Monthly Archives: Mayıs 2021

ŞİRKETLERİN VE YANDAŞLARININ PROVOKASYONUNA DİKKAT!

En güzel yap­tık­la­rı iş: Pro­vo­kas­yon…
Va­tan­daş­la­rın bir araya gel­me­si, da­ya­nış­ma içim­de ol­ma­sı; ta­şı­na, top­ra­ğı­na, su­yu­na sahip çık­ma­sı, HES ve taş ocağı fa­ali­ye­ti gös­te­ren şir­ket­le­rin hiç işine gel­mez.
Hemen pro­vo­ka­tör­ler dev­re­ye girer; bir­kaç yan­daş, ya­la­ka da va­tan­da­şın için­den bu­lur­lar. Yok o şu­cuy­du, bu bu­cuy­du, şunun par­ma­ğı var, dış güç­ler dev­re­ye girdi gibi ipe sapa gel­mez pro­vo­kas­yon­lar­la va­tan­da­şın has­sas ol­du­ğu nok­ta­lar­dan gi­re­rek olu­şan da­ya­nış­ma­yı boz­mak is­ter­ler.
Bunu Gü­ney­su Gür­gen Kö­yün­de Ali­cik HES’e karşı va­tan­daş­lar­la bir­lik­te oluş­tur­du­ğu­muz di­re­ni­şi böl­mek için de­ne­di­ler. Hu­kuk­suz ça­lış­ma­la­rı­nı meş­ru­laş­tır­mak için her yola baş­vur­du­lar. Ku­rum­la­rı ve si­ya­se­ti ar­ka­la­rı­na al­dı­lar. Gel ki bazı si­ya­si­ler zaten or­tak­la­rıy­dı. Yan­lış bil­gi­len­dir­me so­nu­cun­da kendi art ni­yet­le­ri­ni en üst dü­zey­de dil­len­dir­di­ler. Bi­lir­ki­şi he­ye­ti­ni ara­ya­rak veya ara­ta­rak baskı kur­du­lar. Bu hu­kuk­suz, çir­kin yön­tem­le­riy­le de büyük öl­çü­de ba­şa­rı­lı ol­du­lar.
Şir­ket­ler pro­je­le­ri­ni uy­gu­la­ma­dan önce sa­de­ce proje üze­rin­de­ki ha­zır­lık­la­rı­nı yap­maz­lar. Aynı za­man­da top­lu­mu ma­ni­pü­le ede­bi­lecek ko­nu­la­rı da araş­tı­ra­rak bir ha­zır­lık ya­par­lar. En kısa za­man­da nasıl yol ala­bi­le­cek­le­ri­ni he­sap­lar­lar. Ör­ne­ğin, Gü­ney­su Gür­gen Kö­yün­de, size yol ya­pı­yo­ruz, ya­la­nıy­la altı ay ça­lış­tık­la­rı gibi… Va­tan­daş­lar ço­ğun­luk­la iyi ni­yet­li­dir ve bu du­ru­ma ha­zır­lık­sız ya­ka­la­nır­lar.
Bi­lin­di­ği üzere bu gün­ler­de de İkiz­de­re’de Cen­giz İnşa­atın baş­lat­tı­ğı taş oca­ğı­na karşı yöre hal­kı­nın çok et­ki­li bir di­re­ni­şi olu­yor.
Özel­lik­le bu di­re­niş­te yöre ka­dın­la­rı­nın başı çek­me­si çok önem­li… İlçe dı­şın­dan da des­te­ğe giden si­ya­set­çi­ler, sivil top­lum ör­güt­le­ri ve va­tan­daş­lar olu­yor. Biz de Han­dü­zü Yay­la­sı Kül­tür Ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Der­ne­ği ola­rak des­te­ği­mi­zi bil­dir­dik, bu­ra­da­ki çevre mü­ca­de­le­si­ne ka­tıl­dık.
Bu­ra­dan bu işi üst­le­nen, başı çeken İkiz­de­re­li Sivil Top­lum Ör­güt­le­ri­ne aci­za­ne tav­si­yem, Gü­ney­su Gür­gen Kö­yün­de Ali­cik HES ey­lem­le­rin­de bize karşı ya­pı­lan pro­vo­kas­yo­nun bu­ra­da da ola­bi­le­ce­ği­ni göz önün­de bu­lun­du­ra­rak ha­re­ket et­me­le­ri­dir. Doğ­ru­su bazı yan­daş basın or­gan­la­rın­dan ve bu ta­la­na “ya­tı­rım” ola­rak bakan si­ya­si­le­rin yak­la­şı­mın­dan böyle bir durum se­zin­le­dim. Her şey­den önce bu­ra­da­ki yerel hal­kın ara­sı­na bu nifak to­hum­la­rı­nın ekil­me­si­ne izin ve­ril­me­me­li­dir. Bu bir­lik­te­lik ve et­ki­li di­re­niş devam et­ti­ği sü­re­ce şir­ke­tin enin­de so­nun­da bu va­di­yi terk ede­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum.
Gü­ney­su Gür­gen Kö­yün­de Ali­cik HES di­re­ni­şin­de ya­şa­dı­ğı­mız bir diğer olum­suz­luk da Co­vid-19 sal­gı­nı do­la­yı­sıy­la köyün ka­ran­ti­na­ya alın­ma­sı oldu.
Ka­ran­ti­na do­la­yı­sıy­la va­tan­daş­lar ev­le­rin­den çı­ka­ma­dı. Ancak daha önce de­re­den çı­kar­tı­lan şir­ke­tin iş ma­ki­ne­le­ri, ka­ran­ti­na dö­ne­mi­ni fır­sa­ta dö­nüş­tür­dü ve büyük öl­çü­de işi ta­mam­la­dı­lar.
Ben­zer bir durum İkiz­de­re Gür­de­re’deki taş ocağı için de ge­çer­li­dir. 29 Nisan iti­ba­riy­le 19 gün­lük so­ka­ğa çıkma ya­sa­ğı ne­ti­ce­sin­de va­tan­daş­lar ev­le­rin­den çı­ka­maz­ken şir­ket büyük öl­çü­de taş ocağı yol in­şa­atı­nı bi­ti­re­cek­tir. Bu­ra­da si­ya­set­çi­le­re, avu­kat­la­ra ve kı­sıt­la­ma en­ge­li bu­lun­ma­yan va­tan­daş­la­ra önem­li görev düş­mek­te­dir.
Bu aynı za­man­da bir in­san­lık gö­re­vi­dir. Ana­ya­sa’nın 56. mad­de­si: “Her­kes, sağ­lık­lı ve den­ge­li bir çev­re­de ya­şa­ma hak­kı­na sa­hip­tir.
Çev­re­yi ge­liş­tir­mek, çevre sağ­lı­ğı­nı ko­ru­mak ve çevre kir­len­me­si­ni ön­le­mek Dev­le­tin ve va­tan­daş­la­rın öde­vi­dir.” hük­mü­nü içer­mek­te­dir.
Bu va­di­ler­de­ki doğal yaşam, alan­la­rı, su kay­nak­la­rı bitki ör­tü­sü ger­çek­ten son de­re­ce önem­li­dir ve ko­run­ma­sı ge­re­kir.
Dün­ya­da temiz su kay­nak­la­rı çok sı­nır­lı­dır. Bu temiz su kay­nak­la­rı­nın büyük bir bö­lü­mü de Doğu Ka­ra­de­niz va­di­le­rin­de bu­lun­mak­ta­dır. Ay­rı­ca bu va­di­ler­de başta çay ta­rı­mı ve yö­re­sel tarım ürün­le­ri ye­tiş­ti­ril­mek­te­dir. En­de­mik bitki tür­le­riy­le, yay­la­la­rıy­la, bakir or­man­la­rıy­la bu va­di­ler başta arı­cı­lık olmak üzere hay­van­cı­lı­ğın ta­ma­mı­na son de­re­ce uy­gun­dur.
Böl­ge­miz­de bu va­di­ler­de­ki kay­nak­lar sa­de­ce bölge hal­kı­na değil, tüm in­san­lı­ğa büyük bir zen­gin­lik sun­mak­ta­dır. Bu kay­nak­la­rın önemi her geçen gün daha da ar­ta­cak­tır.
İnsan ömrü sı­nır­lı­dır.
Zen­gin olma hır­sıy­la ta­bi­ata sal­dı­ran­la­rın ka­fa­sı­na şunu sok­mak lazım: Bir in­sa­nın ha­ya­tı bo­yun­ca yi­ye­bi­le­ce­ği, içe­bi­le­ce­ği keyif sü­re­bi­le­ce­ği araç­lar sı­nır­lı­dır. Ama dün­ya­da biz­den sonra da yaşam devam ede­cek­tir.
“Son ırmak ku­ru­du­ğun­da, son ağaç yok ol­du­ğun­da, son balık tu­tul­du­ğun­da; gö­zü­nü para bü­rü­müş adam, pa­ra­nın yen­me­yen bir şey ol­du­ğu­nu an­la­ya­cak.”
Ama kor­ka­rım çok geç ola­cak.

Çaykur’un 7. Çay Satış Mağazası Ankara’da Hizmete Açıldı

Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim Li­der­li­ğin­de Baş­la­tı­lan ‘’81 İlde 81 Satış Ma­ğa­za­sı Pro­je­si’’ Kap­sa­mın­da 7. Çay Satış Ma­ğa­za­sı Va­tan­daş­la­rın Yoğun İlgisi İle An­ka­ra’da Hiz­me­te Baş­la­dı.

Genel Müdür Yusuf Ziya Alim li­der­li­ğin­de baş­la­tı­lan ‘’81 ilde 81 Satış Ma­ğa­za­sı Pro­je­si’’ kap­sa­mın­da her açı­lan yeni şube ile Çay­kur’un marka de­ğe­ri­ni bir üst se­vi­ye­ye ta­şı­yan Satış Ma­ğa­za­la­rı­nın 7.​si An­ka­ra’da çay tir­ya­ki­le­ri­nin yoğun il­gi­si ile hiz­me­te baş­la­dı.


Va­tan­daş­la­rın hiz­me­ti­ne açı­lan ma­ğa­za­nın resmi açı­lı­şı­nın iler­le­yen gün­ler­de Tarım ve Orman Ba­ka­nı Dr. Bekir Pak­de­mir­li’nin de ka­tı­lım­la­rı ile ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği bil­gi­si­ne ula­şıl­dı.
Çay­kur’un 81 ilde 81 satış ma­ğa­za­sı slo­ga­nı ile yola çık­tı­ğı, çay tir­ya­ki­le­ri­nin 90’dan fazla çeşit ürü­nün tek çatı al­tın­da bu­la­bi­le­ce­ği, Çay­kur’un mev­cut ve yeni çıkan ürün­le­ri­ni bir arada görüp kendi damak ta­dı­na ve büt­çe­si­ne uygun olan ürünü satın ala­bi­le­ce­ği güzel bir kon­sept sunan Çay Satış Ma­ğa­za­la­rı­nı birer birer hiz­me­te sun­ma­ya devam edi­yor.
Daha önce Rize/Mer­kez, Gi­re­sun/Ti­re­bo­lu, Art­vin/Ke­mal­pa­şa, Rize/Taş­lı­de­re, Er­zu­rum ve İstan­bul’da 6 ma­ğa­za­yı fa­ali­ye­te ge­çi­ren Çay­kur’un 7. ma­ğa­za­sı­nı An­ka­ra’nın Çan­ka­ya il­çe­sin­de Ra­ma­zan ayı içe­ri­sin­de hiz­me­te su­na­ca­ğı­nı du­yur­ulmuştu.
Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim’in her fır­sat­ta dile ge­tir­di­ği ve ol­maz­sa ol­ma­zı­mız de­di­ği 81 ilde 81 satış ma­ğa­za­sı pro­je­si kap­sa­mın­da Tür­ki­ye ge­ne­lin­de her ilde ma­ğa­za açmak için yer, mekan ve za­man­la­ma açı­sın­dan ince ele­nip sık do­ku­nu­la­rak tes­pit ve fi­zi­bi­li­te ça­lış­ma­la­rı devam edi­yor.


Haber Merkezi

Çaykur Rizespor’dan rahatlatan 3 puan

Süper Lig’in 39. haf­ta­sın­da De­niz­lis­por, Çay­kur Ri­zes­por’u konuk etti. Mü­ca­de­le Ka­ra­de­niz eki­bi­nin 1-0 üs­tün­lü­ğü ile sona erdi. Bu so­nuç­la De­niz­lis­por, ligin bi­ti­mi­ne 3 hafta kala küme düşen ilk takım oldu.

Süper Lig’in 39. Hafta ma­çın­da Çay­kur Ri­zes­por, ligin ilk dev­re­sin­de sa­ha­sın­da 1-1 be­ra­be­re kal­dı­ğı Yu­ka­tel De­niz­lis­por ile bu kez dep­las­man­da karşı kar­şı­ya geldi.
İlk ya­rı­sı gol­süz be­ra­be­re biten maçın ikin­ci ya­rı­sın­da Sa­mu­dio, 72’nci da­ki­ka­da Mic­ha­lak’ın asis­ti­ni gole çe­vi­re­rek ta­kı­mı­nı 1-0 öne ge­çir­di ve bu gol aynı za­man­da maçın sko­ru­nu da be­lir­le­ye­rek Ye­şil-Ma­vi­li eki­bin 3 puan sa­hi­bi ol­ma­sı­nı sağ­la­dı.
Ligin bi­ti­mi­ne 3 maç kala 45 puana yük­se­len Çay­kur Ri­zes­por 11’inci sı­ra­da haf­ta­yı ta­mam­lar­ken kü­me­de kalma ih­ti­ma­li­ni de ga­ran­ti­le­miş oldu.
28 pu­an­da ve son sı­ra­da kalan De­niz­lis­por ise önü­müz­de­ki sezon 1 yıl ara­dan sonra ye­ni­den TFF 1. Lig’de mü­ca­de­le edecek.
Çay­kur Ri­zes­por, 08 Mayıs Cu­mar­te­si günü saat 20.30’da oy­na­ya­ca­ğı 40. Hafta ma­çın­da sa­ha­sın­da He­le­nex Yeni Ma­lat­yas­por’u konuk edecek.


Haber Merkezi

Olimpik Pazar Spor Hentbol Kulübü 2. Etap Müsabakalarını Başarılı Şekilde Tamamladı

Olim­pik Pazar Spor Hent­bol Ku­lü­bü ta­kı­mı İstan­bul’da üst üste oy­na­dı­ğı İstan­bul Bey­ci­ler Spor Ku­lü­bü ve Kü­tah­ya Ülkü Spor Ku­lü­bü ta­kım­la­rı­nı fark­lı skor­lar­la yendi.

THF 2. Lig Kadın Hent­bol Ta­kı­mı Mü­sa­ba­ka­la­rı­nın 2. Etabı İstan­bul ev sa­hip­li­ği’nde ger­çek­leş­ti­ril­di. Olim­pik Pazar Spor Hent­bol Ku­lü­bü ta­kı­mı İstan­bul’da üst üste oy­na­dı­ğı İstan­bul Bey­ci­ler Spor Ku­lü­bü ve Kü­tah­ya Ülkü Spor Ku­lü­bü ta­kım­la­rı­nı fark­lı skor­lar­la yendi.
THF Göksu Akyel Se­zo­nu 2. Lig A gru­bun­da mü­ca­de­le eden Pazar il­çe­si ta­kı­mı ‘Olim­pik Pazar Spor Ku­lü­bü’ 2. etap Mü­sa­ba­ka­la­rı’nın ilk ma­çı­nı İstan­bul Bey­ci­ler Spor Ku­lü­bü Hent­bol Ta­kı­mı ya­pa­rak Kar­şı­laş­ma­yı Olim­pik Pazar Spor Ku­lü­bü 29-23 ka­zan­mış ve ar­dın­dan Son kar­şı­laş­ma­sı­nı ise bugün İstan­bul’da Kü­tah­ya Ülkü Spor Ku­lu­bü Hent­bol Ta­kı­mı ile kar­şı­laş­tı. İlk yarı Pazar eki­bi­nin 9-7 üs­tün­lü­ğü ile ta­mam­lan­dı. Olim­pik Pazar Spor Hent­bol Ku­lü­bü ta­kı­mı ikin­ci ya­rı­da da gös­ter­di­ği üstün oyu­nun­dan sonra ra­ki­bi Kü­tah­ya Ülkü Spor Ku­lü­bü Hent­bol Ta­kı­mı­nı 28-13 mağ­lup ede­rek üst üste oy­na­dı­ğı 2 kar­şı­laş­ma­yı da ka­zan­dı. Ta­kı­mın Ba­şa­rı­lı Tek­nik Di­rek­tö­rü Fatma Ba­doğ­lu kar­şı­laş­ma son­ra­sın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da şun­la­rı söy­le­di “ Göksu Akyrl Se­zo­nu A grubu 2.​ligin 2.​etabı İstan­bul ev sa­hip­li­ğin­de ger­çek­leş­ti­ril­di. 2.​etap is­te­di­ği­miz so­nuç­la bitti. na­mağ­lup iler­li­yo­ruz Bun­dan sonra 1 etap daha var. 3. etap mü­sa­ba­ka­la­rı 21-23 Mayıs ta­rih­le­rin­de ya­pı­la­cak ama henüz THF ta­ra­fın­dan yeri be­lir­len­me­di . 3.​etap­da ba­şa­rı­lı olup he­de­fi­miz olan 1.​lige çık­mak­tır. Pazar hal­kı­nı ve Rize’mizi 1.​ligde en iyi şe­kil­de tem­sil et­me­yi dü­şü­nü­yo­ruz. Ama­cı­mız Hent­bol spo­ru­nu ve se­yir­ci­si­ni daha güçlü hale ge­tir­mek­tir” diye ko­nuş­tu Ta­kı­mın oluş­ma­sın­da büyük çaba gös­te­ren Kulüp Baş­ka­nı Rahmi Çakır, “Tür­ki­ye Hent­bol Fe­de­ras­yo­nu­na bu güzel or­ga­ni­zas­yo­nun­da do­la­yı, İstan­bul’da dü­zen­le­di­ği kar­şı­laş­ma­lar için te­şek­kür edi­yo­rum “dedi. Çakır yap­tı­ğı açık­la­ma­lar­da “ Olim­pik Pazar Hent­bol ta­kı­mı­nı Pa­zar­lı genç kar­deş­le­rim­le bir­lik­te kur­duk. Gece gün­düz ça­lış­tık. Ba­şa­rı­lı olmak için eli­miz­den gelen her türlü gay­re­ti gös­ter­dik. Bunun mey­ve­si­ni Bi­rin­ci ve ikin­ci etap kar­şı­laş­ma­lar­da gör­dük. 2. Etap Mü­sa­ba­ka­la­rın­da iki maç oy­na­dık iki­si­ni de ka­za­na­dık Pan­de­mi den do­la­yı biz ve ço­cuk­la­rı­mız çok yo­rul­duk. 2 maç üst üste oy­na­dık. İnşal­lah 3.​etap­ta da ba­şa­rı­lı ola­ca­ğız. Üçün­cü etap kar­şı­laş­ma­la­rı­nın ne­re­de oy­na­na­ca­ğı şu an belli değil, Çok güçlü il ta­kım­la­rıy­la mü­ca­de­le ede­ce­ğiz. Biz orada da ba­şa­rı sağ­la­ya­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum. Yö­re­den ve özel­lik­le Pazar’dan her­ke­sin des­te­ği­ni bek­li­yo­ruz” dedi.


Ha­ber-Fo­to: Ce­va­hir TO­PA­LOĞ­LU

RİZEDE PANDEMİ KİM İÇİN

Be­şik­taş ile oy­na­nan fut­bol ma­çın­da tri­bün­de Pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uyul­ma­ma­sı çok tepki çekti.
Ma­dem­ki maça giriş ser­best­ti, diğer tri­bün­le­re se­yir­ci niye alın­ma­dı.
TSYD İl Tem­sil­ci­si, usta ga­ze­te­ci Osman Can işin için­de ol­du­ğu için de­tay­lı­ca aşa­ğı­da­ki me­sa­jı pay­laş­tı.
Bana göre çok önem­li ol­du­ğu için Osman Can üs­ta­dı­mın ya­zı­sı­nı aynen sü­tu­nu­ma al­mak­ta fayda gö­rü­yo­rum. Ben bir ga­ze­te­ci ola­rak tri­bü­ne alın­mı­yo­rum ama bunca se­yir­ci nasıl gi­ri­yor.
Osman Can’ın ya­zı­sı’ ’KA­PAN­MAY­LA SAL­GI­NI ÖN­LE­YE­CEK­LERİNİ SÖY­LE­YEN­LE­RE İTHAF OLU­NUR !!!
Pan­de­mi ku­ral­la­rı kim­le­re uy­gu­la­nı­yor ???
Ko­ra­na vi­rüs­le mü­ca­de­le kap­sa­mın­da en uzun sü­re­li pan­de­mi ka­pan­ma­sı­nın baş­la­dı­ğı sa­at­ten 1, 5 saat sonra Rize’de oy­na­nan ÇAY­KUR Ri­zes­por- Be­şik­taş ma­çın­da sta­dın du­ru­mu.
Hani es­ki­den bir deyim vardı kim takar Ya­lo­va Kay­ma­ka­mı­nı diye ((gerçi Ya­lo­va artık vi­la­yet oldu. Kay­ma­ka­mı kal­ma­dı) Tüm dün­ya­da ol­du­ğu gibi lig­le­ri­miz­de de kar­şı­laş­ma­la­ra se­yir­ci alın­ma­sı ya­sak­lan­mış­tı.
Bu ne per­hiz ne la­ha­na tur­şu­su.
ÇAY­KUR Ri­zes­por – Be­şik­taş ma­çın­da ku­ral­lar rafa kal­dı­rıl­dı.
Nor­mal maç­lar­da gö­rül­me­yen bir ka­la­ba­lık vardı.
Stat dı­şın­da da araç par­kın­da yer yoktu. Rize sta­dın­da pan­de­miy­le adeta dalga ge­çil­di.
Bu­ra­sı Tür­ki­ye her kural las­tik gibi asıl­dı­ğın o ta­ra­fa gelir..
Be­şik­taş’ın 20 ki­şi­lik kon­ten­ja­nı vardı. 19 ki­şiy­le kon­ten­ja­nı­nı ka­pat­tı. Be­şik­taş Baş­ka­nı Trab­zon­lu olun­ca su kur­naz­lı­ğıy­la yo­lu­nu bulup Cum­hur­baş­kan­lı­ğı kon­ten­ja­nın­dan 20 ki­şi­lik ek ak­re­di­tas­yon kon­ten­jan al­ma­yı ba­şar­dı Trab­zon­lu dost­la­rı için. Tri­bü­nün dol­ma­sı­na se­yir­ci kalan Fe­de­ras­yon tem­sil­ci­si emir yu­kar­dan ge­lin­ce ça­re­siz kaldı. Pan­de­mi ya­sa­ğı­nın baş­la­dı­ğı saat 19 dan sonra bu kadar ki­şi­nin nasıl so­ka­ğa çık­tı­ğı­nı kim açık­la­ya­cak, do­ğa­cak so­nuç­lar­dan kim so­rum­lu ola­cak merak edi­yo­rum’’. Osman Can ar­ka­da­şı­mın ya­zı­sı aynen böyle. An­la­ma­dı­ğım Rize’de ku­ral­lar, ka­nun­lar, ko­nu­lar ada­mı­na göre mi de­ği­şir.
Büyük ta­kım­dan isen, AK Par­ti­li isen, Trab­zon­lu isen ve de Sa­ra­ya yakın isen ku­ral­sız­lık mı ol­ma­lı. Yazık ki yazık Rize’me. Kim­le­rin elin­de kal­dın.
Yet­ki­li ara­ma­ya gerek yok ka­nı­sın­da­yım, yet­ki­siz­lik had saf­ha­da çünkü.

TAŞ OCAĞINA TEPKİLER DEVAM EDİYOR

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA İŞ MAKİNESİNİN ÇALIŞMASINA KÖYLÜLER ENGEL OLDU

Rize İyidere’de Lojistik Merkez projesinin inşasında denizde dolgu için açılmak istenen Taş Ocağına yöre insanının tepkisi devam ediyor.

