KEKİK BÖLGEYİ SEVDİ

DOKAP Baş­kan­lı­ğı des­tek­le­ri ve ANG Vakfı ile Rize İl tarım Orman Mü­dür­lü­ğü İşbir­li­ği ile yü­rü­tü­len “Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si Tıbbi ve Aro­ma­tik Bit­ki­ler Pro­je­si” kap­sa­mın­da Rize/ İkiz­de­re’de Yayla Ke­ki­ği (Thy­mus num­mu­la­ris) Üre­ti­mi baş­la­tıl­dı.

Geçen yıl 350 kg Kekik top­lan­dı
İlçe Tarım Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da ’İlk 2019 yı­lın­da İkiz­de­re il­çe­mi­ze bağlı Çağ­ran­ka­ya ma­hal­le­sin­de ekimi ya­pı­lan Tıbbi Aro­ma­tik bitki olan Yayla Ke­ki­ği pro­je­si ile İlaç, Gıda ve Koz­me­tik sa­na­yi vb.​de kul­la­nıl­ma­sı plan­la­nan ay­rı­ca arı­lar­da gö­rü­nen Var­roa has­ta­lı­ğı­na da al­ter­na­tif çözüm ge­ti­ren ve En­de­mik bir bitki olan Yayla Ke­ki­ği­nin­de geçen dönem 350 kg kekik top­lan­mış­tı. İlçe­miz Çağ­ran­ka­ya Ma­hal­le­si’nde Muh­tar Endam Biber’in yap­tı­ğı Kekik bah­çe­sin­den geçen dö­nem­de ya­pı­lan hasat so­nu­cun­da yak­la­şık 350 kg Yayla Ke­ki­ği top­lan­dı. Yayla ke­ki­ği ha­sa­dı ilk­ba­har ve son­ba­har ay­la­rın­da olmak üzere yılda 2 kez hasat ya­pı­lı­yor ve bir di­ki­mi ile yak­la­şık 15 yıl ye­ni­den ekim ya­pıl­ma­dan aynı çay bit­ki­si gibi verim alı­nı­yor.
İlçe­miz Ba­yır­köy kö­yü­ne de önü­müz­de­ki gün­ler­de yak­la­şık 3,5 dönüm ara­zi­ye Yayla ke­ki­ği ekimi ya­pıl­ma­sı plan­lan­mak­ta­dır.
Şim­şir­li­de 30 ton Li­ka­pa
Yine İlçe­miz­de ‘Ma­vi­ye­miş’ ya da ‘yaban mer­si­ni’ ola­rak ta bi­li­nen Li­ka­pa üre­ti­min­de pilot bölge se­çi­len Şim­şir­li kö­yün­de, yıl­lık yak­la­şık 30 ton Li­ka­pa ha­sa­dı ya­pı­lı­yor. İkiz­de­re’de top­rak Li­ka­pa ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği için­de ol­duk­ça uygun. Özel­lik­le son yıl­lar­da çaya al­ter­na­tif ola­rak üre­ti­len Li­ka­pa­nın maddi açı­dan ge­ti­ri­si de ol­duk­ça tat­min edici. Ay­rı­ca şeker has­ta­lı­ğı, göz ve damar has­ta­lık­la­rı başta olmak üzere bir­çok has­ta­lı­ğa şifa kay­na­ğı ol­ma­sı da va­tan­da­şın Li­ka­pa üre­ti­mi­ne eği­li­mi­ni ar­tır­mış du­rum­da. İl Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü­mü­zün ha­zır­la­mış ol­du­ğu proje ile be­lir­le­nen yer­ler­de önü­müz­de­ki gün­ler­de 1600 adet Li­ka­pa fi­da­nı­nın da da­ğı­tı­mı ya­pı­la­cak. Pro­je­de emeği geçen her­ke­se İlçe Tarım Mü­dür­lü­ğü­müz adına Te­şek­kür ede­riz’ de­nil­di.
Çağ­ran­ka­ya Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Endam Biber’kekik bizi sevdi bizde kat­kı­da bu­lu­nu­yo­ruz. Daha da güzel verim ala­ca­ğız. Ma­hal­le ve köy­le­ri­miz­de yay­gın­laş­ma­sı­nı is­te­rim. Top­lan­dık­tan sonra iş­le­nip paket ve pi­ya­sa için satış gibi sı­kın­tı­la­rı­mı­zın gi­de­ril­me­si­ni is­ti­yo­rum. Bizim önü­müz­de mal sa­ta­cak, pa­zar­la­ya­cak Pazar ol­ma­lı’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU