Kılıçdaroğlu: Kota Ve Kontenjanın Kaldırılması Lazım

CHP Genel Baş­ka­nı Kı­lıç­da­roğ­lu par­ti­si­nin grup top­lan­tı­sın­da, “Kota ve kon­ten­ja­nın kal­dı­rıl­ma­sı lazım” dedi.

CHP Genel Baş­ka­nı Kı­lıç­da­roğ­lu, par­ti­si­nin grup top­lan­tı­sın­da gün­dem­de­ki ko­nu­la­rı de­ğer­len­dir­di. Top­lan­tı­da Çay Ka­nu­nu’nu ha­zır­la­ya­ca­ğı­nı be­lir­ten Kı­lıç­da­roğ­lu, “Çay Ka­nu­nu’nu ha­zır­lar­ken çay üre­ti­ci­le­ri ile bir araya ge­le­ce­ğiz. Kota ve kon­ten­ja­nın kal­dı­rıl­ma­sı lazım. Çayda taban fiyat uy­gu­la­ma­sı ol­ma­sı lazım. Çay it­ha­la­tı­na da son ve­ril­me­si lazım. Çay Tür­ki­ye’de kar­de­şim. Ri­ze­li kar­deş­le­rim beni din­le­yin. Ge­le­ce­ğim, si­zin­le otu­rup ko­nu­şa­ca­ğım. Tür­ki­ye’nin so­run­la­rı nasıl çö­zü­lür size an­la­ta­ca­ğım. Çay ko­nu­sun­da Rize önem­li bir böl­ge­dir. Çay, Rize ve Art­vin için st­ra­te­jik ürün­dür. Fın­dık, Ka­ra­de­niz için st­ra­te­jik ürün­dür” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Haber Merkezi