör­güt­le­ri­nin aslı gö­rev­le­ri dı­şı­na çı­ka­rak kendi ira­de­le­ri­ni or­ta­ya ko­ya­ma­ma­la­rı, top­lu­mu yan­lış bil­gi­len­dir­me­le­ri so­nu­cun­da kay­be­den de­mok­ra­si ve top­lum ol­mak­ta­dır.
Bu nok­ta­da bu ku­ru­luş­la­ra gö­rev­le­ri­ni ha­tır­la­ta­rak bir uya­rı­da bu­lun­mak is­ti­yo­ruz: Sizin yap­tı­ğı­nız açık­la­ma­la­rı il­gi­li resmi ku­rum­lar yap­mak­ta­dır. Şir­ket de zaten bun­la­rı söy­lü­yor.
Yap­tı­ğı­nız şu açık­la­ma­lar bu ko­nu­da­ki tav­rı­nı­zı ve bil­gi­ni­zi or­ta­ya koy­mak­ta­dır: “Lo­jis­tik Üst ya­pıl­ma­sın mı? Taş ocağı açıl­ma­sın mı? Bu­ra­da karşı çı­kan­lar mar­ji­nal bir grup. Tür­ki­ye’nin kal­kın­ma­sı­nı is­te­mi­yor­lar.”
Ken­di­ni­ze ait bir dü­şün­ce­niz yok mu?
Size ait bir fik­ri­niz, bil­gi­niz, araş­tır­ma­nız varsa bunu top­lum­la pay­la­şın. Yoksa önce bir araş­tı­rın, söz ko­nu­su alana gidin, in­san­lar­la ko­nu­şun ondan sonra açık­la­ma­nı­zı ya­par­sı­nız.
Bu şe­kil­de ta­raf­lı ve bil­gi­siz­ce, şir­ke­tin ağ­zıy­la ya­pı­lan açık­la­ma­lar, so­ru­nu daha da de­rin­leş­ti­rir­ken va­tan­da­şın il­gi­li ku­rum­la­ra gü­ve­ni­ni sars­mak­ta, top­lu­mu daha fazla ger­mek­te­dir.
Bir açık­la­ma mı ya­pa­cak­sı­nız? Önce gidip bu­ra­da­ki halk­la ko­nu­şun, din­le­yin.
Bu iş­le­rin ge­liş­miş ül­ke­ler­de nasıl ya­pıl­dı­ğı­na bir bakın, im­ka­nı­nız var; ge­re­kir­se gidip ye­rin­de görün. Acele et­me­yin, bu bil­gi­le­ri top­la­yın, ondan sonra açık­la­ma­nı­zı ya­par­sız.
Bu durum el­bet­te ki sa­de­ce İkiz­de­re İşken­ce­de­re’deki taş oca­ğıy­la il­gi­li de­ğil­dir.
Bu tavrı Gür­gen Kö­yün­de­ki Ali­cik HES’le il­gi­li de gös­ter­di­niz.
Ül­ke­nin ne­re­sin­de bir talan olsa ona kol kanat ger­di­niz. Tepki gös­te­ren­le­ri ağır it­ham­lar­la yar­gı­la­dı­nız.
Ya­zık­tır, gü­nah­tır…
Bu ülke he­pi­mi­zin…
Su­yu­muz, top­ra­ğı­mız, or­man­la­rı­mız bizim en de­ğer­li kay­nak­la­rı­mız­dır.
Bu kay­nak­lar bütün mil­le­tin, ço­cuk­la­rı­mı­zın, ge­lecek ne­sil­le­rin­dir.
Bi­ri­le­ri­ne şirin gö­rün­mek için ira­de­ni­zi, bil­gi­ni­zi, vic­da­nı­nı­zı bir ke­na­ra koy­ma­yın.
Hak­tan yana, araş­tı­ra­rak, bilgi sa­hi­bi ola­rak, vic­da­nı­nı­zın se­si­ni din­le­ye­rek fikir sa­hi­bi olun ve buna göre de­ğer­len­dir­me yapın.

AGD: Kudüs Tüm Müslümanların Ortak Sorunudur

Anadolu Gençlik Derneği Rize Şubesi (AGD), Siyonist Terör örgütü İsrail’in, Mescidi Aksa’da Müslümanlara yönelik saldırılarına karşın basın açıklaması gerçekleştirdi.

İl başkanı Gökhan Pehlivan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Anadolu Gençlik Derneği olarak Kudüs’ten vazgeçmemiz mümkün değildir. Tüm kalbimizle şuna inanıyoruz ki Kudüs Müslümanların en çetin imtihanıdır. Kudüs, bugünün Müslüman’ının yeryüzünde olup bitenler karşısında nerede durduğunun, kimlerle olduğunun ve neye hizmet ettiğinin en önemli göstergesidir.  Bu coğrafyaya çizilen yapay sınırlar tarih atlaslarında sömürgeciliğin sonu olarak yer alacaktır. Kudüs mutlaka özgürlüğe, Müslümanlar da mutlaka birliğe kavuşacaktır. Mescid-i Aksa’nın işgal altında olması sadece Filistinlilerin bir meselesi değildir. Ümmetin meselesidir.

“Anadolu Gençlik Derneğimiz Kudüs’ten Vazgeçmesi Mümkün Değildir”

Her Ramazan ayının son Cuma günü Kudüs günü olarak programlar tertip edilmektedir. Siyonist Terör örgütü İsrail, Müslüman toplumun Kudüs meselesindeki hassasiyetini tekrardan tazelediği bugünde kutsalımız olan Mescid-i Aksa’ya haince ve teröristçe saldırılar düzenlemekten çekinmemektedir.

Mescid-i Aksa, Müslümanların kırmızı çizgisidir. Efendimiz (sas), ‘Mescid-i Aksa’ya gidin ve içinde namaz kılın. Eğer oraya gidemez ve içinde namaz kılamaz iseniz kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin’ buyurmuşlardır. Zeytinyağı bir semboldür. Bize düşen tarih boyunca vahyin, tebliğin ve mücahedenin merkezi olmuş bir beldeye sahip çıkmak, oranın bir İslam şehri olması için her türlü desteği o topraklara vermektir. Mekke’nin Fethini, İstanbul’un Fethini, Diyarbakır’ın Fethini bu ülkede gündeme taşıyan Anadolu Gençlik Derneğimizin elbette Kudüs’ten vazgeçmesi de mümkün değildir. Mescid-i Aksa ve çevresi için, Kudüs ve civarı için, yani Filistin toprakları için, İsra süresinde, çevresinin mübarek kılındığı söylenmiştir.  Maide Suresi’nde topraklarının kutsallığı vurgulanmıştır. Enbiya ve Araf surelerinde bereketlendirilmiş belde olarak nitelendirilmiştir. Kudüs İslam’ındır ve kıyamete kadar da öyle kalacaktır.

“Kudüs Mutlaka Özgürlüğe, Müslümanlar İse Birlik ve Beraberliğe Kavuşacaktır”

Kudüs’e yürümek Müslümanların yeryüzünün Firavunlarının, Nemrutlarının, Ebu Leheblerinin zulümlerinden kurtuluşunun en önemli sembolüdür. Tüm kalbimizle şuna inanıyoruz ki; Kudüs Müslümanların en çetin imtihanıdır. Kudüs, bugünün Müslüman’ının yeryüzünde olup bitenler karşısında nerede durduğunun, kimlerle olduğunun ve neye hizmet ettiğinin en önemli göstergesidir. Bir organizasyon kimlerle saf tutuyor, kimlerle işbirliği halinde, nihai noktada kime hizmet ediyor, bunu en iyi gösteren Kudüs davasıdır. Bugün ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa, peygamberler şehri Kudüs ve bereketli Filistin toprakları işgal atındadır.

1916 Mayıs’ında imzalanan Syces-Picot Antlaşması, Kasım 1917’de yayınlanan Balfour Deklarasyonu, Şubat 1945’de gerçekleşen Yalta Konferansı işgalcilerin kim olduğunun göstergesidir. İşgalciler bu topraklara nasıl geldilerse öyle de gideceklerdir. Bu coğrafyaya çizilen yapay sınırlar tarih atlaslarında sömürgeciliğin sonu olarak yer alacaktır. Kudüs mutlaka özgürlüğe, Müslümanlar da mutlaka birliğe kavuşacaktır.   Mescid-i Aksa’nın işgal altında olması sadece Filistinlilerin bir meselesi değildir. Kudüs’ün işgal altına olmasını Araplarla İsrail arasında bir mesele değildir. Bu tüm inananların ve ümmetin meselesidir.

“Irkçılığı, Mezhepçiliği ve Kardeş Kavgasını Körükleyen İsrail’dir”

Bir ırkın üstünlüğünü ve seçilmişliğini iddia eden Siyonizm’in insanlığa getireceği ancak ve ancak köle düzeni olacaktır. Irkçılığın, mezhepçiliğin, kardeş kavgasının bu coğrafyaya zerrece bir faydası yoktur. Pehlivan, “Müslümanlar şunun farkına varmalı ki bu coğrafyada ırkçılık, mezhepçilik ve kardeş kavgasını körükleyen İsrail’dir. Üzücü olan taraf kardeşlerimizin bunu görememesidir” dedi.

Kudüs coğrafyamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü Kudüs demek Mekke demektir, Medine demektir. Kudüs demek Şam, Bağdat, Kahire demektir. Kudüs demek Meşhed, Kum, Tahran demektir. Kudüs demek Diyarbakır, Ankara, İstanbul demektir. Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki Kudüs’e sahip çıkmak, Bağdat’a, Şam’a, Tahran’a, Beyrut’a, Kahire’ye ve Mekke’ye sahip çıkmaktır. Biz biliyoruz ki Kudüs’e sahip çıkmak Müslüman ya da değil tüm mazlumlarının dertleriyle dertlenmektir.

“Terör örgütü İsrail’in Kudüs’ten ve işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacağı günler çok yakındır”

Terör örgütü İsrail, ‘çok yakında nasıl bir inkılâba uğrayıp devrileceğini’ görecektir. Terör örgütü İsrail’in Kudüs’ten ve işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacağı günler çok yakındır. Sadece güçten anlayan, insanlıktan nasibini almamış, her gün onlarca insanı gözünü kırpmadan öldüren ve yaralayan, gözü yaşlı Filistinli annelerin acılarına acı katan, genç çocukları öldürmekten çekinmeyen, bebek, kadın, yaşlı demeden kan döken terörist örgüt İsrail, hak etti tokadı Allah’ın izniyle bir araya gelmiş, birlik olmuş Müslümanlar tarafından yiyecektir. Bölgeye ve Dünya’ya huzur ancak bu şekilde gelecektir.

Bundan sonra söz bitmiştir artık. Bu zalimlere anladığı dilden konuşma vaktidir. TBMM toplanmalıdır. İslam İşbirliği teşkilatının toplanması sağlanmalıdır. Ordumuz teyakkuz haline geçmesi gerekir. Allah için yola çıkanın yardımcısı Hazreti Allah’tır. Anadolu Gençlik Derneği olarak 81 ilden milyonlarca teşkilat mensubumuzla, Kudüs Gönüllüsü olarak yola çıkmaya, Aksa için kanımızı akıtmaya ve canımızı vermeye hazırız.Son Siyonist ölünceye kadar mücadeleye devam edeceğiz.Mücahedemiz; başta Kudüs ve tüm İslam beldeleri, kutlu bir zaferle Siyonizm’den kurtulana dek devam edecektir.

Terör örgütü İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yapmış olduğu haince saldırıları kınıyor ve lanetliyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, verdikleri diriliş mücadelesinde onlarla birlikte saf tuttuğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz.

Filistin ve Kudüs davasının yılmaz savunucusu Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın; “Zafer inananlarındır ve zafer yakındır. Allah nurunu tamamlayacaktır.” İnancıyla Filistinli kardeşlerimizi ve Kudüs davasını savunanları selamlıyoruz.

Haber-Foto: Erkan PEHLİVAN

« Older Entries Recent Entries »