Monthly Archives: Mayıs 2021

CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ ATİLLA SERTEL CUMHURBAŞKANININ DAĞITTIĞI ÇAYLARI SORDU

CHP İzmir Mil­let­ve­ki­li ve KİT Ko­mis­yo­nu üyesi Atil­la Ser­tel, KİT Üst Ko­mis­yo­nu top­lan­tı­sın­da Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ın yur­ti­çi ge­zi­le­rin­de ve seçim ça­lış­ma­la­rın­da da­ğıt­tı­ğı “keyif” çay­la­rı­nın ÇAY­KUR ta­ra­fın­dan ve­ri­lip ve­ril­me­di­ği­ni sordu.

Mec­lis Kit üst ko­mis­yo­nun­da CHP İzmir Mil­let­ve­ki­li Atila Ser­tel’in so­ru­su­nu ce­vap­la­yan ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Cum­hur­baş­ka­nı ve Ak Parti Genel Baş­ka­nı Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın seçim ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da seçim aracı üze­rin­den va­tan­daş­la­ra da­ğıt­tı­ğı id­di­aya konu çay­la­rın, te­şek­kü­lü­müz ve ürün­le­ri­miz­le hiç­bir bağ­lan­tı­sı veya il­gi­si yok­tur” dedi. Ku­ru­mun son 4 yıl­da­ki 2 mil­yar 100 mil­yon TL’lik za­ra­rı da CHP Mil­let­ve­kil­le­ri ta­ra­fın­dan eleş­ti­ril­di. ÇAY­KUR yö­ne­ti­mi ise za­ra­ra ge­rek­çe ola­rak çay üre­ti­ci­le­ri­ne ya­pı­lan öde­me­le­ri kar­şı­la­mak için çe­ki­len kre­di­le­ri gös­ter­di.
TVF’YE DEV­REDİLDİ ZARAR ET­ME­YE BAŞ­LA­DI
ÇAY­KUR’un bi­lan­ço ve he­sap­la­rı­nın gö­rü­şül­dü­ğü KİT Üst Ko­mis­yo­nu top­lan­tı­sın­da ku­ru­mun za­rar­la­rı da tar­tı­şıl­dı. Dün­ya­da en fazla çay tü­ke­ten ül­ke­ler­den biri olan Tür­ki­ye’de sek­tö­rün li­de­ri olan ÇAY­KUR’un her yıl zarar et­me­si­nin an­la­şı­la­maz ve kabul edi­le­mez ol­du­ğu­nu söy­le­yen mu­ha­le­fet mil­let­ve­kil­le­ri, ku­ru­mun za­ra­rı­nın ve kre­di­le­ri­ne bağlı fi­nans­man yük­le­ri­nin ciddi şe­kil­de art­ma­sı­nı da eleş­tir­di.
Çay sek­tö­rün­de Tür­ki­ye’de, Av­ru­pa’da ve Dünya’da söz sa­hi­bi olan ÇAY­KUR’un 2017 yı­lın­da 267 mil­yon 2018 yı­lın­da 657 mil­yon, 2019 yı­lın­da 635 mil­yon, 2020 yı­lın­da da 547 mil­yon TL zarar et­ti­ği­ni vur­gu­la­yan CHP İzmir Mil­let­ve­ki­li Atila Ser­tel, Tür­ki­ye Var­lık Fonu’na dev­re­dil­dik­ten sonra zarar et­me­ye baş­la­yan ku­ru­mun 2017 – 2020 yıl­la­rı ara­sın­da top­lam­da 2 mil­yon 100 mil­yon TL zarar et­ti­ği­ni açık­la­dı.
ZA­RA­RIN YÜZDE 60’I FİNANS­MAN GİDERİ
Ku­ru­mun her yıl artan kredi ve faiz yü­kü­ne kat­lan­ma­ya zor­lan­dı­ğı­nı ak­ta­ran Ser­tel, 2020 yı­lın­da kul­la­nı­lan kredi tu­ta­rı ve kat­la­nı­lan faiz gi­de­ri­ni de sordu. Ser­tel’in so­ru­su­nu ya­nıt­la­yan ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim, şu bil­gi­le­ri verdi:
“Ku­ru­mu­mu­zun 2020 yılı fi­nans­man gi­de­ri 322 mil­yon 609 bin 931 TL’dir. 2020 yılı bi­lan­ço za­ra­rı­nın yak­la­şık yüzde 60’ı fi­nans­man gi­der­le­rin­den kay­nak­lan­mak­ta­dır. 2020 yı­lın­dan 2021 yı­lı­na 4 mil­yar 165 mil­yon 800 bin TL kredi borcu dev­ret­miş­tir.
ÇAY­KUR Mayıs ve Ekim ay­la­rı arası üre­ti­ci­ler­den çay alımı ve ürün be­de­li öde­me­le­ri ya­par­ken, üret­ti­ği çayı ise yılın ta­ma­mın­da yani bir son­ra­ki yılın Mayıs ayına kadar sat­mak­ta­dır. Bu ne­den­le üre­ti­ci­le­ri­mi­zin mağ­dur ol­ma­ma­sı ve öde­me­le­ri kısa sü­re­de yap­mak için kredi kul­la­nı­mı­na gi­di­yo­ruz.”
STEVİA FABRİKA­SI­NA KİRACI ARA­NI­YOR
CHP İzmir Mil­let­ve­ki­li Atila Ser­tel, top­lan­tı­da Cum­hur­baş­ka­nı ta­ra­fın­dan “Rize Şe­ke­ri” adı ve­ri­len ve pilot böl­ge­ler­de de­ne­me üre­ti­mi­ne baş­la­nan Ste­via bit­ki­si için ya­pı­lan 16 mil­yon­luk ya­tı­rım da gün­de­me geldi. De­ne­me üre­tim­le­ri­nin ve ya­pı­lan ya­tı­rı­mın ar­dın­dan Ste­via bit­ki­si­nin böl­ge­de ye­tiş­me­ye­ce­ği­nin an­la­şıl­dı­ğı­nı ifade eden Ser­tel, “Za­ra­rın ne­re­sin­den dö­ner­se­niz kar­dır ancak bu bit­kiy­le il­gi­li tesis kur­du­nuz. Bu te­si­se ne oldu” diye sordu.
ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim’Üre­ti­ci ta­ra­fın­dan kabul gör­me­di
“Ste­via bit­ki­si ye­tiş­tir­mek ama­cıy­la 46 fab­ri­ka­da her bir üre­ti­ci için sa­de­ce 200 m2 alan­da ye­tiş­tir­mek üzere da­ğı­tı­mı ya­pıl­dı. Ancak ba­kı­mı ve ye­tiş­tir­me zor­lu­ğu ne­de­niy­le üre­ti­ci ta­ra­fın­dan kabul gör­me­miş­tir.
Ay­rı­ca Tem­muz ayın­da ürün ha­sa­dı ya­pı­lıp ku­ru­tul­ma­sı açı­sın­dan bölge şart­la­rı ne­de­ni ile zor­luk ya­şan­mış­tır.
Ste­via üni­te­miz için ise ki­ra­ya ver­mek üzere ihale açıl­mış­tır, ge­lecek tek­lif­le­re göre de­ğer­len­dir­me ya­pı­la­cak­tır.”


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Akşener’in İkizdere Ziyaretinde Esnafı Darbettikleri İddiasıyla 2 Partili Hakkında Soruşturma Başlatıldı

İYİ Parti Genel Baş­ka­nı Meral Ak­şe­ner’in, Rize’nin İkiz­de­re il­çe­si­ni zi­ya­re­tin­de ya­şa­nan ger­gin­lik­te, es­na­fı dar­bet­tik­le­ri id­di­asıy­la 2 par­ti­li hak­kın­da so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­dı.

Alı­nan bil­gi­ye göre, es­naf­lık yapan Yasin Havuz ve Hü­se­yin Yıl­maz, 20 Mayıs’ta İkiz­de­re’yi zi­ya­ret eden Ak­şe­ner’e ilçe mer­ke­zin­de soru sor­mak is­te­dik­le­ri sı­ra­da, küfür ve ha­ka­ret­te bu­lu­nup ken­di­le­ri­ni dar­bet­tik­le­ri ge­rek­çe­siy­le İYİ Par­ti­li 2 kişi hak­kın­da şi­ka­yet­çi oldu.
Bunun üze­ri­ne Kal­kan­de­re Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­nın ta­li­ma­tıy­la söz ko­nu­su par­ti­li­ler hak­kın­da so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­dı.


Haber Merkezi

İKİZDERE’DEN GEZİ ÇIKMAZ

İYİ Parti Genel Baş­ka­nı Meral Ak­şe­ner geçen hafta ilk kez İkiz­de­re’ye geldi.
Bu prog­ram İlçe Baş­ka­nın söy­le­di­ği­ne göre Ra­ma­zan ayın­da ha­zır­lan­mış. İşken­ce­de Va­di­sin­de gün­ler­dir tepki gös­te­ren yöre in­sa­nı­nın der­di­ni din­le­mek ama­cıy­la An­ka­ra’dan Trab­zon’a uçak­la sonra di­rekt İkiz­de­re’ye gel­miş.
Ka­la­ba­lık bir araç kon­vo­yu eş­li­ğin­de il­çe­ye gel­di­ğin­de İlçe Baş­ka­nı ta­ra­fın­dan çi­çek­le kar­şı­la­na­na kadar her şey güzel ce­re­yan etti.
Bu ilçe mi­sa­fir­per­ver­dir, bu­gü­ne kadar gelen mi­sa­fi­re kötü söz kaba dav­ra­nış yap­tı­ğı gö­rül­me­miş, şah­sen Kürt­çü ol­du­ğu­nu sak­la­ma­yan Ba­yın­dır­lık Ba­ka­nı Şe­ra­fet­tin Elçi’yi bu il­çe­de gör­müş bi­ri­si­yim(yıl 1978) ve sağ sol kav­ga­la­rı­nın zir­ve­de ol­du­ğu o dö­nem­de hiç­bir olum­suz tepki ol­ma­mış­tır.
Şe­ra­fet­tin Elçi’ye tepki gös­ter­me­yen o in­san­lar aptal değil mi­sa­fir­per­ver­di.
Bu ha­tı­ra­yı niye yaz­dım, demek is­te­di­ğim İkiz­de­re in­sa­nı uy­sal­dır ve mi­sa­fi­re say­gı­lı­dır.
Gör­dük­le­ri­mi­zi bil­dik­le­ri­mi­zi süz­geç­ten ge­çi­re­rek yaz­ma­ya ça­lı­şan ga­ze­te­ci­yim.
Si­ya­set­çi­nin se­ve­ni ol­du­ğu kadar sev­me­ye­ni de var­dır.
Hiç kimse kim­se­yi sev­mek mec­bu­ri­ye­tin­de de değil ama saygı gös­ter­mek zo­run­da­dır.
Meral Ak­şe­ner si­ya­set­çi, eski bakan ve Mec­lis­te Gu­ru­bu olan bir par­ti­nin Genel Baş­ka­nı. Si­ya­se­ten Er­do­ğan’ın da ra­ki­bi, ay­rı­ca Rize ge­li­ni ve üs­te­lik İkiz­de­re’ye yöre hal­kı­nın ya­pıl­ma­sı­nı is­te­me­di­ği Taş Oca­ğı­na tepki gös­te­ren­le­ri din­le­mek için il­çe­ye ge­li­yor.
Nasıl bir hırs veya hınç var ki ara­cın­dan inip es­naf­la se­lam­laş­mak üze­rey­ken adeta düş­man­mış gibi pro­tes­to ve tep­ki­ler­le kar­şı­la­şı­yor. İsim­ler üze­rin­de du­ra­cak de­ği­lim ama ya­pı­lan pro­vo­kas­yon­lar or­ta­da.
Bö­lü­cü ha­in­le­re çadır mah­ke­me­le­ri ku­ru­lur­ken, bö­lü­cü ha­inin mek­tu­bu dev­le­tin te­le­viz­yo­nun­dan oku­nur­ken böyle tepki gös­te­ril­me­di. Bu tepki gös­te­ren­ler o zaman koyun mu bek­li­yor­du.
Ak­şe­ner, An­ka­ra’da Cum­hur­baş­ka­nı ve AK Parti Genel Baş­ka­nı için tas­vip et­me­di­ği­miz söz­ler söy­le­di. O söz­ler asla kabul edi­le­mez, şah­sen bende kı­nı­yo­rum.
An­ka­ra’da söy­le­nen sözün cevap yeri İkiz­de­re de­ğil­di.
Genel Baş­kan­la­rın söy­lem­le­ri­ni eleş­ti­rip so­nu­ca var­ma­nın yeri İkiz­de­re de­ğil­di. Onlar An­ka­ra’da bir­bir­le­ri­ne her türlü ce­va­bı ve­re­bi­lir­di, acaba İkiz­de­re’deki ucuz kah­ra­man­lı­ğa ma­dal­ya mı yoksa Gezi mi bek­le­ni­yor.
Nahoş ge­liş­me­ler­den sonra gün­ler­dir ya­zı­lı ve gör­sel med­ya­da Sn. Ak­şe­ner’in uğ­ra­dı­ğı Rize ve do­la­yı­sıy­la İkiz­de­re gün­dem­den hiç düş­me­di. Daha doğ­ru­su kö­şe­de atıl­mış ilçe İkiz­de­re hiç bu kadar ya­zı­lıp söy­len­me­miş­ti.
Bu olay­la­rın ya­şan­ma­ma­sı la­zım­dı.
Şunun bi­lin­me­si­ni is­te­rim ki İkiz­de­re’den Gezi çık­maz her­kes bunu bil­sin.

Dünyanın en fazla çay tüketen ülkesinin Dünya Çay Günü kutlu olsun

Çayın ül­ke­miz için yeri ve önemi çok büyük. Ha­ya­tı­mı­zın her anın­da çay hep yanı ba­şı­mız­da. Ay­rı­ca Ri­ze­li­ler ola­rak da çayın bizim için çok ayrı bir yeri var. Bizim için çay­dan önce ve çay­dan sonra hayat var. Bu özel günde çayı ili­mi­ze ka­zan­dı­ran Başta Zihni Derin olmak üzere emeği geçen her­ke­si min­net­le ve şük­ran­la anı­yo­rum. İyi ki de bu kadar emek sar­fe­dip çayı mem­le­ke­ti­mi­ze ka­zan­dır­mış­lar.

Geçen sene pan­de­mi­ye rağ­men çok ve­rim­li bir çay se­zo­nu ge­çir­dik. Bu se­ne­de müs­tah­si­li­miz­den ricam pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uya­rak çay ha­sa­dı­nı yap­ma­la­rı­dır.
Sağ­lık açı­sın­dan sa­yı­sız fay­da­sı olan çayı gü­ven­le üre­te­lim ki hal­kı­mız­da bol bol içip sal­gın has­ta­lık­lar­dan ko­run­sun.
Pan­de­mi­nin en kısa sü­re­de bit­ti­ği gün­le­ri gö­re­bil­mek için ted­bi­ri elden bı­rak­ma­yıp, ona göre üre­tim ya­pa­lım. Yeni çay se­zo­nu­nun bol be­re­ket­li, gü­ven­li ve sağ­lık­lı geç­me­si­ni te­men­ni edi­yor.
Ek­me­ği­ni çay­dan ka­za­nan üre­ti­ci­le­ri­mi­zin, çay sa­na­yi­ci ve tüm çay se­ven­le­rin tek­rar Dünya Çay Günü Kutlu Olsun.


Ha­ber-Fo­to: İlkay KA­VAL­CI YA­ZI­CI

Çay Çarşısı Projesi’ne DOKAP’tan Destek

Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı, Rize Be­le­di­ye­si ve Doğu Ka­ra­de­niz Pro­je­si Bölge Kal­kın­ma İda­re­si Baş­kan­lı­ğı ( DOKAP )ara­sın­da Çay Çar­şı­sı Pro­je­si’ne katkı amaç­lı hibe des­tek pro­to­ko­lü im­za­lan­dı.

Rize Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı’nda ger­çek­le­şen pro­to­kol imza tö­re­ni­ne Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, Doğu Ka­ra­de­niz Pro­je­si Bölge Kal­kın­ma İda­re­si Baş­ka­nı Hakan Gül­te­kin, Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Meh­met Er­do­ğan ve il­gi­li heyet ka­tı­lım sağ­la­dı.
Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı’nın ön­cü­lü­ğün­de, Rize Be­le­di­ye­si’nin des­tek­le­riy­le ya­pı­mı devam eden Çay Çar­şı­sı pro­je­si için 6 mil­yon hibe des­tek için ta­raf­lar bir araya ge­le­rek im­za­la­rı at­tı­lar.
Pro­to­kol imza tö­re­ni­nin ar­dın­dan açık­la­ma­da bu­lu­nan Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Meh­met Er­do­ğan, “Çay Çar­şı­sı pro­je­sin­de %85’lik kısım ta­mam­lan­dı.
Proje’nin baş­lan­gıç ta­ri­hin­den iti­ba­ren ge­li­nen sü­reç­te ek kay­nak­la­ra ih­ti­ya­cı­mız ol­du­ğu­nu göz­lem­le­dik.
Ko­nu­yu Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız ve ba­kan­la­rı­mı­za ilet­tik.
Daha önce DOKAP ile de gö­rüş­müş ol­ma­mı­zın so­nu­cun­da DOKAP ta­ra­fın­dan gelen hibe des­te­ğin imza pro­to­ko­lü için bir araya gel­dik.
Şeh­ri­mi­zin ge­le­ce­ği için or­ta­ya ko­nu­lan pro­je­le­ri­miz için elini taşın al­tı­na koyan des­tek veren her­ke­se te­şek­kür ede­rim” dedi.
Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, “Ti­ca­ret Bor­sa­mı­zın gay­ret ve ta­kip­le­riy­le, Rize Be­le­di­ye­mi­zin des­tek­le­riy­le ya­pı­mı­na baş­la­nan “Çay Çar­şı­sı Pro­je­si” şeh­ri­mi­zin tu­riz­mi­ne al­ter­na­tif ola­cak şe­kil­de dü­şü­nü­len bir proje ve bi­zim­de şuan deniz dolgu ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rüt­tü­ğü­müz Mil­let Bah­çe­si Pro­je­siy­le en­teg­re ola­bi­lecek.
İnşal­lah bu proje ge­le­cek­te Rize’nin uğrak nok­ta­la­rın­dan bir yer ol­mak­la bir­lik­te şeh­ri­mi­ze önem­li de­re­ce­de eko­no­mik katkı sağ­la­ya­cak ve bu pro­je­yi hep bir­lik­te Rize’ye ka­zan­dır­mış olduk. İli­mi­zin ge­li­şi­mi­ne önem­li katkı sağ­la­ya­cak olan Çay Çar­şı­sı pro­je­si­ne des­tek veren başta Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız olmak üzere ba­kan­la­rı­mı­za Mil­let­ve­kil­le­ri­mi­ze ve DOKAP Baş­ka­nı­mız Hakan Gül­te­kin’e, Çay Çar­şı­sı pro­je­si­ne emek veren Borsa Baş­ka­nı­mız Meh­met Er­do­ğan’a ve emeği geçen her­ke­se te­şek­kür edi­yo­rum” dedi.
Doğu Ka­ra­de­niz Pro­je­si Bölge Kal­kın­ma İda­re­si Baş­ka­nı Hakan Gül­te­kin ise açık­la­ma­sın­da; “Rize’de de­ği­şim ve dö­nü­şüm ya­şa­nı­yor.
Bu de­ği­şim ve dö­nü­şü­mün­de Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın hi­ma­ye­le­rin­de yü­rü­yen pro­je­ler var. Bun­lar­dan bi­ri­si olan Çay Çar­şı­sı pro­je­sin­de yeni bir kay­nak ih­ti­ya­cı oldu ve Ti­ca­ret Bor­sa­mız ile Rize Be­le­di­ye­mi­zin gi­ri­şim­le­riy­le bizde DOKAP ola­rak kay­nak ih­ti­ya­cı olan pro­je­le­re des­tek ver­me­yi ön gör­dük ve bu doğ­rul­tu­da pro­to­kol­le­ri­mi­zi yap­tık.
DOKAP ola­rak Rize’nin üre­ti­mi­ne her türlü katma de­ğe­ri oluş­tu­ra­bi­lecek kat­kıy­la il­gi­li var olan di­na­mik­le­ri­miz­le yar­dım­cı ol­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz.
Şeh­ri­mi­zin ge­li­şi­mi­me emeği geçen başta Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız olmak üzere ba­kan­la­rı­mı­za be­le­di­ye­mi­ze te­şek­kür edi­yo­ruz” dedi.


Ha­ber-Fo­to: İlkay KA­VAL­CI YA­ZI­CI

VALİ ÇEBER, BELEDİYE BAŞKANI METİN VE ÇAYKUR GENEL MÜDÜRÜ ALİM HEP BİRLİKTE ÇAY TOPLADILAR

Rize Va­li­si Kemal ÇEBER, Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi METİN ve Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM hep bir­lik­te, Çay­kur Zi­ra­at Çay Bah­çe­si’nde yaş çay ha­sa­dı ger­çek­leş­tir­di­ler.

Vali Çeber; Çay ül­ke­mi­zin ve D.​Ka­ra­de­niz Böl­ge­mi­zin en önem­li eko­no­mik ve sos­yal de­ğe­ri­miz­dir.
Çay ha­sa­dın­dan sonra açık­la­ma yapan Rize va­li­si Kemal ÇEBER: “2021 Çay se­zo­nu­muz Rize’mize böl­ge­mi­ze ül­ke­mi­ze ha­yır­lı olsun. Çay bizim en önem­li de­ğe­ri­miz. Rize çay­dır, çay da Rize’dir di­yo­ruz ve pan­de­mi dö­ne­min­den do­la­yı da iki se­zon­dur fark­lı bir çay se­zo­nu ya­şı­yo­ruz. Asıl se­zo­nu ya­şı­yo­ruz. Biz hem tüm ku­rum­lar ola­rak ve sek­tö­rün ana yö­ne­ti­ci­si ola­rak ÇAY­KUR’umuz bu dö­ne­me özgü bütün ha­zır­lık­la­rı­nı ya­pı­yor ve geçen sene nasıl çay se­zo­nu­mu­zu gayet sağ­lık­lı ve ve­rim­li şe­kil­de ta­mam­la­dıy­sak, bu se­ne­de ay­nı­sı­nın ol­ma­sı için eli­miz­den gelen gay­re­ti gös­te­ri­yo­ruz. Tabii bu nok­ta­da müs­tah­sil­le­ri­mi­zin, or­tak­çı­la­rı­mı­zın, ya­rı­cı­la­rı­mı­zın ve işçi kar­deş­le­ri­mi­zin pan­de­mi ile bir­lik­te on­la­rın dav­ra­nış tarz­la­rı bizim için çok daha önem arz edi­yor.” dedi.
So­run­suz bir sezon ge­çir­mek için her türlü ted­bir­le­rin alın­dı­ğı­nı be­lir­ten Vali ÇEBER: “Biz her türlü ted­bi­ri alı­yo­ruz, ÇAY­KUR’umuz ku­rum­sal an­lam­da fab­ri­ka­lar­da, çay alım yer­le­rin­de her türlü ted­bi­rin alı­yor.
İlgili ku­rum­la­rı­mız, muh­tar­la­rı­mız, zi­ra­at oda­la­rı­mız her türlü ted­bir alı­yor. Ama işin aslı da va­tan­da­şı­mı­zın ken­di­si­ne ka­lı­yor. Bu sene her­han­gi bir ekst­ra yasak ka­ra­rı kı­sıt­la­ma ka­ra­rı ekst­ra bir uy­gu­la­ma yap­ma­dık. Çünkü hep söy­lü­yo­ruz geçen sene bir bi­lin­me­yen­ler mü­ca­de­le edi­yor­duk, bugün her­kes her şeyi bi­li­yor neye dik­kat et­me­si ge­rek­ti­ği­ni bi­li­yor. Biz de müs­tah­si­li­mi­ze, ça­lı­şan kar­deş­le­ri­mi­ze hep­si­ne gü­ve­ni­yo­ruz. On­la­rın gös­te­re­ce­ği özen­le sağ­lık­lı sıh­hat­li bir çay sö­zü­nü ge­çi­re­ce­ği­ni­ze ina­nı­yo­ruz. ”şek­lin­de açık­lan­dı.
İki se­zon­dur pan­de­mi­den do­la­yı ya­şa­nan işçi sı­kın­tı­la­rı ne­ti­ce­sin­de Ri­ze­li­le­rin çay bah­çe­le­ri­ne geri dön­dü­ğü­nü ve bunun hem çayın ka­li­te­si­ne hem de eko­no­mi­ye olum­lu yan­sı­dı­ğı­nı be­lir­ten Rize Va­li­si Kemal ÇEBER: “Geçen sene de söy­le­dik pan­de­mi­nin belki de eğer varsa olum­lu bir et­ki­si bun­lar­dan her­hal­de en önem­li­si ili­miz için Ri­ze­li müs­tah­sil­le­ri çay bah­çe­si­ne Ri­ze­li­le­rin çay bah­çe­le­ri­ne dön­me­si­dir. Hem bu sa­ye­de çok ciddi bir kay­nak ili­miz­de ve ül­ke­miz­de kaldı kal­mış oldu, hem de ça­yı­mız­da ciddi bir ka­li­te ar­tı­şı oldu. Hep söy­lü­yo­rum zi­ya­ret et­ti­ğim fab­ri­ka­lar­da bile fab­ri­ka sa­hip­le­ri ça­lı­şan­lar ve biz­ler söy­lü­yo­ruz top­la­nan çayın ko­ku­su da fark­lı ni­te­li­ği de fark­lı ka­li­te­si de fark­lı. İnsan­la­ra çok daha güzel çay içi­yo­ruz. İnsan­la­rı­mı­zın ye­ni­den çay bah­çe­le­ri ile bu­luş­muş ol­ma­sı bizi çok mutlu edi­yor. Biz pan­de­mi­den sonra da bunun böyle devam et­me­si­ni arzu edi­yo­ruz. Ben bu duy­gu­lar­la çay se­zo­nu­mu­zun, dev­le­ti­mi­zin de bütün va­tan­daş­lar­dan benim al­dı­ğım dönüş ola­rak çaya güzel güzel fiyat ver­miş ol­ma­sı ile be­ra­ber çok daha ve­rim­li, sağ­lık­lı be­re­ket­li geç­me­si­ni te­men­ni edi­yo­rum tüm va­tan­daş­la­rı­ma sağ­lık içe­ri­sin­de ka­za­sız be­la­sız güzel bir çay se­zo­nu di­li­yo­rum. Başta ÇAY­KUR’umuz olmak üzere genel mü­dü­rü­mü­zü ve eki­bi­ni teb­rik edi­yo­rum hem de sek­tör­de­ki tüm iş­let­me­si olan kar­deş­le­ri­me de bol ka­zanç­lar be­re­ket­li bir çay se­zo­nu di­li­yo­rum.” dedi.
Çay içmek gibi çay ha­sa­dı da ko­ro­na­ya iyi ge­li­yor; İki se­zon­dur pan­de­mi ted­bir­le­ri ile çay ha­sa­dı ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim, ÇAY­KUR ola­rak hem fab­ri­ka­lar­da hem de çay alım yer­le­rin­de ge­rek­li ted­bir­le­rin alın­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Sağ­lık­la il­gi­li ma­ka­le­ler­de çay iç­me­nin ko­ra­na­ya karşı iyi gel­di­ği be­lir­ti­li­yor, bizce de çay ha­sa­dı da ko­ro­na­ya iyi ge­li­yor diyen Genel Müdür ALİM: “Tıbbi ma­ka­le­ler­de çay iç­me­nin ko­ro­no­ya iyi gel­di­ği söy­len­di­ği gibi bah­çe­de çay ha­sa­dı yap­mak da ko­ro­na­ya iyi ge­li­yor. Bah­çe­de üre­ti­ci­ler bir­bir­le­rin­den me­sa­fe­li şe­kil­de çay ha­sat­la­rı­nı ya­pı­yor. Müm­kün ol­du­ğun­ca bir­bir­le­rin­den uzak ka­lı­yor­lar. Bah­çe­de temiz ha­va­da doğa ile iç içe ça­lı­şıl­dı­ğı için ko­ro­na için en­di­şe­li bir durum yok.” diye ko­nuş­tu.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

SİS ALTINDA RİZE YAYLASI

Doğu Ka­ra­de­niz, Yay­la­la­rı­nın sis al­tın­da­ki man­za­ra­sı ayrı bir gü­zel­lik ser­gi­li­yor.

Rize’de en çok yayla sa­hi­bi ilçe olan İkiz­de­re’de bir­bi­rin­den güzel ve ka­la­ba­lık yay­la­lar var. İlçe­de­ki en büyük yay­la­la­rın ba­şın­da Çağ­ran­ka­ya, Varda ve Ovit Yay­la­sı ge­li­yor. Ge­nel­de 2 bin ra­kı­mın üze­rin­de olan ve orman bit­ki­si­nin ol­ma­dı­ğı yay­la­lar­da güneş ya­nın­da sis ol­du­ğu gün­ler­de­ki yayla man­za­ra­sı­na doyum ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen yayla sa­kin­le­rin­den Rüz­gâr­lı Kö­yün­den İsmail Bay­rak ’bu­ra­sı İkiz­de­re Rüz­gâr­lı yay­la­sı. Yay­la­mız 2100 metre ra­kım­lı bir yerde. Or­ma­nın ve kir­li­li­ğin ol­ma­dı­ğı sakin bir köşe bu­ra­ya gelen sağ­lık ve dinç­lik bu­lu­yor din­le­ni­yor. Bugün sis ayrı bir man­za­ra verdi. Bu­lut­la­rın üze­rin­de­yiz gibi fo­toğ­raf­la­dık ’dedi.

Ön­ce­ki yıl­lar­da hay­van­cı­lı­ğın ön plan­da ol­du­ğu yay­la­lar­da hay­van sa­yı­sı aza­lın­ca gü­nü­müz­de gur­bet­çi­ler ta­ra­fın­dan ge­nel­lik­le din­len­me yeri ola­rak gö­rü­lü­yor. Yaz mev­si­min­de şen­le­nen yay­la­lar pan­de­mi sü­re­cin­de çok ilgi çekti. Yaz bo­yun­ca gur­bet­ten ge­len­ler ço­ğun­luk­la yayla ev­le­ri­ne yer­le­şe­rek tatil yaptı. İlçe­de­ki yay­la­la­rın ta­ma­mı­na yol su ve elekt­ri­ğin ol­du­ğu bir­çok yay­la­da te­le­fon gö­rüş­me­si­nin de ya­pıl­dı­ğı bi­li­ni­yor.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

HABER METNİ HAZIRLAMA VE GAZETCİLİK MESLEĞİNDE 5N1K KURALI

Ga­ze­te­ci­lik ve ya­zar­lık mes­le­ği­ne Tür­ki­ye’nin en ciddi ga­ze­te­le­rin­den olan Tür­ki­ye Ga­ze­te­sin­de Mu­ha­bir ola­rak baş­la­dım. 20 yıla yakın Tür­ki­ye Ga­ze­te­si Yayın top­lu­lu­ğun­da Mu­ha­bir, Haber Mü­dü­rü, Bölge Tem­sil­ci vs. gibi bir­çok ka­de­me de gö­rev­ler yap­tım.
35 yıl­dır ya­şa­dı­ğım, Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­mi­zin başta mem­le­ke­tim Rize olmak üzere, bir­çok komşu il­ler­den ve bazen se­ya­ha­te çık­tı­ğım Doğu Ana­do­lu ile­ri­le­rin­den başta komşu il­le­ri­miz, Trab­zon, Er­zu­rum ve Art­vin şe­hir­le­rin­den ser­best ga­ze­te­ci yazar ola­rak çok sa­yı­da ulu­sal ve yerel ga­ze­te­le­re haber yap­ma­ya ve köşe ya­zı­la­rı yaz­ma­ya devam edi­yo­rum.
Fakat bu­ra­dan şu anda ya­şa­dı­ğı­mız bir ge­re­ce­ği iti­raf ede­ce­ğim. 40 yıla yak­la­şan mes­lek ha­ya­tım­da ga­ze­te­ci­lik mes­le­ği­nin bu kadar fazla ka­li­te­siz, se­vi­ye­siz ve iti­bar­sız bir ko­nu­ma düş­tü­ğü­ne ilk kez şahit olu­yo­rum.
Peki neden? Di­ji­tal çağa geç­mek­le devir hızla de­ğiş­ti. Elin­de cep te­le­fo­nu olan, sos­yal med­ya­da say­fa­sı bu­la­nan her­kes artık ga­ze­te­ci ve ha­ber­ci oldu. Mes­le­ğin ne eği­tim­li­si, ne de alay­lı­sı kal­ma­dı. Po­pü­ler olmak, hızlı ta­nın­mak için ga­ze­te­ci olmak için, ha­ber­ci­li­ği çağ­rış­tı­ran bir site ismi tes­pit edi­yor. Bir in­ter­net ta­sa­rım­cı­sı­na Web say­fa­sı yap­tı­rı­yor­sun. Artık sende bir anda haber si­te­si sa­hi­bi ve ga­ze­te­ci olu­yor­sun!
Hâl­bu­ki ga­ze­te­ci­lik böyle bir mes­lek de­ğil­dir. Daha fazla de­ta­ya gir­me­den, Haber nedir? Ha­ber­ci­lik­le ve ga­ze­te­ci­lik nasıl ya­pı­lır ve nasıl ol­ma­lı­dır? Özet­le siz­le­rin bil­gi­si­ne pay­la­şı­yo­rum.
Haber, bir olay ve bir olgu üze­ri­ne edi­ni­len bil­gi­dir. Haber metni ise elde edi­len bil­gi­le­rin ga­ze­te, dergi gibi yayın or­gan­la­rı ya da te­le­viz­yon, radyo gibi ile­ti­şim araç­la­rıy­la top­lu­ma du­yu­rul­ma­sı ama­cıy­la ha­zır­la­nan ya­zı­lı me­tin­le­re denir. Haber met­ni­ni yazan kişi an­la­tı­lan­lar kar­şı­sın­da ta­raf­sız­dır. Olay bütün yön­le­riy­le, inan­dı­rı­cı bir şe­kil­de an­la­tı­lır, konu gün­cel­dir. Me­tin­le­rin nes­nel bir an­la­tı­mı var­dır.
Haber me­tin­le­rin­de top­lu­mun merak duy­gu­su gi­de­ri­lir.
Haber me­tin­le­ri açık, an­la­şı­lır bir dille ya­zı­lır. Ha­be­rin baş­lı­ğı kap­sa­yı­cı ve ilgi çe­ki­ci ola­cak şe­kil­de dü­zen­le­nir. Haber met­ni­nin giriş bö­lü­mü ha­be­rin ne ol­du­ğu­nu açık­la­yı­cı özel­lik­ler dik­ka­te alı­na­rak ya­zı­lır. Haber metni kendi için­de bü­tün­lük ta­şı­ma­lı­dır. Ha­ber­le­rin top­lu­mun geniş bir ke­si­mi­ni il­gi­len­dir­me­si­ne, dik­kat çe­ki­ci ve çar­pı­cı ol­ma­sı­na özel­lik­le baş­lı­ğı­nın ken­di­ni oku­ta­cak ve din­le­tecek ni­te­lik ta­şı­ma­sı­na önem ve­ri­lir. Ha­be­rin daha önce ya­yım­lan­ma­mış, du­yul­ma­mış ol­ma­sı ge­re­kir. Haber me­tin­le­rin­de­ki bil­gi­ler gü­ve­ni­lir kay­nak­lar­dan alın­ma­lı­dır. Haber yazma sü­re­cin­de bilgi ve belge top­la­mak kadar on­la­rı sı­nıf­lan­dır­mak, bir sı­ra­ya koy­mak; neyi ya­za­ca­ğı­na neyi yaz­ma­ya­ca­ğı­na karar ver­mek de o kadar önem­li­dir. Bu sü­re­ci dü­zen­le­yen en önem­li tek­nik­ler­den biri 5N1K ku­ra­lı­nı ha­be­re uy­gu­la­mak­tır. Haber me­tin­le­ri­nin ya­zı­mın­da, ha­be­rin tü­rü­ne ve ha­be­ri ya­pa­cak kitle ile­ti­şim ara­cı­na göre bazı tek­nik­ler kul­la­nı­lır. Bu tek­nik­ler­den en çok kul­la­nı­lan­la­rın pi­ra­mit ve ters pi­ra­mit­tir. Pi­ra­mit tek­ni­ği, ha­be­re iliş­kin ay­rın­tı­la­rın met­nin so­nu­na bı­ra­kıl­dı­ğı tek­nik­tir.
Ters pi­ra­mit tek­ni­ği ise ha­be­rin can alıcı nok­ta­la­rı­nın met­nin ba­şın­da ve­ril­di­ği diğer ay­rın­tı­la­rın önem sı­ra­sı­na göre sı­ra­ya kon­du­ğu tek­nik­tir.
Ajans: haber top­la­ma, yayma ve üye­le­ri­ne da­ğıt­ma işiy­le uğ­ra­şan ku­ru­luş
As­pa­ra­gas: şi­şir­me haber. Dek­ro­şe: ga­ze­te ve der­gi­ler­de yan sü­tun­la­ra taşan yazı.
İkti­bas: başka bir kay­nak­tan elde edi­len ya­zı­nın ga­ze­te­de ol­du­ğu gibi ya­yım­lan­ma­sı.
Man­şet: ga­ze­te­le­rin ilk say­fa­sı iri pun­to­lar­la ko­nu­lan baş­lık.
Man­şet: Ga­ze­te­le­rin ilk say­fa­sı­na iri pun­to­lar­la ko­nu­lan baş­lık.
Mu­ha­bir: Basın ve yayın or­gan­la­rı­na haber top­la­yan, bil­di­ren veya yazan kimse.
San­sas­yo­nel: Çar­pı­cı.
Spot: Haber met­nin­den daha büyük harf­li pun­to­lar­la di­zi­len, baş­lık­tan sonra yer alan haber ay­rın­tı­sı.
Stop press: En son gelen haber. Sür­man­şet: Ga­ze­te­le­rin bi­rin­ci say­fa­sın­da­ki lo­go­nun üze­rin­de kul­la­nı­lan baş­lık.
Sütun: Ga­ze­te, dergi, kitap vb. ya­zı­lı ürün­ler­de say­fa­nın yu­ka­rı­dan aşa­ğı­ya doğru ay­rıl­mış ol­du­ğu dar bö­lüm­ler­den her biri.
Tek­zip: Ya­lan­la­ma.
Tiraj: Baskı sa­yı­sı

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER TAŞ OCAĞI TEPKİSİNE DESTEK İÇİN İKİZDERE’Yİ ZİYARET ETTİ

İYİ Parti Genel Baş­ka­nı Meral Ak­şe­ner ka­la­ba­lık bir top­lu­luk­la gel­di­ği İkiz­de­re’de gövde gös­te­ri­sin­de bu­lun­du. Esnaf zi­ya­re­tin­de bir gurup genç ta­ra­fın­dan tepki gös­te­ri­le­rek slo­gan­lar atıl­dı.

İYİ Parti Genel Baş­ka­nı Meral Ak­şe­ner Ta­şo­ca­ğın­da gös­te­ri­len tep­ki­le­rin 30. gü­nün­de ka­la­ba­lık bir kon­voy eş­li­ğin­de İkiz­de­re’ye geldi. Kay­ma­kam­lık bi­na­sı önün­de ara­cın­dan inen Ak­şe­ner es­naf­la bu­luş­tu. Bu sı­ra­da bir­kaç kişi at­tık­la­rı slo­gan­lar­la Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ın Ne­tan­ya­hu ben­zet­me­sin­den do­la­yı Ak­şe­ner’e tepki gös­ter­di.

GÖREV YAP­MAK ÜZERE BU­RA­DA­YIZ
Ak­şe­ner, İkiz­de­re’de ya­pı­lan taş ocağı ça­lış­ma­sı ve haf­ri­yat­la­rın de­ni­ze dö­kül­me­si ko­nu­sun­da dü­şün­ce­le­ri­nin so­rul­ma­sı üze­ri­ne “Bu­ra­ya özel ola­rak gel­dim. Beni takip eden her­kes bi­li­yor ki, git­ti­ği­miz yerin so­run­la­rı üze­rin­den gi­di­yo­ruz. Ne şah­sım ne par­ti­min pro­pa­gan­da­sı­nın ya­pıl­ma­dı­ğı ger­çek der­din siz­ler ara­cı­lı­ğıy­la ka­mu­oyu­na ile­til­di­ği daha sonra Mec­lis gün­de­mi­ne ge­ti­ri­lip ar­ka­daş­la­rı­mız ta­ra­fın­dan canlı tu­tul­du­ğu bir yön­tem. Bu­ra­da da ay­nı­sı­nı yap­tık, İkiz­de­re’de esnaf gez­dim bu­ra­ya gel­dim bu­ra­da da bu in­san­la­rı din­le­dim.
Bu din­le­me­mi­zin ne­ti­ce­sin­de bil­gi­ler aldık, bun­la­rı hep öğ­ren­dik, daha de­rin­leş­ti­re­ce­ğiz ar­ka­daş­la­rı­mız soru öner­ge­le­ri ve­recek, araş­tır­ma öner­ge­le­ri ve­recek, ben grup ko­nuş­ma­ma ko­ya­ca­ğım. Kam­yon­la­rın haf­ri­yat­la­rı de­ni­ze dök­tü­ğü­nü ben siz­den duy­dum. Do­la­yı­sıy­la çözüm öne­ri­mi­zi söy­le­ye­ce­ğiz hem eleş­ti­ri­le­ri­mi­zi söy­le­ye­ce­ğiz ama on­la­rın ta­ma­mı­nı bu­ra­dan siz­den al­dık­la­rı­mız üze­rin­den ya­pa­ca­ğız. Bir görev yap­mak üzere bu­ra­da­yız” dedi.
Sa­adet Par­ti­si TBMM’de grubu olan par­ti­le­rin mil­let­ve­kil­le­ri ve grup­la­rın aci­len top­la­na­rak va­di­ye git­mek­ten başka bir al­ter­na­tif kal­ma­dı­ğı­nı söy­le­di ve ha­zı­rız dedi. Siz de gel­di­niz in­san­la­rın umudu par­ti­ler oldu siz de böyle bir olu­şu­mun için­de yer ala­cak mı­sı­nız? So­ru­su­nu Ak­şe­ner şöyle ya­nıt­la­dı: “Benim açım­dan bir sorun yok. Mec­lis’teki ar­ka­daş­la­rı­mız­la or­tak­la­şa­rak bir sis­tem ku­ru­yo­ruz. Mec­lis’te Sa­adet Par­ti­si’nden veya diğer par­ti­ler­den öyle bir tek­lif ge­lir­se bu tek­li­fin muh­te­me­len kar­şı­lı­ğı olur. Böyle bir karar ve­ril­di­ğin­de zaten mil­let­ve­kil­le­ri nö­bet­le­şe gelir ona kimse hayır di­ye­mez. Ben par­ti­mi­zin yet­ki­li ki­şi­le­ri ile ge­zi­yo­rum ki, bun­la­rın ayak ayak kı­sım­la­rı var.”
Ak­şe­ner, grup top­lan­tı­sın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da Cum­hur­baş­ka­nı’nı Ne­tan­ya­hu’ya ben­zet­me­si hak­kın­da gelen tep­ki­le­re iliş­kin neler söy­le­ye­cek­si­niz so­ru­su­na şu ce­va­bı verdi: “Benim için il­ginç olan, aka­de­mik dün­ya­dan gelen bir in­sa­nım ben. Se­ne­ler­ce re­jim­le­ri an­lat­tım öğ­ren­ci­le­ri­me. Son 20-25 yılda bir ge­le­nek oluş­tu, bu çok ciddi bir bi­lim­sel tar­tış­ma ko­nu­su. Sul­tan­cıl yö­ne­tim, bu Sul­tan­cıl yö­ne­tim ko­nu­su­nu da beş yıl­dır ben ko­nu­şu­yo­rum. Sul­tan­cıl yö­ne­tim ne demek? Me­se­la Ma­ca­ris­tan’da Orban gibi, Putin gibi, Tramp gibi, Mac­ron gibi ulus­la­ra­ra­sı iliş­ki­le­ri iç si­ya­se­tin öz­ne­si yapan ve seçim ka­za­na­bil­mek için bi­lu­mum de­ğer­le­rin içine tü­kü­ren bir an­la­yış bu. Bunun şim­di­ki adı po­pü­list dik­ta­tör­ler. Ben dik­ta­tör sö­zü­nü sev­mi­yo­rum onun için Sul­tan­cıl yö­ne­tim sis­te­mi. Benim söy­le­di­ğim Ne­tan­ya­hu’nun Fi­lis­tin’e yap­tık­la­rıy­la ala­ka­lı değil, o san­dı­ğı mu­ha­fa­za etmek açı­sın­dan İstan­bul se­çim­le­rin­de ben­ze­ri ya­pıl­ma­dı mı? Bu bir an­la­yış. Ama Sayın Er­do­ğan’ın çok gü­cü­ne gitti, za­val­lı dedi. Dün akşam söy­le­dim za­val­lı­nın ne ol­du­ğu­nu. Fi­lis­tin’in ye­ri­ni gös­te­re­me­ye­ce­ği­mi söy­le­di. Ben tarih dok­to­ra­lı­yım Fi­lis­tin’i oku­tu­rum ar­ka­da­şa ge­re­kir­se ama en önem­li­si Fi­lis­tin’in ha­ri­ta­da­ki ye­ri­ni biz Mes­cid-i Aksa’dan bi­li­riz.
İnsan­la­rın kut­sal de­ğer­le­ri üze­rin­den iti­lip ka­kıl­ma­sın­dan bık­tık usan­dık artık bana geç­mez ben yemem. Bu ül­ke­de Sayın Yavaş’la iki­mi­zi Çin Bü­yü­kel­çi­si teh­dit etti. Bu ka­ba­da­yı ar­ka­da­şı­mız Cum­hur­baş­kan­lı­ğı yap­tı­ğı ül­ke­nin bir par­ti­si­ni Genel Baş­ka­nı Baş­kent’inin Be­le­di­ye Baş­ka­nı teh­dit edil­di bir başka ül­ke­nin el­çi­si ta­ra­fın­dan. Ne yaptı? Çay içir­di el­çi­ye. 250 bin li­ra­lık taz­mi­nat da­va­sı açmış demek ki, mik­tar oymuş’ dedi
İşken­ce­de­re Va­di­sin­de taş ocağı açıl­ma­sın di­ye­30 gün­dür tep­ki­ler gös­te­ren ço­ğun­lu­ğu ka­dın­lar­dan olu­şan yöre soh­bet eden Ak­şe­ner söz is­te­yen her ka­dı­na söz ve­re­rek on­la­rı din­le­di. Ak­şe­ner’ va­tan­daş is­te­mi­yor­sa bir şey zorla ya­pıl­maz, ya­pıl­ma­ma­lı’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

TOPLUMUN %65’İ SİBER RİSKLERE KARŞI GÜVENDE HİSSETMİYOR

Pandemi sonrası siber risklerdeki artışın evden çalışanlar tarafından iyice fark edilmeye başlandığını belirten Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, “Hayatlarımızda dijitalin artan payı her türlü veriyi açık hedef haline getiriyor. Evden çalışma uygulamasının yaygınlaşmasıyla da her gün siber saldırılar artışta. Ray Sigorta olarak gerçekleştirdiğimiz araştırmaya göre internet ortamında kendini olası siber risklere karşı güvende hissetmeyenlerin oranı %65 seviyesinde. Bu da siber riskler konusunda büyük bir endişeye işaret ediyor. Yeni dönemin hayatımıza getirdiği siber endişeleri azaltmanın en iyi yolu siber sigorta koruması” dedi. Gelişen teknolojiler karşısında siber risklere karşı verilen teminatlara ek olarak aktif koruma sağlayan sigorta ürünlerinin tercih edilmesi gerekiyor.

Dijitalleşme ve uzaktan çalışma sadece iki yıl içinde iş hayatımıza tam anlamıyla girmiş durumda. Araştırmalara göre, küresel çapta işletmelerin %80’inden fazlası uzaktan çalışma uygulamalarına geçerken, bazı sektörlerde uzaktan çalışanların oranı %90’ın üzerine çıkıyor. İş yükünün bu oranda dijital süreçlere aktarılması ise yeni riskleri beraberinde getiriyor. Uzaktan çalışan şirketlerin %40’ı pandemi sonrası dönemde siber saldırıların arttığını bildiriyor. Siber saldırılardaki bu artış ise kimlik bilgilerinin çalınmasından zararlı yazılımlara kadar pek çok endişesi bulunan uzaktan çalışanların bu riskler için sigorta koruması aramasına sebep oluyor.

ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI ÇARPICI

Uzaktan çalışmanın, başta veri güvenliği ve kimlik hırsızlığı noktasında risklerin katlanarak atmasına yol açtığını kaydeden Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, pandemi sonrası artan siber risklerle ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Geçtiğimiz yıl hayatımıza giren pandemi, çalışma modellerini de değiştirerek yeni ve esnek bir iş sürecinin oluşmasına aracı oldu. Yeni modeller, verimlilik gibi alanlarda pek çok avantaj barındırsa da beraberinde getirdikleri riskleri çok iyi anlamak gerekiyor. Araştırmamız siber risklerle ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. İnternet ortamında kendini güvende hissedenlerin oranı sadece %35. %73’lük bir kitle ise son dönemde evden çalışmanın yaygınlaşmasıyla beraber siber risklerin arttığına inanıyor. Burada önemli bir endişe kaynağı ve güven açığı olduğunu görüyoruz. Sektör genelinde yapılan diğer bir araştırma sonucuna göre siber güvenlik sigortası sahiplerinin %86’sı sigortanın kendilerini koruyacağına güven duyuyor. Çıktılar bize gösteriyor ki, sigorta şirketleri olarak hayatlarımızda önemli bir tehdit oluşturan bu risklere karşı halkımızı bilinçlendirerek siber güvenlik ürünleri ile ülkemizdeki penetrasyonu artırmalıyız.”

Belirli risklerin artık siber riskler olarak nitelendirildiğini ve bunun sigortalılar tarafından da kabul gördüğünü belirten Koray Erdoğan, “Kimlik hırsızlığı, veri hırsızlığı, kredi kartı bilgilerinin çalınması, bilgisayara virüs bulaşması ve bilgisayar korsanlarının bilgisayar ya da mobil cihaza girmesini siber tehdit olarak görenlerin oranı %80’in üzerinde gözüküyor. Şifrelerin çalınmasında ise bu oran %66 seviyesinde. Buradan da anlıyoruz ki siber tehdit kavramı artık hayatımızın içinde yer almaya başladı. Riskler bu derece hayatın içinde olduğunda ise mutlaka sigorta güvencesine alınması ve aktif koruma ile desteklenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. 

CYBERELLA İLE SİBER RİSKLER DERT OLMAKTAN ÇIKIYOR

Ray Sigorta değişen risklere karşı gelişen çözümler sunmaya devam ediyor. Ray Sigorta’nın Cyberella Siber Güvenlik Sigortası, kapsamlı olmanın ötesinde önleyici bir koruma sağlıyor. Hasarların tazminine ek olarak Cyberella beraberinde sigortalıya sunulan koruma yazılımı potansiyel saldırıların gerçekleşmesini engel olurken, Dijital Güvence Veri İzleme Hizmeti sayesinde de sigortalıların kişisel verileri, poliçe süresince karanlık ağlar dâhil 7/24 internet üzerinde taranıyor. Ray Sigorta’nın Cyberella Siber Güvenlik Sigortası kapsamında aynı aile içerisinde 5 kişiye kadar hizmet veren bir koruma yazılımı ücretsiz olarak veriliyor. Kimliklerin bir ya da bir kaçının çalınması veya kaybolması durumunda kimlik yenilenmesi için harç ve kart ücretlerinin yanı sıra gazeteye verilecek zayi ilanları da poliçe kapsamında karşılanıyor. Kimlik hırsızlığına yönelik mağduriyet durumunda ise kişiye özel olarak tayin edilen uzman danışmanlar süreç çözümlenene kadar poliçe sahibine her türlü konuda yardımcı oluyor. ATM’den para çekme işlemini takiben belirli süre ve mesafe içerisinde yaşanabilecek kapkaç/gasp olaylarına karşı da poliçe limitleri dâhilinde teminat sunan Cyberella Siber Güvenlik Sigortası, böylece bireyleri hem sanal hem de gerçek kimlik hırsızlarına karşı koruyor. Makul fiyatlı, sağladığı asistans hizmetleriyle güvenilir ve kapsamlı bir ürün ile sigortalıları güvence altına aldıklarını söyleyen Koray Erdoğan, pandemi dönemi ile birlikte artan temassız kart kullanımını da risk kapsamına alarak teminatlarını zenginleştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

Haber Foto: Esra Nur MOCU

FATİH ARIKAN: ‘’UZAKTAN EĞTİMDE ONLİNE KAYNAKLAR ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ile 2019-2020 Bahar yarıyılından itibaren üniversitelerde dersler uzaktan eğitim-öğretim yöntemleri ile yürütüldü. İstanbul Rumeli Üniversitesi de önlisans, lisans, yüksek lisans dersleri ve tüm Akademik Etkinlikler, Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (Rumeli UZEM) bünyesinde devam etti.

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle eğitim-öğretimin aksaklık yaşanmaması adına tüm hazırlıklarını tamamlayarak 2019-2021 Bahar yarılından bugüne uzaktan eğitime devam eden üniversitenin UZEM Müdürü Öğr. Gör.Fatih ARIKAN tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: ‘’ Üniversitemiz, YÖK tarafından 23 Mart 2020’de başlatılması ön görülen uzaktan eğitim faaliyetlerinin tam zamanında başlamasını sağlayabilmiş az sayıda üniversiteden bir tanesidir. Bu tarihten itibaren de eğitim öğretim süreçleri uzaktan eğitim ile ara vermeden devam etti. Her öğrencinin aklında soru işaret olduğu aşikardı. ‘’Bu süreçte online derslerde aksaklık olacak mı?’’, ‘’ Derslerimize kesintisiz devam edebilecek miyiz?’’ gibi sorularla çok karşılaştık. Pandemi süresince dijital eğitim deneyimini öğrencilerimize yaşatmak ve öğrencilerimizin eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmelerini sağlayabilmek için Rumeli UZEM Online Ders Platformu üzerinde gerekli ders içeriklerini hazırladık ve sanal sınıflar oluşturduk. 2020-2021 Güz Yarıyılında 538 farklı ders, 2020-2021 Bahar Yarıyılında ise 587 farklı dersi uzaktan eğitim imkanları ile devam ettirdik. Bu rakamlar göz önünde bulundurulduğunda, üniversitemiz bünyesinde yer alan derslerin yaklaşık %90’ının uzaktan eğitim imkanları ile devam ettiğini söyleyebilirim.’’

Online kaynaklar öğrenciler için önemli

UZEM bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlere ait sayısal bilgiler paylaşan Arıkan şunları söyledi: ‘’Pandemi süreci boyunca Rumeli UZEM Online Ders Platformu üzerinden; 9.545 ders dokümanı paylaşılmış ve öğrencilerimiz tarafından 434.067 kez indirildi. Bu da her bir ders dokümanı için 40’dan fazla indirme anlamına gelmekte olup; online kaynakların öğrenciler için önemini bir kez daha gösterdi. Bu süreçte, 1.150 ders videosu yayınlandık. Bu videolar öğrencilerimiz tarafından 98.833 kez izlendi. Ders içeriğine uygun olarak hazırlanan bu ders videoları uzaktan eğitim sürecinin önemli bir parçasıdır ve öğrencilerimiz tarafından oldukça ilgi gördü.’’

Canlı derslere katılım oranı çok yüksek

Öğrencilerin canlı derse katılım oranlarının oldukça yüksek olduğunu söyleyen Öğr. Gör.Fatih ARIKAN: ‘’29.398  canlı ders gerçekleştirdik. Bu derslere öğrencilerimiz 1.046.369  kez katılım sağlamıştır. Uzaktan eğitim sürecinin başlıca faaliyeti olan bu canlı derslere katılım oranları oldukça yüksek olup, öğrencilerimizin uzaktan eğitim süreçlerine olan ilgisinin doğrudan göstergesidir’’ dedi.

Ölçme değerlendirme faaliyetleri için ise değerlendirmede bulunan İstanbul Rumeli Üniversitesi UZEM Müdürü Öğr. Gör.Fatih ARIKAN şunları söyledi: ‘’ Akademisyenlerimiz tarafından hazırlanan 20.286 sorudan oluşan bir soru havuzu ile 1.017 Online sınav gerçekleştirdik. Her bir öğrenci için benzersiz sınav kağıtları oluşturularak yapılan bu sınavlara öğrencilerimiz 127.576  kez giriş katılım gösterdi. Benzer şekilde ödev/proje teslimi ile sınavlarını gerçekleştirmek isteyen akademisyenlerimiz tarafından sistemde 5.907 Ödev / Proje teslim alanı açılmış ve bu alanlara 157.731 adet ödev / proje teslimi gerçeklemiştir.’’

Arıkan sözlerini şöyle tamamladı: ‘’Tüm bu rakamlar ışığında üniversitemiz pandemi sürecinin ilk gününden itibaren eğitim öğretim faaliyetlerini kesintisiz devam etmiştir. En önemlisi öğrencisinin uzaktan eğitim faaliyetlerine katılımını sağlayabilmiş az sayıda üniversiteden bir tanesidir.’’

İstanbul Rumeli Üniversitesi Hakkında:

İstanbul Rumeli Üniversitesi, 23 Nisan 2015 tarihinde İstanbul’da kurulan bir vakıf üniversitesidir. Çağdaş ve evrensel düşünce yapısına sahip olan, vatan sevgisi ve milli değerlerin kıymetini iyi bilen Rumeli Felsefesi doğrultusunda yetiştirdiği ve toplumun ihtiyacı olan bilim insanlarını ülkeye kazandırmak; bilgili, çağdaş, donanımlı, deneyimli, topluma yararlı, araştırmacı gençler yetiştirmeyi hedefleyen bir yüksek eğitim kurumu olmak amacını taşımaktadır. İstanbul Rumeli Üniversitesi 2020-2021 eğitim öğretim yılında Silivri, Haliç ve Bostancı Yerleşkelerinde 5 Fakültede 18 Bölüm, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna bağlı 16 Program, Meslek Yüksekokuluna bağlı 10 Program, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı 10 bölümde eğitim vermektedir.  2021- 2022 eğitim öğretim yılında Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültesi’nin açılması planlanmaktadır.  Detaylı bilgi ve görsel malzeme için DLR / Teni Tapık Çimen- 0506 973 62 24

Haber Foto: Teni Tapık ÇİMEN

YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİN TERCİH ÇAYKUR

Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­da yaş çay alım­la­rı hak­kın­da ya­yım­la­nan basın bül­te­nin­de çay alım­la­rı­nın de­va­mı ile il­gi­li üre­ti­ci­le­re ve ka­mu­oyu­na yö­ne­lik ya­pı­lan bil­gi­len­dir­me­de şu açık­la­ma­la­ra yer ve­ril­di.

Çay­kur; “De­ğer­li yaş çay üre­ti­ci­le­ri­miz, ma­lum­la­rı­nız üzere yaş çay kam­pan­ya­sı 17 Mayıs 2021 ta­ri­hin­de açıl­mış­tır.
Bugün iti­ba­riy­le top­lam 23 Bin ton Yaş çay yap­ra­ğı satın alın­mış­tır. 20 Mayıs ta­ri­hin­de 9.980 ton yaş çay alımı ger­çek­leş­ti­ğin­den ve bi­lin­di­ği gibi ka­pa­si­te­nin üze­ri­ne çı­kıl­mış­tır.
Bu ne­den­le ilk gün 100 Kg dan baş­la­yan alım­lar bölge, bölge 50,30,20,15 kg şek­lin­de devam et­mek­te­dir.
Üre­ti­ci­le­ri­miz Çay top­la­ma­da acele et­me­den gün­lük sa­ta­bi­le­cek­le­ri kadar çay top­la­ma­la­rı­nı is­tir­ham et­mek­te­yiz. Çayı top­la­yıp bek­let­me­nin ka­li­te­yi boz­du­ğu bi­lin­mek­te­dir. Çayın en iyi bek­le­ye­ce­ği yer bah­çe­dir. Sa­bır­la ha­sa­da devam ede­lim te­men­ni­siy­le sağ­lık huzur ve be­re­ket­li gün­ler di­le­riz.” şek­lin­de açık­lan­dı.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

Uygun; ” Yepyeni bir sezona yepyeni bir kadro yapısıyla girmek istiyoruz “

Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por’un tek­nik di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, Çay­kur Ri­zes­por’u ligde tut­ma­nın ye­ter­li ol­ma­dı­ğı­nı, ge­lecek sezon hayal edi­len ba­şa­rı­ya ta­şı­mak için çok mü­ca­de­le ede­cek­le­ri­ni söy­le­di.

Uygun, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Çay­kur Ri­zes­por’un Av­ru­pa ku­pa­la­rı­nı hak eden bir kulüp ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
Tek­nik di­rek­tör Su­mu­di­ca’dan gö­re­vi dev­ral­dı­ğı dö­nem­de ta­kı­mın 8 maç galip ge­le­me­di­ği­ni ha­tır­la­ta­rak, ön­ce­ki sü­reç­ler­de ya­şa­dı­ğı send­rom­la­rın ta­kı­mı psi­ko­lo­jik ola­rak büyük çö­kün­tü­ye uğ­rat­tı­ğı­nı ak­tar­dı. Uygun, Ko­vid-19 ve ya­şa­nan so­run­lar ne­de­niy­le ta­kı­mın düş­me­nin en büyük adayı ola­rak gös­te­ril­di­ği­ni ifade etti.
Gö­re­ve gel­di­ğin­de ta­kı­mın üze­rin­de­ki düşme psi­ko­lo­ji­si­nin oluş­tur­du­ğu et­ki­ler ve mut­suz­luk sü­re­ci­ni or­ta­dan kal­dır­ma­yı ilk hedef ola­rak be­lir­le­dik­le­ri­ne de­ği­nen Uygun, hem tak­tik hem sis­tem de­ği­şi­mi­ne gi­der­ken fut­bol­cu­nun kal­bi­ne do­kun­duk­la­rı­nı, ca­mi­ada­ki olum­suz dü­şün­ce­le­ri kulüp baş­ka­nı Hasan Kar­tal, yö­ne­tim ku­ru­lu ve ta­raf­ta­rın des­te­ği ile aş­tık­la­rı­nı an­lat­tı.
Tek­nik ekip­te yer alan görev ar­ka­daş­la­rı­nın da kat­kı­la­rı ve 13 haf­ta­da­ki de­ği­şim ile Çay­kur Ri­zes­por’un haf­ta­lar önce ligde kal­ma­yı ga­ran­ti­le­di­ği­ni anım­sa­tan Uygun, bu du­ru­mun mut­lu­luk ve­ri­ci ol­du­ğu­nu ama ye­ter­li ol­ma­dı­ğı­nı dile ge­tir­di.
“Mo­rin­ho bile gelse ba­şa­ra­maz.” de­ni­len, tek­nik di­rek­tör­le­rin tek­li­fi kabul et­me­di­ği bir sü­reç­te gö­re­ve ge­ti­ril­di­ği­nin al­tı­nı çizen Uygun, şöyle devam etti:
“Top­lam 8 maçta beş kere ka­le­ye git­miş ta­kım­dan bah­se­di­yo­ruz. 8 maçta beş et­ki­li hücum yap­mış­sı­nız.
Geri ka­lan­la­rın hepsi ceza sa­ha­sı et­ra­fı­na gelip geri dön­müş­sü­nüz. Bakın böyle büyük bir prob­lem var or­ta­da. Su­mu­di­ca, ‘Mo­rin­ho gelse kur­ta­ra­maz.’ der­ken belki doğru söy­lü­yor­du. Mo­rin­ho ha­ya­tı bo­yun­ca dün­ya­nın en iyi ta­kım­la­rın­da ça­lış­tı. Çok büyük ba­şa­rı­lar elde etti. Düşme psi­ko­lo­ji­si şam­pi­yon­luk psi­ko­lo­ji­si­ne ben­ze­mez. Şam­pi­yon­luk­ta hep mut­lu­luk var­dır. Belki bir maç arada kay­be­der­si­niz o mut­suz­lu­ğu er­te­si hafta ka­za­na­rak mut­lu­lu­ğa çe­vi­rir­si­niz. He­de­fe var­mak ko­lay­dır. Çünkü sis­tem doğru iş­li­yor­dur ama düş­me­ye oy­na­dı­ğı­nız, haf­ta­lar­ca ye­ne­me­di­ği­niz zaman her şey üze­ri­ni­ze bir kabus gibi çöker ve bun­lar prob­lem olur.”

 • ” Bütün ta­kım­lar­da hep böyle prob­lem­li sü­reç­le­ri yö­net­tik”
  Türk tek­nik adam­la­rın iş­le­ri­nin her zaman zor ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Uygun, zor du­rum­da­ki Ga­zi­an­tep’i, Es­ki­şe­hirs­por’u, Kay­se­ris­por ve De­niz­lis­por’u ça­lış­tır­dı­ğı­nı, her zaman son sı­ra­lar­da­ki ta­kım­la­rın ken­di­si­ne ema­net edil­di­ği­ni sa­vun­du.
  Görev yap­tı­ğı Si­vass­por ve Çay­kur Ri­zes­por dı­şın­da­ki ta­kım­la­rın eko­no­mik prob­lem­ler ile bo­ğuş­tu­ğu­nu kay­de­den Uygun, şu gö­rüş­le­ri pay­laş­tı:
  “Fut­bol­cu­la­rın ma­aş­la­rı bir yıl öden­me­miş. Per­so­nel iki se­ne­ye yakın para al­ma­mış.

Hiç­bir trans­fe­ri yap­mı­yor­su­nuz. So­run­la­ra rağ­men bile kur­ta­rıp bir ba­şa­rı hi­ka­ye­si ya­zı­yor­su­nuz ama ge­ne­li­ne bak­tı­ğı­nız­da ça­lış­tı­ğım bütün ta­kım­lar­da hep böyle prob­lem­li sü­reç­le­ri yö­net­tik. Si­vass­por’un ilk se­ne­sin­de prob­lem­siz bir ta­kım­ken UEFA’ya ve Şam­pi­yon­lar Ligi’ne kadar giden bir se­rü­ven ya­şa­dık. Çay­kur Ri­zep­sor’da aynı sevgi ve saygı, eko­no­mik an­lam­da belli dü­ze­ni ya­ka­la­mış iyi bir ya­pı­mız var. İnşal­lah bun­dan sonra Ri­zes­por’umuzu hayal et­ti­ği­miz ba­şa­rı­ya gö­tü­recek sü­re­ci hep bir­lik­te ya­pa­ca­ğız.”
Gö­re­ve gel­di­ğin­de bir yılı op­si­yon­lu 1,5 yıl­lık söz­leş­me im­za­la­dık­la­rı­nı ak­ta­ran Uygun, “Be­ra­ber ba­şar­dı­ğı­mız için hep be­ra­ber tek­rar yü­rü­ye­ce­ğiz. Biz Ri­zes­por’da boş mu­ka­ve­le­ye imza atsak da bir sa­kın­ca yok. Bu kadar kısa za­man­da 3,5 ay içe­ri­sin­de baş­kan­la abi kar­deş iliş­ki­si içe­ri­sin­de bu sü­re­ci yö­net­tik. Bizim yıl­lık değil, ba­şa­rı­ya oran­tı­lı bir im­za­mız var as­lın­da tek­nik di­rek­tör­ler ola­rak. Siz beş yıl­lık da an­laş­ma yap­sa­nız 6-7 maç kötü git­ti­ğin­de sizin ar­ka­nız­da du­ra­bi­lecek baş­kan bul­mak zor.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

 • “Ta­kım­dan 18 fut­bol­cu ay­rı­lı­yor”
  Bü­lent Uygun, takım is­ke­le­tin­de çok prob­lem ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Ta­kım­dan 18 fut­bol­cu ay­rı­lı­yor. 11 ya­ban­cı oyun­cu eli­miz­de ka­lı­yor. Bun­la­rın 4-5’i zaten prob­lem­li. Büyük sa­kat­lık­lar­dan çık­mış. Bu zor sü­re­ci yine hep bir­lik­te hal­le­de­ce­ğiz. Be­ğen­di­ğim takip et­ti­ğim 6 tane 18-20 yaş ara­sın­da ye­te­nek­li, 2-3 ta­ne­si Rize’nin ço­cu­ğu olan fut­bol­cu­lar var, bu trans­fer­le­re mü­sa­ade ettik.” diye ko­nuş­tu.
  Bon­ser­vi­si elin­de, ye­te­nek­li, eko­no­mik ya­pı­sı ile Çay­kur Ri­zes­por’a uya­cak fut­bol­cu­la­rı be­lir­le­dik­le­ri­ne de­ği­nen Uygun, söz­le­ri­ni şöyle ta­mam­la­dı:
  “Ala­ca­ğı­mız beş gen­cin ha­ri­cin­de 18 oyun­cu­nun git­ti­ği bir or­tam­da ya­ban­cı sa­yı­sı­nın ne ola­ca­ğı­nı bil­mi­yo­ruz. Gö­rün­tü iti­ba­rıy­la 12 olu­yor.
  Biz eli­miz­den hangi ya­ban­cı oyun­cu­la­rı gön­de­rip hangi ya­ban­cı oyun­cu­la­rı ala­ca­ğız açık­ça­sı ona ba­ka­ca­ğız. Eli­miz­de 11 ya­ban­cı ol­ma­sı ne­de­niy­le bir ya­ban­cı oyun­cu trans­fer ede­bi­li­riz, 4 veya 5 ile yo­lu­mu­zu ayı­rıp 4-5 trans­fer ya­pa­bi­li­riz. Yep­ye­ni bir se­zo­na yep­ye­ni bir kadro ya­pı­sıy­la gir­mek is­ti­yo­ruz.”

 • Haber Merkezi

Çaykur Rizespor, Bülent Uygun döneminde yakaladığı performans ile sezonu rahat bitirdi

Süper Lig’de 2020-2021 se­zo­nun­da 4 tek­nik di­rek­tör ile ça­lı­şan Çay­kur Ri­zes­por, ikin­ci ya­rı­da Bü­lent Uygun’un gö­re­ve gel­me­si ile ya­ka­la­dı­ğı çı­kış­la se­zo­nu 48 pu­an­la 13. sı­ra­da ta­mam­la­ma­yı ba­şar­dı.

Ka­ra­de­niz ekibi, Bü­lent Uygun’un gö­re­ve gel­me­si ile ya­ka­la­dı­ğı çıkış ile se­zo­nu 48 pu­an­la 13. sı­ra­da ta­mam­la­ma­yı ba­şar­dı.
Ka­ra­de­niz ekibi se­zo­na Hır­vat tek­nik adam St­jep­han Tomas yö­ne­ti­min­de baş­lan­gıç yaptı.
Ye­şil-ma­vi­li ekip, iniş­li çı­kış­lı bir gra­fik ser­gi­le­di­ği ligde 19. haf­ta­da dep­las­man­da He­le­nex Yeni Ma­lat­yas­por’a 4-1 kay­be­din­ce Tomas ile yol­la­rı­nı ayır­dı.
Tomas ile 5 ga­li­bi­yet, 6 be­ra­ber­lik ve 7 mağ­lu­bi­yet al­dı­ğı dö­nem­de 21 puan top­la­yan Rize eki­bin­de 20 ve 21. haf­ta­lar­da yar­dım­cı ant­re­nör Ersin Aka ta­kı­mın ba­şın­da sa­ha­ya çıktı.
Aka ön­der­li­ğin­de, iki haf­ta­da 4 puan top­la­ya­rak pu­anı­nı 25 yapan Çay­kur Ri­zes­por’da, 22. haf­ta­da gö­re­ve Rumen ça­lış­tı­rı­cı Ma­irus Su­mu­di­ca ge­ti­ril­di.
Görev yap­tı­ğı 7 haf­ta­da sa­de­ce 3 be­ra­ber­lik, 4 mağ­lu­bi­yet ile 3 puan top­la­ya­bi­len Su­mu­di­ca, “Bu ta­kı­mı Jose Mo­urin­ho gelse kur­ta­ra­maz” açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan Rize ekibi ile gö­rü­şe­rek yol­la­rı­nı ayır­dı.
Su­mu­di­ca dö­ne­min­de bek­len­ti­le­rin çok uza­ğın­da kalan ye­şil-ma­vi­li takım, bu dönem so­nun­da 28 pu­an­la 18. sı­ra­da küme düşme hat­tı­nın ave­raj­la bir ba­sa­mak üze­rin­de yer aldı.
Ligde 29. haf­ta­yı maç yap­ma­dan BAY geçen ta­kım­da gö­re­ve 4. tek­nik di­rek­tör ola­rak Bü­lent Uygun ge­ti­ril­di.
Uygun yö­ne­ti­min­de ligde çık­tı­ğı ilk maçta Ata­kaş Ha­tays­por’u 1-0 yen­me­yi ba­şa­ran Ka­ra­de­niz ekibi, dep­las­man­da da Ga­la­ta­sa­ray’ı 4-3 ye­ne­rek iyi bir çıkış ya­ka­la­dı.
Takım, Bü­lent Uygun’un ta­kı­mın ba­şın­da sa­ha­ya çık­tı­ğı 12 haf­ta­da 6 ga­li­bi­yet, 2 be­ra­ber­lik ve 4 mağ­lu­bi­yet ile 20 puan top­la­yıp ligi 48 puan ile ave­raj­la 13. sı­ra­da ta­mam­la­dı.
Ye­şil-ma­vi­li ekip, top­lam­da 12 ga­li­bi­yet, 12 be­ra­ber­lik ve 16 mağ­lu­bi­yet alır­ken ligde at­tı­ğı 53 gole kar­şı­lık ka­le­sin­de ise 69 gol gördü.
Rize tem­sil­ci­si 9 maçta ise ka­le­si­ni gole ka­pat­ma­yı ba­şar­dı.
– Ta­kı­mın en golcü oyun­cu­su Skoda oldu
Çay­kur Ri­zes­por’un en golcü oyun­cu­su Çek for­vet Milan Skoda oldu.
De­ne­yim­li golcü, ligde 9 gol atma ba­şa­rı­sı gös­te­rir­ken bu oyun­cu­yu 8 golle Brain Sa­mu­dio iz­le­di.
Uzun süre sa­kat­lı­ğı ne­de­ni ile forma gi­ye­me­yen Fran­sız yıl­dız Loic Remy 7 gol atar­ken Fer­nan­dol Bold­rin ise ta­kı­ma 6 golle katkı sağ­la­dı.
Sezon bo­yun­ca 11 pe­nal­tı ka­za­nan ye­şil-ma­vi­li ekip­te ka­zan­dır­dı­ğı 5 pe­nal­tı ile Mic­ha­lak dik­ka­ti çekti.
– En hır­çın oyun­cu Yasin Peh­li­van
Ye­şil-ma­vi­li ekip, sezon ge­ne­lin­de 85 sarı ve 2 kır­mı­zı kart gördü.
Yasin Peh­li­van, görev al­dı­ğı 17 maçta 9 sarı, 1 kır­mı­zı kart gö­re­rek en ag­re­sif oyun­cu oldu. Peh­li­van, ce­za­sı ne­de­niy­le 4 maçta görev ala­ma­dı.
Fab­ri­cio Ba­i­ano ise 8 sarı, 1 kır­mı­zı kart gö­re­rek 3 maçta ce­za­lı du­ru­ma düştü.
– “Sa­kat­lık­lar ne­de­niy­le kadro is­tik­ra­rı­nı sağ­la­ya­ma­dık”
İyi bir kad­ro­ya sahip ol­ma­la­rı­na rağ­men yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) sal­gı­nı ve sa­kat­lık­lar ne­de­niy­le zora gir­dik­le­ri­ni vur­gu­la­yan Bakır, “Sa­kat­lık­lar ne­de­niy­le kadro is­tik­ra­rı­nı sağ­la­ya­ma­dık.
Se­zo­na çok iyi baş­la­yan Remy, uzun süre ta­kım­dan ayrı kaldı.
Bold­rin sa­kat­lı­ğı ne­de­niy­le bir çok maçı ka­çır­dı.” dedi.
Bakır, sa­kat­lık ve Ko­vid-19 ne­de­niy­le Fer­nan­do’nun bek­le­nen gö­rün­tü­yü ve­re­me­di­ği­ne dik­ka­ti çe­ke­rek, “Sa­mu­dio, fe­da­kar­lık ede­rek bir çok maçta görev aldı. Hoca de­ği­şik­li­ğin­de bek­le­nen kat­kı­yı ala­ma­dık.
Su­mu­di­ca dö­ne­mi bizim için çok zor geçti.
Bü­lent Uygun’un gö­re­ve gel­me­si ile önce mo­ra­li­mi­zi, sonra bek­le­nen pu­an­la­rı top­la­dık ve ligin so­nu­nu iyi ge­tir­dik.” diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

TOKAT MİLLETVEKİLİ TAŞOCAĞI İÇİN NÖBET TUTTU

İkiz­de­re Taş oca­ğı­na tepki gös­te­ren yöre hal­kın­a bir des­tek­te Tokat Mil­let­ve­ki­li Kadim Dur­maz’dan geldi.

CHP Tokat Mil­let­ve­ki­li Kadim Dur­maz ta­şo­ca­ğı için tepki gös­te­ren va­tan­daş­la­ra 19.günde des­tek oldu. Ta­şo­ca­ğı is­te­me­yen köy­lü­le­re zorla da-yat­ma ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­yen Tokat Mil­let­ve­ki­li Kadim Dur­maz ’bu­ra­da bu soğuk ha­va­da nöbet tutan kar­deş­le­ri­me des­tek olmak moral ver­mek için İkiz­de­re’ye gel­dim. Cen­net­ten bir köşe bu man­za­ra­ya kı­yıl­ma­ma­lı. Yan­lış­tan dö­nül­me­si­ni is­ti­yo­rum. Bu­ra­da in­sa­nı­mız top­ra­ğı­nı me­za­rı­nı ko­ru­mak için güzel bir di­re­niş gös­te­ri­yor. Bil­has­sa ka­dın­la­rı­mı­zın el­le­rin­den öpü­yo­rum. Kadın is­ter­se bu ocağı dur­du­rur­lar ve iptal eder­ler. Her şey para de­ğil­dir. Önce in­sa­nı­mız­la ba­rı­şık ol­ma­lı­yız‘ dedi.

Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

« Older Entries Recent Entries »