Monthly Archives: Mayıs 2021

CHP İL BAŞKANI SALTUK DENİZ’DEN AÇIKLAMA

CHP Rize İl Baş­ka­nı Sal­tuk Deniz İkiz­de­re Ta­şo­ca­ğı ile il­gi­li açık­la­ma yapan Rize Baro Baş­ka­nı­nı ve 11 STK Baş­ka­nı­nı Taş Oca­ğın­da ku­ru­lan ça­dı­ra davet etti.

CHP İl Baş­ka­nı açık­la­ma­sın­da şun­la­rı söy­le­di’ Siz­le­ri Su­yu­nu, or­ma­nı­nı sa­vun­mak için mü­ca­de­le eden İkiz­de­re’nin Es­ken­ce De­re­si Va­di­si köy­lü­le­ri­ni kur­muş ol­duk­la­rı ça­dır­da zi­ya­ret et­me­ye ça­ğı­rı­yo­rum. Bu in­san­la­rı zi­ya­ret edip niye karşı çık­tık­la­rı­nı bir sorun ve kat­le­di­lecek olan va­di­yi göz­le­ri­niz­le görün, in­şa­at ala­nın­da ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rı göz­lem­le­yin. Va­tan­daş­lar­la soh­bet edin em­pa­ti kur­ma­ya ça­lı­şın… Ondan sonra açık­la­ma­la­rı­nı­zı yapın. Yaşam alan­la­rı­nı ko­ru­mak için mü­ca­de­le eden in­san­la­rın çoğu sizin STK’la­rı­nı­zın da üye­le­ri­dir mu­hak­kak. En azın­dan üye­le­ri­ni­zi zi­ya­ret edin. Sizde kay­gı­la­rı­nı­zı an­la­tın on­lar­da an­lat­sın­lar. İkiz­de­re­li­ler uzay­lı değil. Sizin hem­şe­ri­niz, muh­te­me­len ak­ra­ba­nız­dır, okul ya da ço­cuk­luk ar­ka­da­şı­nız­dır. Bu arada Taş oca­ğı­na karşı çı­kan­lar için­de Lo­jis­tik Liman İnşa­atı­na karşı çıkan yok bilin.
İnsan­la­rın karşı çık­ma­dık­la­rı­nı yük­sek sesle söy­le­me­le­ri­ne rağ­men “hayır siz bun­dan do­la­yı kar­şı­sı­nız “demek ve bunun üze­rin­den eleş­ti­ri yap­mak doğru bir yak­la­şım de­ğil­dir. Siz­le­ri bir kez daha yaşam alan­la­rı­na sahip çık­mak için mü­ca­de­le eden İkiz­de­re­li köy­lü­le­rin ça­dı­rı­nı zi­ya­ret et­me­ye davet edi­yo­rum’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Meral Akşener Rize Programını Yarıda Kesti

İYİ Parti Genel Baş­ka­nı Meral Ak­şe­ner’in Rize’nin İkiz­de­re il­çe­si­ni zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da heyet ile bir grup ara­sın­da yum­ruk­lu kavga ya­şan­dı. Ak­şe­ner, prog­ra­mı­nı ya­rı­da ke­se­rek İkiz­de­re’den ay­rıl­dı.

İYİ Parti Genel Baş­ka­nı Meral Ak­şe­ner’in Rize’nin İkiz­de­re il­çe­si­ni zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da heyet ile bir grup ara­sın­da yum­ruk­lu kavga ya­şan­dı. Ak­şe­ner, prog­ra­mı­nı ya­rı­da ke­se­rek İkiz­de­re’den ay­rıl­dı.
İYİ Parti Genel Baş­ka­nı Meral Ak­şe­ner, İkiz­de­re il­çe­si­ni zi­ya­ret etti. İlçede esnaf zi­ya­re­ti ger­çek­leş­tir­di­ği sı­ra­da bazı va­tan­daş­lar­la İYİ Parti’li heyet ara­sın­da sözlü tar­tış­ma baş­la­dı. Tar­tış­ma alev­le­ne­rek yum­ruk­lu kav­ga­ya dö­nüş­tü. Araya giren kol­luk kuv­vet­le­ri mü­da­ha­le ede­rek kav­ga­yı ayır­dı. Meral Ak­şe­ner bunun üze­ri­ne prog­ra­mı­nı ya­rı­da bı­ra­ka­rak İkiz­de­re’den ay­rıl­dı.
Ak­şe­ner’e Rize’de Büyük Şok! İkiz­de­re’de Tepki İle Kar­şı­lan­dı!
Rize Ha­ber­le­ri – İyi Parti Genel Baş­ka­nı Meral Ak­şe­ner, Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın mem­le­ke­ti Rize’de tep­kiy­le kar­şı­lan­dı.
İYİ Parti Genel Baş­ka­nı Meral Ak­şe­ner, İyi­de­re il­çe­sin­de ya­pı­la­cak lo­jis­tik mer­ke­zin in­şa­sın­da kul­la­nıl­mak üzere açı­la­cak Ce­viz­lik Taş Oca­ğı­nın bu­lun­du­ğu İkiz­de­re il­çe­si ile Rize mer­kez ve Ça­ye­li il­çe­si­ne zi­ya­ret­te bu­lun­mak üzere bugün Rize’ye geldi.
İlk ola­rak İkiz­de­re il­çe­sin­de esnaf zi­ya­ret­le­rin­de bu­lu­nan İYİ Parti Genel Baş­ka­nı Meral Ak­şe­ner ve be­ra­be­rin­de­ki­ler va­tan­daş­la­rın tep­ki­siy­le kar­şı­laş­tı.
Ak­şe­ner’e tepki gös­te­ren va­tan­daş­lar, “İkiz­de­re’de Cum­hur­baş­ka­nı­na ha­ka­ret eden bi­ri­ni is­te­mi­yo­ruz” ve “Neden gel­din?” ifa­de­le­rin­de bu­lu­nur­ken çıkan ar­be­de­de va­tan­daş­la­rı sa­kin­leş­tir­mek­te güç­lük çe­kil­di­ği gö­rül­dü. Rize Ha­ber­le­ri
Ak­şe­ner ile kar­şı­laş­ma­sı sı­ra­sın­da bir kadın, “terör ör­gü­tü ile iş bir­li­ği yap­tık­la­rı” id­di­asın­da bu­lu­na­rak, Ak­şe­ner’e tepki gös­ter­di.
Bunun üze­ri­ne bir par­ti­li, “Kim PKK ile iş bir­li­ği yaptı?” de­yin­ce kadın, “PKK ile iş bir­li­ği yap­mı­yor mu, CHP ile iş bir­li­ği yap­mı­yor mu?” dedi. Meral Ak­şe­ner, “Açık­la­ma yapar mı­sı­nız?” diyen ka­dı­na, “Yap­mı­yo­rum kar­de­şim. Ezan oku­nu­yor, nasıl bir if­ti­ra­dır. Sizi Allah’a ha­va­le edi­yo­rum. Ayıp.” şek­lin­de cevap verdi. Ka­dı­nın “Boy boy çı­kı­yor re­sim­le­ri­niz, if­ti­ra edi­yor­su­nuz.” söz­le­ri üze­ri­ne Ak­şe­ner, “Megri meg­ri­yi ben mi söy­le­dim? Osman Öca­lan’ın mek­tu­bu­nu ben mi okut­tur­dum? Hadi ora­dan.” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da ya­nı­na ge­le­rek ko­nuş­mak is­te­yen bazı va­tan­daş­lar ile Ak­şe­ner’in ya­nın­da bu­lu­nan­lar ara­sın­da sözlü tar­tış­ma ya­şan­dı. Daha sonra esnaf zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da bir kişi, Ak­şe­ner’e, “Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zı, Ne­tan­ya­hu’ya ben­zet­me­niz size ya­kış­tı mı?” diye ses­len­di. Ak­şe­ner, “Sen ya­kış­tır­dın mı?” diye sor­du­ğu bu ki­şi­nin “Ben ya­kış­tır­ma­dım.” ya­nı­tı üze­ri­ne, “Tamam.” dedi. Bunun üze­ri­ne par­ti­li­ler ve bazı va­tan­daş­lar ara­sın­da­ki ger­gin­lik bü­yü­dü. Tar­tı­şan ki­şi­ler, gü ven­lik güç­le­ri­nin uya­rı­sıy­la da­ğıl­dı.
Meral Ak­şe­ner ve be­ra­be­rin­de­ki­ler, daha sonra taş ocağı açıl­ma­sı plan­la­nan böl­ge­ye ula­şı­mı sağ­la­yan yolda ka­dın­lar­la gö­rüş­tü.


Haber Merkezi

ÇAYKUR, Beyaz Çayın Kilosunu 600 Liradan Alacak

Daha sonra il­çe­ye bağlı Te­la­tar Ma­hal­le­si’ne giden Alim, bah­çe­le­rin­de zi­ya­ret et­ti­ği va­tan­daş­lar­la bir süre çay top­la­dı. Alim, bu­ra­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ka­li­te­li çay ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, üre­ti­ci­le­rin çayın ka­li­te­sin­den taviz ver­me­me­si­ni is­te­di.

ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim, Dün ya­pı­lan resmi açı­lı­şın ar­dın­dan bugün Pazar il­çe­sin­de­ki Taş­lı­de­re Çay Fab­ri­ka­sın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Daha sonra il­çe­ye bağlı Te­la­tar Ma­hal­le­si’ne giden Alim, bah­çe­le­rin­de zi­ya­ret et­ti­ği va­tan­daş­lar­la bir süre çay top­la­dı. Alim, bu­ra­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ka­li­te­li çay ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, üre­ti­ci­le­rin çayın ka­li­te­sin­den taviz ver­me­me­si­ni is­te­di. Gün­lük 2 bin ton yaş çay alımı yap­tık­la­rı­nı ifade eden Alim, hafta so­nun­da, gün­lük iş­le­me ka­pa­si­te­si olan 9 bin tona ulaş­ma­yı bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­di. Alim, siyah çayın ya­nın­da beyaz çay alım­la­rı­nın da baş­la­dı­ğı­nı kay­de­de­rek, “Geçen se­zon­lar­da ol­du­ğu gibi bu yıl da beyaz çay alı­mı­nı ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz. Top­la­ma­sı ve üre­ti­mi büyük dik­kat ve çaba ge­rek­ti­ren beyaz çayın ki­log­ra­mı­nı 600 li­ra­dan satın ala­ca­ğız. Ya­ğış­lı ha­va­lar­da beyaz çay alımı yap­ma­ya­ca­ğız. Beyaz çayın ki­log­ra­mı­nı ise 4 bin li­ra­dan sa­tı­şa su­na­ca­ğız.” dedi.

Haber Merkezi

TTB ile ÇAYSİAD’dan kuru çaya zam talebi

Trab­zon Ti­ca­ret Bor­sa­sı (TTB) ile Çay Sa­na­yi­ci­si ve İşa­dam­la­rı Der­ne­ği (ÇAYSİAD), kuru çaya, yaş çay alımı fi­ya­tı­na ya­pı­lan oran­da zam talep etti.

TTB Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Eyyüp Ergan, ya­zı­lı açık­la­ma­sın­da, ta­ma­mı Doğu Ka­ra­de­niz yö­re­sin­den olmak üzere Tür­ki­ye’de yak­la­şık 850 bin de­kar­lık alan­da yaş çay ta­rı­mı ya­pıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
Bu alan­lar­da geçen yılki kam­pan­ya dö­ne­min­de top­lam 1 mil­yon 445 bin ton yaş çay yap­ra­ğı üre­til­di­ği­ni ifade eden Ergan, bunun 752 bin ton­luk kıs­mı­nı ÇAY­KUR, kalan 693 bin tonu ise özel sek­tö­rün iş­le­ye­rek kuru çaya dö­nüş­tür­dü­ğü­nü ak­tar­dı.
Bah­çe­de­ki üre­ti­min ya­rı­ya yakın kıs­mı­nı özel sek­tö­rün iş­le­ye­rek üre­ti­ci­nin ürü­nü­nü de­ğer­len­dir­di­ği­ni be­lir­ten Ergan şun­la­rı kay­det­ti:
“Bunun için özel sek­tö­rü mağ­dur et­me­yecek, ayak­ta tu­ta­cak alım ve fiyat po­li­ti­ka­la­rı asla ihmal edil­me­me­li­dir. Bunun için de dev­let des­te­ği ile pi­ya­sa­yı yön­len­di­ren ÇAY­KUR’un sezon ba­şın­da, hemen kuru çay satış fi­yat­la­rı­nı as­ga­ri yaş yap­ra­ğa ya­pı­lan oran­da ar­tır­ma­sı ge­re­ki­yor.
Aksi tak­dir­de özel sek­tör ayak­ta du­ra­ma­ya­cak, bu durum da ister is­te­mez üre­ti­ci­ye olum­suz yan­sı­ya­cak­tır.”
ÇAYSİAD Baş­ka­nı Erdal Saral ise sa­de­ce yaş yap­rak fi­ya­tı­nın değil, sa­na­yi­ci için başta iş­çi­lik olmak üzere diğer girdi ma­li­yet­le­ri­nin de art­tı­ğı­nı dile ge­tir­di.
Hem üre­ti­ci hem de sa­na­yi­ci için is­tik­rar­lı bir pi­ya­sa için kuru çay fi­yat­la­rı­nın da ma­li­yet­ler göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak hemen dü­zen­len­me­si­ni is­te­yen Saral, “Aksi tak­dir­de yap­ra­ğın ya­rı­sı­na ya­kı­nı­nı alan özel sek­tö­rün üre­tim gücü darbe alır.” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.
Saral, pi­ya­sa­yı yön­len­di­ren ÇAY­KUR’un ge­rek­li ve zo­run­lu olan zammı kuru çayda yap­ma­sı ha­lin­de pi­ya­sa­da­ki olum­suz­luk­la­rın büyük öl­çü­de or­ta­dan kal­kıp is­tik­rar olu­şa­ca­ğı­nı kay­det­ti.


Haber Merkezi

AKESDER Genel Başkanından Cumhurbaşkanına teşekkür

AKES­DER Genel Baş­ka­nı Hasan Kan­sı­zoğ­lu açık­la­nan yaş çay fi­ya­tı için Cum­hur­baş­ka­nı Recep tay­yip Er­do­ğan’a te­şek­kür eder­ken üre­ti­ci­nin ucuz fi­ya­ta çay alan özel sek­tö­re mah­kum edil­me­me­si­ni is­te­di.

AKES-DER kurucu genel Başkanı Hasan Kansızoğlu'ndan hemşersi Başkan  Erdoğan'a Açık Mektup

Ana­do­lu Kül­tür Eği­tim Spor Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği Genel Baş­ka­nı Hasan Kan­sı­zoğ­lu açık­la­nan yaş çay fi­ya­tı için Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’a te­şek­kür etti. Üre­ti­ci­nin ucuza çay alan özel sek­tör fir­ma­la­rı­na mah­kum edil­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Baş­kan Kan­sı­zoğ­lu:
“Taban fiyat yasam şart­la­rın­da az da olsa bek­le­ni­len fi­yat­tı. Tek istek dev­let taban fi­ya­tı­nın çok daha düşük fi­ya­ta özele mah­kûm edil­me­me­si­dir. Va­tan­da­şı­mı­zın büyük he­ye­can­la bek­le­di­ği yaş çay fi­ya­tı dün cum­hur­baş­ka­nı­mız ta­ra­fın­dan açık­lan­dı. Sayın cum­hur­baş­ka­nı­mı­za te­şek­kür ede­riz. Her yıl genel ola­rak aynı prob­lem­le­ri ya­şa­ma­mı­za neden olan yaş çay alım kam­pan­ya­sı, uma­rız ki bu yıl asa­le­ten ata­nan genel mü­dü­rün geç­miş­te­ki ha­ta­la­rı ka­le­me ala­rak kon­ten­jan ve kota uy­gu­la­ma­la­rı­na dik­kat ede­rek va­tan­da­şın özel sek­tö­re ucuz çay sat­ma­sı­nı ön­le­miş olur. Geçen yıl bu prob­lem­ler­le çok karşı kar­şı­ya ka­lın­dı. Va­tan­daş ola­rak dev­let taban fi­ya­tın­dan 1 TL veya bazen daha faz­la­sı ucuza sa­tıl­mış­tı. Se­be­bi yö­ne­ti­ci­le­rin il­çe­ler ara­sın­da­ki yap­tı­ğı ay­rım­lar ve yan­lış uy­gu­la­ma­lar. Umu­yo­ruz ki geç­miş­ten ders alı­na­rak bu yıl özel sek­tö­re ucuz çay sa­tıl­ma­sı­nı ön­le­miş olur­lar. Çay daha çok küçük ol­ma­sı­na rağ­men eko­no­mik sı­kın­tı­dan do­la­yı bir­çok üre­ti­ci­miz ha­sa­da baş­la­mış­tır. Bu zorlu sü­reç­te Çay­kur Genel Mü­dü­rü’nün de­ne­yim­li kad­ro­suy­la ina­nı­yo­ruz ki ge­rek­li ha­zır­lık ve ça­lış­ma­la­rı yap­mış olup il­çe­ler ara­sın­da­ki ay­rım­cı­lı­ğı son­lan­dı­rıp, kon­ten­jan uy­gu­la­ma­la­rı­nı va­tan­da­şın se­si­ne dik­ka­te ala­rak uy­gu­la­ma­ya baş­la­ya­cak­tır. Rize, Trab­zon, Gi­re­sun, Art­vin il­le­ri­ni kap­sa­yan çay ha­sa­dı va­tan­daş­la­rı­mı­za be­re­ket­li ol­ma­sı­nı di­le­rim” dedi. Anah­tar Ke­li­me­ler:akes­der­ge­nel­baş­ka­nın­dan­cum­hur­baş­ka­nı­na­te­şek­kür YO­RUM­LAR Yorum Gön­der 0 Adı­nız YORUM GÖN­DER­Ka­lan Ka­rak­ter: ×Dik­kat! Suç teş­kil edecek, ya­sa­dı­şı, teh­dit­kar, ra­hat­sız edici, ha­ka­ret ve küfür içe­ren, aşa­ğı­la­yı­cı, küçük dü­şü­rü­cü, kaba, müs­teh­cen, ah­la­ka ay­kı­rı, ki­şi­lik hak­la­rı­na zarar ve­ri­ci ya da ben­ze­ri ni­te­lik­ler­de içe­rik­ler­den doğan her türlü mali, hu­ku­ki, cezai, idari so­rum­lu­luk içe­ri­ği gön­de­ren Üye/Üye­ler’e ait­tir. İLGİLİ HA­BER­LER AGD Rize Şu­be­si’nden İsrail’i pro­tes­to açık­la­ma­sı ”Rize’den hay­kı­rı­yo­ruz!” TAY­DAK Rize il tem­sil­ci­si Semra Mamuk ile özel rö­por­taj AKES-DER’DEN Ba­şa­rı­lı Res­sam Öğ­ren­ci­le­re Çey­rek Altın Şişli Ri­ze­li­ler Der­ne­ği Ra­ma­zan’da ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­nin ya­nın­da Hak­ka­ri’de Rize Gün­le­ri baş­lı­yor Rize Gü­müş­ha­ne­li­ler Der­ne­ği baş­kan ve yö­ne­ti­mi belli oldu Kan­sı­zoğ­lu: ”Zi­ra­at Oda­la­rı­nın ne iş yap­tı­ğı­nı an­la­mış de­ği­liz” Kan­sı­zoğ­lu: ‘kanun boş­lu­ğun­dan is­ti­fa eden­le­re fır­sat ta­nı­nı­yor’ Baş­kan Kan­de­mir, ‘sağ­lık­lı ne­sil­ler için,”Ye­şi­lay hep be­nim­le’ di­yo­ruz TİGADER ku­ru­cu­la­rın­dan Hasan Kan­sı­zoğ­lu in­ter­net ga­ze­te­ci­li­ği artık bir çatı al­tın­da Kal­kan­de­re’de Kadın Kül­tür Evi Pro­je­si Ha­ya­ta Ge­çi­yor KAÇED Bü­yü­kel­çi An­nely Kolk ile bu­luş­tu.

Haber Merkezi

MHP’li Alkan: Selim Metin’e hakkımı helal etmiyorum

Tv53’de ya­yın­la­nan “Bir Başka Konu” Prog­ra­mı­na konuk olan Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Rize İl Baş­ka­nı İhsan Alkan De­re­pa­za­rı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Selim Metin’in id­di­ala­rı­nı ya­nıt­la­dı.

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Rize İl Baş­ka­nı İhsan Alkan sus­kun­lu­ğu­nu bozdu ve par­ti­sin­den is­ti­fa ede­rek is­ti­fa se­be­bi­nin ise ‘İl baş­ka­nı­nın ken­di­si­ni teh­dit et­me­si’ ol­du­ğu­nu iddia eden De­re­pa­za­rı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Selim Metin’in o id­di­ala­rı­nı ya­nıt­la­dı.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Selim Metin’in “MHP’nin bize bir fay­da­sı ol­ma­dı” söz­le­ri­ne cevap veren İl Baş­ka­nı Alkan “2019 yerel se­çim­le­rin­de Selim Metin Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si’nin ada­yıy­dı. De­re­pa­za­rı hal­kı­nın Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si’nin be­le­di­ye­yi yö­net­me­si­ni is­te­di­ği için sayın Selim Metin beye oy verdi. Bir­lik­te bu nok­ta­ya ge­ti­re­rek se­çi­mi aldık. Sı­kın­tı­la­rı­mız as­lın­da bugün baş­la­ma­dı. Ar­ka­da­şı­mız bir fayda ol­ma­dı diyor ama Cum­hur it­ti­fa­kı­nın be­le­di­ye­le­ri ol­ma­sa bir çok pro­je­yi ala­maz­dık. Ben ken­dim bi­la­kis git­tim sayın Ba­ka­nı­mız­la gö­rüş­tük­ten sonra sayın İller Ban­ka­sı Genel Mü­dü­rü­müz­le ken­di­le­riy­le de be­ra­ber git­tik alt yapı pro­je­si­ni onay­lat­tım, ki Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Rahmi Metin bey de İller Ban­ka­sı’nın top­lan­tı­sı içe­ri­sin­de ha­va­ala­nı­na ev­ra­kı ye­tiş­tir­di­ler. Sayın Genel Baş­ka­nı­mı­zın ve Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın ta­li­mat­la­rıy­la Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si­nin ve Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si’nin be­le­di­ye­le­ri tek bir bütün ha­lin­de yü­rü­yor ve bütün pro­je­le­ri­miz de yü­rü­yor. Şu ana kadar da as­kı­da kalan hiç­bir pro­je­miz yok. Ama Pan­de­mi eko­no­mik kriz ve ül­ke­nin içe­ri­sin­de bu­lun­du­ğu sı­kın­tı­lar­la bir­lik­te pro­je­le­ri­miz­de be­lir­li nok­ta­la­ra geldi. Ça­ye­li be­le­di­ye­si 28 mil­yon ci­va­rın­da olan bor­cu­nu 13 mil­yo­na in­dir­miş. Ge­li­nen nok­ta­da her ay bir araç alı­yor aracı ön plana ko­yu­yor ça­lış­ma­la­rı­nı va­tan­da­şa da yan­sı­tı­yor” dedi.

‘Sen nasıl Be­le­di­ye Baş­ka­nı oldun’
Baş­kan Metin’e ‘Sen nasıl be­le­di­ye baş­ka­nı oldun?’ di­ye­rek ce­va­bı­na devam eden Alkan “Şe­hir­de bizim bir mil­let­ve­ki­li­miz yok ama öyle ama böyle pro­je­le­ri­mi­zi bir şe­kil­de yü­rü­tü­yo­ruz sü­rek­li genel mer­ke­zi­mi­zin yön­len­dir­me­le­ri ile gö­rev­li mil­let­ve­kil­le­ri­miz ile be­ra­ber gezip is­te­dik­le­ri­mi­zi de alı­yo­ruz. Baş­kan bu­ra­da diyor ki Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si­nin bana ya­ra­rı yok. Sen nasıl Be­le­di­ye Baş­ka­nı oldun. Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si­nin tem­sil­ci­le­rin­den utan. Sen daha önce iki se­çi­me de gir­din ka­zan­dın 94 yı­lın­da Be­le­di­ye Baş­ka­nı ol­muş­tun sonra daha Be­le­di­ye Baş­ka­nı ola­ma­dın. Sen Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si­nin sa­ye­sin­de Be­le­di­ye Baş­ka­nı oldun. Hiç­bir şey sana yet­mi­yor­sa bu yarar yeter. Bu yarar da sana yet­mi­yor­sa ne is­ti­yor­sun bil­mi­yo­rum. Bun­lar ken­di­si­nin yalan yan­lış ko­nuş­tu­ğu şey­ler. İkinci yalan ko­nuş­tu­ğu şey ise bir ön­ce­ki Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı­mız St­ra­te­ji daire Baş­ka­nı De­re­pa­za­rı’nda afet ol­du­ğu gün ha­tır­lar­sa­nız ken­di­si açık­la­ma ya­pı­yor­du, Kimse gel­me­di bu­ra­da yal­nı­zız biz MHP değil miyiz cum­hur it­ti­fa­kı değil miyiz şöyle böyle” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

‘Yalan bir değil ki han­gi­si­ni çü­rü­te­cek­sin’
Selim Metin’in bir çok ko­nu­da doğ­ru­yu söy­le­me­di­ği­ni dile ge­ti­ren Baş­kan Alkan, Metin’i MHP’den aday gös­te­ril­di­ği için piş­man ol­du­ğu­nu dile ge­ti­re­rek “Bu ko­nu­lar­la il­gi­li direk ken­dim git­tim genel baş­ka­nı­mı­zın ta­li­ma­tıy­la 1 mil­yon 180 bin TL yar­dım alın­dı. Orada 600 bin 700 bin TL hasar ol­ma­sı­na rağ­men. Bir sene önce para geldi De­re­pa­za­rı Be­le­di­ye­si­ne. Yol­lar için me­zar­lık­la­rı çöken in­san­lar için. Bir ya­la­nı da pa­ra­nın şimdi gel­di­ği­ni söy­le­me­si. Yalan söy­lü­yor. Yalan bir değil ki han­gi­si­ni çü­rü­te­cek­sin, han­gi­si­ne bir şey söy­le­ye­cek­sin. Bir­lik­te­lik­ler olur biz beş ay önce gel­miş­tik, ace­mi­lik yap­tık aday be­lir­ler­ken bu ar­ka­da­şı be­lir­le­dik De­re­pa­za­rı hal­kın­dan özür di­li­yo­rum. Ken­di­si­ni aday gös­ter­di­ğim için be­le­di­ye baş­ka­nı ol­ma­sı­na ve­si­le ol­du­ğum için piş­ma­nım ama bu piş­man­lı­ğım is­ti­fa et­ti­ği için değil” dedi.


“Sü­re­ci iyi yö­ne­te­me­dim”
De­re­pa­za­rı Be­le­di­ye­si’ndeki so­run­la­rın se­çi­min ka­za­nıl­dı­ğı andan iti­ba­ren baş­la­dı­ğı­nı ve bu­gü­ne kadar gel­di­ği­ni ifade eden Alkan “Özel­lik­le Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si­nin bana çok da ya­ra­rı yok de­nil­di­ği için bu nok­ta­la­rı söy­lü­yo­rum, diğer be­le­di­ye­le­ri de içine ka­ta­rak Cum­hur İtti­fa­kı’nın bun­la­ra ya­ra­rı yok diye yani sanki on­la­rın öyle bir ta­lep­le­ri var­mış gibi bir dü­zen­le­ri bir ter­tip­le­ri var­mış gibi ya­lan­dan ko­nu­şa­rak bir nok­ta­ya ge­ti­ri­yor. Ben mil­li­yet­çi ha­re­ket par­ti­si­nin dü­ze­ni ter­ti­bi yü­rü­sün diye ka­zan­dım ben Selim Metin’in uşak­la­rı yü­rü­sün diye be­le­di­ye­yi ka­zan­ma­dım ki. Bizim De­re­pa­za­rı Be­le­di­ye­si ile ka­zan­dı­ğı­mız gün­den beri sı­kın­tı­la­rı­mız bit­me­di. Sü­rek­li bir şey­ler ya­pı­lı­yor ama Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si­nin dü­ze­ni ter­ti­bi ah­la­ki ya­pı­sı­nın ol­ma­dı­ğı işler ya­pı­lı­yor. Be­le­di­ye­yi ka­zan­dık ama bu­ra­da bir düzen ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor biz bunu ba­şa­ra­ma­dık. Dert bir değil ki. Selim Metin söy­le­di­ği bir şeyde haklı diyor ki sü­re­ci iyi yö­net­me­di. Doğru sü­re­ci yö­ne­te­me­dim yani ben Selim Metin MHP’de kal­sın diye mü­ca­de­le ver­me­dim. Se­be­bi şu sor­muş­lar neden eğri ne­re­si doğru ki demiş” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

Açık Kalp Ameliyatına Alınan Rizeli Ünlü Oyuncu “Fıs Fıs İsmail” Taburcu Edildi

Ço­cuk­lar Duy­ma­sın di­zi­sin­de­ki “Fıs Fıs İsmail” ka­rak­te­riy­le ta­nı­nan Ri­ze­li ünlü oyun­cu Sü­ley­man Yağcı geç­ti­ği­miz hafta açık kalp ame­li­ya­tı­na girdi.

Ço­cuk­lar Duy­ma­sın di­zi­sin­de­ki “Fıs Fıs İsmail” ka­rak­te­riy­le ta­nı­nan ünlü oyun­cu Sü­ley­man Yağcı geç­ti­ği­miz hafta açık alp ame­li­ya­tı­na girdi. Ba­şa­rı­lı geçen ame­li­ya­tı­nın ar­dın­dan ta­bur­cu edi­len Yağcı, İHA’ya yap­tı­ğı açık­la­ma­lar­da, “Beş altı aydır çok st­res­liy­dim. Son yirmi gün­dür öyle bir stres ya­şa­dım ki dün­ya­da ilk ona girer. Yirmi gün­dür hiç uyu­ma­dan ha­ya­tı­mı ya­şı­yor­dum” ifa­de­le­rin­de bu­lun­du.
Te­le­viz­yon­da ya­yın­la­nan Ço­cuk­lar Duy­ma­sın di­zi­sin­de can­lan­dır­dı­ğı “Fıs fıs İsmail” ka­rak­te­riy­le ta­nı­nan ünlü oyun­cu Sü­ley­man Yağcı, 12 Mayıs Çar­şam­ba günü Üs­kü­dar’da bu­lu­nan özel bir has­ta­ne­de açık kalp ame­li­ya­tı­na alın­dı.
Yağcı, ame­li­yat­tan önce İhlas Haber Ajan­sı’na yap­tı­ğı açık­la­ma­da si­ga­ra ve alkol kul­lan­ma­ma­sı­na rağ­men kal­bi­nin st­res­ten do­la­yı zarar gör­dü­ğü­nü ve acil ola­rak ame­li­ya­ta alın­dı­ğı­nı ifade etti.
Ame­li­ya­tı ba­şa­rı­lı geçen Sü­ley­man Yağcı, ame­li­yat ol­du­ğu has­ta­ne­den dün ta­bur­cu edil­di.
“HAS­TA­NENİN KA­PI­SIN­DA OLSAN DAHİ, SED­YE­DE OLSAN DAHİ KUR­TUL­MA ŞAN­SIN YOK”
Ame­li­ya­tı hak­kın­da ko­nu­şan Sü­ley­man Yağcı, “Çok te­şek­kür edi­yo­rum. Du­ala­rın fay­da­sı­nı gör­dük. Ha­ki­ka­ten çok zor bir dönem ge­çir­dik. Yani yak­la­şık sekiz günde on kilo za­yıf­la­dım. Çok ağrı çek­tim, en az iki ay daha bunun al­tın­dan to­par­la­na­maz­sın di­yor­du dok­tor ar­ka­daş­lar, çünkü ame­li­ya­tım çok bü­yük­tü. Açık kalp ame­li­ya­tı. Bir de ana damar tı­kan­mış yani kalp­te­ki da­mar­lar değil ana da­mar­lar tı­kan­mış. Eğer ki ihmal et­sey­dim, dok­tor diyor ki “bu damar o kadar önem­li ki has­ta­ne­nin ka­pı­sın­da olsan dahi, sed­ye­de olsan dahi kur­tul­ma şan­sın yok” diyor” dedi.

Muhammed Avcı, Rize’de Devam Eden Yatırımları Yerinde İnceledi

AK Parti Rize Mil­let­ve­ki­li Mu­ham­met Avcı, Rize’de devam eden ya­tı­rım­la­rı ye­rin­de in­ce­le­di.

Avcı, be­ra­be­rin­de Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin ve AK Parti Rize İl Baş­ka­nı İshak Alim ile bir­lik­te devam eden ya­tı­rım­la­rın saha ça­lış­ma­la­rı­nı ye­rin­de in­ce­le­me­ler­de bu­lu­na­rak yet­ki­li ki­şi­ler­den bilgi aldı.
Avcı zi­ya­re­tin ar­dın­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­da, mega pro­je­le­rin devam et­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Ri­ze-Art­vin ha­va­li­ma­nı ça­lış­ma­la­rı­nın bu yıl so­nun­da ta­mam­lan­mış ola­ca­ğız” dedi.
İyi­de­re Lo­jis­tik mer­ke­zin Rize’ye ka­zan­dır­dık­la­rı en st­ra­te­jik önem­li bir ya­tı­rım ol­du­ğu­nu ifade eden Avcı, şun­la­rı kay­det­ti:
“İkiz­de­re’de taş ocağı ile il­gi­li or­ta­ya çıkan prob­lem­le­rin çö­zü­le­bil­me­si için mil­let­ve­kil­le­ri ola­rak biz­ler, teş­ki­lat men­sup­la­rı­mız, be­le­di­ye baş­kan­la­rı­mız ve sivil top­lum ör­güt­le­ri­miz ile bir­lik­te ça­lı­şı­yo­ruz. Özel­lik­le orada ya­şa­yan yerli halkı doğru bil­gi­len­dir­mek nok­ta­sın­da bir ça­lış­ma yü­rü­tü­yo­ruz. Dı­şa­rı­dan gelen ve o böl­ge­yi sa­bo­te et­me­ye ça­lı­şan, ver­miş ol­du­ğu yalan yan­lış bil­gi­ler­le bölge in­sa­nı­nın yan­lış ka­rar­lar al­ma­sı­nı sağ­la­ma­ya ça­lı­şan ki­şi­le­rin­de ver­dik­le­ri bil­gi­le­ri bir ta­raf­tan ayık­la­ma­ya dü­zelt­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz.”


Avcı, diğer ta­raf­tan şehir has­ta­ne­si­nin de iha­le­si­ni sene so­nun­da ger­çek­leş­tir­miş ola­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Buda şeh­ri­miz için önem­li bir proje. Ayder Yay­la­sı’nın asli kim­li­ği­ne ka­vuş­ma­sı için bir ta­raf­tan ça­lış­ma­la­rı­mı­zı sür­dü­rü­yo­ruz. Kı­sa­ca­sı Rize’nin bü­tü­nün­de yap­mış ol­du­ğu­muz çok yoğun ça­lış­ma tra­fi­ği­miz var ve bu ça­lış­ma­la­rı da in­şal­lah en kısa sü­re­de ta­mam­la­mış ola­ca­ğız. Ni­ha­ye­tin­de bu ya­tı­rım­lar ta­mam­lan­dı­ğın­da Rize ka­za­na­cak ve he­pi­miz ka­zan­mış ola­ca­ğız.” diye ko­nuş­tu.
Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin ise kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı­nın ke­sin­ti­siz devam et­ti­ği­ni, he­def­le­dik­le­ri tak­vi­me göre şu­an­da iler­de ol­duk­la­rı­nı be­lirt­ti.
Bir ay içe­ri­sin­de de bir bö­lü­mün­den temel at­ma­ya baş­la­ya­cak­la­rı­nı dile ge­ti­ren Metin, “Orada bu­lu­nan es­na­fı­mı­za da dük­kan­la­rı­nı biran önce ve­re­bil­mek için azami bir gay­ret gös­te­ri­yo­ruz.” dedi.

Haber Merkezi

Rize Ziraat Odası Başkanı Paliç; Çay Fiyatı Üreticiyi Memnun Etmedi

Rize Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Nev­zat Paliç, Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan 4 Tl ola­rak açık­la­nan yaş çay taban fi­ya­tı­nın çay üre­ti­ci­le­ri­ni mem­nun et­me­di­ği­ni kay­det­ti.

Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan geç­ti­ği­miz yıl taban kilo fi­ya­tı 3 lira 27 kuruş olan yaş çay taban fi­ya­tı­nın bu yıl 3 lira 87 kuruş ola­rak be­lir­len­di­ği­ni, ve­ri­lecek 13 ku­ruş­luk des­tek­le­me ile çay taban fi­ya­tı­nın 4 lira ola­ca­ğı­nı açık­la­dı.
Çayın baş­ken­ti Rize’de be­lir­le­nen zam­mın çay üre­ti­ci­si­ni mem­nun et­me­di­ği­ni dile ge­ti­ren Rize Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Nev­zat Paliç, des­tek­le­me fi­ya­tı olan 13 ku­ru­şun 6 yıl­dır hiç zam al­ma­dı­ğı­nın al­tı­nı çizdi.
Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Paliç “Bu yıl 3 lira 87 kuruş yaş çay taban fi­ya­tı, 13 ku­ruş­luk da des­tek­le­me ile bir­lik­te 4 TL fiyat be­lir­le­di. Geçen yıl top­la­mı 3 lira 40 ku­ruş­tu. 60 ku­ruş­luk bir fark oldu. Geçen yılda en düşük tarım ürün­le­ri­ne fiyat ve­ril­me­si ne­de­niy­le çaya çok düşük fiyat ve­ril­miş­ti. Des­tek­le­me primi de 11 yılda 1 kuruş art­mış. Yani 6 yıl­dır des­tek­le­me pri­mi­ne hiç zam gel­me­di. İlk 5 yıl 12 ku­ruş­tu, sonra ki 6 yıl 13 kuruş oldu ve 11 yılda bir kez 1 kuruş zam almış oldu. Çay des­tek­le­me prim­le­ri çok düşük kaldı. Bizim Zi­ra­at Oda­la­rı ola­rak ta­le­bi­miz 4 lira 40 ku­ruş­luk bir ta­le­bi­miz vardı. Bu yıl bil­has­sa güb­re­yi esas al­dı­ğı­mız­da çok büyük fark­lar var. El­bet­te ki Cum­hur­baş­ka­nı­mız fiyat açık­la­dı, boy­nu­muz kıl­dan ince di­yo­ruz ama 2 yıl­dır çay taban fi­ya­tı­nın düşük kal­dı­ğı­nı söy­le­mek is­ti­yo­rum. İnşal­lah ge­lecek sene bun­lar göz önün­de bu­lun­du­ru­lur. Des­tek­le­me prim­le­ri özel­lik­le çok dü­şük­tür. Bu­ra­dan yüzde 67’si Rize’de olmak şartı ile 1 mil­yon insan ekmek yiyor. Üre­ti­ci­le­ri­min başka bir geçim kay­na­ğı ol­ma­dı­ğı gibi tek geçim kay­na­ğı çay­dır. Bun­lar göz önün­de bu­lun­du­rul­say­dı çok daha mem­nun olur­duk” dedi.
Kal­kan­de­re­li Çay Üre­ti­ci­le­rin­den Osman Ye­ti­moğ­lu ise açık­la­nan fi­ya­tın çayın ma­li­ye­ti­ne göre ye­ter­siz ol­du­ğu­nu dile ge­ti­re­rek “Açık­la­nan yaş çay taban fi­ya­tı bence ye­ter­li değil. Zaten Av­ru­pa güb­re­si de­di­ği­miz bir gübre ve­ri­li­yor çaya. Bu güb­re­ye yüzde 150 ora­nın­da bir zam ya­pıl­dı. Çay üre­ti­ci­si zaten bu­ra­da zarar edi­yor. Ver­di­ği zaten yüzde 15 arası bir zam olu­yor. Bu zam bence ye­ter­siz. Yaş çay taban fi­ya­tı­nın dört buçuk TL ci­va­rın­da ol­ma­sı ge­re­ki­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Seç­kin Me­mi­şoğ­lu isim­li bir başka üre­ti­ci ise des­tek­le­me pri­mi­ne de zam ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni sa­vu­na­rak “Çay fi­ya­tı­na bu yıl yüzde 15 ci­va­rı bir zam uy­gu­lan­dı. Enf­las­yo­na göre va­tan­da­şın ezil­me­ye­ce­ği bir rakam. Yal­nız çay üre­ti­ci­le­ri ola­rak des­tek­le­me ko­nu­sun­da ezi­li­yo­ruz. Des­tek­le­me güb­re­ye ve akar­ya­kı­ta ve­ri­len bir des­tek. Yıl­lar­dır 13 kuruş ola­rak kaldı. Des­tek­le­me 25 kuruş ci­va­rı­na çık­mış ol­say­dı 3 lira 87 kuruş artı 25 kuruş ile bir­lik­te 4 lira 15 kuruş gibi bir oran olur­du. Çok daha uygun olur­du fakat böyle be­lir­len­di. Yine de kötü bir fiyat ol­du­ğu­nu dü­şün­mü­yo­rum” diye ko­nuş­tu.
Ufuk Gün­doğ­du isim­li çay üre­ti­ci­si de “Yüz­de­lik orana ba­kar­sak iyi bul­duk. Des­tek­le­me pa­ra­sı yıl­lar­dır 13 kuruş ola­rak hep aynı. Des­tek­le­me­nin şu an hiç­bir ar­tı­sı yok. Biz Ri­ze­li­ler ve Çay üre­ti­ci­le­ri ola­rak 4 buçuk gibi bir fiyat bek­li­yor­duk. Oran ola­rak iyi gö­rü­nü­yor ama des­tek­le­me yıl­lar­dır hep aynı. 13 kuruş ola­rak devam edi­yor” şek­lin­de ko­nu­şur­ken be­lir­le­nen yaş çay taban fi­ya­tı­nın komik bir rakam ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren çay üre­ti­ci­si Davut Köse ise “Komik bir rakam. Yani gü­nü­müz şart­la­rı­na göre ger­çek­ten çok komik. Çayın fi­ya­tı en az 5 Lira ol­ma­sı ge­re­ki­yor­du” dedi.


Haber Merkezi

BİR GÜNDE 3 AYRI ÇAY FABRIKASINDA KAMPANYA AÇILIŞINI BAŞLATTI

ÇAYKUR YK BAŞKANI VE GENEL MÜDÜRÜ ALİM;

“BİR GÜNDE 3 AYRI ÇAY FABRIKASINDA KAMPANYA AÇILIŞINI BAŞLATTI”

17 Mayıs 2021 ta­ri­hin­de Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Kül­li­ye­si’nde ya­pı­lan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­bi­ne Top­lan­tı­sı’nın ar­dın­dan mil­le­te ses­le­nen, Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, diğer tarım ürün­le­riy­le bir­lik­te mem­le­ke­tin­de aynı gün ÇAY­KUR ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan yaş çay ha­sa­dı, 2021 Yılı Yaş Çay Alım fi­ya­tın­da pan­de­mi sal­gı­nı ne­de­niy­le An­ka­ra’dan açık­la­mış oldu.

Yaş çay fi­ya­tı­nın Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan açık­lan­dı­ğı gün, Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğın­da 2021 yaş çay kam­pan­ya­sı ve yaş çay fi­ya­tı tes­pit top­lan­tı­nın ar­dın­dan aynı günün ge­ce­si Rize’ye dönen, Çay­kur YK Baş­ka­nı ve Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya ALİM;
Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız ta­ra­fın­dan açık­la­nan bu yılkı yaş çay alım fi­ya­tı kilo ba­şı­na 3,87 Li­ra­ya, Des­tek­le­me İle Bir­lik­te 4 Li­ra­ya yük­sel­di­ği­ni açık­la­mış­lar­dır.
Bu fiyat aile­le­riy­le bir­lik­te 1. Mil­yo­nu bulan D. Ka­ra­de­niz Böl­ge­miz­de, Rize, Trab­zon, Art­vin ve Gi­re­sun il­le­ri­miz­de çay ta­rı­mı yapan yaş çay üre­ti­ci­si­ni bir hayli mutlu et­miş­tir. Bu sabah er­ken­den yar­dım­cı­la­rım ve bir kısım il­gi­li Daire Baş­kan­la­rım­la bir­lik­te, yaş çay iş­le­mek üzere hazır bek­le­yen, Do­ğu­da­ki en uzak fab­ri­ka­mız Art­vin Ke­mal­pa­şa Çay Fab­ri­ka­sı, ar­dın­dan batı ya­ka­sı iç kı­sım­da bu­lu­nan, Kal­kan­de­re Çay Fab­ri­ka­mız ve de­va­mın­da ÇAY­KUR’un ilk fab­ri­ka­la­rın­dan olan, Çay­kur Cum­hu­ri­yet Çay fab­ri­ka­mız­da ’da, her yıl ge­le­nek­sel ola­rak ger­çek­leş­tir­di­ği­miz dua ve kur­ban kesme iş­le­mi­nin aka­bin­de 2021 yılı yaş çay ha­sa­dı üre­ti­mi­ni baş­lat­mış olduk. “ şek­lin­de açık­la­dı.
Bir günde üç ayrı fab­ri­ka­da üre­ti­mi baş­la­tan, Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya ALİM; Kam­pan­ya ’ya baş­la­ma­dan önce üre­ti­ci­le­ri­mi­ze du­yur­du­ğu­muz gibi, bi­rin­ci sür­gün dö­ne­mi yaş çay alım ko­ta­sı de­ka­ra 600 kg ola­rak uy­gu­la­na­cak­tır. Üre­ti­ci­le­ri­mi­zin bah­çe­le­ri­ni kont­rol ede­rek hasat ol­gun­lu­ğu­na ulaş­mış olan çay­la­rı­nı bek­le­me­den top­la­ma­la­rı ka­li­te an­la­mın­da önem arz et­mek­te­dir. Bir kez daha açık­la­mak is­ti­yo­rum, kıy­met­li üre­ti­ci­le­ri­mi­zin hasat es­na­sın­da çayın (kök, ot, kuru yap­rak vb. gibi ya­ban­cı mad­de­ler ka­tıl­ma­ya­rak) ev­sa­fı­na uygun ola­cak bir şe­kil­de top­la­na­rak tes­lim edil­me­si ge­rek­mek­te­dir. Bugün ça­lış­ma zi­ya­re­tin­de bu­lun­du­ğum 3 ayrı fab­ri­ka­mız böl­ge­sin­de­ki yaş çay bit­ki­si­nin verim se­vi­ye­si iç ke­sim­ler­de top­la­na­cak du­rum­da. Sahil ke­sim­ler­de ise bir hafta gibi bir za­ma­na ih­ti­yaç gö­rül­mek­te­dir. Artık iklim yaz ha­va­sı­na geç­miş du­ru­ma­dır. İnşal­lah hep bir­lik­te, pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uygun ve bir o kadar da dik­kat­li bir şe­kil­de çok ve­rim­li ve hu­zur­lu bir hasat dö­ne­mi ya­şa­ya­ca­ğız. Bu se­zo­nun ve üre­ti­ci­le­ri­mi­zi menün eden yaş çay fi­ya­tı­nın ül­ke­mi­ze, böl­ge­mi­ze, mil­le­ti­mi­ze ve özel­lik­le üre­ti­ci­le­ri­mi­ze Allah’tan ha­yır­lı be­re­ket­li ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum” dedi. Çay­kur Genel Mü­dü­rü ALİM’in 3 ayrı fab­ri­ka­da­ki ça­lış­ma prog­ra­mı­na, Yar­dım­cı­la­rı Dr. Tur­gay Turna, Zeki Ka­ra­oğ­lu, Er­dinç Ha­ti­noğ­lu ve çok sa­yı­da il­gi­li Daire Baş­kan­la­rı ka­tıl­dı­lar. Çay­kur Cum­hu­ri­yet Çay Fab­ri­ka­sın­da üre­ti­me baş­la­nan, Yeşil çay üre­tim bi­rim­le­ri ve Siyah Or­ga­nik Çay üre­tim bi­rim­le­ri­ni Rize’de görev yapan ya­zı­lı ve gör­sel medya tem­sil­ci­le­riy­le bir­lik­te gezen, Çay­kur YK Baş­ka­nı ve Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya ALİM, Fab­ri­ka Mü­dü­rü İbra­him Akgül’den ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bilgi ala­rak, bu ba­şa­rı­lı or­ga­ni­zas­yon­dan do­la­yı ken­di­si­ni teb­rik etti.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

Rize Ticaret Borsası Başkanı Ve Üreticiler Yaş Çay Taban Fiyatını Değerlendirdi

Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Meh­met Er­do­ğan ve Çay Üre­ti­ci­le­ri Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı Mus­ta­fa Mavi ile üre­ti­ci­ler, Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın yaş çay alım fi­ya­tı­nın ki­log­ram ba­şı­na 3,87 li­ra­ya, des­tek­le­me ile 4 li­ra­ya yük­sel­til­di­ği açık­la­ma­sı­nı de­ğer­len­dir­di.

Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Meh­met Er­do­ğan ve Çay Üre­ti­ci­le­ri Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı Mus­ta­fa Mavi ile üre­ti­ci­ler, Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın yaş çay alım fi­ya­tı­nın ki­log­ram ba­şı­na 3,87 li­ra­ya, des­tek­le­me ile 4 li­ra­ya yük­sel­til­di­ği açık­la­ma­sı­nı de­ğer­len­dir­di.
Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Er­do­ğan, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, açık­la­nan fi­ya­tın genel an­lam­da bek­len­ti­le­ri kar­şı­la­dı­ğı­nı, fi­ya­tın sal­gın dö­ne­mi göz önüne alı­na­rak de­ğer­len­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.
Yaş çay ki­log­ram fi­ya­tın­da yak­la­şık yüzde 18 ci­va­rın­da artış ol­du­ğu­nu ifade eden Er­do­ğan, “Müs­tah­sil açı­sın­dan ürüne ve­ri­len zam­mın ye­ter­siz ol­du­ğu yö­nün­de bir görüş yok. Mem­nu­ni­yet ve­ri­ci. Ürüne ve­ri­len fi­ya­tın mem­nu­ni­yet ve­ri­ci ol­ma­sı ürüne özen gös­te­ril­me­si­ni, ka­li­te­li hasat ger­çek­leş­me­si­ni sağ­la­ya­cak­tır. Sal­gın dö­ne­min­de üre­ti­ci­nin bah­çe­si ile uğ­raş­ma­sı da sek­tör için bir avan­taj. Ka­li­te­nin yu­ka­rı ta­şın­ma­sı açı­sın­dan bir avan­taj ola­cak­tır.” diye ko­nuş­tu.
Sa­na­yi­ci açı­sın­dan da ürü­nün de­ğer­len­di­ril­me­si du­rum­da, ham mad­de­nin yüzde 18 art­tı­ğı an­la­mı­nı ta­şı­dı­ğı­na de­ği­nen Er­do­ğan, “Diğer ar­tış­lar­la bir­lik­te yüzde 20 ci­va­rın­da gir­di­ler­de bir artış var. Sa­na­yi­ci­nin gir­di­le­rin­de artış olun­ca raf fi­ya­tı­nı yu­ka­rı çı­kar­ma­sı ge­re­ki­yor. ÇAY­KUR’un yüzde 51 hacmi var. Orada zam ya­pıl­maz­sa özel sek­tör ve müs­tah­sil açı­sın­dan ya­pı­lan bu zam ha­va­da ka­la­bi­lir. Dev­let yet­ki­li­le­rin­den kuru çaya da zam yap­ma­la­rı­nı talep edi­yo­ruz. İki ta­ra­fı da iyi­leş­ti­re­lim.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Yak­la­şık bir mil­yon in­sa­nın çay sek­tö­rün­den ekmek ye­di­ği­nin al­tı­nı çizen Er­do­ğan, şun­la­rı kay­det­ti:
“Top­rak­tan bar­da­ğa kadar olan sü­re­ci iyi de­ğer­len­dir­me­miz lazım. Sos­yal med­ya­da fi­ya­tı be­ğen­me­yen grup da var. Bu­ra­da dev­le­tin ve­re­bi­le­ce­ği oran enf­las­yo­na yakın bir oran oldu. Bu­ra­da bek­len­ti­miz 13 kuruş des­tek­le­me fi­ya­tı var, 8 yıl­dır bu fi­yat­tan ve­ri­li­yor. Diğer des­tek­le­me­ler ar­tar­ken çay­da­ki fiyat de­ğiş­me­di. Des­tek­le­me fi­ya­tı artsa mem­nu­ni­yet se­vi­ye­si­nin çok daha yu­ka­rı çı­ka­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum.”
Çay Üre­ti­ci­le­ri Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı Mus­ta­fa Mavi ise yaş çay ki­log­ram fi­ya­tı­nın diğer gıda ürün­le­ri­ne ya­pı­lan ar­tı­şın ya­nın­da düşük kal­dı­ğı­nı sa­vu­na­rak, “Yaş çay ki­log­ra­mı­nın ya­nın­da ürün des­tek­le­me mik­ta­rı­nın ar­tı­rıl­ma­sı üre­ti­ci açı­sın­dan daha se­vin­di­ri­ci ola­bi­lir­di. Sal­gın dö­ne­min­de şart­la­rın zor ola­ca­ğı­nı bi­le­rek de­ğer­len­dir­me yap­mak lazım. Bu­ra­da en büyük görev özel sek­tör iş­let­me­le­re dü­şe­cek­tir. Açık­la­nan taban fi­ya­tın al­tın­da yaş çay alın­ma­ma­lı. Dev­let yet­ki­li­le­ri bu ko­nu­da has­sa­si­yet gös­ter­me­li.” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Üre­ti­ci gö­rüş­le­ri
Çay üre­ti­ci­si Arzu Yıl­dı­rım da yaş çay ha­sa­dı­na baş­la­dık­la­rı­nı kay­de­de­rek, “Fiyat bizi mem­nun etti. Dev­le­ti­miz­den Allah razı olsun. Sal­gın dö­ne­min­de güzel bir fiyat. Biz mem­nun olduk baş­la­dık.” dedi.
Ahmet Ferah, ça­yı­nı eşiy­le top­la­dı­ğı­nı, açık­la­nan fi­ya­tın sal­gın dö­ne­min­de iyi ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Zey­nep Ferah ise çay top­la­ma­ya baş­la­dık­la­rı­nı ifade ede­rek, “Bis­mil­lah ile çaya baş­la­dık. Fiyat bek­len­ti­le­rin al­tın­da gibi de­ğer­len­di­ril­se de sal­gın dö­ne­min­de mem­nu­ni­yet ve­ri­ci. Bu­ra­da kon­ten­jan uy­gu­lan­ma­ma­sı, özel sek­tör çay fir­ma­la­rı­na el atıl­ma­sı önem­li. Üre­ti­ci­nin en büyük bek­len­ti­si özel sek­tö­rün açık­la­nan fi­ya­tın al­tın­da yaş çay al­ma­ma­sı.” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.
Haber Merkezi

Yetim Vakfı Filistin İstişare Toplantısına Katıldı

Filistin için Sivil Toplum Kuruluşları istişare toplantısı

Yetim Vakfı Filistin İstişare Toplantısına Katıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Sivil Toplum Kuruluşları Filistin İstişare Toplantısı, 51 STK’nın katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.

Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmasını yapan Diyanet İşler Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, katılımcılara teşekkür ederek, “Bugün büyük bir mana, asil bir dert ve yüce bir gaye etrafında bir araya geldik. Kudüs davamız için yapabileceklerimizi istişare edeceğiz. Yüce Rabbimden toplantımızın hayırlı neticelere vesile olmasını niyaz ediyorum.” dedi.

Kudüs’ü konuşmanın, bir şehri konuşmaktan öte insanlığın istikbalini, dünya barışını ve İslam ümmetinin izzetini konuşmak olduğunu ifade eden Erbaş, Kudüs’te yaşananların, dünyanın efendisi olduğunu zanneden zalim bir terör devletinin bugün insanlık için nasıl bir musibete dönüştüğünü gösterdiğini kaydetti.

Tüm Sivil Toplum Kuruluşların söz aldığı Filistin İstişare Toplantısı’nda konuşan Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz Diyanet İşleri Başkanlığı’na (DİB), DİB Başkanı Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş’a ve değerli fikirleriyle katkı sağlayan tüm STK temsilcilerine teşekkür ederek başladığı konuşmasında öncelikle Filistin ve Gazze’deki çocuk ve yetim tablosunu aktardı.

2 milyonluk Gazze nüfusunun yarısının çocuk olduğu ve her dört çocuktan birinin psikososyal desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Yılmaz, “Aynı dili konuşmaları hasebiyle Türkiye’de bulunan Suriyeli psikolog ve psikiyatrların da organizasyonu halinde Gazze’de destek verebilecekleri; bölgede 1700’ü aşkın yaralının – başta çocuklar olmak üzere – acil olanlarının Türkiye’ye getirilerek tedavilerine başlanması gerekiyor.”

‘Yıkılan evleri onarmalıyız’

Gazze’de bulunan toplam 22 bin civarı yetim çocuğun DİB organizasyonunda Türkiye’nin camilerinin destekleriyle hamilik sistemi içerisine alınmaları ve yine evi yıkılmış yetim çocukların da yine cami merkezli bir destekle evlerinin tamir edilmesi gerektiğini ifade eden Murat Yılmaz, “Mescid-i Aksa’ya 1969 yılında yapılan yakma girişimi sonrası kurulan İslam işbirliği Teşkilatı’nın (İİT) Filistin’le ilgili acilen katı yaptırım kararları almalı ve İslam ülkelerinin İsrail’e karşı birlikte hareket etmeleri gerekiyor” diye konuştu.

Gazze halkı içme suyuna ulaşamıyor

“Okullara sığınan 50 bin civarı Filistinli kardeşimizin başta temiz su ve gıda olmak üzere acil ihtiyaçlarının derhal karşılanması ve bu kardeşlerimizin ahlaksız İsrail saldırıları nedeniyle hala güvenlik sorunu yaşıyor” diyen Yılmaz, “Filistin’deki arama kurtarma personel ve imkanlarının kısıtlı olduğundan hareketle eğitim ve araç gereç konusundaki yetersizliklerin TİKA öncülüğünde acil giderilmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz, “Temiz suya erişimleri %96 oranında kısıtlı olan Gazze halkına temiz su ulaştırılması ve bunun teknik olarak desteklenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

KADEM; KUDÜS ÖZGÜR DEĞİLSE, DÜNYA TUTSAKTIR!

Kısa adı KADEM olan; Kadın ve De­mok­ra­si Der­ne­ği Rize İl Tem­sil­ci­li­ği Sek­re­tar­ya­sı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan basın açık­la­ma­sın­da; Dünya, artık rutin hale gelen İsrail sal­dı­rı­la­rın­dan bir ye­ni­si­ne daha şa­hit­lik edi­yor gün­ler­dir…

İsrail, sis­te­ma­tik işgal po­li­ti­ka­sı­nı Şeyh Cer­rah Ma­hal­le­sin­de Fi­lis­tin hal­kı­nın ev­le­ri­ni gasp ede­rek sür­dü­rür­ken, fa­na­tik grup­la­rın Bir­lik Bay­ra­mı adı al­tın­da Mes­cid-i Aksa’ya yö­ne­lik bas­kın gi­ri­şi­mi, Kudüs Müs­lü­man­la­rı­nın, ka­dın-er­kek omuz omuza can­la­rı pa­ha­sı­na ver­dik­le­ri mü­ca­de­le ile en­gel­len­di. Bu di­re­niş sı­ra­sın­da yüz­ler­ce Fi­lis­tin­li ya­ra­lan­dı.
Öf­ke­si­ni Gazze’ye yö­nel­ten İsrail, ta­ri­hi­ni oluş­tu­ran kanlı kat­li­am­la­ra ye­ni­le­ri­ni ek­le­di. Gazze’ye düşen fü­ze­ler 14’ü bebek ve çocuk 53 si­vi­lin ölü­mü­ne, 320’den fazla Fi­lis­tin­li­nin ya­ra­lan­ma­sı­na neden oldu.
Bos­na­lı Müs­lü­man­lar Av­ru­pa’nın or­ta­sın­da kat­le­di­lir­ken “Unu­tu­lan soy­kı­rım tek­rar­la­nır” de­miş­ti Bilge Kral Aliya İzzet­be­go­viç. Bugün Kudüs ve Gazze’ye bak­tı­ğı­mız­da gö­rü­yo­ruz ki sa­de­ce unu­tu­lan kat­li­am ve soy­kı­rım­lar değil, he­sa­bı so­rul­ma­yan kat­li­am­lar da tek­rar­la­nı­yor.
Deyr Yasin, Sab­ra-Şa­til­la, Kana, Cenin, Gazze, Dökme Kur­şun, Mavi Mar­ma­ra, Bulut Sü­tu­nu, Şu­ca­iye, Batı Şeria ve adını sa­ya­ma­ya­ca­ğı­mız yüz­ler­ce kanlı sal­dı­rı…
Dün­ya­nın gözü önün­de can veren bin­ler­ce masum bebek, çocuk, kadın ve erkek…
Ulus­la­ra­ra­sı hu­ku­ku ve insan hak­la­rı­nı hiçe sayan, sa­hil­de pik­nik yapan aile­le­ri, top oy­na­yan ço­cuk­la­rı fü­zey­le vurup kes­kin ni­şan­cı­lar­la sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nı hedef alan terör dev­le­ti İsrail’in bu per­va­sız­lı­ğı­nın en büyük so­rum­lu­su, kuş­ku­suz bu kat­li­am­la­rın ve sü­re­ge­len iş­ga­lin he­sa­bı­nı sor­ma­yan ulus­la­ra­ra­sı top­lum­dur. Dev­let te­rö­rü­ne karşı Fi­lis­tin hal­kı­nın hak­la­rı­nı ko­ru­ya­cak ye­gâ­ne şey, onu­ru­nu kay­bet­me­miş in­san­lı­ğın ha­re­ke­te geç­me­si­dir. Unu­tul­ma­ma­lı­dır ki ses­siz kal­mak zulme ortak ol­mak­la eş­de­ğer­dir. Bu an­lam­da Dün­ya­nın tüm dev­let­le­ri­ni ve Sivil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı­nı, Or­ta­do­ğu’nun gö­be­ğin­de ABD des­te­ğiy­le bü­yü­me­ye devam eden İsrail so­ru­nu­na karşı bir araya gel­me­ye ve İsrail’den, bu­gü­ne dek imza at­tı­ğı her bir kat­li­amın he­sa­bı­nı sor­ma­ya davet edi­yo­ruz.

Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

DALLIKAVAK OLMAZSA OVİT YOKTUR

Doğu Ka­ra­de­niz’i doğu Ana­do­lu ve GAP a bağ­la­ya­cak en kısa ve gü­ven­li ka­ra­yo­lu­nun Ri­ze-Er­zu­rum gü­zer­gâ­hın­da bu­lu­nan 3100 metre uzun­lu­ğun­da­ki Dal­lı­ka­vak Tü­ne­lin­de ça­lış­ma­la­rın uzun sü­re­dir dur­ma­sı­na tep­ki­ler devam edi­yor.

Rize ve Er­zu­rum MHP ve AK Parti eski İl Genel Mec­lis Üye­le­rin­den Hasan Kan­sı­zoğ­lu ile Tah­sin Bay­ra­moğ­lu 3100 metre uzun­lu­ğun­da­ki Dal­lı­ka­vak tü­ne­li ta­mam­lan­maz­sa Ovit Tü­ne­li­nin an­la­mı yok­tur de­di­ler. Rize Mar­din Sevgi yo­lu­nun Ovit-Kı­rık ve Dal­lı­ka­vak Tü­nel­le­ri­nin ta­mam­lan­ma­sıy­la anlam bu­la­ca­ğı­nı söy­le­yen Rize İl Genel Mec­lis Üyesi Hasan Kan­sı­zoğ­lu’bu yol Rize’nin yolu de­ğil­dir, Er­zu­rum’un yolu de­ğil­dir. Komp­le büyük bir pro­je­dir. Rize’den Mar­din’e ula­şan Sevgi Yolu ve Türk Cum­hu­ri­yet­le­ri­ne açı­la­cak ka­pı­nın ilk gü­zer­gâ­hı­dır. De­niz­den Doğu Ana­do­lu’ya ve Do­ğu­dan De­ni­ze ulaş­mak için bu 3 önem­li Tü­ne­lin ta­mam­lan­ma­sı ge­re­kir. 14300 met­re­lik Ovit Tü­ne­li çok şükür Cum­hur­baş­ka­nı­nın ta­li­mat­la­rı ve sıkı ta­ki­bi ile 6 yılda ta­mam­la­na­rak tra­fi­ğe açıl­dı. 7200 metre uzun­lu­ğun­da­ki Kırık Tü­ne­lin­de de bir süre önce stop etmiş ça­lış­ma ye­ni­den ihale edi­le­rek ta­mam­la­nı­yor. Devam eden delme işin­de 2021 yıl­so­nu­na doğru büyük ih­ti­mal­le ışık gö­rü­necek.
Dal­lı­ka­vak ye­ni­den ihale edil­sin
Bu iki tü­ne­li ta­mam­la­ya­cak 3100 metre uzun­lu­ğun­da­ki DAL­LI­KA­VAK Tü­ne­lin­de uzun sü­re­dir işler pay­dos etmiş. Yük­le­ni­ci fir­ma­nın bir­çok sı­kın­tı­sı ol­du­ğu­nu öğ­ren­dim. Bu iş fes­he­dil­sin ve ye­ni­den ihale edil­sin. Ovit Tü­ne­lin­den çok daha kısa olan bu tü­ne­lin uzun­lu­ğu 3100 metre. 3100 met­re­lik tü­ne­li ta­mam­la­ya­ma­yan Bay­burt­lu ol­du­ğu söy­le­nen fir­ma­nın art ni­yet­li ve be­ce­rik­siz ol­du­ğu id­di­asın­da bu­lu­nu­yo­rum. Be­ce­rik­siz ise Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı bu Tü­ne­lin işini fes­he­de­rek ye­ni­den iha­le­ye çık­sın ’dedi.
Er­zu­rum’dan Tah­sin Bay­ra­moğ­lu Mil­let­ve­kil­le­ri­ne ses­len­di
Er­zu­rum’dan tepki gös­te­ren eski ANAP ve AK Parti İl Genel Mec­lis Üyesi ve Kent Kon­se­yi Baş­kan Yar­dım­cı­sı Tah­sin Bay­ra­moğ­lu Ri­ze-Er­zu­rum ka­ra­yo­lu böl­ge­mi­zin can da­ma­rı­dır,2012 yı­lın­da baş­la­yan delme ça­lış­ma­sı 9 yılda niye ta­mam­lan­ma­dı di­ye­rek tepki gös­ter­di. Tah­sin Bay­ra­moğ­lu yap­tı­ğı açık­la­ma­da ’bu yol Doğu Ana­do­lu’nun Ka­ra­de­niz’e ula­şan ka­pı­sı­dır. 14300 metre uzun­lu­ğun­da­ki Ovit Tü­ne­li 6 yılda ta­mam­lan­dı 3100 metre uzun­lu­ğun­da­ki Dallı Kavak Tü­ne­li 9 yıl­dır niye de­lin­me­di. Bu­ra­da art niyet yoksa be­ce­rik­siz­lik var. Er­zu­rum ve böl­ge­mi­zin Mil­let­ve­kil­le­ri­ne ses­len­mek is­ti­yo­rum. Bu ko­nu­yu Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı­na ke­sin­lik­le gö­tü­re­rek yük­le­ni­ci firma işi­nin fes­he­dil­me­si­ni ve ye­ni­den ihale ya­pıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.
Bay­burt­lu fir­ma­nın bu işi ta­mam­la­ma­ya ni­ye­ti yok. %70 ora­nın­da de­lin­miş tünel ne bek­li­yor.9 yıl oldu daha ne kadar bek­le­ye­ce­ğiz. Bu ge­cik­me hem AK Parti’ye ayıp ya­kış­mı­yor hem de yo­lu­muz sek­te­ye uğ­ru­yor’ dedi.
Dallı kavak Tü­ne­li yolu 4400 metre kı­sal­tı­yor
2012 yı­lın­da de­lin­me­ye baş­lan­dı­ğın­da 2019 yı­lın­da hiz­me­te gi­re­ce­ği söy­len­me­si­ne rağ­men tü­nel­de bir sü­re­dir delme ça­lış­ma­sı dur­muş du­rum­da.
Dal­lı­ka­vak Tü­ne­li ta­mam­lan­dı­ğın­da 2349 metre ra­kım­lı dağ­da­ki eski yol ge­çi­şi­ni 4.400 metre kı­salt­mış ola­cak. 2640 metre ra­kım­dan geçen Ovit Tü­ne­lin­den sonra 2380 metre ra­kım­lı Göl­yurt Da­ğı­nı ekar­te edecek 7200 metre uzun­lu­ğun­da­ki Kırık Tü­ne­li ve 3.100 metre uzun­lu­ğun­da­ki Dallı Kavak pro­je­le­ri ta­mam­lan­dı­ğın­da 259 ki­lo­met­re­lik uzun­luk yak­la­şık 195 ki­lo­met­re­ye inecek ve bugün 4 sa­at­te gi­di­len Ri­ze-Er­zu­rum ara­sın­da 2 sa­at­te ula­şım sağ­lan­mış ola­cak. Bu kı­sal­ma sa­ye­sin­de hem za­man­dan hem akar­ya­kıt­tan ta­sar­ruf ya­pıl­mış ola­cak.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

RİZE CHP’DEN YAŞ ÇAY AÇIKLAMASI’YAŞ ÇAYA ZAM YAPILMAMIŞTIR SADAKA VERİLMİŞTİR

CHP Rize İl Baş­kan­lı­ğın­dan Yaş Çay fi­ya­tıy­la il­gi­li bir açık­la­ma Saray Hü­kü­me­ti Çay Üre­ti­ci­le­ri­nin mağ­du­ri­ye­ti­ni gi­der­mek ye­ri­ne Ka­ra­de­niz’in do­ğa­sı­nı yağma eden Cen­giz İnşa­ata ve 5 ‘li çe­te­ye kay­nak ak­tar­ma­yı ter­cih et­miş­tir.

2021 yılı yaş çay alım fi­yat­la­rı açık­lan­mış­tır. Son bir yılın ÜFE ‘ye göre ar­tış­lar % 35,17 ol­du­ğu bir dö­nem­de Yaş Çay’a ya­pı­lan % 18 lik artış zam değil sa­da­ka­dır.
Gübre Fi­yat­la­rı­nın % 40 tan fazla art­tı­ğı bir dö­nem­de Yaş Çaya ya­pı­lan zam değil ve­ri­len sa­da­ka­dır. Des­tek­le­me fi­yat­la­rı da 2016 yı­lın­dan bu yana ar­tı­rıl­ma­mış­tır. Des­tek­le­me fi­yat­la­rı­na her yıl sa­de­ce ÜFE (Üre­ti­ci Fi­yat­la­rı En­dek­si) ye göre zam ya­pıl­mış olsa bugün des­tek­le­me fi­yat­la­rı en az 35 krş ola­cak­tır. Aynı şe­kil­de Yaş Alım be­de­li­ne de her yıl sa­de­ce ÜFE’ye göre zam ya­pıl­mış olsa bugün fiyat 4,65 TL ya da daha yu­ka­rı­da ola­cak­tır. Bu dönem Çay üre­ti­ci­le­ri­nin gerek pan­de­mi­den gerek Tür­ki­ye’nin için­de ya­şa­mış ol­du­ğu kriz­ler, ge­rek­se de es­na­fın ya­şa­mış ol­du­ğu kriz­ler yani her­ke­sin çek­miş ol­du­ğu sı­kın­tı­lar kar­şı­sın­da Çay Üre­ti­ci­le­ri­ne Yüzde 18 zam yap­mak ancak ve ancak sa­da­ka ver­mek­ten başka bir anlam ta­şı­ma­mak­ta­dır. Saray hü­kü­me­ti Çay üre­ti­ci­le­ri­nin mağ­du­ri­ye­ti­ni gi­der­mek ye­ri­ne Ka­ra­de­niz’in do­ğa­sı­nı, su­yu­nu, de­re­si­ni, yaşam alan­la­rı­nı yağma eden Cen­giz İnşa­ata yani beşli çe­te­ye kay­nak ak­tar­ma­yı ter­cih et­miş­tir. Saray Hü­kü­me­ti­nin 2021 yılı ter­ci­hi de Çay üre­ti­ci­le­rin­den çok Ka­ra­de­niz’in do­ğa­sı­nı yaşam alan­la­rı­nı yağma et­me­yi he­def­le­yen şir­ket­ler­den ol­muş­tur’ de­nil­di.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

« Older Entries Recent Entries »