TMMOB Yönetim Kurulu Rize’nin İkizdere İlçesi İşkence dere mevkiinde ormanlık alan içinde açılmak istenen taş ocağı projesini destekleyen ve karşı çıkanları bölücülükle suçlayan TMMOB Rize İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Yazıcı’yı TMMOB Yönetim Kurulu’nun 22 Mayıs 2021 tarihli kararı ile görevinden alarak Disiplin kuruluna sevk etti.

TMMOB 45. Dönem 52. Yö­ne­tim Ku­ru­lu top­lan­tı­sın­da alı­nan 789 Nu­ma­ra­lı karar şöyle de­nil­di” Bir­li­ği­miz ve bağlı Oda­la­rı­nın Baş­kan­la­rı ta­ra­fın­dan 12 Mayıs 2021 ta­ri­hin­de ger­çek­leş­ti­ri­len ortak basın açık­la­ma­sı ile Rize’nin İkiz­de­re İlçesi İşken­ce­de­re mev­ki­in­de or­man­lık alan için­de açıl­mak is­te­nen taş oca­ğı­nın bir doğa kat­li­amı­na neden ol­du­ğu ve dur­du­rul­ma­sı çağ­rı­sı ya­pıl­mış­tır. TMMOB ve Oda­la­rı­mı­zın web say­fa­la­rın­da ya­yım­lan­mış olan açık­la­ma ay­rı­ca İKK sek­re­ter­le­ri­mi­ze de ile­til­miş­tir.
Hal böy­ley­ken, TMMOB Rize İl Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu Sek­re­te­ri Murat Ya­zı­cı’nın 16 Mayıs 2021 ta­rih­li bazı basın yayın or­gan­la­rın­da yer alan açık­la­ma­sın­da, söz ko­nu­su taş oca­ğı­na iliş­kin ola­rak TMMOB’deki gö­re­vi TMMOB İnşaat Mü­hen­dis­le­ri Odası Rize İl Tem­sil­ci­si ol­ma­sı­na rağ­men “Rize İnşaat Mü­hen­dis­le­ri Odası Baş­ka­nı” un­va­nı kul­la­na­rak “Bazı ya­tı­rım­lar do­ğa­ya ve çev­re­ye zarar ve­re­bi­lir. Bu çev­re­sel et­ki­ler ve za­rar­lar dev­let gü­ven­ce­si ile dü­zel­ti­le­bi­lir. Bu yö­re­de yak­la­şık 2,5 yıl­dan beri de­ni­zin tuzlu su et­ki­si ile erit­me­ye­ce­ği taş tipi ile il­gi­li araş­tır­ma ya­pıl­dı. Bu yö­re­de 7 tane uygun yer bul­du­lar. Fakat 16 mil­yon ton taş lazım ol­du­ğu için tek re­zerv kay­na­ğı­nın bu­ra­da ol­du­ğu­nu tes­pit et­ti­ler. Bir yer­den taş çı­kart­mak mı yoksa 7 tane ayrı ayrı yeri tah­rip etmek mi? Dev­let en mi­ni­mum tah­ri­bat ala­nı­nı seçti” şek­lin­de de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du­ğu ve taş oca­ğı­na karşı çıkan çev­re­le­ri “bö­lü­cü ke­sim­ler” le ir­ti­bat­lı ol­mak­la itham et­ti­ği tes­pit edil­miş­tir.
Ko­nu­ya yö­ne­lik ola­rak 17 Mayıs 2021 tarih, 781 sa­yı­lı ya­zı­mız­la Rize İl Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu Sek­re­te­ri’nden Bir­lik Yö­ne­tim Ku­ru­lu top­lan­tı­sı­na su­nul­mak üzere ba­sı­na ver­di­ği açık­la­ma­da yer alan tes­pit ve de­ğer­len­dir­me­le­rin varsa da­yan­dı­ğı il­gi­li ba­kan­lık ve ku­rum­lar­ca onay­lı etüt, proje, rapor, ruh­sat vb. bel­ge­le­rin ve tek­nik do­kü­man­la­rın 21 Mayıs 2021 günü mesai saati bi­ti­mi­ne kadar Bir­li­ği­mi­ze gön­der­me­si is­ten­miş­tir.
Rize İl Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu Sek­re­ter­li­ği’nin 21.05.2021­ta­rih, 2021/7 sa­yı­sı ce­va­bi ya­zı­sı ve ek­le­ri in­ce­len­di­ğin­de ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­le­re iliş­kin hiç­bir belge ve ra­po­run yer al­ma­dı­ğı gö­rül­mek­te, sa­de­ce “il­gi­li bel­ge­le­rin Ulaş­tır­ma ve Alt Yapı Ba­kan­lı­ğın­da ol­du­ğu” be­lir­til­mek­te­dir.
1. Dün­ya­da ko­ru­ma al­tın­da­ki 200 va­di­den bi­ri­si olan İkiz­de­re va­di­sin­de Çev­re­sel Etki De­ğer­len­dir­me Ra­po­ru dahi ha­zır­lan­ma­dan açıl­mak is­te­nen taş ocağı ile il­gi­li ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rın ve­re­ce­ği za­ra­rı hiç­bir bi­lim­sel veri ve tek­nik ça­lış­ma­la­ra da­yan­mak­sı­zın “dev­le­tin te­la­fi ede­ce­ği” gibi öznel ve mes­net­siz de­ğer­len­dir­me­ler­le ka­mu­oyu­nu ya­nıl­tan açık­la­ma­la­rı,
2.Söz ko­nu­su açık­la­ma­da “Ne halkı ne de sivil top­lum ör­güt­le­ri­ni dev­le­tin bu ya­tı­rı­mı­na ha­zır­la­ya­ma­dık. Ha­zır­la­ya­ma­dı­ğı­mız gibi de bazı bö­lü­cü ke­sim­ler bunu fır­sat bi­le­rek bu­ra­da dev­le­ti­ne mil­le­ti­ne bağlı in­san­la­rı sanki bu­ra­da bir kat­li­am var­mış gibi or­ga­ni­ze et­me­ye baş­la­dı­lar.” ifa­de­siy­le başta TMMOB ve bağlı Oda­la­rı olmak taş ocağı iş­let­me­si­ne karşı çıkan çev­re­le­ri bö­lü­cü­lük suç­la­ma­sıy­la hedef gös­te­ren tu­tu­mu ne­de­niy­le;
Murat Ya­zı­cı’nın TMMOB İl/İlçe Ko­or­di­nas­yon Ku­rul­la­rı Yö­net­me­li­ği’nin 7. Mad­de­si uya­rın­ca Rize İl Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu Sek­re­ter­li­ği gö­re­vin­den alın­ma­sı­na, İnşaat Mü­hen­di­si Murat Ya­zı­cı hak­kın­da, ge­rek­li di­sip­lin iş­lem­le­ri­ni yü­rüt­mek üzere, mes­le­ği­ni ve gö­re­vi­ni ki­şi­sel ya da bir grup adına çıkar sağ­la­mak için TMMOB mev­zu­atı­na, bi­li­me ve mes­lek tek­ni­ği­ne ay­kı­rı bi­çim­de uy­gu­la­ya­rak ka­mu­ya, halka, üçün­cü şa­hıs­la­ra zarar ver­mek, te­mel­siz suç­la­ma­lar­la mes­le­ği, mes­lek men­sup­la­rı­nı ya da Türk Mü­hen­dis ve Mimar Oda­la­rı Bir­li­ği­ni, Oda­la­rı ve bun­la­rın alt bi­rim­le­ri­ni ka­mu­oyun­da küçük dü­şür­mek ve et­kin­lik­le­ri­ni en­gel­le­mek suç­la­rı­nı iş­le­di­ği ge­rek­çe­siy­le TMMOB İnşaat Mü­hen­dis­le­ri Oda­sı­na bil­di­rim­de bu­lu­nul­ma­sı­na karar ve­ril­miş­tir” de­nil­di.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU