Rize’nin 7 İlçesindeki Nüfus Müdürlüğü, Yeni Konsepti İle Vatandaşlara Daha Modern Şartlarda Hizmet Verecek

Tür­ki­ye ge­ne­lin­de nüfus mü­dür­lük­le­rin­de yeni bir kon­sep­te ge­çil­di. Tek­no­lo­ji des­te­ği ile bir­lik­te hiz­met sü­re­le­ri kı­sal­dı, yo­ğun­luk azal­dı. Rize’de İl ve İlçe Nüfus Mü­dür­lük­le­ri de bu çer­çe­ve­de ye­ni­den ta­sar­lan­dı ve Mü­dür­lük­le­ri ye­ni­le­ne­rek Kon­sept Nüfus Mü­dür­lü­ğü­ne dö­nüş­tü­rül­dü.

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Nüfus ve Va­tan­daş­lık İşleri Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan proje kap­sa­mın­da Rize Mer­kez, Gü­ney­su, Ça­ye­li ve Pazar İlçe Nüfus Mü­dür­lük­le­ri­nin ar­dın­dan bugün iti­ba­riy­le Ar­de­şen ve Hem­şin Nüfus Mü­dür­lük­le­ri de Kon­sept Nüfus Mü­dür­lü­ğü­ne dö­nüş­tü.
Ön­ce­ki yıl­lar­da Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğün­ce ve­ri­len pa­sa­port ve sü­rü­cü bel­ge­si gibi hiz­met­le­rin Nüfus ve Va­tan­daş­lık Mü­dür­lük­le­ri­ne dev­re­dil­me­si ile bir­lik­te Nüfus Mü­dür­lük­le­ri­nin hiz­met alanı ge­niş­le­di.
Bu­nun­la bir­lik­te yoğun bir şe­kil­de va­tan­daş­la­ra hiz­met veren Nüfus Mü­dür­lük­le­rin­de hiz­met ka­li­te­si­ni ar­tır­mak için yeni pro­je­ler oluş­tu­rul­du.
Çağ­daş, kon­for­lu, ku­rum­sal kim­li­ği ön plan­da tutan Kon­sept Nüfus Mü­dür­lü­ğü ile va­tan­daş­la­rın doğru ve yön­len­di­ri­ci bil­gi­le­re ula­şa­bi­le­cek­le­ri da­nış­ma alanı, ça­lış­ma ala­nı­nın için­de oluş­tu­ru­lan bek­le­me sa­lon­la­rı, böl­me­ler­le bir­bi­rin­den ay­rıl­mış es­te­tik baş­vu­ru ma­sa­la­rı ile kon­sept ta­mam­la­na­rak, Nüfus Mü­dür­lük­le­ri nezih ve ferah or­tam­lar ile es­te­tik gö­rü­nü­me ka­vuş­tu­lar.
Daha önce Rize Mer­kez, Gü­ney­su, Ça­ye­li ve Pazar İlçe­le­rin­de ta­mam­la­nan ça­lış­ma­lar Ar­de­şen ve Hem­şin İlçe­le­rin­de de ta­mam­lan­dı.
İyi­de­re Kay­ma­kam­lık bi­na­sı­nın hiz­me­te gir­me­si ile İyi­de­re Nüfus Mü­dür­lü­ğü de kon­sep­te uygun hiz­met ve­recek.
Şu ana kadar 7 İlçede ta­mam­la­nan ça­lış­ma­lar ile Nüfus Mü­dür­lük­le­ri yeni kon­sep­te ka­vuş­muş oldu.
4 İlçede de en kısa sü­re­de ça­lış­ma­lar baş­la­ya­cak.


Haber Merkezi