Tür­ki­ye’den 2021’in ocak-ni­san dö­ne­min­de Ame­ri­ka, Al­man­ya, Ku­veyt ve Bel­çi­ka başta olmak üzere 40 ül­ke­ye 9 mil­yon 542 bin 306 do­lar­lık bal ihraç edil­di.

Doğu Ka­ra­de­niz İhra­cat­çı­lar Bir­li­ği (DKİB) ve­ri­le­rin­den yap­tı­ğı der­le­me­ye göre, Ocak-Ni­san 2021’de Tür­ki­ye’den 2 bin 502 ton bal dış sa­tı­mı ger­çek­leş­ti­ril­di. Bal ih­ra­ca­tı, 2 bin 12 ton kar­şı­lı­ğı 8 mil­yon 990 bin 22 dolar girdi elde edi­len Ocak-Ni­san 2020’ye göre mik­tar ba­kı­mın­dan yüzde 24, değer ba­kı­mın­dan da yüzde 6 artış gös­ter­di.Ame­ri­ka, Al­man­ya, Ku­veyt, Bel­çi­ka, Katar, İspan­ya ve Ja­pon­ya, en fazla dış satım ya­pı­lan ül­ke­ler ola­rak sı­ra­lan­dı. Bu dö­nem­de Ame­ri­ka’ya 2 mil­yon 825 bin 250 dolar kar­şı­lı­ğın­da 707 ton bal sa­tıl­dı. Bu ül­ke­yi 2 mil­yon 802 bin 956 do­lar­la Al­man­ya, 412 bin 530 do­lar­la da Ku­veyt iz­le­di.​Geçen yılın aynı dö­ne­min­den fark­lı ola­rak Bel­çi­ka, Bul­ga­ris­tan, Hong Kong, İtalya, Fas, Dubai, Slo­vak­ya, Po­lon­ya, Pa­kis­tan, Af­ga­nis­tan, Kenya, İsrail ve Ro­man­ya’ya da bal ihraç edil­di.- Böl­ge­den ya­pı­lan bal ih­ra­ca­tı yüzde 65 art­tıDKİB Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Saf­fet Kal­yon­cu, Tür­ki­ye’den ocak-ni­san dö­ne­min­de ger­çek­leş­ti­ri­len bal ih­ra­ca­tı­nın bir ön­ce­ki yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 24 ar­ta­rak 2 bin 502 tona ulaş­tı­ğı­nı söy­le­di.Söz ko­nu­su bal ih­ra­ca­tın­dan 9 mil­yon 542 bin 306 dolar gelir sağ­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten Kal­yon­cu, bu ra­ka­mın da ön­ce­ki yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 6 art­tı­ğı­nı ak­tar­dı.Kal­yon­cu, Trab­zon, Ordu, Gi­re­sun, Gü­müş­ha­ne, Rize ve Art­vin’in yer al­dı­ğı TR90 böl­ge­sin­den ise 2021 yı­lı­nın ocak-ni­san dö­ne­min­de 14 ül­ke­ye 145 ton bal ihraç edi­le­rek, kar­şı­lı­ğın­da 663 bin 169 dolar girdi sağ­lan­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı.Böl­ge­den geçen yıl aynı dö­nem­de 6 ül­ke­ye ih­ra­cı ger­çek­leş­ti­ri­len 71 ton bal­dan 400 bin 955 dolar gelir elde edil­di­ği­ni dile ge­ti­ren Kal­yon­cu, bu dönem ihraç edi­len bal mik­ta­rı­nın yüzde 103, ge­li­rin de yüzde 65 art­tı­ğı­na dik­ka­ti çekti.​Kal­yon­cu, böl­ge­den ih­ra­cat ya­pı­lan ülke sa­yı­sı­nın 6’dan 14’e çık­ma­sı­nın se­vin­di­ri­ci ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, şun­la­rı kay­det­ti:”Böl­ge­den en fazla bal, geçen yıl da ol­du­ğu gibi Al­man­ya’ya sa­tıl­dı. Bu yılın 4 aylık dö­ne­min­de Al­man­ya’ya ger­çek­leş­ti­ri­len 67 ton bal ih­ra­ca­tın­dan 259 bin 370 dolar gelir sağ­lan­dı. Geçen yıl ih­ra­cat ya­pıl­ma­yan Çin Halk Cum­hu­ri­ye­ti’ne ise 6 ton bal ih­ra­ca­tı kar­şı­lı­ğın­da 70 bin 585 dolar gelir elde edil­di.”Geçen yıla oran­la en yük­sek ar­tı­şın Bah­reyn’e ya­pı­lan ih­ra­cat­ta ya­şan­dı­ğı­na dik­ka­ti çeken Kal­yon­cu, bu ül­ke­ye ger­çek­leş­ti­ri­len bal ih­ra­ca­tı­nın ge­lir­de yüzde 439 ar­ta­rak 62 bin 122 do­la­ra ulaş­tı­ğı­nı ak­tar­dı.Kal­yon­cu, özel­lik­le son dö­nem­de ka­li­te­li bal ve bal ürün­le­ri­ne olan ta­le­bin, bun­dan son­ra­ki sü­reç­te de ar­ta­rak devam et­me­si­ni bek­le­dik­le­ri­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.

Haber Merkezi