     16 milyon tona yakın taş alınması kararlaştırılan İkizdere ilçesi Gürdere ve Cevizlik köyünde taş ocağı açılacak olmasına yöre halkının tepkisi devam ediyor. İyidere Lojistik Merkez projesinin inşa edileceği deniz üzerindeki alanın dolgusu için 16 milyon tona yakın taş alınması kararlaştırılan İkizdere ilçesi Gürdere ve Cevizlik köyünde taş ocağı açılacak olmasına yöre halkının tepkisi devam ediyor. Yöre halkının tepkisine rağmen Rize merkezden takviyeli Jandarma desteği ile Taş Ocağı alanına yol açma çalışması devam ediyor.3 gündür devam eden çalışmada yaklaşık 300 metre yol açıldı.

Tepki gösteren 8 kişi gözaltına alınmıştı

     Yol açılmasına tepki gösteren köylülere biber ğazı sıkılmasına tepki gösteren 7 kişi ve İDEF-İkizdere Dernekler Federasyonu Başkanı Ziya Yıldırım, Mehmet Karadeniz, Müjdat Albayrak, Ali Baş, Celal Baş, Murat Buğday, Kadir Baş ve Güngör Baş Jandarma tarafından gözaltına alınmıştı. İkizdere Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınanlar daha sonra serbest bırakıldı.

Yöre insanı çalışmayı durdurdu

      İş makineleriyle jandarma korumasında Taş Ocağı alanına yol açma çalışması için tepkilerine devam eden yöre halkından kadın erkek kalabalık bir grup patika yollardan yeniden gelerek iş makinesinin önünde, çalışmaya oturarak tepki gösterdi. Bölgede gergin bekleyiş devam ediyor.

    Tepkilere destek için Rize CHP İl Başkanı Saltuk Deniz ve Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, MHP İkizdere İlçe Başkanı Abdurrezzak Uzun çalışma yapılan alana geldiler. CHP İl Başkanı Saltuk Deniz ve Cervatoğlu yaptıkları konuşmada ’buraya gelen insanlar işgalci değildir. Bu yörenin sahibidirler. Dün yapılan biber gazı sıkma olayı çok yanlış oldu.75 yıllığına burada arazi kapatmak doğru değil. Biz burada maraba kalmak istemiyoruz. Kadınlarımızın yaptığı mücadeleyi görüyoruz. Kadın olduğu işte başarı var’ dediler. Yöre halkına destek için toplananlardan bir gurup sık sık’ ’Cengiz defol, ormanıma dokunma’ ’doğama, suyuma, ormanıma dokunma’ ’diye slogan attılar.

SİT alanı ilan edilen Vadi

      Koruma altına alınan 200 vadiden birisi olan İkizdere Vadisinde Lojistik merkez inşaatına dolgu malzemesi taşımak amacıyla yapılması planlanan Taş Ocağı 100 Hektarlık bir alanı kapsıyor. Rize-Erzurum karayolundan saparak 3 km kadar yeni yolla ulaşılmak istenen arazi yaban hayatı ve doğal organik Çaya ev sahipliği yapıyor.

Haber-Foto: İsmet KÖSOĞLU

“Yaş çay fiyatı kampanya öncesi açıklanmalı”

Mustafa Alperen:

İYİ Parti Rize İl Baş­kan­lı­ğı Teş­ki­lat Baş­ka­nı Mus­ta­fa Al­pe­ren yak­la­şan yaş çay kam­pan­ya­sı ön­ce­si fi­ya­tın açık­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.

2021 Yaş çay se­zo­nu­nun tam ka­pan­ma­nın ar­dın­dan büyüj ih­ti­mal­le baş­la­ya­ca­ğı­nı be­lir­ten İYİ Parti Rize İl Baş­kan­lı­ğı Teş­ki­lat Baş­ka­nı Mus­ta­fa Al­pe­ren üre­ti­ci­le­rin kam­pan­ya ba­şın­da özel sek­tö­re çay sa­tar­ken mağ­dur ol­ma­ma­la­rı ve çay­la­rı­nı ucuza sat­ma­ma­la­rı için yaş çay fi­ya­tı­nın kam­pan­ya baş­la­ma­dan açık­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.
Yaş çay fi­ya­tı­nın des­tek­le­me ile bir­lik­te 4.35 TL nin all­tın­da ol­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Al­pe­ren: “2021 Yılı Yaş çay se­zo­nu Ra­ma­zan Bay­ra­mın­dan hemen sonra açı­la­cak­tır. Sezon açıl­ma­dan önce Yaş çay fi­yat­la­rı açık­lan­ma­lı­dır.
Yak­la­şık 2 yıl­dan beri ül­ke­miz­de hort­la­yan enf­las­yon ca­na­va­rı­na karşı üre­ti­ci­le­ri­miz ez­di­ril­me­me­li­dir. Geçen yıl yaş çay Se­zo­nu Mayıs Ayın­da açıl­mış­tır. Sayın Cum­hur­baş­ka­nı ta­ra­fın­dan çay fi­yat­la­rı 3.27.- TL ola­rak açık­lan­mış­tır. 2020 Yılı Yaş çay Fi­yat­la­rı­na %20 zam ya­pıl­mış­tır.Bu artış üre­ti­ci­yi mem­nun et­miş­tir. Bu yıl Reel Enf­las­yon Yak­la­şık 30’ların üs­tün­de sey­re­der­ken yaş çay fi­yat­la­rı da buna göre ayar­lan­ma­lı­dır. Gübre Fi­yat­la­rı geçen se­ne­ye göre Yüze 25 – 30 ora­nın­da zam­lan­dı.
2021 yılı yaş çay fi­ya­tı­nın Yüzde 25 ora­nın­da bir artış sağ­la­na­rak 4.10.- Kuruş ol­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Des­tek­le­me yak­la­şık 4 yıl­dır ar­tı­rıl­ma­mış­tır. Bu yıl des­tek­le­me­yi en az 25 Kuruş ola­rak açık­lan­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.
Des­tek­le­me ile bir­lik­te üre­ti­ci­nin elin­de 4,35 Kuruş geç­me­si ge­rek­mek­te­dir. Bunun al­tın­da be­lir­le­necek fiyat üre­ti­ci­le­ri­mi­zi çok mağ­dur ede­cek­tir.
Geçen yıla göre tüm girdi ma­li­yet­le­ri en az % 25 artış gös­ter­miş­ken yaş çay fi­yat­la­rı bun­dan az ol­ma­ma­lı­dır. . Üre­ti­ci­nin geçen yıla göre gelir kay­bı­na uğ­ra­ma­ma­sı için 4.35.- TL nın al­tın­da bir fiyat açık­la­ma­sı kabul edi­le­mez.
Ay­rı­ca Çay kur ta­ra­fın­dan den­ge­li bir alım po­li­ti­ka­sı iz­le­ne­rek fır­sat­çı­lık yapan özel sek­tör tem­sil­ci­le­ri­ne üre­ti­ci­le­ri­miz ez­di­ril­me­me­li­dir. Böl­ge­mi­zin tek geçim kay­na­ğı olan çay dev­let ta­ra­fın­dan des­tek­len­me­si ge­re­ki­yor” dedi.

Haber Merkezi

Rize’deki İhtiyaç Sahiplerine WEFA Desteği

Ulus­la­ra­ra­sı İnsani Yar­dım Or­ga­ni­zas­yo­nu (WEFA) Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı iş bir­li­ğiy­le Rize’deki ih­ti­yaç sa­hi­bi aile­le­re ve ye­tim­le­re yar­dım ger­çek­leş­tir­di.

WEFA’dan ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­ya göre, her sene ol­du­ğu gibi bu sene de Tür­ki­ye’deki ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ra­ma­zan yar­dı­mın­da bu­lu­nul­du­ğu be­lir­til­di.
Rize’deki ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne de çe­şit­li yar­dım­lar ulaş­tı­rıl­dı­ğı ak­ta­rı­lan açık­la­ma­da, Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı iş bir­li­ğiy­le ger­çek­leş­ti­ri­len yar­dım ça­lış­ma­la­rı çer­çe­ve­sin­de 500 aile­ye alış­ve­riş kartı ve­ril­di­ği, 100 aile­ye ise gıda pa­ke­ti da­ğı­tıl­dı­ğı kay­de­dil­di.
Açık­la­ma­da, ra­ma­zan yar­dım­la­rı kap­sa­mın­da bu yıl Sa­kar­ya, İstan­bul, Di­yar­ba­kır, Siirt, İzmir, Aydın, Ma­ni­sa, Art­vin, Rize, Ordu, De­niz­li, Uşak olmak üzere top­lam­da 12 ilde ra­ma­zan yar­dım ça­lış­ma­la­rı­nı ger­çek­leş­ti­ril­di­ği, yar­dım ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da 6 bin 50 aile­ye alış­ve­riş kartı ve 2 bin 100 aile­ye de ku­man­ya da­ğı­tı­mı ya­pıl­ma­sı plan­lan­dı­ğı be­lir­til­di.


Haber Merkezi

TAŞ OCAĞI İÇİN CUMHURBAŞKANINA MEKTUP

Ta­şo­ca­ğı­na tepki gös­te­ren bölge in­sa­nı Cum­hur­baş­ka­nı­na mek­tup ya­za­rak pro­je­yi iptal et­me­si­ni is­te­di­ler. An­ka­ra’daki İkiz­de­re­li­ler adına İbra­him Coş­kun’un ka­le­me al­dı­ğı ve gön­der­di­ği mek­tup şöyle.

Sayın CUM­HUR­BAŞ­KA­NIM,
Ta­bi­atın ken­di­si­ne 365 gün yem­ye­şil kalma özel­li­ği­ni bah­şet­ti­ği “İKİZDERE İSKEN­CE­DE­RE VADİSİ” nin dört çeşit bitki kat­ma­nın­dan olu­şan or­man­la­rı, Tür­ki­ye’nin en gör­kem­li ve zen­gin içe­rik­li ve­je­tas­yo­nu­nu oluş­tur­mak­ta­dır.
Bu coğ­raf­ya, yaban ha­ya­tı­nın ol­duk­ça da­ral­dı­ğı dün­ya­mız­da sa­yı­sız ya­ba­ni çe­şi­di­ne ev sa­hip­li­ği yap­mış ol­ma­sı­nın ya­nın­da; yö­re­nin su kay­nak­la­rı, tarım ve hay­van­cı­lık fa­ali­yet­le­ri, tu­rizm po­tan­si­ye­li ile vaz ge­çil­mez bir flora oluş­tur­mak­ta­dır.
Ül­ke­miz­de mil­yon­lar­la ifade edi­len ma­li­yet­ler­le ya­pıl­mış ve ya­pıl­mak­ta olan yüz­ler­le ifade edi­len bal or­man­la­rı­nın hep­sin­den daha ni­te­lik­li ve aynı za­man­da ba­lıy­la ün sal­mış bir doğal bal or­ma­nı­dır da bu yer­ler.
Dün­ya­nın ko­run­ma­sı ge­re­ken en ni­te­lik­li 53. sı­ra­da­ki bu va­di­si­ne Allah’ın ver­di­ği ni­te­lik­ler “TAŞ OCAĞI”na feda edi­le­me­yecek kadar kıy­met­li ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­ruz.
Bu çığ­lı­ğı­mı­zı duyup, çok önem­li li­ma­nı­mız için ge­rek­li olan taş ih­ti­ya­cı­nın çok daha az za­rar­lı al­ter­na­tif yer­ler­den bi­ri­ne kay­dı­rıl­ma­sı için yar­dım ve emir­le­ri­ni­zi cani gö­nül­den di­li­yo­ruz.
Say­gı­la­rı­mız­la.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

ZÜMRÜT RİZE GAZETESİ 5 MAYIS’DA 72 YAŞINDA

Çay’ın ve Yağ­mur’un Baş­ken­ti Rize’nin ilk ofset ve va­sıf­lı ga­ze­te­si olan Züm­rüt Rize 5 Mayıs 2021 Çar­şam­ba günü 72 ya­şı­na gi­ri­yor.

5 Mayıs 1950 ta­ri­hin­de Rize Be­le­di­ye­si’nin mer­hum Baş­kan­la­rın­dan Mus­ta­fa ARDAL ta­ra­fın­dan ku­ru­lan Züm­rüt Rize Ga­ze­te­si ku­rul­du­ğu gün­den beri yayın ha­ya­tı­na hiç ara ver­me­den her gün okur ve dost­la­rıy­la bu­lu­şu­yor.
72. ku­ru­luş Yıl­dö­nü­mü­nü bu yıl Pan­de­mi ne­de­niy­le çok sade bir et­kin­lik­le kut­la­ya­cak olan Züm­rüt Rize’nin İmti­yaz Sa­hip­li­ği­ni Ali Gökay BA­KOĞ­LU, Genel Yayın Yö­net­men­li­ği­ni Rize Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Faik BA­KOĞ­LU, Baş­ya­zar­lı­ğı­nı İsmet KÖ­SOĞ­LU ve Spor Mü­dür­lü­ğü­nü de Ömer YIL­MAZ ya­pı­yor.


Haber: Mus­ta­fa SAKLI

ALES/1 Sınavı İle İlgili Duyuru

ÖSYM Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan 02 Mayıs 2021 Pazar günü ya­pı­la­ca­ğı du­yu­ru­lan ALES/1, ilan edi­len gün ve sa­at­te ya­pı­la­cak­tır.

ALES/1’e ka­tı­la­cak olan aday­lar (yan­la­rın­dan bu­lu­nan eş, kar­deş, anne veya ba­ba­dan bir re­fa­kat­çi) ile sınav gö­rev­li­le­ri İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın ya­yım­la­mış ol­du­ğu Tam Ka­pan­ma Ted­bir­le­rin­de de ifade edil­di­ği üzere 02 Mayıs 2021 Pazar günü so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sın­dan muaf tu­tul­muş­lar­dır.
Sı­na­va gi­recek olan aday­la­rın her­han­gi bir mağ­du­ri­yet ya­şa­ma­ma­la­rı için, sınav gö­rev­li­le­ri­nin de sı­na­vın yü­rü­tül­me­si ko­nu­sun­da her­han­gi bir ak­sa­ma­ya se­be­bi­yet ver­me­me­le­ri için bu hu­su­sa dik­kat et­me­le­ri ve ön­lem­le­ri­ni al­ma­la­rı önem arz et­mek­te­dir.
Ka­mu­oyu­na say­gıy­la du­yu­ru­lur.


ÖSYM Rize İl Sınav Ko­or­di­na­tör­lü­ğü

Emekli Bayram İkramiyesi 1100 liraya Çıkarıldı!

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, me­rak­la bek­le­nen emek­li­le­re öde­nen bay­ram ik­ra­mi­ye­si­nin mik­ta­rı­nı açık­la­dı. Emek­li­le­re öde­nen biner li­ra­lık bay­ram ik­ra­mi­ye­si­nin 1100 TL’ye çı­ka­rıl­dı­ğı­nı açık­la­yan Er­do­ğan, ka­rar­na­me ile uy­gu­la­ma­nın bay­ra­ma ye­ti­şe­ce­ği­ni kay­det­ti.

Geç­ti­ği­miz yıl­lar­da Ra­ma­zan Bay­ra­mı’nda bin TL ve Kur­ban Bay­ra­mı’nda bin TL olmak üzere top­lam­da 2 bin TL ödeme ya­pı­lan ik­ra­mi­ye­le­re bu yıl 100 TL’lik bir zam geldi.
AK Parti MKYK top­lan­tı­sı son­ra­sı ga­ze­te­ci­ler­den gelen, ”Emek­li­le­re bay­ram ik­ra­mi­ye­si­nin bin 500 lira gibi bir rakam ko­nu­şu­lu­yor” so­ru­ya yanıt veren Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, “Öyle bir şey yok. Ben ne dedim? Bin + enf­las­yon. Büyük ih­ti­mal­le enf­las­yon 85 gibi olu­yor, bunu in­şal­lah 100’e ta­mam­la­ya­cak, in­şal­lah bin 100 ola­rak ya­pa­ca­ğız.
Bunu da Mec­lis’e değil, bir ka­rar­na­me ile gön­de­re­ce­ğiz. Vakit kay­bet­me­den sü­rat­le bay­ra­ma ye­tiş­ti­re­ce­ğiz’ dedi.​Emek­li­ler böy­le­ce Ra­ma­zan ve Kur­ban bay­ra­mın­da olmak üzere top­lam­da 2200 TL ik­ra­mi­ye ala­cak.
İKRAMİYELER NE ZAMAN YA­TA­CAK?
Ra­ma­zan Bay­ra­mı ik­ra­mi­ye­si­nin mayıs ayı­nın ilk haf­ta­sı yani 3-7 Mayıs ta­rih­le­ri ara­sın­da yat­ma­sı plan­la­nı­yor. Ay­rı­ca Kur­ban Bay­ra­mı emek­li ik­ra­mi­ye­si ile il­gi­li de müj­de­yi veren Er­do­ğan, Tem­muz ayı­nın or­ta­sın­da da Kur­ban Bay­ra­mı ik­ra­mi­ye­le­ri­nin ya­tı­rı­la­ca­ğı­nı kay­det­ti.


Haber Merkezi

Ardeşen’de Kaymakamca ceza kesilen öğretmeni Mahkeme haklı buldu

Ar­de­şen’de gö­nül­lü­lük esas­lı gö­re­ve git­me­di­ği için Kay­ma­kam­lık ta­ra­fın­dan ceza alan öğ­ret­me­ni Mah­ke­me haklı bu­la­rak ce­za­yı iptal etti.

Ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da il ve il­çe­ler­de gö­nül­lü­lük esa­sı­na göre öğ­ret­men­ler­den Vefa Sos­yal Des­tek grup­la­rı oluş­tu­rul­muş­tu.
Rize’nin Ar­de­şen il­çe­sin­de geç­ti­ği­miz ay­lar­da ya­şa­nan olay­da, Ar­de­şen İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ko­or­di­ne­sin­de­ki Vefa Sos­yal Des­tek hiz­met­le­ri kap­sa­mın­da A.K. isim­li öğ­ret­me­ne Polis ta­ra­fın­dan te­le­fon­la ara­na­rak re’sen oto­gar­da va­tan­daş­la­rı yön­len­dir­me gö­re­vi ve­ril­miş, A.K.’ye ise ça­lış­ma ala­nı­na git­me­di­ği ge­rek­çe­si ile Kay­ma­kam­lık­ta­ra­fın­dan kı­na­ma ce­za­sı ve­ril­miş­ti.
Ve­ri­len ce­za­nın ip­ta­li için Rize İdare Mah­ke­me­si’nde A.K. ta­ra­fın­dan açı­lan dava so­nuç­lan­dı. Mah­ke­me, so­ruş­tur­ma­nın usul ve esas­la­rı­na uyul­ma­dı­ğı­na ka­na­at ge­ti­re­rek, sa­de­ce te­le­fon­la gö­rüş­me tu­ta­na­ğı ve da­va­cı­nın sa­vun­ma­sıy­la ye­ti­nil­mek su­re­tiy­le tesis edi­len dava ko­nu­su iş­lem­de hu­ku­ka ay­kı­rı­lık bu­lun­du­ğu ge­rek­çe­siy­le ce­za­nın ip­ta­li­ne karar verdi.
Hak ye­ri­ni buldu.
Ko­nuy­la il­gi­li açık­la­ma yapan Türk Eği­tim-Sen Rize Şu­be­si Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Ve Türk Eği­tim-Sen Ar­de­şen İlçe Tem­sil­ci­si Hacer De­mir­bağ, sal­gın dö­ne­min­de Türk Eği­tim Sen ola­rak gö­nül­lü­lük esa­sı­na da­ya­lı oluş­tu­ru­lan Vefa Des­tek Grup­la­rı­nın, fil­yas­yon ekip­le­ri­nin ve de­ne­tim ekip­le­ri­nin ça­lış­ma­la­rı­na her türlü des­te­ği ver­dik­le­ri­ni ifade ede­rek, “Üye­le­ri­miz bu sü­reç­te hiç­bir fe­da­kar­lık­tan ka­çın­ma­ya­rak asli gö­rev­le­ri­nin dı­şın­da­ki bu gö­rev­ler­de yer ala­rak dev­le­ti­mi­zin ya­nın­da ol­duk­la­rı­nı or­ta­ya koy­du­lar. Fakat buna rağ­men Ar­de­şen Kay­ma­kam­lı­ğı, üye­miz A.K’ya, res’en bil­di­ri­len gö­re­ve git­me­me ge­rek­çe­si ile ceza verdi. Rize İdare Mah­ke­me­si ya­pı­lan hak­sız­lı­ğa ce­va­bı ver­miş ve üye­mi­ze Kay­ma­kam­lık ta­ra­fın­dan ve­ri­len ceza iptal edil­miş­tir.” dedi.

Haber Merkezi

Bankalarda ‘uzaktan kimlik tespiti dönemi’ başlıyor

Tür­ki­ye Ban­ka­lar Bir­li­ği (TBB), ban­ka­la­rın uzak­tan kim­lik tes­pi­ti ya­pa­rak mobil ci­haz­lar ve bil­gi­sa­yar­lar ara­cı­lı­ğıy­la müş­te­ri kabul ede­bi­le­ce­ği­ni du­yur­du.

TBB’den uzak­tan banka hesap açı­lı­şı­na iliş­kin ya­pı­lan açık­la­ma­da, Ban­ka­lar­ca Kul­la­nı­la­cak Uzak­tan Kim­lik Tes­pi­ti Yön­tem­le­ri­ne ve Elekt­ro­nik Or­tam­da Söz­leş­me İliş­ki­si­nin Ku­rul­ma­sı­na İliş­kin Yö­net­me­lik’in 1 Nisan 2021 tarih ve 31441 sa­yı­lı Resmi Ga­ze­te’de ya­yım­lan­dı­ğı ha­tır­la­tıl­dı.Söz ko­nu­su dü­zen­le­me ile ban­ka­la­rın uzak­tan kim­lik tes­pi­ti ya­pa­rak mobil ci­haz­lar ve bil­gi­sa­yar­lar ara­cı­lı­ğıy­la müş­te­ri kabul ede­bi­le­ce­ği be­lir­ti­len açık­la­ma­da, dü­zen­le­me­nin 1 Mayıs 2021 iti­ba­rıy­la yü­rür­lü­ğe gi­re­ce­ği bil­di­ril­di. Açık­la­ma­da, uzak­tan banka müş­te­ri­si olmak veya hesap aç­tır­mak is­te­yen ki­şi­le­rin bil­gi­len­di­ril­me­si ama­cıy­la ha­zır­la­nan ça­lış­ma­ya http://www.​tbb.​org.​tr ad­res­li in­ter­net si­te­si­nin “Fay­da­lı Bil­gi­ler” bö­lü­mün­den ula­şı­la­bi­le­ce­ği ak­ta­rıl­dı.


Haber Merkezi

Rize’de son 1 haftada 331 kişi daha ceza yedi

Rize’de son bir haf­ta­da ya­pı­lan de­net­le­me­ler so­nu­cu pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 331 ki­şi­ye top­lam­da 824 bin 84 Lira idari para ce­za­sı uy­gu­lan­dı.

Rize Va­li­li­ği ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, 19-26 Nisan ta­rih­le­ri ara­sın­da il ge­ne­lin­de gö­rev­len­di­ri­len de­ne­tim ekip­le­ri ve kol­luk kuv­vet­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pı­lan de­ne­tim­ler­de, pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 331 ki­şi­ye para ce­za­sı ke­sil­di­ği be­lir­til­di.
Ya­pı­lan açık­la­ma­da, Maske ve Sos­yal Me­sa­fe Ku­ral­la­rı­na Uy­ma­yan 73 ki­şi­ye 97 bin 200 TL, Ka­ran­ti­na Ku­ral­la­rı­na Uy­ma­yan 2 ki­şi­ye 6 bin 619 TL, So­ka­ğa Çıkma Kı­sıt­la­ma­sı­na Uy­ma­yan 255 ki­şi­ye 723 bin 365 TL ve Pan­de­mi Ku­ral­la­rı­na Uy­ma­yan 1 iş­let­me­ye 900 TL olmak üzere 828 bin 84 TL idari para ce­za­sı ke­sil­di.
Ay­rı­ca ya­sak­la­rı ihlal eden 9 kişi ise Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı yurt­la­rı­na yer­leş­ti­ril­di.
Rize’de böy­le­ce 01 Mart – 26 Nisan ta­rih­le­ri ara­sın­da bin 713 ki­şi­ye top­lam­da 3 Mil­yon 799 bin 422 Lira para ce­za­sı ke­sil­miş oldu.


Haber Merkezi

« Older Entries Recent Entries »